Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja ryzyka w procesie inwestycji drogowych w świetle odpowiedzialności samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja ryzyka w procesie inwestycji drogowych w świetle odpowiedzialności samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja ryzyka w procesie inwestycji drogowych w świetle odpowiedzialności samorządu terytorialnego

2 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 2 Plan prezentacji Trójstopniowy podział samorządności Odpowiedzialność cywilna samorządu terytorialnego Ryzyko w zarządzaniu drogami Postępowanie wobec ryzyka Wnioski

3 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 3 Trójstopniowy podział samorządności 1. Samorząd województwa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 2. Samorząd powiatu ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 3. Samorząd gminy ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

4 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 4 Odpowiedzialność cywilna samorządu Odpowiedzialność cywilna deliktowa Przez pojęcie odpowiedzialność należy rozumieć obowiązek ponoszenia konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. Z obowiązku tego wynika konieczność naprawienia wyrządzonej szkody (art. 415 k.c.).

5 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 5 Odpowiedzialność cywilna samorządu Rodzaje szkód szkody rzeczowe następstwa szkód rzeczowych czyste straty majątkowe – są to wszelkie straty finansowe powstałe jako efekt zdarzenia, nie będące następstwem szkody rzeczowej ani osobowej szkody osobowe

6 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 6 Odpowiedzialność cywilna samorządu Przesłanki odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego wyrządzenie szkody przy wykonywaniu władzy publicznej, niezgodne z prawem działanie lub zaniechania, normalny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą.

7 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 7 Odpowiedzialność cywilna samorządu Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność cywilną za poniesione przez użytkowników drogi wszelkie szkody w mieniu i szkody osobowe wynikłe z naruszenia obowiązku utrzymania dróg publicznych w należytym stanie. -

8 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 8 Ryzyko w zarządzaniu drogami Obszary ryzyka związanego z zarządzaniem drogami 1) inwestycja (działania strategiczne), 2) wykonywanie zarządu (działania operacyjne)

9 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 9 Postępowanie wobec ryzyka Unikanie ryzyka Pozostawienie ryzyka na własnym rachunku Kontrola ryzyka Transfer i dystrybucja ryzyka Ubezpieczenie ryzyka

10 Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 10 Wnioski Inwestycja drogowa ma bezpośredni wpływ na świadome zarządzanie ryzykiem, które występuje w działalności samorządu terytorialnego. Rozwój infrastruktury drogowej ma pozytywne oddziaływanie na zmiany gospodarcze i społeczne regionu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapobiega powstaniu deficytu w budżecie samorządu w związku z ponoszeniem finansowych konsekwencji zdarzenia. Składka ubezpieczeniowa może być planowanym wydatkiem w budżecie samorządu terytorialnego.


Pobierz ppt "Identyfikacja ryzyka w procesie inwestycji drogowych w świetle odpowiedzialności samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google