Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym"— Zapis prezentacji:

1 Zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym oraz prezentacja doświadczeń uczestników szkolenia w zakresie powierzonych zadań publicznych Dariusz Gawlik Wałbrzych, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

2 Aspekty prawne działalności NGO
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Aspekty prawne działalności NGO Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz zasady współpracy tych organizacji z organami administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz z późn. zm.). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

3 Jakie zadania publiczne może realizować organizacja pozarządowa?
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Jakie zadania publiczne może realizować organizacja pozarządowa? Zadania publiczne zlecane przez samorząd do realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań publicznych, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku zakresu przedmiotowego programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, trzeba podkreślić, że art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy wymienia w sposób enumeratywny zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

4 Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego Sfera pożytku publicznego jest sferą zadań publicznych realizowanych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

5 Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

6 Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

7 Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego c.d. ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub      finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w      art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

8 Cele współpracy JST z organizacjami pozarządowymi
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele współpracy JST z organizacjami pozarządowymi Podejmowanie współpracy partnerskiej przez jednostki samorządu gminnego z partnerami społecznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju ma dwa strategiczne cele – należą do nich: Powiększenie zasobów i źródeł pozyskiwania informacji o uwarunkowaniach rozwoju lokalnego, Zwiększenie skuteczności osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Współpraca partnerska polega na włączaniu w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych, najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

9 Korzyści wynikające ze współpracy JST z organizacjami pozarządowymi
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Korzyści wynikające ze współpracy JST z organizacjami pozarządowymi Podstawową korzyścią płynącą z partnerstwa jest bardziej efektywne działanie – płynące z łączenia sił i zasobów, Partnerstwo jest sposobem osiągania celów rozwojowych, których gmina nie osiągnie działając w pojedynkę. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

10 Formy współpracy JST z NGO w Polsce
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Formy współpracy JST z NGO w Polsce Podstawowe, Średniego zaangażowania, Wysokiego zaangażowania. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

11 Formy współpracy JST z NGO w Polsce - podstawowe
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Formy współpracy JST z NGO w Polsce - podstawowe Zlecanie realizacji zadań, Doraźna współpraca przy realizacji dużego działania gminnego, Konsultacje internetowe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

12 Formy współpracy JST z NGO w Polsce - średniego zaangażowania
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Formy współpracy JST z NGO w Polsce - średniego zaangażowania Pełnomocnik; Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (potrzebne są kanały informacji – spotkania); Tworzenie zespołów opiniotwórczo – doradczych; Zlecanie zadań długoterminowych; Konsultacje otwarte; Debaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

13 Formy współpracy JST z NGO w Polsce - wysokiego zaangażowania
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Formy współpracy JST z NGO w Polsce - wysokiego zaangażowania W/w oraz: Partnerstwo; Wspólna strategia; Oddawanie odpowiedzialności z realizację projektów na rzecz wspólnego środowiska; Wspólne budowanie relacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

14 Obawy JST przed zlecaniem zadań
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obawy JST przed zlecaniem zadań Najczęstsza obawa wśród JST przed zlecaniem zadań to obawa o zasoby NGO i umiejętność podołania zadaniom, a także: niechęć części władz administracyjnych do współpracy, które traktuje się jako konkurencję na scenie politycznej; ograniczanie dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia celów statutowych organizacji społecznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

15 Obawy JST przed zlecaniem zadań
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Obawy JST przed zlecaniem zadań brak praktyki i mechanizmów ułatwiających dostęp do udziału w decyzjach i otwartym dialogu w kwestiach leżących w obszarze zainteresowań i interesów partnerów społecznych; niedoinformowanie i ignorancja, wynikająca z braku zobiektywizowanej wiedzy o partnerze społecznym, jego potencjale, walorach itp; w skrajnej postaci: asekuranctwo, dbałość o zachowanie status quo, biurokratyzacja i faworyzowanie określonych partnerów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

16 Poglądy NGO na temat współpracy z JST
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Poglądy NGO na temat współpracy z JST POTRZEBA WSPÓŁRACY: 100% NGO uznaje, że współpraca samorządu z NGO jest potrzebna, a 87 % uznało taką współpracę za celową. AKTYWNOŚĆ NGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: organizacje pozarządowe powinny przede wszystkim prezentować swoje postulaty i pomysły i przekonywać samorząd do ich wspólnej realizacji. POSTAWA NGO: NGO w Polsce odrzucają postawę bierną i roszczeniową stawiając na współpracę z samorządem, a nie postawę roszczeniową lub wykonywanie zadań przypisanych samorządowi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

17 Poglądy NGO na temat współpracy z JST
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Poglądy NGO na temat współpracy z JST UDZIAŁ W KONSULTACJACH: Organizacje, które współpracują z samorządem regularnie i sporadycznie częściej oceniają udział w organizowanych przez samorząd konsultacjach jako potrzebny. POZYSKIWANIE FUNDUSZY, REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH: większość społeczności, organizacji wiejskich w Polsce realizuje projekty z tzw. grantów i dotacji pochodzących nie tylko z budżetu gminy, ale od sponsorów prywatnych, funduszy krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności fundacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Współpraca NGO z JST KONTAKT Z SAMORZĄDEM. Kontakty utrzymuje 85% polskich organizacji pozarządowych, w tym 41% robi to często i regularnie. Współpraca najczęściej dotyczy wymiany informacji i współdziałania przy projektach, jednak obejmuje też działania wspierające. WSPARCIE OD GMIN. Jedna trzecia (36%) organizacji korzysta ze wsparcia sprzętowego lub lokalowego, zaś co szósta (17%) otrzymała wsparcie w postaci porad prawnych lub finansowych. Co dwudziesta deklaruje, że urząd udzielił jej pożyczki, gwarancji lub poręczenia finansowego. Pomoc ze strony JST ma głównie charakter finansowy i lokalowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

19 Współpraca NGO z JST Formy zlecania realizacji zadań publicznych :
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Współpraca NGO z JST Formy zlecania realizacji zadań publicznych : powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (art. 5 ust 4 Ustawy). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

20 Tryby zlecania NGO realizacji zadań publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Tryby zlecania NGO realizacji zadań publicznych otwarty konkurs ofert -  szczegółowe zasady ogłaszania i rozstrzygania konkursu oraz składania ofert określają art Ustawy. tryb zamknięty - odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie oferty złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, jeżeli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 tys. zł a okres realizacji nie przekracza 90 dni (art.19a Ustawy).  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

21 Tryby zlecania NGO realizacji zadań publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Tryby zlecania NGO realizacji zadań publicznych tryb inicjatywy lokalnej - zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną zostały szeroko określone w ustawie (art. 19 b1). Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Deklarują oni także współudział w realizacji przedsięwzięcia. na zasadach i w trybie przepisów o „partnerstwie publiczno-prywatnym” - (art. 11, ust.5), określonych w Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008r., pod warunkiem, że organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Współpraca NGO z JST Współpraca pomiędzy JST a NGO odbywa się w oparciu o: Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – z formalnego punktu widzenia jest to uchwała organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego (np. rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego). To podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Współpraca NGO z JST Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi – możliwość uchwalania wieloletnich programów, wykraczających poza rok budżetowy, wprowadziła nowelizacja Ustawy (art. 5b). Wieloletnie programy współpracy nie są obowiązkowe tak jak roczne programy współpracy. Uchwalenie programu wieloletniego nie zwalnia samorządów z obowiązku uchwalania programu rocznego. Oba dokumenty różnią się charakterem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Współpraca NGO z JST Program określa współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli z: osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

25 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Współpraca NGO z JST stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielniami socjalnymi; spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

26 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.


Pobierz ppt "Zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google