Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach."— Zapis prezentacji:

1 „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa

2 Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Województwie Lubuskim

3 Polityka spójności w okresie 2007 - 2013
Cele polityki spójności Konwergencja Konkurencyjność Regionalna i Zatrudnienie Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

4 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
wspomaga poprawę konkurencyjności oraz harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium Unii Europejskiej, wspiera współpracę międzynarodową regionów, umożliwia wymianę doświadczeń, transfer wiedzy i wspólne rozwiązywanie problemów, realizowana jest poprzez 3 typy programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: transgraniczne transnarodowe międzyregionalne

5 Europejska Współpraca Terytorialna
Korzyści z udziału w międzynarodowych projektach wzbogacenie infrastruktury na obszarach przygranicznych dostęp do wiedzy, nowatorskich rozwiązań i technologii korzystanie z doświadczeń partnerów rozwiązywanie problemów wspólne z zagranicznymi partnerami przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych z innych programów UE

6 Różnice między trzema typami programów EWT
zasięg terytorialny programy transgraniczne: regiony przygraniczne z sąsiadujących państw programy transnarodowe: sąsiadujące regiony (NTS II) z kilku lub kilkunastu państw program międzyregionalny: cała UE + Norwegia i Szwajcaria partnerstwo w projektach programy transgraniczne: partnerzy z dwóch państw programy transnarodowe i program międzyregionalny: partnerzy z trzech państw typy współfinansowanych projektów programy transgraniczne: projekty miękkie i inwestycyjne programy transnarodowe: projekty miękkie, niewielkie inwestycje dopuszczalne jako działania pilotażowe program międzyregionalny: tylko działania miękkie

7 Jak finansowane są projekty EWT
Budżet projektu = EFRR + wkład krajowy Dofinansowanie dla polskich beneficjentów z EFRR do 85% kwalifikowalnych kosztów projektów Refundacja następuje po złożeniu wniosku o płatność wraz z raportem z realizacji zadań w danym okresie. Zasadność i prawidłowość wydatków zgłoszonych do refundacji potwierdzają upoważnieni kontrolerzy.

8 Współpraca transgraniczna
Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny: wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

9 Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny
poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

10 Programy współpracy z udziałem Polski– Programy współpracy transgranicznej
Południowy Bałtyk (Polska –Szwecja –Dania –Litwa –Niemcy), Polska (Województwo Zachodniopomorskie) –Niemcy (Meklemburgia/ Pomorze Przednie-Brandenburgia), Polska (Województwo Lubuskie) –Niemcy (Brandenburgia), Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)–Niemcy (Saksonia), Polska –Republika Czeska, Polska –Republika Słowacka, Polska –Republika Litewska.

11 Poziom współfinansowania z EFRR
Wkład EFRR na poziomie programu operacyjnego w przypadku programów EWT stanowi maksymalnie 85% wydatków kwalfikowalnych. Kryteria wyboru projektów – liczba partnerów współpraca transgraniczna w projekcie muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej 2 krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. Projekty mogą być realizowane w jednym kraju członkowskim, pod warunkiem, że zostały przedłożone przez partnerów z co najmniej 2 krajów.

12 Transgraniczność - główna cecha Programu
partnerstwo w planowaniu, zarządzaniu i realizacji programów; korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców z drugiej strony granicy; tworzenie podstaw pod trwałą współpracę transgraniczną (infrastrukturalnych, ekonomicznych, socjokulturowych).

13 Kryteria wyboru projektów – formy współpracy
wspólne przygotowanie projektu wspólna realizacja projektu wspólna kadra zatrudniona podczas realizacji projektu wspólne finansowanie projektu współpraca transgraniczna – każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyższych form współpracy

14 Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia
Województwo Lubuskie w latach uczestniczy w dwóch programach Współpracy Transgranicznej: Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia Polska (Województwo Lubuskie, Dolnośląskie) – Wolny Kraj Związkowy Saksonia

15 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013

16 Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia W ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna na lata Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia alokacja środków dla Województwa Lubuskiego wynosi ok. 50 mln Euro, natomiast dla Brandenburgii ok. 70 mln Euro

17 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia 2007-2013
Program EWT Lubuskie – Brandenburgia z podziałem środków na priorytety (dla strony polskiej) Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska (ok.25 mln Euro) 1.1 Budowa i poprawa infrastruktury 1.2 Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa oraz usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im 1.3 Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój między JST Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki (ok.4,5 mln Euro) 2.1 Działania wspierające gospodarkę 2.2 Regionalny i lokalny marketing 2.3 Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej współpracy (ok.17,5 mln Euro) 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia 3.2 Współpraca i spotkania (FMP i projekty sieciowe) Priorytet 4: Pomoc Techniczna (ok.2,5 mln Euro)

18 Kategorie beneficjentów końcowych:
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia Kategorie beneficjentów końcowych: Jednostki samorządu terytorialnego (województwo, kraj związkowy, powiaty, gminy, miasta), ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, Organy administracji rządowej, Parki narodowe i krajobrazowe / podmioty zarządzające obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Jednostki naukowe, Instytucje kultury i sportu.

19 Osoby prawne użyteczności publicznej,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Brandenburgia Szkoły wyższe i jednostki oświatowe, Izby, Osoby prawne użyteczności publicznej, Jednostki systemu ratownictwa medycznego, Jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej/pozostałe/inne), Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

20 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007-2013

21 Obszar programu Podregion zielonogórski
Projekty „miękkie” (szkolenia, warsztaty, spotkania itp.) – całość obszaru Projekty „twarde” – powiat żarski i żagański

22

23 Program EWT Lubuskie, Dolnośląskie – Saksonia z podziałem środków na priorytety (dla strony polskiej) Priorytet 1. Rozwój transgraniczny (ok. 41 mln Euro) 1.1 Gospodarka i nauka 1.2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa 1.3 Transport i komunikacja 1.4 Środowisko naturalne 1.5 Ład przestrzenny i planowanie regionalne Priorytet 2. Transgraniczna integracja społeczna (ok. 25 mln Euro) 2.1 Kształcenie i szkolenie 2.2 Kultura i sztuka 2.3 Infrastruktura społeczna 2.4 Bezpieczeństwo publiczne 2.5 Rozwój współpracy partnerskiej 2.6 Fundusz Małych Projektów Priorytet 3. Pomoc Techniczna (ok. 4 mln Euro)

24 Dni doradztwa w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze 04.12.2009 r.
Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie lubuskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego ul. Podgórna 7 PL Zielona Góra Web: Osoba do kontaktów: Karina Popiołek Tel.: +48 (0) Faks: +48 (0)

25 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion Pro Europa Viadrina
Euroregiony Euroregiony jako stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego regionu pogranicza są ważnymi partnerami współpracy transgranicznej. W okresie programowania będą odpowiedzialne za realizację Wspólnego Funduszu Małych Projektów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej na terenie obszaru wsparcia. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion Pro Europa Viadrina

26 Terminy składania wniosków projektowych
Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Dla orientacji podawane są terminy graniczne. Termin graniczny definiuje dzień, w którym wniosek projektowy powinien wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, aby mógł być rozpatrzony na następnym możliwym posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Komitet Monitorujący podejmuje decyzję w sprawie wsparcia transgranicznego przedsięwzięcia w ramach wspólnego "Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia ". Przydatna strona

27 Terminy posiedzeń Komitetu Monitorującego w latach 2009 i 2010
I etap złożenie wniosku II etap posiedzenie KM r r. r r. r r. Należy zwrócić uwagę na to, że przedłożenie danego wniosku pod obrady na najbliższym możliwym posiedzeniu Komitetu Monitorującego uzależnione jest od kompletności i jakości dokumentacji projektowej, jak również od liczby ogółem złożonych wniosków projektowych. Podane terminy mają charakter jedynie indykatywny i mają na celu ułatwienie wnioskodawcy zaplanowania prac związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz z realizacją przedsięwzięcia.

28 W ramach Programu Europejska WspółpracaTerytorialna na lata 2007-2013
Polska (Województwo Lubuskie, Dolnośląskie) – Saksonia alokacja środków dla polskiego obszaru wsparcia ok. 70 mln Euro, dla Saksonii ok. 35 mln Euro

29 Beneficjenci dla strony polskiej:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych, Organy administracji rządowej, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Jednostki naukowe, Szkoły wyższe, Jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), Organizacje pozarządowe, Instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Małe i średnie przedsiębiorstwa, łącznie z przedsiębiorstwami o profilu gospodarki wiejskiej i leśnej

30 Programy współpracy transnarodowej
Cel: integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego Charakterystyka: wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz integracji przestrzennej dużych, ponadnarodowych grup regionów Unii Europejskiej, obowiązkowy udział w projekcie partnerów z trzech państw, w tym z dwóch krajów UE

31 •Açores-Madeira-Canarias •Indian Ocean Area
UE wspiera 13 programów Europejskiej Współpracy Transnarodowej •Northern Periphery •Baltic Sea •North West Europe •North Sea •Atlantic Coast •Alpine Space •Central Europe •South West Europe •Mediterranean •South East Europe •Caribbean Area •Açores-Madeira-Canarias •Indian Ocean Area

32 Program Regionu Morza Bałtyckiego Program dla Europy Środkowej

33 Program współpracy transnarodowej
Europa Środkowa

34 Obszar wsparcia Programu Europa Środkowa

35 Obszar programu obejmuje następujące państwa
Austria Republika Czeska Niemcy Węgry Włochy Polska Republika Słowacka Słowenia Ukraina – na zasadach określonych w Programie Operacyjnym dla Europy Środkowej

36 Priorytety tematyczne programu
Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

37 Budżet Programu dla Europy Środkowej
PRIORYTETY EFRR W EURO % PRIORYTET 1 INNOWACYJNOŚĆ 20% PRIORYTET 2 DOSTĘPNOŚĆ 26% PRIORYTET 3 ŚRODOWISKO PRIORYTET 4 KONKURENCYJNOŚĆ 22% PRIORYTET 5 POMOC TECHNICZNA 6% ŁĄCZNIE 100%

38 POZIOM DOFINANSOWANIA
Do 75%: Austria, Niemcy, Włochy Do 85%: Czechy, Węgry, Polska Słowacja, Słowenia Poziom dofinansowania musi być zgodny z przepisami o Pomocy Publicznej Wielkość projektu od 1 do 5 mln euro kosztów całkowitych

39 Kryteria dla projektów
PARTNERSTWO Kryteria dla projektów Minimalny wymóg trzech finansujących partnerów z przynajmniej trzech krajów, co najmniej dwóch partnerów z Państw Członkowskich UE z obszaru programu Europy Środkowej Ilu partnerów? Do 25 partnerów Rekomendacja: efektywne partnerstwo w projekcie powinno obejmować od 8 do 12 partnerów Partnerzy zaangażowani w zrównoważony sposób Instytucje stowarzyszone (jako obserwatorzy) Partnerzy mający status instytucji stowarzyszonej nie uczestniczą w partnerstwie, są jednak wyszczególnieni we wniosku

40 PARTNERSTWO Kto może uczestniczyć ?
Władze narodowe, regionalne i lokalne, Instytucje o charakterze publicznym Instytucje prywatne włączając w to firmy prywatne (nie jako Partnerzy Wiodący w pierwszym naborze) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Instytucje międzynarodowe

41 Instytucja Zarządzająca Programem dla Europy Środkowej
Wydział Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego City of Vienna Schlesinger platz 2-4 A-1080 Vienna, Austria Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej Museumsstrasse 3/A/IIIA-1070 Vienna Austria tel fax

42 W każdym Państwie Członkowskim Central Europe
działa Krajowy Punkt Kontaktowy odpowiedzialny za informację i promocję Programu Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Katowice, ul. Mickiewicza 15 tel w. 16 Fax

43 Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

44 Obszar Programu: Dania Estonia Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Szwecja Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony).

45 Priorytety tematyczne programu
P1. Rozwój innowacyjności zapewnienie wsparcia dla źródeł innowacji ułatwianie międzynarodowego transferu technologii i wiedzy zwiększanie możliwości społeczeństw w generowaniu i absorpcji wiedzy P2. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla poprawy dostępności i zrównoważonego rozwoju regionu poprawa, integracja i tworzenie nowych sieci transportowych

46 P3. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób
poprawa stanu środowiska Bałtyku poprzez usprawnienie i wzmocnienie zrównoważonego zarządzania jego zasobami ograniczenie ilości zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko morskie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na morzu wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska P4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów współpraca metropolii, miast i obszarów wiejskich zwiększająca ich atrakcyjność dla mieszkańców i inwestycji, szczególnie obszarów małych i słabo zaludnionych wzmocnienie roli miast i regionów, jako motorów rozwoju regionalnego wyodrębnione działanie promowane wyłącznie w projektach realizowanych wspólnie z partnerami z Białorusi i Rosji (społeczny wymiar rozwoju regionów i miast)

47 POTENCJALNI BENEFICJENCI
Potencjalnymi beneficjentami programu są: - władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki), - instytucje badawcze i szkoleniowe, - fundacje, - organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit. Ze środków EFRR polscy partnerzy (tak, jak partnerzy z nowych krajów członkowskich) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania z EFRR dla starych krajów członkowskich wynosi do 75% oraz do 50% w przypadku Norwegii.

48 Kontakt: W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR informacji na temat Programu udziela: Dorota Trapczyńska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej ul. Wspólna 2/ Warszawa tel fax www:

49 Program Współpracy Międzyregionalnej –
INTERREG IV C

50

51 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy (dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innwowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.) Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku (dotyczy środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem).

52 Program ten wspiera dwa różne rodzaje inwestycji, które wzajemnie się uzupełniają i pomagają zrealizować cele programu. Pierwszy typ interwencji to inicjatywy regionalne - projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrożenia (minimalna wartość projektu 500 tyś. Euro, maksymalna 5 mln Euro). Drugi typ interwencji to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Będzie ona polegała na tworzeniu sieci łączących regiony, które pragną osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie (minimalna wartość projektu 300 tyś. Euro, maksymalna 3 mln Euro).

53 Budżet programu wynosi 321 mln euro
W ramach programu INTERREG IVC, kwalifikowalne działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75 proc. lub 85 proc. kwoty w zależności od Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba partnera (określona na podstawie adresu, polscy partnerzy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 85 proc. budżetu projektu).

54 Potencjalni beneficjenci
władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

55 Dane kontaktowe: www.interreg4c.eu
ul. Mickiewicza 15 Katowice Polska Tel

56

57 Przydatne linki portal o funduszach europejskich – Programy EWT – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Polska -Saksonia – Region Morza Bałtyckiego – Program dla Europy Środkowej – Interreg IV C

58 Dziękuję za uwagę infoue@lubuskie.pl
Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wlkp. Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 tel tel


Pobierz ppt "„System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google