Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan"— Zapis prezentacji:

1 ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan
NAUKA ADMINISTRACJI ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan

2 Zakład Nauki Administracji/ Instytut Nauk Administracyjnych
Nauka administracji mgr Paulina Ilnicka-Jordan Zakład Nauki Administracji/ Instytut Nauk Administracyjnych konsultacje dla studentów w każdy piątek 13:00-15:00 gabinet 402 budynek A

3 Nauka administracji Literatura uzupełniająca wiedzę z dziedziny nauki administracji: Nauka administracji, Z. Cieślak (red.), Warszawa 2012; Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, M. Kulesza, D. Sześciło, Warszawa 2013; Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. system prawa administracyjnego, t. 2, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012; Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Warszawa 2010;

4 Nauka administracji Literatura niezbędna do opanowania treści z dziedziny nauki administracji: Nauka administracji , A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Kolonia Limited . Wrocław 2013; Założenia nauki administracji, F. Longchamps, Wrocław 1993; Nauka administracji, Z. Leoński, Warszawa 2000; Wstęp do nauki administracji, J. Szreniawski, Lublin 2002 Zarys nauki administracji, E. Knosala, Warszawa 2010;

5 Nauka administracji Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest:
uzyskanie zaliczenia z kolokwium, uzyskanie zaliczenia z prac pisemnych zadanych przez prowadzącego, aktywność na zajęciach obecność na zajęciach Prowadzący zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiedzy studenta w formie kartkówki lub odpowiedzi ustnej

6 Nauka administracji Zaliczenie kolokwium:
Kolokwium będzie polegało na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na trzy zadane pytania; Podstawą zaliczenia kolokwium jest zdobycie 60%; Kolokwium zostanie przeprowadzone na przedostatnich zajęciach; Student, który nie zaliczył kolokwium, zobowiązany jest do jego zaliczenia, w terminie 14 dni, od daty ogłoszenia wyników z kolokwium; Student, który nie przystąpił do kolokwium, zobowiązany jest do jego napisania, w terminie 14 dni, od daty ustania przyczyny nieobecności na zajęciach;

7 Nauka administracji Prace pisemne:
prowadzący przewiduje przygotowanie przez studenta dwóch prac pisemnych, z zakresu działania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa; tematy zostaną podane przez prowadzącego w późniejszym terminie; ocena z pracy pisemnej stanowi składową oceny z przedmiotu;

8 Nauka administracji Obecność oraz aktywność na zajęciach:
Student zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach; Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia; Prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, każą kolejną nieobecność na zajęciach, student jest zobowiązany odrobić na konsultacjach, w terminie 14 dni, od momentu ustania przyczyny nieobecności na zajęciach;

9 Nauka administracji Źródła prawa:
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 (Dz. U nr 78, poz. 483) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U nr 142, poz. 1591) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013, poz. 595) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz. U. 2013, poz. 596)

10 Nauka administracji Ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U nr 34, poz. 198) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U nr 31, poz. 206) Ustawa z dnia 16 września 1982 o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. 1982, nr 31, poz.214)

11 Nauka administracji Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U nr 223, poz. 1458) Ustawa z 21 listopada o służbie cywilnej (Dz. U nr 227, poz. 1505) Ustawa z 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U nr 185, poz. 1092) Ustawa z 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U nr 34, poz. 173)

12 Nauka administracji Przedmiotem ćwiczeń z Nauki administracji będzie:
Pojęcie administracji publicznej; administracja publiczna w Polsce; konstytucyjne i ustrojowe podstawy i zasady funkcjonowania administracji publicznej; Administracja publiczna w demokratycznym państwie prawnym Administracja publiczna jako część działalności państwa; administracja publiczna w strukturach władzy wykonawczej w państwie;

13 Nauka administracji Zadania administracji publicznej; podmioty prywatne pełniące funkcje administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych; Prawne formy działania administracji publicznej; charakter i sfery działań administracji publicznej; Podział terytorialny państwa; struktura organizacyjna jednostek organizacyjnych administracji publicznej; Zadania samorządu terytorialnego a formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach przeobrażeń administracji publicznej;

14 Nauka administracji Reformy, ich wpływ, granice i skutki w zakresie wykonywania zadań publicznych przez administrację publiczną w państwie prawa; Administracja wobec wyzwań globalizacji i przemian cywilizacyjnych; administracja w społeczeństwie informacyjnym (administracja elektroniczna); Kadry w administracji (dobór, organizacja, zasady działania i doskonalenia); patologie w administracji publicznej; Kontrola w administracji publicznej; kryteria, podziały kontroli, wyniki i skutki kontroli; kontrola a nadzór;

15 Nauka administracji Odpowiedzialność administracji i w administracji; odpowiedzialność na działania legalne administracji i za działania nielegalne; Założenia i kierunki polityki administracyjnej w administracji publicznej; polityka administracyjna a jej prawne uwarunkowania; Nauka administracji jako dyscyplina naukowa; administracja publiczna jako przedmiot badań nauki administracji; metody i kierunki badawcze w nauce administracji; SYLABUS dostępny na stronie wydziału;


Pobierz ppt "ĆWICZENIA I mgr Paulina Ilnicka-Jordan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google