Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Sejm ten ustawą z 22 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Sejm ten ustawą z 22 czerwca."— Zapis prezentacji:

1

2 Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Sejm ten ustawą z 22 czerwca 1789 r. zarządził przeprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego spisu ludności połączonego ze spisem dymów. Materiały spisu posłużyć miały powzięciu uchwały w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania stałej, stutysięcznej armii. Spis ludności i dymów z 1789 r. był pierwszym spisem państwowym, ale już wcześniej, bo od XVI wieku pojawiły się na ziemiach polskich różnego rodzaju rejestry, inwentarze i spisy (np. spisy ludności diecezji krakowskiej z lat 1747-1749 i płockiej z 1773, 1776 i 1778 roku) sporządzone dla celów podatkowych, gospodarczych, wojskowych i kościelnych.

3 Pierwszy Dyrektor GUS prof. Józef BUZEK (1873 – 1936) - statystyk, ekonomista, prawnik, profesor prawa, kierownik Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie, współorganizator i dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (1918 – 1929). 13 VII 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego uchwala Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego

4 X 1919 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. VI 1921 r. Ukazuje się pierwszy, wydany przez GUS, "Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej polskiej”. 1 VI 1923 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę nowelizującą ustawę z 21 X 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej. Włączenie GUS do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. IX 1939 r. GUS przerwał swą działalność w związku z wybuchem II wojny światowej. 12 III 1945 r. Rada Ministrów uchwala reaktywowanie działalności GUS przy Prezydium Rady Ministrów i powołuje prof. dra Stefana Szulca na dyrektora. 31 VII 1946 r. Dekret Rady Ministrów o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym, na mocy którego GUS został uznany organem naczelnym statystyki państwowej. 15 II 1962 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o organizacji statystyki państwowej, w której stwierdza się, że organami statystyki państwowej są: GUS i urzędy statystyczne (wojewódzkie miejskie i powiatowe). 21–28 VIII 1929 r. W Warszawie – na zaproszenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – odbyła się XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Prawdziwym przełomem stała się obowiązująca do dziś ustawa z 29 VI 1995 r. o statystyce publicznej, określająca GUS jako niezależny organ statystyki publicznej, który zobowiązany jest dostarczać informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i środowiska naturalnego kraju..

5 W myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) rozumiana jest jako system: zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i ich opracowywania, ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. Swoją misję statystyka spełnia prowadząc badania statystyczne.

6 Równoprawny Równorzędny Równoczesny dostęp do informacji statystycznych Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Tajemnica statystyczna Statystyka publiczna zapewnia:

7 Badania w obszarze statystyki handlu i usług Informacje nt. sektora handlu i usług gromadzone są w procesie realizacji 6 badań rocznych oraz 2 badań kwartalnych. Badania swoim zakresem obejmują wszystkie 16 województw. W ciągu roku Urząd współpracuje z ok. 93 tys. podmiotów gospodarczych i przetwarza ok. 191 tys. sprawozdań. Badanie gospodarki nieobserwowanej Prace metodologiczne Szacunki rozmiarów działalności nielegalnej w Polsce w zakresie problematyki prostytucji, narkomanii oraz przemytu. Badania Wtórne badanie rozmiarów szarej gospodarki w zakresie: przychodów, wynagrodzeń, płac, produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto, CBSG 01 badanie roczne – ok. 35 tys. ankiet Analiza statystyczna, udostępnianie i popularyzacja informacji statystycznej Badania ankietowe Badania społeczne - kilkanaście badań prowadzonych rocznie, kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo ok.19 tys. gospodarstw domowych badanych rocznie. Badania rolnicze- łącznie 17 (9 raz w roku, 6 dwa razy na rok, 2 trzy razy w roku i jedno opracowanie w cyklu miesięcznym), w tym 6 badań ankietowych (3 raz w roku, 2 dwa razy na rok, 1 trzy razy w roku i jedno opracowanie w cyklu miesięcznym) - ok. 16 tys. ankiet rocznie. Oprócz wymienionych badań prowadzone są również badania cen detalicznych artykułów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz notowanie cen targowiskowych ( na 19 targowiskach) Kilkanaście obserwacji prowadzonych roczne, kwartalne, miesięczne lub jednorazowo ok.16 tys. ankiet rocznie Prowadzenie rejestrów REGON i TERYT, organizacja spisów

8 Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie MazowieckieWielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 5317 35558 1 1 3467 29826 3 2 2296 18310 7 8 2129 17846 9 11 3361 15183 4 12 1022 13988 15 13 2093 17972 10 1719 22892 11 5 1447 24173 12 4 2910 19947 5 7 2513 18219 6 9 1195 20187 14 6 2156 25122 8 3 1268 11711 13 15 4599 12333 2 14 1004 9412 16 W końcu 2013 r. ludność Polski liczyła 38 496 tys. osób, o ponad 37 tys. mniej niż przed rokiem. Ludność zamieszkująca tereny miast stanowiła ok. 60,4% ogółu populacji natomiast obszary wiejskie zamieszkiwało ok. 39,6 %. Świętokrzyskie na koniec 2013 r. liczyło 1 268 tys., co stanowiło 3,3% ludności Polski. Poziom urbanizacji w regionie kształtuje się znacznie poniżej średniej krajowej. Mieszkańcy miast świętokrzyskich stanowili 44,8 % ogółu ludności województwa. Pod względem terytorialnym region plasuje się na 15 miejscu wśród 16 województw. Zajmuje ok. 3,7% powierzchni kraju. Powierzchnia – 312 679 km 2 Ludność - 38 496 tys. Wskaźnik (Poziom) urbanizacji - udział liczby ludności miejskiej zamieszkałej na określonym obszarze w liczbie ludności ogółem, wyrażony w % (stan w dniu 31 XII).

9 W granicach administracyjnych woj. świętokrzyskiego funkcjonuje: 13 powiatów ziemskich i 1 miasto na prawach powiatu (m. Kielce) oraz 102 gminy – z tego: 5 miejskich, 71 wiejskich oraz 26 miejsko – wiejskich. Sieć osadniczą województwa tworzy 31 miast oraz 3505 podstawowych miejscowości wiejskich. Gęstość zaludnienia - miara zagęszczenia ludności na określonym terytorium w danym momencie czasu - wyrażana najczęściej w osobach na 1 km 2 (również w osobach na 1 ha - przy bardzo dużym zaludnieniu np. w aglomeracjach). Świętokrzyskie jest jednym ze słabiej zaludnionych województw w kraju. Na 1 km 2 powierzchni ogólnej województwa w 2013 r. przypadało 108 osób (w kraju 123).

10 Stan ludności determinowany jest kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest przyrost naturalny, który zależy od intensywności urodzeń i zgonów w danym okresie. - 1,4 Pomorskie Wielkopolskie Małopolskie Podkarpackie Mazowieckie Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie Polska Zachodniopomorskie Podlaskie Lubelskie Śląskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Łódzkie 1,7 1,2 0,8 0,2 - 0,3 - 0,2 - 0,9 - 0,5 - 2,7 - 1,6 - 1,3 - 1,4 - 3,5 - 2,0 - 0,3 W regionie świętokrzyskim nasila się tendencja spadkowa przyrostu naturalnego ludności. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2013 r. wyniósł on minus 2,7 (2012 r. minus 1,9). Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim malejąca liczba urodzeń żywych. Urodzenia uzależnione są od liczby potencjalnych matek, tzn. kobiet w wieku rozrodczym oraz ich płodności określonej częstością urodzeń. Za okres prokreacyjny kobiet przyjmowany jest przedział wieku 15–49 lat. Sytuację demograficzną określa także współczynnik dzietności. Za korzystny uznaje się wskaźnik na poziomie 2,100–2,150 i więcej, który zapewnia zastępowalność pokoleń, tj. gdy w danym roku na jedną kobietę w wieku 15–49 lat przypada co najmniej dwoje dzieci. W 2013 r. w województwie świętokrzyskim współczynnik dzietności wyniósł 1,161, co oznaczało, że pokolenie matek zostanie zastąpione przez córki tylko w 55,7% (współczynnik reprodukcji netto). W kraju relacje te kształtowały się wyżej: współczynnik dzietności o wartości 1,256 zapewniał wymienialność matek przez córki w 60,5%. Urodzenia żywe Przyrost naturalny ludności - różnica urodzeń żywych i liczby zgonów w danym okresie. 10 720 Zgony 14 193

11 0,5 Migracje ludności to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zameldowania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy państwa (migracje zagraniczne) lub granicy jednostki administracyjnej podziału terytorialnego kraju (migracje wewnętrzne). Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem stymulującym ogólną dynamikę rozwoju ludności, rozmieszczenie terytorialne oraz procesy depopulacyjne regionu. Najwięcej osiedlających się na terenie świętokrzyskiego to osoby pochodzące z województwa śląskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego. Podobnie osoby wymeldowujące się kierowały się głównie do pobliskich województw, tj. mazowieckiego i małopolskiego. Najczęściej mieszkańcy Świętokrzyskiego emigrują do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz USA. Większość imigrantów stanowiły osoby mieszkające dotychczas w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech. Mazowieckie Małopolskie Pomorskie Polska Dolnośląski Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie Podkarpackie Śląskie Podlaskie Świętokrzyskie Lubelskie Warmińsko-mazurskie Opolskie Łódzkie

12 Ekonomiczne grupy wieku : wiek przedprodukcyjny wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat wiek produkcyjny wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet 18—59 lat wiek poprodukcyjny wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 115 osób w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 32 osób w wieku poprodukcyjnym. Z punktu widzenia wpływu sytuacji demograficznej na rynek pracy najbardziej interesująca jest populacja ludności w wieku zdolności do pracy stanowiąca potencjalne zasoby pracy. Udział poszczególnych grup ekonomicznych w ludności ogółem woj. świętokrzyskie Ludność w wieku produkcyjnym tworzą dwie zbiorowości. Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w tzw. wieku mobilnym (18-44 lata) oraz ludność w tzw. wieku nie niemobilnym (tj. mężczyźni 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat). (%)

13 Wyniki prognozy ludności wskazują, że w Polsce systematycznie będzie zmniejszać się liczba ludności, na koniec 2050 r. będzie ona prawdopodobnie wynosiła 33 951 tys. (tj. o 4 545 tys. mniej niż w 2013 r.). Jedynie w województwie mazowieckim spodziewany jest wzrost populacji, zaś w pozostałych regionach jej liczebność będzie się systematycznie zmniejszać. Zjawisko depopulacji w znacznym stopniu dotknie także województwo świętokrzyskie. W końcu horyzontu prognozy ubędzie ponad 290 tys. mieszkańców regionu. O nasilaniu się niekorzystnych tendencji towarzyszącym procesom demograficznym w województwie świętokrzyskim świadczy prognozowana zmiana wieku środkowego. Podobnie, jak w całym kraju, ludność świętokrzyskiego starzeje się z każdym rokiem. W 2013 r. mediana wieku ludności w miastach wyniosła 42 lata, natomiast na wsi – 39 lat, w 2050 r. będzie to odpowiednio 59 i 54 lata. Mediana wieku/ Wiek środkowy - wskazuje przeciętny wiek osób w danej zbiorowości (np. zamieszkującej określone terytorium). Wartość mediany wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. tys.

14 Bezrobotni zarejestrowani: 2012 r.– 87 tys. 2013 r.– 90 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2012 r.- 16,0% 2013 r.- 16,6% ok. 3,0 tys. o 0,6 p. proc. Bezrobotni zarejestrowani: 2012 r.– 2 137 tys. 2013 r.– 2 158 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2012 r.- 13,4% Niemalże co 14 osoba w świętokrzyskim pozostawała bez pracy, w Polsce co 18. Co 24 bezrobotny w kraju to osoba zarejestrowana w urzędach pracy województwa świętokrzyskiego. Wśród bezrobotnych woj. świętokrzyskiego – odwrotnie niż w kraju- przeważali mężczyźni (51,4%). Region świętokrzyski plasuje się w czołówce województw o najwyższej stopie bezrobocia. 14,1 11,1 11,511,3 14,4 16,3 15,1 16,6 15,7 18,0 9,6 13,1 14,2 18,2 13,2 21,6 2013 r.- 13,4% W 2013 r. wskaźniki charakteryzujące zmiany bezrobocia w skali roku, kształtowały się niekorzystnie – wzrosła stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się również liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Zjawisko wzrostu było udziałem wszystkich 16 województw. Na koniec 2013 r. woj. świętokrzyskie uplasowało się po raz kolejny na 13 lokacie pod względem wysokości stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)

15 Połowa bezrobotnych w regionie nie ukończyła 35 roku życia. O ok. 1/7 wzrosła liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 24 miesiące. 3 na 5 osób dotychczas niepracujących oraz z krótkim stażem pracy (do 5 lat) miało największe trudności ze znalezieniem pracy. według wiekuwedług wykształcenia Niemalże połowa osób poszukujących pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Coraz większe problemy na rynku pracy odczuwały osoby z wyższym wykształceniem, ich zbiorowość w ciągu ostatniego roku zwiększyła się najbardziej (niemalże co 7 zarejestrowany poszukujący pracy w regionie). - Mam DYPLOM! - I co teraz?... Woj. świętokrzyskie Nowo zarejestrowani* - 107,5 tys. osó b (więcej o 5,5%) Wyrejestrowani* - 104,1 tys. osób (więcej o 5,7%) * Stan w ciągu okresu

16 W 2013 r. wyrejestrowało się z ewidencji urzędów pracy przeszło 104 tys. osób. Nadal główną przyczyną wyrejestrowania było podejmowanie pracy (45,2%). O zmianach na rynku pracy świadczy m.in. wskaźnik płynności rynku pracy, który wyniósł w 2013 r. – 43,7% (więcej o 2,3 p. proc. niż przed rokiem). Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2013 r. stanowili 91,3% ogółu bezrobotnych w województwie. Ponad połowa z nich to osoby długotrwale bezrobotne (55,1% wzrost o 2,0 p.proc. w skali roku). Co 5 osoba bezrobotna nie ukończyła 25 lat. 1/4 bezrobotnych nie posiadała kwalifikacji zawodowych. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni w tys. …. (p. proc.) zmiana w stosunku do 2012 r. 1,6 2,0 1,7 0,8 0,4 0,2 Wskaźnik płynności rynku pracy – stosunek (w %) liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Spośród bezrobotnych blisko 3 na 5 było mieszkańcami wsi. Prawie 90% bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku.

17 lubuskie pomorskie warmińsko- mazurskie podlaskie zachodnio- pomorskie 12,0 12,4 mazowieckie lubelskie kujawsko- pomorskie wielkopolskie łódzkie świętokrzyskie opolskie dolnośląskie śląskie małopolskie podkarpackie 11,1 11,3 9,6 9,9 6,7 6,6 8,2 8,5 7,9 6,9 7,1 7,6 7,8 11,3 11,4 9,1 7,8 10,1 10,0 8,3 8,2 9,5 9,7 9,0 9,3 10,8 11,3 8,7 8,8 Polska - 70 Liczba ofert pracy: 27,4 tys. Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy: 149 woj. świętokrzyskie Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) 2012 2013 Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim w 2013 r. uległa pogorszeniu w porównaniu do roku poprzedniego. Do opisu zmian na rynku pracy służy m. in. wskaźnik określający udział osób bezrobotnych w populacji w wieku produkcyjnym, który osiągnął poziom 11,3%, podczas gdy przed rokiem 10,8%. W woj. świętokrzyskim obok woj. warmińsko- mazurskiego i podlaskiego przypadało najwięcej bezrobotnych na 1 ofertę pracy. 37 – 65 (5) 66 – 94 (5) 95 – 123 (3) 124 – 152 (3)

18 Pod względem liczby pracujących woj. świętokrzyskie zajęło w 2013 r. – podobnie jak przed rokiem - 12 lokatę w kraju. Kobiety Absolwenci szkół podejmujący pierwszą pracę: 80% przyjętych do pracy stanowiły osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. Przeszło 4,5 tys. to osoby podejmujące pracę po raz pierwszy. W 2013 r. częściej niż co 11 pracownik przyjmowany do pracy był absolwentem. Wśród absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy największą grupę stanowili absolwenci szkół wyższych, którzy rozpoczynali pracę: w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, przemyśle oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych. 1392 1486 woj. świętokrzyskie Liczba pracujących* (stan koniec grudnia 2013 r.) 201,7 tys. osób * bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Liczba osób przyjętych do pracy – 34,9 tys. W 2013 r. częściej niż co trzecia osoba pracowała w przedsiębiorstwie o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. W jednostkach małych pracowało jedynie 2,5% populacji.

19 Warunki na rynku pracy w województwie pozostają trudne. W największym stopniu przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w 2013 r. w budownictwie (o 11,2%). Wzrosło natomiast w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,2%). Prawie co drugi zatrudniony pracował w przetwórstwie przemysłowym. Najmniejszą grupę stanowili zatrudnieni w działalności związanej z informacją i komunikacją, jednocześnie zarobki w tej sekcji były najwyższe. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w województwie świętokrzyskim wyniosło w 2013 r. 91 osób, podczas gdy w kraju – 143 osoby. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim, w 2013 r. ukształtowało się na poziomie 115,9 tys. osób, tj. o 1,1% niższym w stosunku do 2012 r. W skali kraju również odnotowano spadek zatrudnienia w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0% do poziomu 5494,5 tys. osób. W jednostkach sektora prywatnego przeciętne zatrudnienie wyniosło 104,7 tys. osób, co oznacza spadek: o 1,1% w stosunku do zanotowanego rok wcześniej. Udział sektora prywatnego ukształtował się na poziomie 90,4%. Przedsiębiorstwa sektora publicznego zatrudniały 11,2 tys. osób, tj. mniej o 0,6% niż w 2012 r. Przedsiębiorstwa sektora publicznego zatrudniały 11,2 tys. osób, tj. mniej o 0,6% niż w 2012 r. -1,1% -0,6% 115,9ogółem3194,24 60,1przemysł ogółem3392,60 52,8 przemysł - przetwórstwo przemysłowe 3261,93 12,1budownictwo3211,08 24,2 handel; naprawa pojazdów samochodowych 2818,61 6,2 transport i gospodarka magazynowa 2798,74 2,0zakwaterowanie i gastronomia2419,19 0,8informacja i komunikacja3652,74 2,0obsługa rynku nieruchomości3641,26 2,2 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3460,50 3,4 administrowanie i działalność wspierająca 2202,68 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) Przeciętne zatrudnienie (w tys.)

20 Na tle pozostałych województw przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw uplasowało województwo świętokrzyskie na 12 pozycji w kraju (wobec 11 pozycji w 2012 r.). W 2013 r. w województwie świętokrzyskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 3194,24 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 1,1%. w sektorze prywatnym 3136,04 zł - wzrost o 1,7% w sektorze publicznym 3740,47 zł - spadek o 3,3%, Przeciętne wynagrodzenie za 1 przepracowaną godzinę wyniosło 21,43 zł. Średni czas przepracowany w ciągu miesiąca przez 1 zatrudnionego w jednostkach sektora przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim to 149 godzin. pomorskie warmińsko- mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko- pomorskie zachodnio- pomorskie lubuskiewielkopolskie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie lubelskie łódzkie świętokrzyskie 3049 3200 3400 3600 4650 zł 3837,20 zł 2,4 3,7 3,3 2,6 2,3 2,7 3,8 3,5 3,0 3,7 3,2 3,4 3,8 1,9 4,4 1,1 3194,24 zł 0,0 - 5,0 Wzrost w skali roku w %

21 2012 r. 4,0% W 2013 r. na towary i usługi konsumpcyjne w województwie świętokrzyskim wydaliśmy o 0,8% więcej niż w 2012 r. Ceny w województwie rosły wolniej niż średnio w kraju – 0,9%. Wzrost cen odnotowano we wszystkich województwach, w tym w największy w lubuskim (o 1,3%), kujawsko- pomorskim i wielkopolskim (po 1,1%), a najmniejszy – w podlaskim (o 0,6%). Szczególnie szybko drożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 3,7%), towary i usługi związane z kulturą i rekreacją (o 3,1%), żywność i napoje bezalkoholowe oraz koszty utrzymania mieszkania (po 1,6%). Ceny obniżyły się w grupie odzież i obuwie (o 5,0%) oraz na towary i usługi związane z transportem (o 2,0%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

22 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę zł przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę zł Największe oszczędności mieli mieszkańcy województwa mazowieckiego – 359,42 zł, a najmniejsze podkarpackiego – 123,03 zł. ŚWIĘTOKRZYSKIE 13 pozycję 7 pozycji Zajęło 13 pozycję w kraju pod względem wysokości dochodów na 1 osobę, a stosunkowo niskie wydatki pozwoliły na uplasowanie się na 7 pozycji pod względem oszczędności – 231 zł. W strukturze wydatków najwięcej przeznaczamy na: żywność i napoje alkoholowe – 28,4%, użytkowanie mieszkania i nośniki energii – 22,0%. Najmniej wydajemy na: edukację – 0,9%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe– 2,2%. Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne oraz wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego spożyli w 2013r. przeciętnie miesięcznie w przeliczeniu na 1 osobę najwięcej pieczywa (4,9 kg) oraz warzyw (10,7 kg). dochody - 1299,07 zł wydatki - 1061,70 zł

23 Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (art.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON prowadzony jest przez Prezesa GUS. Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej (zwane dalej jednostkami prawnymi), czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne. Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej w sposób jednoznaczny i niepowtarzalny, co realizuje się poprzez nadawanie im numerów identyfikacyjnych REGON posiadających walor unikatowości. Rejestr REGON jest bieżąco uaktualniany na podstawie danych przekazywanych z innych rejestrów oraz wniosków zgłaszanych przez jednostki prawne. Spółka handlowa: spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się na osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). Mają one obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. ZAPAMIĘTAJ

24 ogółemnowe zlikwidowane KIELECKI STARACHOWICKI SANDOMIERSKI STASZOWSKI BUSKI KAZIMIERSKI JĘDRZEJOWSKI OPATOWSKI WŁOSZCZOWSKI OSTROWIECKI KIELCE SKARŻYSKI KONECKI PIŃCZOWSKI 565 362 1648 1193 9558 7542 549 515 315 216 2195 1806 362 314 1000 602 768 522 352 370 835 851 153 104 352 278 251 236 213 173 28837 5541 7933 7205 10469 15112 5082 3237 6325 109882 6026 3426 6359 2509 1821 Na dzień 31 grudnia 2013 r. w rejestrze Regon województwa świętokrzyskiego wpisanych było 109,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej*, stanowiąc 2,7% wszystkich podmiotów w kraju. Na przestrzeni 2013 r. w świętokrzyskim powstało 9,6 tys. nowych podmiotów. W tym samym okresie działalność wyrejestrowało 7,5 tys. jednostek. Ogółem Nowo zarejestrowane Wykreślone Podmioty wpisane do rejestru Regon na 10 tys. ludności Najwięcej podmiotów znajduje się w stolicy województwa (28,8 tys.) oraz powiecie kieleckim (15,1 tys.) skupiając 40% wszystkich podmiotów w regionie. Najmniej zaś w kazimierskim (1,8 tys.) i pińczowskim (2,5 tys.). 866 75 59 31 XII 2013 r. * bez osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne

25 Ze względu na charakter prowadzonej działalności, blisko co trzeci podmiot (34,8 tys.) deklarował jako przeważający jej rodzaj - handel i naprawę pojazdów samochodowych, 13,1% (14,5 tys.) - budownictwo oraz 9,2% (10,1 tys.) -przetwórstwo przemysłowe. 109,9 tys. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, dominują firmy małe o liczbie pracujących 0-9 osób, których na koniec grudnia 2013 r. w rejestrze naszego województwa figurowało 104,9 tys. Jednostki średnie (10-49 osób pracujących) to 3,7% całej zbiorowości (4,0 tys.), zaś podmioty o liczbie pracujących 50 osób i więcej – 0,9% (niespełna 1,0 tys.). 50,7 1314,4 1,5 10,6 104873 4045 846 118 Podmioty wg klas wielkości 0-9 osób 10-49 osób 50-249 osób 250 i więcej na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym ogółem 31 XII 2013 r.

26 Większość podmiotów (106,6 tys.) stanowiły jednostki sektora prywatnego, z czego 85,2 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Sektor publiczny skupiał natomiast ponad 3,3 tys. podmiotów. 22,4% podmiotów wpisanych do rejestru prowadziło działalność jako osoby prawne i jednostki organizacyjnie niemające osobowości prawnej (24,7 tys.). Ponad połowa tej grupy to spółki (13,2 tys.), których odsetek w ogólnej liczbie podmiotów stanowi 12,0 %. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne 77,6% 22,4% Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 29 85220 3430 7487 5641 498 7606 Częściej niż co druga spółka prowadzona była w formie spółki cywilnej, a 42,8% - jako spółka prawa handlowego, z czego w ponad co dziewiątej ulokowany był kapitał zagraniczny. Wśród spółek kapitałowych (4,6 tys.) dominują spółki z o.o., zaś Na 5 spółek prawa handlowego 1 to spółka osobowa (1,1 tys.) 72,9% (państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego) (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 31 XII 2013 r.

27 Działalność gospodarczą podejmują osoby w każdym wieku. Wśród zarejestrowanych osób fizycznych (85,2 tys.) stosunkowo liczną grupę stanowili młodzi przedsiębiorcy (do 35 roku życia) - 21,8 tys. Najwięcej, bo 42,4 tys. to osoby w wieku 36-55 lat, a ich udział wśród ogółu prowadzących własny biznes to 49,8%. Osoby starsze - powyżej 55-go roku życia stanowiły blisko ¼ (20,9 tys.) wszystkich osób fizycznych. Częściej niż co trzeci przedsiębiorca to kobieta (29,7 tys.). Największy odsetek bizneswoman zauważalny jest wśród pań w wieku 56 lat i więcej (8,1 tys.). Mężczyźni to 2/3 ogółu osób fizycznych prowadzących własne firmy, a na jej prowadzenie najwięcej decyduje się w wieku 36-45 lat (15,2 tys.) Kobiety - 34,9%Mężczyźni - 65,1% Ogółem 85 220 Osoby fizyczne na 100 osób w wieku produkcyjnym 10,7 31 XII 2013 r.

28 W 2013 r. w województwie świętokrzyskim liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wyniosła 9,6 tys., stanowiąc tym samym 8,7% ogółu jednostek w rejestrze Regon naszego regionu. Zdecydowana większość nowo otwierających się podmiotów (88,9%) to osoby fizyczne (8,5 tys.). Najwięcej firm rozpoczynających działalność jako jej przeważający rodzaj wybrało sekcje: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,8 tys. (29,5%), budownictwo – 1,5 tys. (15,5%) oraz działalność produkcyjną – 0,8 tys. (8,2%). Liczba wyrejestrowanych w ciągu roku podmiotów wyniosła 7,5 tys. Podobnie jak wśród nowo zarejestrowanych, największy odsetek stanowiły jednostki należące do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 39,2%, budownictwo – 17,2%, a 7,8% przetwórstwo przemysłowe. W regionie świętokrzyskim na koniec 2013 roku w rejestrze Regon figurowało 10,4 tys. podmiotów z zawieszoną działalnością. Spośród nich ponad 3,0 tys. związanych było z sekcją handel; naprawa pojazdów samochodowych, a blisko co czwarty zawieszony podmiot - z działalnością budowlaną (2,5 tys). Średnio w miesiącu do rejestru wpisało się : 796,5 podmiotów Średnio w miesiącu z rejestru wykreśliło się: 628,5 podmiotów Prawie co dziesiąty podmiot wpisany do rejestru ma zawieszoną działalność 10441 109882 31 XII 2013 r.

29 Wyszczególnienie20082013 OGÓŁEM108399109882 sektor publiczny35663274 sektor prywatny104833106608 z ogółem: przedsiębiorstwa państwowe53 spółdzielnie505498 spółki razem1154813178 w tym: handlowe44395641 w tym z udziałem kapitału zagranicznego537608 cywilne70767487 fundacje162254 stowarzyszenia i organizacje społeczne27673430 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8720285220 ZMIANY W LICZBIE PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W OKRESIE 31 XII 2008 R. – 31 XII 2013 R. Na przestrzeni 6 lat w województwie świętokrzyskim wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem o blisko 1,5 tys. Najwięcej, bo prawie 57% przybyło fundacji. Zwiększyła się także znacząco (27,1%) liczba spółek prawa handlowego (1,2 tys.). Spadek odnotowano zaś między innymi w sektorze publicznym, gdzie m.in. zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw państwowych z 5 w 2008 r. do 3 w 2013 r.

30 W 2012 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w kraju wyniosła 1615894 mln zł. W porównaniu do 2011 roku PKB wzrósł (w cenach bieżących) o 4,0%. PKB w województwie świętokrzyskim w 2012 roku wyniósł 40126 mln zł. i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2,0% (w cenach bieżących). Świętokrzyskie uplasowało się na 13 miejscu w kraju pod względem wartości wytworzonego PKB.

31 Udział regionów i województw w tworzeniu PKB w 2012 r (ceny bieżące) Udziały poszczególnych województw w generowaniu produktu krajowego brutto były wyraźnie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 21,9% w województwie mazowieckim. Udział województwa świętokrzyskiego był nieznaczny i wyniósł 2,5%. Wartość PKB wytworzonego w województwie mazowieckim w 2012 roku była ponad 10-krotnie wyższa niż w województwie opolskim.

32 Dynamika PKB w województwie świętokrzyskim w 2012 roku w porównaniu do 2010 r. (w cenach stałych) wyniosła 103,0 - co oznacza 3% wzrost w porównaniu do sytuacji w 2010 r. Należy jednak zaznaczyć, że w ujęciu terytorialnym był to najniższy wzrost – ostatnie miejsce w rankingu województw. Dynamika PKB wg województw w 2012 r. (ceny stałe) Dynamika PKB na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie 103,7 (w porównaniu do 2010 r.) i również plasowała województwo na ostatniej pozycji wśród 16 województw.

33 POWODZENIA !!!


Pobierz ppt "Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Sejm ten ustawą z 22 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google