Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja (od łac. ministrare, administratio, administrare) rozumiana jest jako: pewne działanie pewna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja (od łac. ministrare, administratio, administrare) rozumiana jest jako: pewne działanie pewna."— Zapis prezentacji:

1 1 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja (od łac. ministrare, administratio, administrare) rozumiana jest jako: pewne działanie pewna wyodrębniona organizacja o szczególnych cechach Rozróżnia się administrację: publiczną państwową/rządową samorządową prywatną (zakładów opieki zdrowotnej, szkół prywatnych, etc.).

2 2 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje ADMINISTRACJA PUBLICZNA PRYWATNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

3 3 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje ADMINISTRACJA PUBLICZNA RZĄDOWA PAŃSTWOWA SAMORZĄDOWA

4 4 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje …Administracja publiczna jest sługą ustroju i aparatem wykonawczym władzy politycznej, cała jej działalność polega na wykonywaniu prawa i na prawie się opiera H. Izdebski, M. Kulesza

5 5 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administrację stanowi ta część działalności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem… W.Jellinek, O. Mayer …W granicach wyznaczonych przez ustawy, pod kontrolą sądów, władza wykonawcza odpowiada za wykonywanie ustaw, zajmuje się rządzeniem i ponosi odpowiedzialność za stan spraw państwa H. Izdebski, M. Kulesza

6 6 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Definicje administracji podmiotowaPrzedmiotowa Zespół ludzi powiązanych w pewną całość z uwagi na wspólne cele, wyposażonych w pewien zakres uprawnień władczych, dysponujących określonymi środkami rzeczowymi, z planowym zgrupowaniem w w służbie pewnej misji publicznej, a dopiero potem – z sumą urządzeń, którymi dysponują. Jest to jedna z form realizacji funkcji państwa polegająca na bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań zmierzająca do osiągania pewnych celów.

7 7 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. H. Izdebski, M. Kulesza

8 8 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja publiczna to system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne Administracja publiczna to system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne. I Lipowicz

9 9 Cechy administracji publicznej Działanie w imieniu i na rachunek państwa lub innego. odrębnego od państwa podmiotu władzy publicznej, któremu państwo przekazało część swojej władzy (imperium), Możność działania w formach władczych, zabezpieczonych możliwością stosowania przymusu państwowego, Działanie w interesie publicznym (w imię dobra wspólnego, interesu społecznego), Polityczny charakter – cele jej działania i jego rezultaty ocenia się w kategoriach politycznych, wpływają one na kształtowanie się stosunku obywateli do podmiotów administracji,

10 10 Cechy administracji publicznej Działanie na podstawie ustaw i w granicach przez nie określonych (z tego względu w odniesieniu do działania administracji publicznej nie ma zastosowania zasada co nie jest zabronione, jest dozwolone), Aktywność, zwrócenie ku przyszłości, możność podejmowania działania z własnej inicjatywy, Działanie w sposób ciągły i stabilny, Oparcie się (z reguły) na zawodowym personelu, Charakter monopolistyczny i bezosobowy

11 11 Cechy administracji publicznej Charakter monopolistyczny oznacza iż administracja, działając w ramach powierzonych jej kompetencji, występuje jako wyłączny gospodarz w określonej kategorii spraw. Charakter bezosobowy oznacza iż nawet jeśli w ramach struktur administracji działają ludzie, to uprawnienia do wydawania decyzji przysługują nie komuś, kto np. pełni funkcję wojewody, lecz organowi noszącemu tę nazwę. Niekomercyjny charakter administracji oznacza iż zazwyczaj jej celem nie jest dążenie do osiągania zysku finansowego.

12 12 Cechy administracji publicznej Charakter zorganizowania i działania zasadniczo na zasadzie kierownictwa i podporządkowania Polityczny charakter administracji polega na tym, iż jest demokratycznie kontrolowana Przejrzystość działań administracji wynikająca z zasady jawności życia publicznego polega na poddaniu jej kontroli prawa, obywateli i ich związków

13 13 Funkcje administracji i ich podziały Kryterium podziału terytorialnego kraju: Administracja centralna Administracja terenowa:

14 14 Funkcje administracji i ich podziały CENTRALNA WOJEWÓDZKA POWIATOWA GMINNA

15 15 Funkcje administracji i ich podziały Kryterium oparte na przedmiotowo wyodrębnionych działach Administracja celnafinansowagospodarczaoświatowa ochrony środowiska rolnictwamiar aktów stanu cywilnego

16 16 Funkcje administracji i ich podziały Administracja publiczna Władcza (reglamentacyjna) Niewładcza (świadcząca) Kryterium charakteru działań

17 17 Funkcje administracji i ich podziały Kryterium zakresu zadań OGÓLNA Rada Ministrów ministerwojewoda SPECJALNA wojskasądownictwa Spraw Zagr.

18 18 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Podział władz nowoczesnego państwa na trzy sfery: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą dał podstawy do kształtowania się nauki administracji a później prawa administracyjnego. Wyodrębnienie wykonawczej funkcji państwa (administracji państwowej) spowodowało zapotrzebowanie na badania nad nimi.

19 19 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE WŁADZA USTAWODAWCZA WŁADZA WYKONAWCZA WŁADZA SĄDOWA


Pobierz ppt "1 Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje Administracja (od łac. ministrare, administratio, administrare) rozumiana jest jako: pewne działanie pewna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google