Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing."— Zapis prezentacji:

1 1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing

2 2 Bogdan Kępka Prezes firmy Eko Marketing Wieloletnie doświadczenie trenerskie Obszary działań: - clustering, - Innowacje i ekoinnowacje, - transfer technologii

3 3 Co to są ekoInnowacje? nowe usługi i produkty nowe procesy – produkcja przyjaźniejsza dla środowiska nowe metody zarządzania Nowy produkt lub proces, który zapewnia wartość dla klienta oraz dla biznesu i jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na środowisko. Peter James

4 4 EkoInnowacje Koncepcja nowości w zakresie: Innowacje produktowe Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe Innowacje technologiczne om/2008/05/innovation.jpg

5 5 Dlaczego ekoInnowacje? pozytywny wizerunek troska o środowisko i społeczeństwo status lidera, pioniera, innowatora konkurencyjność napędzanie gospodarki bo to się opłaca dywersyfikacja oferty poprawa jakości oferowanych usług poszerzenie oferty realizacja pomysłów i pasji wymagania publiczne (ustawy, zarządzenia etc.)

6 6 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki biznesowe: Mam z czymś problem, Jest taka potrzeba, Jest to pomysł na biznes.

7 7 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki społeczne: Chcę być modny, Chcę cos zrobić dla regionu ( dla ludzi tu żyjących i dla środowiska, w którym żyję), Jest to moja pasja.

8 8 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki środowiskowe Chcę pomóc w rozwiązaniu problemów: niekorzystne zmiany klimatu, zmniejszanie się zasobów naturalnych, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza, gospodarowanie odpadami i ściekami, recykling, wysoki poziom CO 2.

9 9 EkoProdukcja Uwzględnianie kwestii środowiskowych na wszystkich etapach powstawania produktu w celu wytwarzania dóbr o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko na każdym etapie cyklu życia. global_citizen_global_mindset_of_possibility.jpg

10 10 EkoWdrażanie import (eko) innowacji pozwala tylko na dorównanie do poziomu rynków zachodnich transfer technologii i rozwiązań z nauki do biznesu podstawa budowania przewagi konkurencyjnej, napędzacz gospodarki eksport rozwiązań i myśli technologicznej sprzedaż licencji jako źródło środków finansowych na kolejne badania, napędzacz gospodarki

11 11 Sytuacja Polski Firmy uznane za innowacyjne

12 12 % innowacji produktowych Sytuacja Polski

13 13 % innowacji procesowych Sytuacja Polski

14 14

15 15 ary_chronione_europe.jpg

16 16 apa.jpg

17 17 Problemy Zmienność koniunktury gospodarczej, Brak zainteresowania przez inwestorów, Brak skutecznej polityki strukturalnej, Niewystarczająca promocja. ext2/45645/big_masz%20problem01.j pg

18 18 Silne strony Znaczny udział terenów chronionych na terenie Polski, Duża różnorodność biologiczna i krajobrazowa, Rosnące zainteresowanie różnych ośrodków badawczych, Rosnący popyt na turystykę. Wg. Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski /mt jpg

19 19 Słabe strony Granice administracyjne, utrudniające logiczne i spójne działania, Słaba sieć powiązań ekologicznych obszarów chronionych, Niski poziom rzeczywistej ochrony cennych obszarów, Niska świadomość ekologiczna, Niewystarczająco rzetelna ocena wartości terenów emoc.jpg

20 20 Szanse Duża mobilizacja do działania, Ochrona przyrody, Rosnąca świadomość potrzeby działania, Możliwości wdrożenia nowych rozwiązań i technologii, Wzrastające wymogi unijne, krajowe i regionalne, Kontakty naukowców. n-US/innovation.jpg

21 21 Zagrożenia Rozwój bez ustanowienia standardów ekologicznych, Duże wydatki, aby sprostać wszelkim wymogom (np. unijnym), Zbyt małe środki wsparcia, Często brak racjonalnych rozwiązań.

22 22 Działania proekologiczne Dwa nurty: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym (wyczerpywanie się zasobów planety, bezpieczeństwo ekologiczne), świadomość ekologiczna jednostki.

23 23 Gospodarka odpadami, Minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, Zrównoważona gospodarka wód, Gospodarowanie i planowanie przestrzenne, Oddziaływanie produktów i usług na środowisko. Program LIFE

24 24 Gospodarka odpadami Ponowne wykorzystanie szlamu ściekowego pochodzącego z produkcji, Testy przydatności szlamu ściekowego i kanalizacyjnego jako surowca do produkcji innych materiałów (np. izolacyjnych), Możliwości recyklingu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Utylizacja odpadów, Recykling baterii litowo-jonowych stosowanych w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych, aparatach fotograficznych.

25 25 Gospodarka odpadami Recykling materiałów: ulepszenie procesu sortowania odpadów, innowacyjne produkty w zakresie recyklingu, nowe rozwiązania w rolnictwie i rybołówstwie, podniesienie konkurencyjności w branży recyklingu; lg jpg

26 26 Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne Zastosowanie innowacyjnych „bio-osłon” obniżających emisje gazów cieplarnianych na wysypiskach, Korzyści środowiskowe, komercyjne i poprawa bezpieczeństwa prototypowych systemów (np. chłodniczego dla supermarketów wykorzystującego jako czynnik chłodniczy dwutlenek węgla), Przetwarzanie produktów ubocznych czy odpadowych na surowce wtórne, także produkcja biogazu,

27 27 Zmniejszenie ilości CO 2 emitowanego w procesach technologicznych, Zmniejszenie ilości odpadów, Badanie przepływu materiałów i energii w ramach działań przemysłowych i konsumenckich, wpływu tych procesów na środowisko, Wykorzystanie i transformacja naturalnych zasobów. Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne

28 28 Sektor spożywczy: innowacyjne ekologiczne procesy produkcyjne, wykorzystanie materiałów nieprzetworzonych, redukcja organicznych i nieorganicznych odpadów, technologie wodooszczędne; Oddziaływanie przedsiębiorstw

29 29 pionowe ogrody na elewacjach, deszczówka do spłukiwania toalet, system zbudowany z paneli PCV, syntetyków i rur do rozprowadzania wody i substancji mineralnych, syntetyki zatrzymujące zanieczyszczenia powietrza; Oddziaływanie przedsiębiorstw - przypadki ekstremalne

30 30 Gospodarka wodna Regulacja gospodarki azotu i fosforu, Zintegrowana ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, Zmniejszenie zanieczyszczenia wody pochodzące z pestycydów (np. poprawa praktyk ochrony upraw dzięki lepszemu sterowaniu ilością rozpryskiwanych pestycydów), Usprawnienie technologii oczyszczania ścieków (składniki organiczne z osadu kanalizacyjnego przekształcane w inne produkty), Ogrodnictwo (oszczędzanie wody),

31 31 Gospodarka, planowanie przestrzenne Audyty środowiskowe, Promowanie stałej mobilności - zarządzanie i promowanie transportu publicznego, korzystanie z rowerów i wspólnego wykorzystania samochodów, Integracja cieplarni z innymi budynkami, właściwa, bezstratna gospodarka energią,

32 32 Oddziaływanie produktów i usług na środowisko wykrywanie i monitoring skażenia produktami GMO w produkcji rolnej – zachowanie czystości produktów niezawierających GMO w łańcuchu zaopatrzenia i produkcji żywności, Planet-Earth-On-His-Shoulders-Symbolizing-Ecology-And-Going-Green- Clipart-Illustration.jpg

33 33 Możliwości Promocja nowego i zintegrowanego podejścia do innowacji Ekologiczne produkty, procesy i usługi Niwelowanie przeszkód dla szerszego stosowania ekologicznie innowacyjnych rozwiązań Tworzenie większego rynku dla takich produktów i usług Zwiększenie zdolności innowacyjnych MiŚP 3/doorway-to-possibility-2.jpg

34 34 Biomimikra Wykorzystanie przyrody jako źródła inspiracji, modelu, miernika i przewodnika inspirującego rozwój czystszych produktów, materiałów i procesów. H2PI/AAAAAAAAAkw/m_ROrFIegHc/mimikra.jpg

35 35 Zarządzanie środowiskowe Odpady i recykling Ziemia i wody podziemne Zdrowie i bezpieczeństwo Energia i źródła odnawialne Powietrze i klimat Woda i ścieki

36 36 Innowacyjność Innowacyjność= Przewaga Konkurencyjna

37 37 Projektowanie prośrodowiskowe Oparte o zasoby odnawialne i niewyczerpywalne: słońce, wiatr, małe elektrownie wodne lub biomasę itd, Cykle oparte o materiały podatne na odzysk - odpady z jednego procesu stanowią surowce dla następnego, Substancje toksyczne - poszukiwanie substytutów; wykorzystywane w szczególnych okolicznościach, Odpowiedź na potrzeby bioregionu: projekt zintegrowany jest z lokalną glebą, roślinnością, kulturą, topografią,

38 38 Dziękuję za uwagę!

39 39 Siedziba: Ul. Marszałkowska Warszawa Biuro: Wileńska Warszawa


Pobierz ppt "1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing."

Podobne prezentacje


Reklamy Google