Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WD 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WD 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020."— Zapis prezentacji:

1 RPO WD 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020

2 FunduszWstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR 415 546 718 Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR 66 386 308 Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR 392 347 048 Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR 180 030 665 Oś priorytetowa 5 TRANSPORT EFRR 340 626 305 Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR 163 026 832 Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR 60 952 230 Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS 254 323 171 Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS 143 926 219 Oś priorytetowa 10 EDUKACJA EFS 156 181 093 POMOC TECHNICZNAEFS 79 200 000 RAZEM 2 252 546 589

3 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.a) - 32 800 000 mln euro Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.b) -130 703 787 mln euro Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.a) - 62 650 419 mln euro Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.b) - 19 156 670 mln euro Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.c) - 170 235 842 mln euro 415,5 mln euro

4 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.1) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych - zakup aparatury naukowo- badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych. Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie realizowane wyłącznie w zakresie określonym w regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. -Publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja -Publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja Konsorcjum naukowe – grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

5 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.1) – wsparcie dotacyjne Kryteria wsparcia publicznej infrastruktury B+R: uzgodnienie przedsięwzięcia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w toku negocjacji kontraktu terytorialnego i umieszczenie go w Kontrakcie Terytorialnym; projekt powinien charakteryzować się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności) lub utrzymania inwestycji. Przez współfinansowanie ze źródeł prywatnych rozumieć należy jakąkolwiek formę wkładu wniesionego przez beneficjenta, nienoszącą znamion środków publicznych. (np. kredyt komercyjny, dochody własne).

6 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Prace B+R w przedsiębiorstwach:-Przedsiębiorcy; -przedsiębiorcy typu spin off; -IOB, w tym organizacje pozarządowe; -jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych; -konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. - Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, pierwsze wdrożenie technologii, opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp., w wyniku których osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję, - Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych i jego okresowej pierwszej ochrony). Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia (uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa) prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia, - Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw (inwestycje w sprzęt, aparaturę technologie)

7 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Usługi proinnowacyjne:-Przedsiębiorcy; -przedsiębiorcy typu spin off; -IOB, w tym organizacje pozarządowe; -jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych; -konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. - Usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw świadczone przez instytucje otoczenia biznesu: m.in. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, usługi asystentów innowacji i brokerów innowacji, voucherów innowacji, stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, doradztwa i pośrednictwa technologicznego, audytu technologicznego. Usługi będą ukierunkowane rynkowo i przyczyniać się będą wpierania innowacji w przedsiębiorstwach. - Wsparcie infrastruktury IOB, pod warunkiem że inwestycje infrastrukturalne stanowią uzupełnienie istniejących zasobów oraz są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na stworzenie tej infrastruktury. Wsparcie skoncentrowane będzie na infrastrukturze niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw.

8 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dot acyjne Preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach zdegradowanych, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Zagospodarowanie terenów pod działalność gospodarczą, stref aktywności gospodarczej i parków biznesu: -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; -jednostki organizacyjne jst; -specjalne strefy ekonomiczne; -IOB. - uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno- koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, wywóz odpadów, niwelacja terenu i wymiana ziemi), - kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w media takie jak: gaz, prąd, woda, kanalizacja, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna), - budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej możliwa tylko i wyłącznie jako uzupełniający element projektu.

9 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dot acyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości:-IOB; -uczelnie/szkoły wyższe; -LGD. - Budowa (w tym rozbudowa) inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych IOB będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków: projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP; działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji; IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury; przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych; przedsięwzięcie nie powiela dostępnej w danym regionie infrastruktury IOB o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany.

10 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dot acyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Doradztwo dla MŚP:-MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorstw przez Instytucje Otoczenia Biznesu będzie odbywać się poprzez działania doradcze w kierunkach: – usługi w zakresie wsparcia doradczego dostosowanego do potrzeb firm (realizowanego np. w formie voucherów na usługi i inkubacji zdalnej), – usługi z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu.

11 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 1.4) – wsparcie dotacyjne W zakresie internacjonalizacji bezpośrednim beneficjentem będzie MŚP. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez tworzenie modeli biznesowych dla MŚP (np. stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa). -MŚP; -IOB; -LGD; -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; -jednostki organizacyjne JST. Promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocję gospodarczą regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów

12 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 1.5) – wsparcie dotacyjne oraz za pomocą instrumentów finansowych Wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową - prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Wsparcie za pomocą instrumentów finansowych uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe. -MŚP; -zgrupowania i partnerstwa MŚP; -podmiot wdrażający instrument finansowy.

13 RPO WD 2014-2020 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przewiduje się wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych oraz instrumentów mieszanych. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu planowanych instrumentów finansowych, zostanie podjęta po przeprowadzeniu ekspertyzy ex-ante. Ich zastosowanie przewidziano w następujących priorytetach inwestycyjnych: 1)Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, 2)Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 3)Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 4)Wysokosprawna kogeneracja, 5)Gospodarka odpadami, 6)Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 7)Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Finansowanie zwrotne w RPO WD 2014-2020

14 RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.a) - 55 608 280 mln euro Efektywność energetyczna w MŚP (PI 4.b) - 32 405 520 mln euro Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (PI 4.c) - 151 572 922 mln euro Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.e) - 137 760 326 mln euro Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.g) - 15 000 000 mln euro 392,3 mln euro

15 RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 1.Budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2.Budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego; 3.Modernizacja energetyczna obiektów, w tym także wymiana lub modernizacja źródła energii; 4.Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 5.Wspierane będą inwestycje, których zastosowanie pozwoli uzyskać redukcję emisji CO 2 na poziomie co najmniej 30% w stosunku do stanu przed inwestycją. Realizowane przedsięwzięcia powinny wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej.

16 RPO WD 2014-2020 Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.i) - 107 891 339 mln euro Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii) - 55 000 000 mln euro Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.iv) - 39 143 944 mln euro Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.v) - 24 000 000 mln euro Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.vi) - 28 287 888 mln euro 254,3 mln euro

17 RPO WD 2014-2020 Oś 8 Rynek pracy 1.Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania. 2.Wsparcie ukierunkowane na rzecz MŚP oraz ich pracowników – rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe. 3.Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 4.Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RPO WD 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google