Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EkoInnowacje na terenach cennych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EkoInnowacje na terenach cennych"— Zapis prezentacji:

1 EkoInnowacje na terenach cennych
Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing

2 Bogdan Kępka Prezes firmy Eko Marketing
Wieloletnie doświadczenie trenerskie Obszary działań: - clustering, - Innowacje i ekoinnowacje, - transfer technologii

3 Co to są ekoInnowacje? nowe usługi i produkty
nowe procesy – produkcja przyjaźniejsza dla środowiska nowe metody zarządzania Nowy produkt lub proces, który zapewnia wartość dla klienta oraz dla biznesu i jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na środowisko. Peter James

4 EkoInnowacje Koncepcja nowości w zakresie: Innowacje produktowe
Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe Innowacje technologiczne

5 Dlaczego ekoInnowacje?
pozytywny wizerunek troska o środowisko i społeczeństwo status lidera, pioniera, innowatora konkurencyjność napędzanie gospodarki bo to się opłaca dywersyfikacja oferty poprawa jakości oferowanych usług poszerzenie oferty realizacja pomysłów i pasji wymagania publiczne (ustawy, zarządzenia etc.)

6 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki biznesowe: Mam z czymś problem,
Jest taka potrzeba, Jest to pomysł na biznes.

7 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki społeczne: Chcę być modny,
Chcę cos zrobić dla regionu ( dla ludzi tu żyjących i dla środowiska, w którym żyję), Jest to moja pasja.

8 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki środowiskowe
Chcę pomóc w rozwiązaniu problemów: niekorzystne zmiany klimatu, zmniejszanie się zasobów naturalnych, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza, gospodarowanie odpadami i ściekami, recykling, wysoki poziom CO2.

9 EkoProdukcja Uwzględnianie kwestii środowiskowych na wszystkich etapach powstawania produktu w celu wytwarzania dóbr o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko na każdym etapie cyklu życia.

10 EkoWdrażanie import (eko) innowacji pozwala tylko na dorównanie do poziomu rynków zachodnich transfer technologii i rozwiązań z nauki do biznesu podstawa budowania przewagi konkurencyjnej, napędzacz gospodarki eksport rozwiązań i myśli technologicznej sprzedaż licencji jako źródło środków finansowych na kolejne badania, napędzacz gospodarki

11 Sytuacja Polski Firmy uznane za innowacyjne

12 Sytuacja Polski % innowacji produktowych

13 Sytuacja Polski % innowacji procesowych

14

15 Żeby pokazać, że na tle Europy mamy bardzo dużo do ochrony

16

17 Problemy Zmienność koniunktury gospodarczej,
Brak zainteresowania przez inwestorów, Brak skutecznej polityki strukturalnej, Niewystarczająca promocja. Dlatego prawie jedyna źródła finansowania ochrony terenów zagrożonych to środki państwowe, przyznawane doraźnie

18 Silne strony Znaczny udział terenów chronionych na terenie Polski,
Duża różnorodność biologiczna i krajobrazowa, Rosnące zainteresowanie różnych ośrodków badawczych, Rosnący popyt na turystykę. Analiza SWOT sytuacji ekologiczno-ekonomicznej Polski Wg. Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski

19 Słabe strony Granice administracyjne, utrudniające logiczne i spójne działania, Słaba sieć powiązań ekologicznych obszarów chronionych, Niski poziom rzeczywistej ochrony cennych obszarów, Niska świadomość ekologiczna, Niewystarczająco rzetelna ocena wartości terenów

20 Szanse Duża mobilizacja do działania, Ochrona przyrody,
Rosnąca świadomość potrzeby działania, Możliwości wdrożenia nowych rozwiązań i technologii, Wzrastające wymogi unijne, krajowe i regionalne, Kontakty naukowców.

21 Zagrożenia Rozwój bez ustanowienia standardów ekologicznych,
Duże wydatki, aby sprostać wszelkim wymogom (np. unijnym), Zbyt małe środki wsparcia, Często brak racjonalnych rozwiązań.

22 Działania proekologiczne
Dwa nurty: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym (wyczerpywanie się zasobów planety, bezpieczeństwo ekologiczne), świadomość ekologiczna jednostki.

23 Program LIFE Gospodarka odpadami,
Minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, Zrównoważona gospodarka wód, Gospodarowanie i planowanie przestrzenne, Oddziaływanie produktów i usług na środowisko.

24 Gospodarka odpadami Ponowne wykorzystanie szlamu ściekowego pochodzącego z produkcji, Testy przydatności szlamu ściekowego i kanalizacyjnego jako surowca do produkcji innych materiałów (np. izolacyjnych), Możliwości recyklingu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Utylizacja odpadów, Recykling baterii litowo-jonowych stosowanych w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych, aparatach fotograficznych.

25 Gospodarka odpadami Recykling materiałów:
ulepszenie procesu sortowania odpadów, innowacyjne produkty w zakresie recyklingu, nowe rozwiązania w rolnictwie i rybołówstwie, podniesienie konkurencyjności w branży recyklingu;

26 Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne
Zastosowanie innowacyjnych „bio-osłon” obniżających emisje gazów cieplarnianych na wysypiskach, Korzyści środowiskowe, komercyjne i poprawa bezpieczeństwa prototypowych systemów (np. chłodniczego dla supermarketów wykorzystującego jako czynnik chłodniczy dwutlenek węgla), Przetwarzanie produktów ubocznych czy odpadowych na surowce wtórne, także produkcja biogazu,

27 Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne
Zmniejszenie ilości CO2 emitowanego w procesach technologicznych, Zmniejszenie ilości odpadów, Badanie przepływu materiałów i energii w ramach działań przemysłowych i konsumenckich, wpływu tych procesów na środowisko, Wykorzystanie i transformacja naturalnych zasobów.

28 Oddziaływanie przedsiębiorstw
Sektor spożywczy: innowacyjne ekologiczne procesy produkcyjne, wykorzystanie materiałów nieprzetworzonych, redukcja organicznych i nieorganicznych odpadów, technologie wodooszczędne;

29 Oddziaływanie przedsiębiorstw - przypadki ekstremalne
pionowe ogrody na elewacjach, deszczówka do spłukiwania toalet, system zbudowany z paneli PCV, syntetyków i rur do rozprowadzania wody i substancji mineralnych, syntetyki zatrzymujące zanieczyszczenia powietrza;

30 Gospodarka wodna Regulacja gospodarki azotu i fosforu,
Zintegrowana ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, Zmniejszenie zanieczyszczenia wody pochodzące z pestycydów (np. poprawa praktyk ochrony upraw dzięki lepszemu sterowaniu ilością rozpryskiwanych pestycydów), Usprawnienie technologii oczyszczania ścieków (składniki organiczne z osadu kanalizacyjnego przekształcane w inne produkty), Ogrodnictwo (oszczędzanie wody),

31 Gospodarka, planowanie przestrzenne
Audyty środowiskowe, Promowanie stałej mobilności - zarządzanie i promowanie transportu publicznego, korzystanie z rowerów i wspólnego wykorzystania samochodów, Integracja cieplarni z innymi budynkami, właściwa, bezstratna gospodarka energią, Chodzi głównie o uczulenie na straty energii – jeśli w jakimś zakładzie jest wytwarzane ciepło i zazwyczaj jest tracone to powinno być odbierane przez gdzie indziej, aby ograniczyć straty.

32 Oddziaływanie produktów i usług na środowisko
wykrywanie i monitoring skażenia produktami GMO w produkcji rolnej – zachowanie czystości produktów niezawierających GMO w łańcuchu zaopatrzenia i produkcji żywności,

33 Możliwości Promocja nowego i zintegrowanego podejścia do innowacji
Ekologiczne produkty, procesy i usługi Niwelowanie przeszkód dla szerszego stosowania ekologicznie innowacyjnych rozwiązań Tworzenie większego rynku dla takich produktów i usług Zwiększenie zdolności innowacyjnych MiŚP

34 Biomimikra Wykorzystanie przyrody jako źródła inspiracji, modelu, miernika i przewodnika inspirującego rozwój czystszych produktów, materiałów i procesów. Mimikra – upodabnianie się

35 Ziemia i wody podziemne Energia i źródła odnawialne
Zdrowie i bezpieczeństwo Woda i ścieki Powietrze i klimat Zarządzanie środowiskowe Odpady i recykling

36 = Przewaga Konkurencyjna Innowacyjność

37 Projektowanie prośrodowiskowe
Oparte o zasoby odnawialne i niewyczerpywalne: słońce, wiatr, małe elektrownie wodne lub biomasę itd, Cykle oparte o materiały podatne na odzysk - odpady z jednego procesu stanowią surowce dla następnego, Substancje toksyczne - poszukiwanie substytutów; wykorzystywane w szczególnych okolicznościach, Odpowiedź na potrzeby bioregionu: projekt zintegrowany jest z lokalną glebą, roślinnością, kulturą, topografią,

38 Dziękuję za uwagę!

39 Bogdan Kępka b.kepka@ekomarketing.net
Siedziba: Ul. Marszałkowska Warszawa Biuro: Wileńska Warszawa Dane teleadresowe Tel – Centrala Tel Dział Dystrybucji i Marketingu Tel Dział Centrum Clusteringu i Innowacji Tel Dział Doradztwa i Szkoleń fax


Pobierz ppt "EkoInnowacje na terenach cennych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google