Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach."— Zapis prezentacji:

1 „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa

2 www.lubuskie.pl Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Województwie Lubuskim 2007-2013

3 www.lubuskie.pl Polityka spójności w okresie 2007 - 2013 Cele polityki spójności 1) Konwergencja 2) Konkurencyjność Regionalna i Zatrudnienie 3) Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

4  wspomaga poprawę konkurencyjności oraz harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium Unii Europejskiej,  wspiera współpracę międzynarodową regionów,  umożliwia wymianę doświadczeń, transfer wiedzy i wspólne rozwiązywanie problemów,  realizowana jest poprzez 3 typy programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  transgraniczne  transnarodowe  międzyregionalne

5  Korzyści z udziału w międzynarodowych projektach  wzbogacenie infrastruktury na obszarach przygranicznych  dostęp do wiedzy, nowatorskich rozwiązań i technologii  korzystanie z doświadczeń partnerów  rozwiązywanie problemów wspólne z zagranicznymi partnerami  przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych z innych programów UE

6 zasięg terytorialny  programy transgraniczne: regiony przygraniczne z sąsiadujących państw  programy transnarodowe: sąsiadujące regiony (NTS II) z kilku lub kilkunastu państw  program międzyregionalny: cała UE + Norwegia i Szwajcaria partnerstwo w projektach  programy transgraniczne: partnerzy z dwóch państw  programy transnarodowe i program międzyregionalny: partnerzy z trzech państw typy współfinansowanych projektów  programy transgraniczne: projekty miękkie i inwestycyjne  programy transnarodowe: projekty miękkie, niewielkie inwestycje dopuszczalne jako działania pilotażowe  program międzyregionalny: tylko działania miękkie

7  Budżet projektu = EFRR + wkład krajowy  Dofinansowanie dla polskich beneficjentów z EFRR do 85% kwalifikowalnych kosztów projektów  Refundacja następuje po złożeniu wniosku o płatność wraz z raportem z realizacji zadań w danym okresie. Zasadność i prawidłowość wydatków zgłoszonych do refundacji potwierdzają upoważnieni kontrolerzy.

8 www.lubuskie.pl Współpraca transgraniczna Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny:  wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych  podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu  wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

9 www.lubuskie.pl Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny  poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami  promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja  wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

10  Południowy Bałtyk (Polska –Szwecja –Dania –Litwa –Niemcy),  Polska (Województwo Zachodniopomorskie) –Niemcy (Meklemburgia/ Pomorze Przednie-Brandenburgia),  Polska (Województwo Lubuskie) –Niemcy (Brandenburgia),  Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)–Niemcy (Saksonia),  Polska –Republika Czeska,  Polska –Republika Słowacka,  Polska –Republika Litewska.

11 www.lubuskie.pl Poziom współfinansowania z EFRR Wkład EFRR na poziomie programu operacyjnego w przypadku programów EWT stanowi maksymalnie 85% wydatków kwalfikowalnych. Kryteria wyboru projektów – liczba partnerów współpraca transgraniczna w projekcie muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej 2 krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. Projekty mogą być realizowane w jednym kraju członkowskim, pod warunkiem, że zostały przedłożone przez partnerów z co najmniej 2 krajów.

12 www.lubuskie.pl Transgraniczność - główna cecha Programu  partnerstwo w planowaniu, zarządzaniu i realizacji programów;  korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców z drugiej strony granicy;  tworzenie podstaw pod trwałą współpracę transgraniczną (infrastrukturalnych, ekonomicznych, socjokulturowych).

13 Kryteria wyboru projektów – formy współpracy - wspólne przygotowanie projektu - wspólna realizacja projektu - wspólna kadra zatrudniona podczas realizacji projektu - wspólne finansowanie projektu współpraca transgraniczna – każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyższych form współpracy

14 www.lubuskie.pl Województwo Lubuskie w latach 2007-2013 uczestniczy w dwóch programach Współpracy Transgranicznej:  Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia  Polska (Województwo Lubuskie, Dolnośląskie) – Wolny Kraj Związkowy Saksonia

15 www.lubuskie.pl Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013

16 www.lubuskie.pl Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013 W ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013 Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia alokacja środków dla Województwa Lubuskiego wynosi ok. 50 mln Euro, natomiast dla Brandenburgii ok. 70 mln Euro

17 www.lubuskie.pl Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013 Program EWT Lubuskie – Brandenburgia z podziałem środków na priorytety (dla strony polskiej) Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska (ok.25 mln Euro) 1.1 Budowa i poprawa infrastruktury 1.2 Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa oraz usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im 1.3 Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój między JST Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki (ok.4,5 mln Euro) 2.1 Działania wspierające gospodarkę 2.2 Regionalny i lokalny marketing 2.3 Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej współpracy (ok.17,5 mln Euro) 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia 3.2 Współpraca i spotkania (FMP i projekty sieciowe) Priorytet 4: Pomoc Techniczna (ok.2,5 mln Euro)

18 www.lubuskie.pl Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013 Kategorie beneficjentów końcowych: Kategorie beneficjentów końcowych:  Jednostki samorządu terytorialnego (województwo, kraj związkowy, powiaty, gminy, miasta), ich związki i stowarzyszenia  Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,  Organy administracji rządowej,  Parki narodowe i krajobrazowe / podmioty zarządzające obszarami chronionymi,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  Jednostki naukowe,  Instytucje kultury i sportu.

19 www.lubuskie.pl Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013 Szkoły wyższe i jednostki oświatowe,  Szkoły wyższe i jednostki oświatowe,  Izby,  Osoby prawne użyteczności publicznej,  Jednostki systemu ratownictwa medycznego,  Jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej/pozostałe/inne),  Organizacje pozarządowe,  Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  Instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

20 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007-2013

21  Podregion zielonogórski  Projekty „miękkie” (szkolenia, warsztaty, spotkania itp.) – całość obszaru  Projekty „twarde” – powiat żarski i żagański

22

23 Priorytet 1. Rozwój transgraniczny (ok. 41 mln Euro) 1.1 Gospodarka i nauka 1.2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa 1.3 Transport i komunikacja 1.4 Środowisko naturalne 1.5 Ład przestrzenny i planowanie regionalne Priorytet 2. Transgraniczna integracja społeczna (ok. 25 mln Euro) 2.1 Kształcenie i szkolenie 2.2 Kultura i sztuka 2.3 Infrastruktura społeczna 2.4 Bezpieczeństwo publiczne 2.5 Rozwój współpracy partnerskiej 2.6 Fundusz Małych Projektów Priorytet 3. Pomoc Techniczna (ok. 4 mln Euro)

24 Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie lubuskim  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego ul. Podgórna 7 PL 65-057 Zielona Góra Web: http://www.lubuskie.pl/http://www.lubuskie.pl/  Osoba do kontaktów: Karina Popiołek Tel.: +48 (0)68 45 65 227 Faks: +48 (0)68 32 71 429 e-mail: k.popiolek@lubuskie.pl, region@lubuski.plk.popiolek@lubuskie.plregion@lubuski.pl

25  Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr  Euroregion Pro Europa Viadrina

26 Terminy składania wniosków projektowych  Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Dla orientacji podawane są terminy graniczne. Termin graniczny definiuje dzień, w którym wniosek projektowy powinien wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, aby mógł być rozpatrzony na następnym możliwym posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Komitet Monitorujący podejmuje decyzję w sprawie wsparcia transgranicznego przedsięwzięcia w ramach wspólnego "Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 - 2013".na następnym możliwym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Przydatna strona  http://www.sn-pl.eu/pl

27 I etap złożenie wniosku II etap posiedzenie KM  31.01.2010 r. 15.06.2010 r.  31.03.2010 r. 21.09.2010 r.  04.06.2010 r. 23.11.2010 r. Należy zwrócić uwagę na to, że przedłożenie danego wniosku pod obrady na najbliższym możliwym posiedzeniu Komitetu Monitorującego uzależnione jest od kompletności i jakości dokumentacji projektowej, jak również od liczby ogółem złożonych wniosków projektowych. Podane terminy mają charakter jedynie indykatywny i mają na celu ułatwienie wnioskodawcy zaplanowania prac związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz z realizacją przedsięwzięcia.

28 W ramach Programu Europejska WspółpracaTerytorialna na lata 2007-2013 Polska (Województwo Lubuskie, Dolnośląskie) – Saksonia alokacja środków dla polskiego obszaru wsparcia ok. 70 mln Euro, dla Saksonii ok. 35 mln Euro

29  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych,  Organy administracji rządowej,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  Jednostki naukowe,  Szkoły wyższe,  Jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),  Organizacje pozarządowe,  Instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,  Małe i średnie przedsiębiorstwa, łącznie z przedsiębiorstwami o profilu gospodarki wiejskiej i leśnej

30 Cel:  integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego Charakterystyka:  wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz integracji przestrzennej dużych, ponadnarodowych grup regionów Unii Europejskiej,  obowiązkowy udział w projekcie partnerów z trzech państw, w tym z dwóch krajów UE

31 UE wspiera 13 programów Europejskiej Współpracy Transnarodowej Northern Periphery Baltic Sea North West Europe North Sea Atlantic Coast Alpine Space Central Europe South West Europe Mediterranean South East Europe Caribbean Area Açores-Madeira-Canarias Indian Ocean Area

32 Program dla Europy Środkowej Program Regionu Morza Bałtyckiego

33 Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa

34 Obszar wsparcia Programu Europa Środkowa

35  Austria  Republika Czeska  Niemcy  Węgry  Włochy  Polska  Republika Słowacka  Słowenia  Ukraina – na zasadach określonych w Programie Operacyjnym dla Europy Środkowej

36 Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

37 Budżet Programu dla Europy Środkowej PRIORYTETYEFRR W EURO% PRIORYTET 1 INNOWACYJNOŚĆ 49 202 21520% PRIORYTET 2 DOSTĘPNOŚĆ 63 962 87926% PRIORYTET 3 ŚRODOWISKO 63 962 87926% PRIORYTET 4 KONKURENCYJNOŚĆ 54 122 43622% PRIORYTET 5 POMOC TECHNICZNA 14 760 6646% ŁĄCZNIE 246 011 073100%

38 POZIOM DOFINANSOWANIA Do 75%: Do 75%: Austria, Niemcy, Włochy Do 85%: Do 85%: Czechy, Węgry, Polska Słowacja, Słowenia Poziom dofinansowania musi być zgodny z przepisami o Pomocy Publicznej Wielkość projektu od 1 do 5 mln euro kosztów całkowitych

39 PARTNERSTWO Kryteria dla projektów Minimalny wymóg trzech finansujących partnerów z przynajmniej trzech krajów, co najmniej dwóch partnerów z Państw Członkowskich UE z obszaru programu Europy Środkowej Ilu partnerów? Do 25 partnerów Rekomendacja: efektywne partnerstwo w projekcie powinno obejmować od 8 do 12 partnerów Partnerzy zaangażowani w zrównoważony sposób Instytucje stowarzyszone (jako obserwatorzy) Partnerzy mający status instytucji stowarzyszonej nie uczestniczą w partnerstwie, są jednak wyszczególnieni we wniosku

40 PARTNERSTWO Kto może uczestniczyć ? Władze narodowe, regionalne i lokalne, Instytucje o charakterze publicznym Instytucje prywatne włączając w to firmy prywatne (nie jako Partnerzy Wiodący w pierwszym naborze) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Instytucje międzynarodowe

41 Wydział Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego City of Vienna Schlesinger platz 2-4 A-1080 Vienna, Austria Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej Museumsstrasse 3/A/IIIA-1070 Vienna Austria tel. +43 1 4000 76142 fax +43 1 4000 9976141 e-mail: info@central2013.euinfo@central2013.eu www.central2013.eu

42  W każdym Państwie Członkowskim Central Europe działa Krajowy Punkt Kontaktowy odpowiedzialny za informację i promocję Programu  Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Katowice, ul. Mickiewicza 15 tel. 32 253 90 08 w. 16 Fax. 32 253 73 76 Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl

43 Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

44 Obszar Programu: Dania Estonia Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Szwecja Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony).

45 P1. Rozwój innowacyjności  zapewnienie wsparcia dla źródeł innowacji  ułatwianie międzynarodowego transferu technologii i wiedzy  zwiększanie możliwości społeczeństw w generowaniu i absorpcji wiedzy P2. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność  rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla poprawy dostępności i zrównoważonego rozwoju regionu  poprawa, integracja i tworzenie nowych sieci transportowych

46 P3. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób  poprawa stanu środowiska Bałtyku poprzez usprawnienie i wzmocnienie zrównoważonego zarządzania jego zasobami  ograniczenie ilości zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko morskie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na morzu  wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska P4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów  współpraca metropolii, miast i obszarów wiejskich zwiększająca ich atrakcyjność dla mieszkańców i inwestycji, szczególnie obszarów małych i słabo zaludnionych  wzmocnienie roli miast i regionów, jako motorów rozwoju regionalnego  wyodrębnione działanie promowane wyłącznie w projektach realizowanych wspólnie z partnerami z Białorusi i Rosji (społeczny wymiar rozwoju regionów i miast)

47 Potencjalnymi beneficjentami programu są: - władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki), - instytucje badawcze i szkoleniowe, - fundacje, - organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit. POTENCJALNI BENEFICJENCI Ze środków EFRR polscy partnerzy (tak, jak partnerzy z nowych krajów członkowskich) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania z EFRR dla starych krajów członkowskich wynosi do 75% oraz do 50% w przypadku Norwegii.

48 W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR informacji na temat Programu udziela:  Dorota Trapczyńska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa tel. +48 22 501 51 34 fax. + 48 22 501 51 56 e-mail: Dorota.Trapczynska@mrr.gov.pl Dorota.Trapczynska@mrr.gov.pl www: http://eu.baltic.net http://eu.baltic.net

49 Program Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C

50

51 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy (dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innwowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.) Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku (dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem).

52 Program ten wspiera dwa różne rodzaje inwestycji, które wzajemnie się uzupełniają i pomagają zrealizować cele programu. Pierwszy typ interwencji to inicjatywy regionalne - projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrożenia (minimalna wartość projektu 500 tyś. Euro, maksymalna 5 mln Euro). Drugi typ interwencji to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Będzie ona polegała na tworzeniu sieci łączących regiony, które pragną osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie (minimalna wartość projektu 300 tyś. Euro, maksymalna 3 mln Euro).

53 W ramach programu INTERREG IVC, kwalifikowalne działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75 proc. lub 85 proc. kwoty w zależności od Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba partnera (określona na podstawie adresu, polscy partnerzy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 85 proc. budżetu projektu). Budżet programu wynosi 321 mln euro

54 Potencjalni beneficjenci władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

55 ul. Mickiewicza 15 40-951 Katowice Polska Tel.032 253 90 08

56

57  www.funduszeeuropejskie.gov.pl portal o funduszach europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl  www.ewt.gov.pl – Programy EWT www.ewt.gov.pl  www.lubuskie.pl – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl  www.sn-pl.eu/pl - Polska -Saksonia www.sn-pl.eu/pl  www.eu.baltic.net – Region Morza Bałtyckiego www.eu.baltic.net  www.central2013.eu – Program dla Europy Środkowej www.central2013.eu  www.interreg4c.eu – Interreg IV C www.interreg4c.eu

58 Dziękuję za uwagę infoue@lubuskie.pl Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wlkp. Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8Zielona Góra, ul. Podgórna 7 tel. 095 7115 170 tel. 068 45 65 454 j.strajbel@lubuskie.pl


Pobierz ppt "„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google