Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Wsparcie przedsiębiorców w RPO WD 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY Oś priorytetowa 5 TRANSPORT Oś priorytetowa INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Oś priorytetowa 10 EDUKACJA POMOC TECHNICZNA RAZEM Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

3 Przedsiębiorstwa i innowacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.a) mln euro Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.b) mln euro Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.a) mln euro Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.b) mln euro Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.c) mln euro 415,5 mln euro Oś priorytetowa obejmuje dwa cele tematyczne: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (CT 1) oraz Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) (CT 3). Wsparcie działań w ramach CT 1 jest kierowane wyłącznie na obszary wskazane w regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.

4 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.1) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych - zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych. Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie realizowane wyłącznie w zakresie określonym w regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. Publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja Publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja Konsorcjum naukowe – grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

5 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.1) – wsparcie dotacyjne Kryteria wsparcia publicznej infrastruktury B+R: • uzgodnienie przedsięwzięcia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w toku negocjacji kontraktu terytorialnego i umieszczenie go w Kontrakcie Terytorialnym; • projekt powinien charakteryzować się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności) lub utrzymania inwestycji. Przez współfinansowanie ze źródeł prywatnych rozumieć należy jakąkolwiek formę wkładu wniesionego przez beneficjenta, nienoszącą znamion środków publicznych. (np. kredyt komercyjny, dochody własne).

6 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Prace B+R w przedsiębiorstwach: Przedsiębiorcy; przedsiębiorcy typu spin off; IOB, w tym organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. - Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, pierwsze wdrożenie technologii, opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp., w wyniku których osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję, - Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych i jego okresowej pierwszej ochrony). Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia (uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa) prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia, - Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw (inwestycje w sprzęt, aparaturę technologie) Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). Zwiększenie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja ich współpracy z sektorem badawczo-naukowym będzie także realizowane poprzez instrument typu „Bon na innowacje” (dla projektów o małej skali). Duże znaczenie będą miały bony wspierające wdrażanie innowacji, które zmniejszą obciążenia dla środowiska.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Usługi proinnowacyjne: Przedsiębiorcy; przedsiębiorcy typu spin off; IOB, w tym organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty. - Usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw świadczone przez instytucje otoczenia biznesu: m.in. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, usługi asystentów innowacji i brokerów innowacji, voucherów innowacji, stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, doradztwa i pośrednictwa technologicznego, audytu technologicznego. Usługi będą ukierunkowane rynkowo i przyczyniać się będą wpierania innowacji w przedsiębiorstwach. - Wsparcie infrastruktury IOB, pod warunkiem że inwestycje infrastrukturalne stanowią uzupełnienie istniejących zasobów oraz są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na stworzenie tej infrastruktury. Wsparcie skoncentrowane będzie na infrastrukturze niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw. Preferowane będą projekty: • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych; • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; • realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw.

8 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dotacyjne Preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach zdegradowanych, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Zagospodarowanie terenów pod działalność gospodarczą, stref aktywności gospodarczej i parków biznesu: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; specjalne strefy ekonomiczne; IOB. - uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno- koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, wywóz odpadów, niwelacja terenu i wymiana ziemi), - kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w media takie jak: gaz, prąd, woda, kanalizacja, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna), - budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej możliwa tylko i wyłącznie jako uzupełniający element projektu. Uzupełnieniem powyższych projektów mogą być działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (w zakresie związanym z realizacją projektu inwestycyjnego). Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany. Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych. Wsparcie dedykowane przedsiębiorcom, odbiorcą wsparcia jest przedsiębiorca.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości: IOB; uczelnie/szkoły wyższe; LGD. - Budowa (w tym rozbudowa) inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych IOB będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków: •projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP; •działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji; •IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury; •przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych; •przedsięwzięcie nie powiela dostępnej w danym regionie infrastruktury IOB o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany. Wsparcie dedykowane przedsiębiorcom, odbiorcą wsparcia jest przedsiębiorca.

10 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 1.3) – wsparcie dotacyjne Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Doradztwo dla MŚP: MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorstw przez Instytucje Otoczenia Biznesu będzie odbywać się poprzez działania doradcze w kierunkach: – usługi w zakresie wsparcia doradczego dostosowanego do potrzeb firm (realizowanego np. w formie voucherów na usługi i inkubacji zdalnej), – usługi z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu. Preferowane będą projekty: • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

11 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 1.4) – wsparcie dotacyjne W zakresie internacjonalizacji bezpośrednim beneficjentem będzie MŚP. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez tworzenie modeli biznesowych dla MŚP (np. stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa). MŚP; IOB; LGD; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST. Promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocję gospodarczą regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów

12 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Beneficjenci i grupy docelowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 1.5) – wsparcie dotacyjne oraz za pomocą instrumentów finansowych Wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową - prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Wsparcie za pomocą instrumentów finansowych uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Kierunki wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe: Działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe. MŚP; zgrupowania i partnerstwa MŚP; podmiot wdrażający instrument finansowy. Preferowane będą projekty: • realizowane w partnerstwie; • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

13 Finansowanie zwrotne w RPO WD 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przewiduje się wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych oraz instrumentów mieszanych. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu planowanych instrumentów finansowych, zostanie podjęta po przeprowadzeniu ekspertyzy ex-ante. Ich zastosowanie przewidziano w następujących priorytetach inwestycyjnych: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Wysokosprawna kogeneracja, Gospodarka odpadami, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Finansowanie zwrotne w RPO WD

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.a) mln euro Efektywność energetyczna w MŚP (PI 4.b) mln euro Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (PI 4.c) mln euro Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.e) mln euro Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.g) mln euro 392,3 mln euro Trzecia oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest drugą co do wielkości osią pod względem nakładów finansowych w ramach RPO WD

15 Gospodarka niskoemisyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego; Modernizacja energetyczna obiektów, w tym także wymiana lub modernizacja źródła energii; Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Wspierane będą inwestycje, których zastosowanie pozwoli uzyskać redukcję emisji CO2 na poziomie co najmniej 30% w stosunku do stanu przed inwestycją. Realizowane przedsięwzięcia powinny wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.i) mln euro Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii) mln euro Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.iv) mln euro Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.v) mln euro Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.vi) mln euro 254,3 mln euro Ósma oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest czwartą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 8 Rynek pracy Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania. Wsparcie ukierunkowane na rzecz MŚP oraz ich pracowników – rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 8 osi priorytetowej.

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google