Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Komplemantarne projekty unijne Samorządu Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Komplemantarne projekty unijne Samorządu Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Komplemantarne projekty unijne Samorządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 5 listopada 2013 r.

2 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Cele projektów komplementarnych 2009 - 2013: Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku i krajowych strategii sektorowych - zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Poprawa jakości kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych na Dolnym Śląsku Zasoby – wyposażenie szkół placówek Dolnego Śląska w najnowsze rozwiązania techniczne (RPO WD 2.2; RPO WD 7.2) Kadra – szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły zasobów technologicznych (PO KL Działanie 9.4). Program – realizacja szkolnych programów rozwojowych wykorzystujących zasoby i nabyte umiejętności nauczycieli nakierowane na wspieranie uczniów w ich rozwoju. (PO KL Poddziałanie 9.1.2)

3 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

4 Pracownia przyrodnicza w każdej gminie Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Numer i nazwa działania programu operacyjnego 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania: Całkowita wartość: 23 250 035,31 PLN Kwota dofinansowania: 16 275 024,72 PLN

5 \ Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Okres realizacji projektu: - rozpoczęcie realizacji projektu: 13.10.2009 r. - rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 29.07.2010 r. - zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 22.12.2010 r. - zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.12.2010 r. Założeniem projektu był zakup wyposażenia 118 pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć, z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego, w ramach bloku przedmiotowego przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz dwóch pracowni specjalistycznych, zlokalizowanych w ośrodkach edukacji ekologicznej.

6 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Rezultaty trwałe projektu: Nauczyciele i uczniowie w 116 gminach stale projektują i przeprowadzają w pracowniach przyrodniczych doświadczenia i eksperymenty przewidziane w podstawie programowej przyrody. Nauczyciele rozwijają zainteresowania i umiejętności uczniów związane z poznawaniem i badaniem środowiska naturalnego oraz jego ochroną. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują multimedia w pracowniach przyrodniczych 116 szkół dla wizualizacji przebiegu i wyników prowadzonych doświadczeń i eksperymentów Nauczyciele dzięki interaktywnym systemom informatycznym na bieżąco i efektywnie sprawdzają przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

7 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Bolkowie Uroczyste otwarcie przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Radosława Mołonia pracowni przyrodniczej szkole w Strzelinie

8 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Projekt „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych Wartość projektu 17 443 587,40 PLN, z czego Kwota dofinansowania 14 825 287,94 PLN

9 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Główny cel projektu: zakupienie i uruchomienie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej oferującej e-usługi edukacyjne dla 100 000 użytkowników uczniów, nauczycieli dolnośląskich szkół i placówek oraz rodziców uczniów. Cele strategiczne projektu: - zwiększenie kompetencji uczniów potrzebnych do swobodnego funkcjonowania w XXI wieku, - podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, - rozwój społeczeństwa informacyjnego, - zmniejszenie poziomu bezrobocia, - powiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli, - zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu przez wzrost liczby wykwalifikowanych pracowników

10 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Szkołom i placówkom uczestniczącym w projekcie przekazano: * 135 mobilne pracownie interaktywne składające się z: - tablicy interaktywnej wraz z podstawą jezdną, - projektora krótkiej projekcji, - systemu szybkiej odpowiedzi, - komputera przenośnego, ( dodatkowo pracownia interaktywna max posiada także: bezprzewodowy tablet graficzny oraz wizualizer); * 200 pracowni komputerowych, składających się z: - 8 lub 14 komputerów przenośnych, - 1 szafy mobilnej do przechowywania komputerów, - 1 urządzenia sieci bezprzewodowej. * 665 laptopów nauczycielskich.

11 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Korzyści dla uczniów: lepsza organizacja warsztatu pracy, poprzez wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych; korzystanie z zasobów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie; portfolio-obraz aktywności edukacyjnej. Korzyści dla dyrektorów szkół i pracowników administracji: sprawne narzędzie komunikacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami; efektywne planowanie pracy w szkole; nadzorowanie gromadzenia i przetwarzania dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. Korzyści dla nauczycieli: przekazywanie uczniom materiałów, zadawanie zadań, prowadzenie testów; prowadzenie zajęć tzw. metodą odwróconej klasy (udostępnienie treści przed zajęciami, czas w szkole - ćwiczenia i dyskusje), konsultacje z rodzicami; szkolenia on-line; wideokonferencje umożliwiają pracę z uczniem chorym. Korzyści dla rodziców: wgląd w prace swoich dzieci, zaangażowanie się w ich kształcenie szkolenia dla grup osób rozproszonych po całym regionie. Merytoryczny administrator platformy: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Odpowiedzialność za merytoryczną część wdrożenia platformy w 180 szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku.

12 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych

13 Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent systemowy: WEiN UMWD Realizator projektu: DODN we Wrocławiu Grupa docelowa projektu - 250 szkół, które były objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013. „Dolnośląska e-Szkoła”. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

14 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” Beneficjent systemowy: WEiN UMWD; Realizator: DODN we Wrocławiu Rezultaty projektu: 250 szkolnych programów rozwojowych (szkoły objęte projektem „Dolnośląska e-Szkoła” i „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” - wsparciem objęto 7 700 uczniów. 5 440 godzin zajęć pozalekcyjnych z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sportu 1 500 godzin zajęć pozaszkolnych na platformie edukacyjnej dla 500 uczniów – powstało 25 międzyszkolnych projektów edukacyjnych: matematycznych, przyrodniczych, ICT 2 250 godzin zajęć w MultiCentrum dla 3 750 uczniów. 51 000 godzin opieki pedagogiczno-psychologicznej tutora w szkołach

15 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych PROJEKT Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty BENEFICJENT SYSTEMOWY Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. REALIZATOR CZĘŚCI ZADAŃ PROJEKTU SYSTEMOWEGO Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. PARTNER Georg August Universität Göttingen TERMIN REALIZACJI styczeń 2010 - sierpień 2011

16 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Wizyta studyjna w Georg August Universität w Getyndze 15-17.12.2010 r.

17 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji komponentu ponadnarodowego Twarde – zrealizowanie konferencji dla 150. osób- "Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody", – zrealizowanie 4 warsztatów 20-godzinnych dla 120. – zrealizowanie wizyty studyjnej osób, zajmujących się finansowaniem, organizacją i prowadzeniem doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli przyrody, obejmujących wymianę pracowników, konsultacje i dzielenie się doświadczeniami, w Georg August Universität w Getyndze, – zrealizowanie 3 trzydniowych seminariów dla 140. osób, – wdrożenie, w co najmniej 90. szkołach, najlepszych rozwiązań i doświadczeń w zakresie stosowania eksperymentu w nauczaniu przyrody, stosowanych w niemieckich szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli.

18 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Rezultaty projektu Liczba nauczycieli objętych wsparciem projektu – 1000 osób Kursy doskonalące Lider e-szkoły Nauczyciel e-szkoły Eksperyment w procesie nauczania Aktywność fizyczna jako element budowania kompetencji kluczowych Rola i zadania tutora Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych Zajęcia laboratoryjne Praktyczne zastosowanie TI w szkole Praktyczne zastosowanie TI w szkole Zajęcia warsztatowe Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej Konferencje 1.Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu 2.Przygotowanie zasobów edukacyjnych nauczyciela przyrody 3.Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji

19 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody w Sobótce 27-30.06.2011

20 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Projekt: Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projektodawca: Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Wydział Edukacji i Nauki UMWD Realizator: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Czas realizacji: 1.09.2012 r. -31.08 2014 r.

21 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych1012 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych z wykorzystaniem ICT Cele szczegółowe projektu: Podniesienie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami w oparciu o eksperyment, doświadczenie z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych Rozwinięcie umiejętności konstruowania projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania platformy edukacyjnej do planowania i realizacji zadań z uczniami Grupa docelowa: nauczyciele przyrody I etapu edukacyjnego, matematyki (SP), matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii (gimnazjum)

22 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Kursy dla nauczycieli: Obserwacja, doświadczenie, eksperyment w nauczaniu przyrody z wykorzystaniem ICT – 40h. Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych – 60 h. Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody – 100h. Zajęcia szkoleniowe odbywają się : w dwóch pracowniach przyrodniczych zakupionych dla celów realizacji projektu w DODN we Wrocławiu oraz DODN Filia w Legnicy (budżet SWD), w trzech pracowniach komputerowych mobilnych na Platformie Fronter (zajęcia on-line) Cele perspektywiczne po zakończeniu projektu od 1 września 2014 r.: Pracownia Przyrodnicza w DODN we Wrocławiu – Dolnośląskim Centrum Kompetencji Przyrodniczych Nauczycieli. Pracownia Przyrodnicza w DODN we Wrocławiu Fila w Legnicy - Dolnośląskim Centrum Kompetencji Przyrodniczych Uczniów. Realizacja projektów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów Dolnego Śląska rozwijających kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

23 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych

24 Pracownia przyrodnicza w DODN Filia w Legnicyw DODN we Wrocławiu

25 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Nauczyciele- uczestnicy projektu otrzymują zestawy edukacyjne sprofilowane do nauczanego Fizyka płynów, gazów -mini zestaw Zestaw do elektrolizywalizkowy.

26 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Co nowego w projekcie? Aktualnie w pracowni przyrodniczej nagrywany jest film edukacyjny, który będzie ciekawą formą wsparcia dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Konsultanci DODN realizują doświadczenia i eksperymenty w oparciu o sprzęt zakupiony dla potrzeb pracowni, które stanowić będą 19 odcinków filmu edukacyjnego dostępnego od stycznia 2014 r. na Platformie Fronter.

27 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”. Inicjatywa realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Dolnośląskim Związkiem Szachowym. O szczegółach projektu opowiadali: marszałek Rafał Jurkowlaniec, Joanna Berdzik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Elżbieta Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty i Piotr Borys - poseł do Parlamentu Europejskiego.

28 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych Program pilotażowy: „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku” Finansowanie : Samorząd Województwa Dolnośląskiego Cele programu: realizacja idei Parlamentu Europejskiego, podjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu, mającej na celu wprowadzenie szachów do edukacji jako narzędzia dla nauczyciela, wspomagającego: nauczanie umiejętności matematycznych uczniów ( logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i przestrzennego, twórczego rozwiązywania problemów) kształtującego istotne cechy osobowości: odpowiedzialność, koncentrację, intuicje, decyzyjność. Realizator: DODN we Wrocławiu, Dolnośląski Związek Szachowy Każdy nauczyciel który ukończy szkolenie zostanie nieodpłatnie wyposażony w pakiet edukacyjny do nauki gry w szachy dla 20 uczniów.

29 Dolnośląskie doświadczenia w zakresie wspomagania kształcenia przedmiotów przyrodniczych


Pobierz ppt "Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz wsparcia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Komplemantarne projekty unijne Samorządu Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google