Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań Badanie zrealizowane przez The Gallup Organization Poland na potrzeby projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań Badanie zrealizowane przez The Gallup Organization Poland na potrzeby projektu."— Zapis prezentacji:

1 Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań Badanie zrealizowane przez The Gallup Organization Poland na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

2 Stworzenie obrazu sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie barier, na jakie napotykają długotrwale bezrobotni na rynku pracy w województwie podlaskim Analiza działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Cele i założenia projektu

3 Metodologia projektu Przegląd dostępnej literatury, definicja długotrwałego bezrobocia, metody pomiaru bezrobocia, sytuacja prawna Instytucje wspierające i długotrwale bezrobotni (8 + 12 wywiadów) Sondaż wśród długotrwale bezrobotnych N=1000 Opracowanie zaplecza teoretycznego Analiza danych zastanych Badanie jakościowe Badanie ilościowe Dane o rynku pracy i wcześniejsze badania długotrwałego bezrobocia

4 Tło teoretyczne PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES BEZROBOCIA USZUCZPLENIE KAPITAŁÓW: EKONOMICZNEGO SPOŁECZNEGO DEZAKTUALIZACJA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH SPADEK MOTYWACJI DO POSZUKIWANIA PRACY I POGORSZENIE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO OBNI ŻENIE SZANS NA ZNALEZIENIE PRACY Hipoteza uszczuplania kapitałów SPIRALA UPADKU Istotna jest nie tylko osoba bezrobotna, ale też jej otoczenie społeczne: rodzina i najbliżsi znajomi

5 Plan prezentacji 1.Główne informacje na temat rynku pracy w woj. podlaskim 2.Podstawowe informacje demograficzne na temat grupy osób długotrwale bezrobotnych 3.Długotrwałe bezrobocie: istota problemu 4.Sytuacja finansowa i strategie utrzymania bezrobotnych 5.Otoczenie społeczne i kapitał społeczny badanych 6.Psychologiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia 7.Powrót na rynek pracy – poszukiwanie pracy i kształcenie ustawiczne

6 Rynek pracy woj. podlaskiego Niskie, na tle kraju, wskaźniki poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Stosunkowo wysoki odsetek ludności aktywnej zawodowo: 73%. Relatywnie wyższa aktywność zawodowa kobiet na tle kraju Relatywnie niski poziom wykształcenia ludności. W porównaniu z całym krajem dużą część ludności woj. podlaskiego stanowią osoby z najniższym wykształceniem, bez zawodu. Niski odsetek osób w wieku 25-64 podejmujących kształcenie ustawiczne: 5,2%. Źródło: GUS, 2010

7 Bezrobocie w woj. podlaskim STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Źródło: GUS, 2010 UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO

8 PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE O DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WOJ. PODLASKIEGO

9 Odsetek kobiet wśród długotrwale bezrobotnych, lata 2006-2010 r. (woj. podlaskie) Dane: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011 Struktura wiekowa bezrobotnych na tle mieszkańców województwa podlaskiego w 2011 r. Dane: WUP

10 Liczba dzieci w gospodarstwach osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie): Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011 Stan cywilny osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie):

11 Poziom wykształcenia osób zarejestrowanych w urzędach pracy w 2011 r. Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011 Struktura wykształcenia bezrobotnych różni się w zależności od powiatu. Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest w Białymstoku, gdzie co piąty ma dyplom wyższej uczelni.

12 DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE ISTOTA PROBLEMU

13 Liczba pracodawców, u których pracowali bezrobotni Szara strefa Źródło: Gallup sondaż, 2011 Forma zatrudnienia u ostatniego pracodawcy N=829

14 Najczęstsze przyczyny zaprzestania pracy w grupach wiekowych Źródło: Gallup sondaż, 2011

15 Branże ostatniego miejsca pracy w zależności od płci pracowników Źródło: Gallup sondaż, 2011

16 Czynniki wydłużające okres bezrobocia MiesiąceCzynniki skracające okres bezrobocia Miesiące Udzielanie pomocy sąsiedzkiej+10Korzystanie z pomocy sąsiedzkiej-13 Wykształcenie co najwyżej podstawowe +13Dzielenie gospodarstwa domowego z osobami pracującymi -7 Wiek ponad 44 lata - mężczyźni+11Aktywne poszukiwanie pracy -7 Wiek ponad 44 lata - kobiety+13Wykształcenie ponadśrednie-10 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Czynniki wpływające na czas pozostawania bez pracy wyniki analizy regresji

17 Przyczyny rezygnacji z poszukiwania pracy podawane przez respondentów Przyczyny trudności w znalezieniu pracy podawane przez respondentów

18 FINANSE I STRATEGIE UTRZYMANIA

19 233 zł/os.378 zł/os. 612 zł/os.806 zł/os. Średni dochód Sytuacja materialna osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim poniżej minimum egzystencji – 52% Wyposażenie gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim Zmienna zależna: dochód w gospodarstwie na osobę (zł) B Wiek respondenta -5,09* Liczba osób mieszkających w tym gospodarstwie domowym -64,44* Liczba osób pracujących w gospodarstwie 130,85* Liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym (poza respondentem) -56,62* Gospodarstwo domowe posiada użytki rolne 77,69* Źródło: Gallup sondaż, 2011

20 Długotrwale bezrobotni w szarej strefie na rynku pracy Źródło: Gallup sondaż, 2011 Motywy podejmowania pracy na czarno

21 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Emigracja zarobkowa Odsetki osób z różnych grup, które kiedykolwiek pracowały za granicą

22 Alternatywne źródła zarobków Źródło: Gallup sondaż, 2011

23 OTOCZENIE SPOŁECZNE OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

24 Gospodarstwa domowe długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim Źródło: Gallup sondaż, 2011 Osoby bezrobotne w gospodarstwach – miasto i wieś Wielkość gospodarstw domowych (w zależności od wieku respondenta)

25 Znajomi osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim Źródło: Gallup sondaż, 2011 Wielkość sieci znajomych Aktywność zawodowa znajomych im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym mniejszy udział osób pracujących w sieci jej znajomych (r=-.109; p<.005) im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym mniejszy udział osób pracujących w sieci jej znajomych (r=-.109; p<.005)

26 Udzielanie pomocyKorzystanie z pomocy Źródło: Gallup sondaż, 2011 Korzystanie z pomocy i udzielanie jej przez długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim Przypomnijmy, że korzystanie z pomocy sąsiedzkiej skraca średni czas poszukiwania pracy o ponad 13 miesięcy w porównaniu do osób, które z pomocy nie korzystają, z kolei udzielanie pomocy – wydłuża czas pozostawania bez pracy przeciętnie ok. 10 miesięcy.

27 PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

28 Bardzo często CzęstoRzadko Prawie wcale, wcale Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Czuł(a) Pan(i), że nie ma wpływu na to, co się dzieje w Pana(i) życiu Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Była(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a) Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Kondycja psychiczna badanych skala depresji

29 Uwarunkowania kondycji psychicznej badanych ANALIZA KORELACJI Zarówno okres pozostawania bez pracy, jak i liczba rejestracji w urzędzie są pozytywnie skorelowane (r=.112, p<001; r=.088, p<.05) z poziomem depresji badanych. ANALIZA REGRESJI Wyższy poziom depresji częściej dotyka osoby starsze oraz mieszkające na wsi. Jeśli kontrolujemy szereg innych zmiennych, takich jak wiek, płeć, dochód i liczba przyjaciół – znika znaczenie okresu pozostawania bez pracy oraz liczby dotychczasowych rejestracji w urzędzie. O podatności osób długotrwale bezrobotnych na negatywne konsekwencje psychologiczne tego zjawiska decydują przede wszystkim cechy indywidualne i otoczenie społeczne tych osób.

30 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Znaczenie różnych cech pracy

31 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Szanse na zatrudnienie w oczach badanych Czas pozostawania bez pracy Własna ocena przyczyn pozostawania bez pracy

32 POWRÓT NA RYNEK PRACY POSZUKIWANIE PRACY I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

33 Sposoby poszukiwania zatrudnienia wykorzystane w ostatnim miejscu pracy Źródło: Gallup sondaż, 2011

34 Zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji mężczyźnikobiety grupa wiekowa

35 Kwalifikacje posiadane i pożądane Źródło: Gallup sondaż, 2011

36 Umiejętności posiadane i pożądane

37 Dostrzegane przeszkody utrudniające podnoszenie kwalifikacji Źródło: Gallup sondaż, 2011 MĘŻCZYŹNIKOBIETY

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań Badanie zrealizowane przez The Gallup Organization Poland na potrzeby projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google