Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKA ADMINISTRACJI ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKA ADMINISTRACJI ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan."— Zapis prezentacji:

1 NAUKA ADMINISTRACJI ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan

2 Nauka administracji mgr Paulina Ilnicka-Jordan Zakład Nauki Administracji/ Instytut Nauk Administracyjnych konsultacje dla studentów w każdy piątek 13:00-15:00 gabinet 402 budynek A paulina.ilnicka@prawo.uni.wroc.pl www.prawo.uni.wroc.pl

3 Literatura uzupełniająca wiedzę z dziedziny nauki administracji: 1.Nauka administracji, Z. Cieślak (red.), Warszawa 2012; 2.Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, M. Kulesza, D. Sześciło, Warszawa 2013; 3.Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. system prawa administracyjnego, t. 2, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012; 4.Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Warszawa 2010; Nauka administracji

4 Literatura niezbędna do opanowania treści z dziedziny nauki administracji: 1.Nauka administracji, A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Kolonia Limited. Wrocław 2013; 2.Założenia nauki administracji, F. Longchamps, Wrocław 1993; 3.Nauka administracji, Z. Leoński, Warszawa 2000; 4.Wstęp do nauki administracji, J. Szreniawski, Lublin 2002 5.Zarys nauki administracji, E. Knosala, Warszawa 2010; Nauka administracji

5 Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest:  uzyskanie zaliczenia z kolokwium,  uzyskanie zaliczenia z prac pisemnych zadanych przez prowadzącego,  aktywność na zajęciach  obecność na zajęciach Prowadzący zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiedzy studenta w formie kartkówki lub odpowiedzi ustnej Nauka administracji

6 Zaliczenie kolokwium: 1.Kolokwium będzie polegało na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na trzy zadane pytania; 2.Podstawą zaliczenia kolokwium jest zdobycie 60%; 3.Kolokwium zostanie przeprowadzone na przedostatnich zajęciach; 4.Student, który nie zaliczył kolokwium, zobowiązany jest do jego zaliczenia, w terminie 14 dni, od daty ogłoszenia wyników z kolokwium; 5.Student, który nie przystąpił do kolokwium, zobowiązany jest do jego napisania, w terminie 14 dni, od daty ustania przyczyny nieobecności na zajęciach; Nauka administracji

7 Prace pisemne: 1.prowadzący przewiduje przygotowanie przez studenta dwóch prac pisemnych, z zakresu działania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa; 2.tematy zostaną podane przez prowadzącego w późniejszym terminie; 3.ocena z pracy pisemnej stanowi składową oceny z przedmiotu; Nauka administracji

8 Obecność oraz aktywność na zajęciach: 1.Student zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 2.Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia; Prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, każą kolejną nieobecność na zajęciach, student jest zobowiązany odrobić na konsultacjach, w terminie 14 dni, od momentu ustania przyczyny nieobecności na zajęciach; Nauka administracji

9 Źródła prawa: 1.Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483) 2.Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591) 3.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013, poz. 595) 4.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz. U. 2013, poz. 596) Nauka administracji

10 5.Ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 nr 34, poz. 198) 6.Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009 nr 31, poz. 206) 7.Ustawa z dnia 16 września 1982 o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. 1982, nr 31, poz.214) Nauka administracji

11 8.Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223, poz. 1458) 9.Ustawa z 21 listopada o służbie cywilnej (Dz. U. 2008 nr 227, poz. 1505) 10.Ustawa z 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 nr 185, poz. 1092) 11.Ustawa z 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. 2011 nr 34, poz. 173) Nauka administracji

12 Przedmiotem ćwiczeń z Nauki administracji będzie: 1.Pojęcie administracji publicznej; administracja publiczna w Polsce; konstytucyjne i ustrojowe podstawy i zasady funkcjonowania administracji publicznej; 2.Administracja publiczna w demokratycznym państwie prawnym 3.Administracja publiczna jako część działalności państwa; administracja publiczna w strukturach władzy wykonawczej w państwie; Nauka administracji

13 4.Zadania administracji publicznej; podmioty prywatne pełniące funkcje administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych; 5.Prawne formy działania administracji publicznej; charakter i sfery działań administracji publicznej; 6.Podział terytorialny państwa; struktura organizacyjna jednostek organizacyjnych administracji publicznej; 7.Zadania samorządu terytorialnego a formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach przeobrażeń administracji publicznej; Nauka administracji

14 8.Reformy, ich wpływ, granice i skutki w zakresie wykonywania zadań publicznych przez administrację publiczną w państwie prawa; 9.Administracja wobec wyzwań globalizacji i przemian cywilizacyjnych; administracja w społeczeństwie informacyjnym (administracja elektroniczna); 10.Kadry w administracji (dobór, organizacja, zasady działania i doskonalenia); patologie w administracji publicznej; 11.Kontrola w administracji publicznej; kryteria, podziały kontroli, wyniki i skutki kontroli; kontrola a nadzór; Nauka administracji

15 12.Odpowiedzialność administracji i w administracji; odpowiedzialność na działania legalne administracji i za działania nielegalne; 13.Założenia i kierunki polityki administracyjnej w administracji publicznej; polityka administracyjna a jej prawne uwarunkowania; 14.Nauka administracji jako dyscyplina naukowa; administracja publiczna jako przedmiot badań nauki administracji; metody i kierunki badawcze w nauce administracji; 15.SYLABUS dostępny na stronie wydziału; Nauka administracji


Pobierz ppt "NAUKA ADMINISTRACJI ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google