Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY NA LATA luty 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 Warunki ex-ante Region obowiązują 3 tematyczne warunki ex ante:
Istnienie regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 – styczeń 2015 r. Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – koniec 2016r. Istnienie kompleksowego planu/planów w zakresie inwestycji transportowych Opracowanie Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego – lipiec 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3 Alokacja WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro EFRR 1 760,9 mln euro
EFS ,2 mln euro Dla porównania: WRPO : 1 332,6 mln euro (EFRR) Komp. region. PO KL – 536,1 mln euro (EFS) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

4 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA
Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 30 priorytetów inwestycyjnych (działań) 10 Osi Priorytetowych zawiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

5 Alokacja środków na Osie Priorytetowe Udział w alokacji na Program (%)
Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% 3. Energia 353,5 14,4% 4. Środowisko 204,0 8,3% 5. Transport 414,0 16,9% 6. Rynek pracy 265 10,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% 8. Edukacja 156,3 6,38% 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% 10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% Razem WRPO 2014+ 2450,2 100,0% - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 5

6 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

7 Mapa pomocy regionalnej
Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Wielkopolska – wsparcie 25% Średnie przedsiębiorstwa + 10% (35%) Małe przedsiębiorstwa + 10% (45%) Departament Polityki Regionalnej UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

8 Mapa pomocy regionalnej
8 Departament Polityki Regionalnej UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

9 OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - EFRR
467,9 mln euro OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - EFRR B+R w jednostkach naukowych Wsparcie kierowane wyłącznie na obszary wskazane w regionalnych IS Wsparcie infrastruktury B+R po uzgodnieniu z MNiSW, MIR oraz NCBiR Wsparcie będzie uzależnione m.in. od oceny biznes planu obejmującego przyszłe wykorzystanie infrastruktury i wskazującego w jakim stopniu wsparta infrastruktura będzie wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorstw. W umowie z jednostką naukową zapisany zostanie specyficzny wskaźnik mający na celu osiągnięcie wzrostu przychodów ze źródeł prywatnych, którego wartość powinna zostać osiągnięta na koniec okresu kwalifikowalności lub trwałości projektu. B+R w przedsiębiorstwach Ograniczone wsparcie dużych przedsiębiorstw „Pierwsza produkcja” - pierwsze zastosowanie przemysłowe odnoszące się do linii pilotażowej lub do opracowania całkowicie nowej aparatury i urządzeń, które obejmuje kolejne etapy następujące po etapie linii pilotażowej, włączając w to fazę testowania, wykluczając masową produkcję, czy działania komercyjne. 4e Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

10 OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - EFRR
467,9 mln euro OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - EFRR Przedsiębiorczość Preferencje dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje Preferencje dla infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Brak wsparcia promocji turystycznej Ograniczenia dotyczące wsparcia terenów inwestycyjnych ujęcie w umowie z beneficjentem specyficznego wskaźnika rezultatu mającego na celu monitorowanie wykorzystania terenu inwestycyjnego, którego wartość powinna zostać osiągnięta W odniesieniu do lokalizacji dużych firm na wspartych terenach inwestycyjnych IZ obniży dotację z EFRR proporcjonalnie do powierzchni terenów inwestycyjnych przeznaczonej na duże przedsiębiorstwa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

11 OP 2. Społeczeństwo informacyjne - EFRR
60,0 mln euro OP 2. Społeczeństwo informacyjne - EFRR Zakres interwencji Informatyzacja placówek ochrony zdrowia System informacji przestrzennej w województwie wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności między istniejącymi i planowanymi e-usługami, zapewnienie (tam gdzie to zasadne) kompatybilności z projektami planowanymi w PO Polska Cyfrowa, gotowość legislacyjna niezbędna dla osiągnięcia planowanych funkcjonalności. Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12 353,5 mln euro OP 3. Energia - EFRR
Inwestycje w instalacje do produkcji energii z OZE i jej dystrybucji Inwestycje zmniejszające energochłonność sektorów mieszkaniowego i publicznego (głęboka termomodernizacja) Wspierane będą projekty poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60%. W zakresie projektów obejmujących modernizację/przebudowę indywidualnych źródeł ciepła oraz wysokosprawnej kogeneracji wspierane będą projekty ograniczające emisję CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji KE wyklucza źródła ciepła wykorzystujące węgiel. PI 4c Wspierane mogą być inwestycje w instalacje indywidualnych źródeł ciepła oraz wysokosprawną kogenerację o jak najmniejszej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W zakresie projektów obejmujących modernizację/przebudowę indywidualnych źródeł ciepła oraz wysokosprawnej kogeneracji wspierane będą projekty ograniczające emisję CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Ww. inwestycje powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczna i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. W przypadku urządzenia do ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, Program może wspierać jedynie inwestycje w najlepiej działające urządzenia do ogrzewania dostępne na rynku w chwili ogłoszenia odpowiedniego konkursu projektu, zgodnie z kryteria określonymi w odpowiednich unijnych przepisach. W zakresie wysokosprawnej kogeneracji projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji przy zapewnieniu, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. Wszelkie inwestycje w ramach tego PI powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. W zakresie głębokiej termomodernizacji wspierane będą projekty poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60%. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

13 353,5 mln euro OP 3. Energia - EFRR
Realizacja projektów przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza: niskoemisyjny tabor dla miejskiego transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczenia ruchu drogowego, ścieżki rowerowe, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, systemu ITS, sieci ciepłownicze (o ile zmieniona zostanie UP) Projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach (plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, Strategie ZIT, plany mobilności miejskiej). Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane. Dozwolony zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo traktowany będzie zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). 4e Inwestycje w transport miejski ramach PI4e będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, Strategie ZIT, plany mobilności miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii jak np: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy). Inwestycje dotyczące transportu miejskiego w ramach PI4e powinny ponadto spełniać poniższe warunki: W przypadku miast wojewódzkich i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów inwestycje z WRPO będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych. Wówczas instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT. Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach PI 4e. W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje), jeżeli wynika to z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej, preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową i tabor. Jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności infrastrukturę. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

14 204,0 mln euro OP 4. Środowisko - EFRR
Inwestycje dla zmniejszenia zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczenia skutków katastrof – projekty OSP do 10% alokacji na PI W zakresie gospodarki wodnej w pierwszej kolejności wsparte będą projekty, które nie mają negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na liście nr 1 będącej załącznikiem do Masterplanu dla dorzecza Odry Gospodarka odpadami – wsparcie na podstawie Planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (warunek ex ante) Gospodarka wodno-ściekowa – wsparcie wyłącznie w aglomeracjach wskazanych w KPOŚK na podstawie Masterplanu dla wdrażania dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych zawierającego listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach) Działania dla zachowania różnorodności biologicznej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

15 204,0 mln euro OP 4. Środowisko - EFRR
Działania dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego Finansowane będą projekty o całkowitych kosztach do 5 mln euro Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej Wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale i wystawy, nie przynoszące efektów w dłuższej perspektywie czasowej, nie będą finansowane. Wsparcie dla wydarzeń kulturalnych będzie udzielane pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów: wywarcie znaczącego wpływu na gospodarkę regionalną potwierdzonego osiągnięciem mierzalnych korzyści w dłuższej perspektywie czasowej; wkład EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w projekcie. Przychody, takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu sektora prywatnego v Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

16 414,0 mln euro OP 5. Transport - EFRR Zakres interwencji:
Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; obiekty inżynierskie w ciągach dróg Inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy – ok. 30 mln euro Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych Zakup i modernizacja taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich Warunek ex ante: Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

17 265 mln euro OP 6. Rynek pracy - EFS
Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach) Wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej w postaci dotacyjnej dla ww. grup Wsparcie do osób bezrobotnych spoza ww. grupy możliwe będzie wyłącznie w przypadku zastosowania instrumentów finansowych i stanowić będzie nie więcej niż 20% alokacji PI 8iii Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym jedynie jako element projektu, którego rezultatem będzie aktywizacja zawodowa bądź pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osób opiekujących się dzieckiem do lat 3) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

18 265 mln euro OP 6. Rynek pracy - EFS
Wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce (system RUR) Wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie (nie dłuższym niż 6 m-cy) z przyczyn zakładu pracy Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) służące wspieraniu aktywności zawodowej (wsparcie programów zdrowotnych w zakresie chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – maksymalnie 15% alokacji na PI 8vi) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

19 OP 7. Włączenie społeczne - EFS
197,3 mln euro OP 7. Włączenie społeczne - EFS Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniami (realizacja projektów w trybie pozakonkursowym przez jednostki organizacyjne JST możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli trybem tym będą objęte wszystkie jednostki pomocy społecznej danego typu). Poprawa dostępu do usług zdrowotnych i społecznych Powołany zostanie Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze zdrowia. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (PES) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

20 156,3 mln euro OP 8. Edukacja - EFS
Wsparcie wychowania przedszkolnego (nowe miejsca i rozszerzona oferta) Tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, TIK oraz nauczania eksperymentalnego: rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), związane z tym podnoszenie kompetencji nauczycieli, doposażenie (maksymalnie do 30% alokacji na PI 10i) Wsparcie indywidualizacji pracy z uczniem (uczniowie zdolni, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

21 156,3 mln euro OP 8. Edukacja - EFS
Projekty służące podnoszeniu kompetencji językowych i ICT osób dorosłych, w szczególności o niskich kwalifikacjach i 50+ Podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, przez większą współpracę szkół i placówek z pracodawcami (w tym staże i praktyki zawodowe), podnoszenie kompetencji nauczycieli i instruktorów zawodu, doposażenie (maksymalnie do 20% alokacji na PI 10iv) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (w szczególności w wieku lata) np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, formalne potwierdzanie posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

22 OP 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - EFRR
261,6 mln euro OP 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - EFRR Zakres interwencji: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projekty są kwalifikowalne jeśli są zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący, i jeśli zasadność ich realizacji wynika z map potrzeb zdrowotnych. Fizyczna, gospodarcza i społeczna rewitalizacja ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

23 ko OSI regionalne – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: ,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: ,2 tys. Razem: ,8 tys. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nowy instrument realizacyjny, wprowadzony przez KE w rozporządzeniu ogólnym do perspektywy , dla wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć na obszarach miast i ich obszarów funkcjonalnych. Miasta i ich obszary funkcjonalne (powiązane) tworzą tzw. związki ZIT, opracowujące strategie ZIT, w oparciu o które będą otrzymywały dofinansowanie do wspólnie akceptowanych projektów. W ramach WRPO przewidziano formułę ZIT dla Poznania i jego obszaru funkcjonalnego oraz dla ośrodka regionalnego (wg nomenklatury z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) Kalisza z Ostrowem WLKP. Finansowanie w ramach tzw. kopert finansowych (odrębnie wydzielona pula środków). Alokacje: ZIT Poznański – 196,6 mln euro ZIT K-O – 69,1 mln euro OSI (Obszary Strategicznej Interwencji, wg nomenklatury Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) regionalne: „Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne”. Finansowanie w ramach tzw. kopert finansowych (odrębnie wydzielona pula środków). W Programie proponuje się następujące takie OSI: Leszczyński – 18,9 mln euro Gnieźnieński – 23,6 mln euro Koniński – 29,7 mln euro Pilski – 27 mln euro Liczba ludności: ZIT Poznański: tys. ZIT K-O: tys. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 23

24 Podejście terytorialne c.d.
W WRPO część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe Obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego Delimitacja obszarów według Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego

25 Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego
EFRR: 7b Drogi

26 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych
EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

27 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych
EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8iv Opieka nad dziećmi do lat 3 9i Aktywna integracja

28 Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe
EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

29 Obszar tracący dotychczasowe funkcje - obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego
EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 3c Wsparcie MŚP EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

30 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

31 Zapisy w WRPO 2014+ w zakresie ZIT:
Zakres powierzenia władzom miejskim zadań związanych z realizacją programu określi pisemne porozumienie pomiędzy władzami miejskimi i IZ RPO. Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 władze miejskie realizują zadania związane przynajmniej z wyborem projektów do dofinansowania. Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze miejskie przedkładają IZ RPO listy projektów wyłonionych w konkursie bądź -w przypadku trybu pozakonkursowego - zidentyfikowanych w Strategii ZIT, spriorytetyzowanych w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO dotyczące stopnia zgodności z celami strategii ZIT. IZ RPO dokonuje ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 7 ust 5 rozporządzenia 1301/2013.

32 KOLEJNE KROKI: 1. Zatwierdzenie Strategii ZIT – luty 2015
2. Podpisanie porozumienia między Związkiem ZIT a IZ RPO (zakres delegowanych zadań) – marzec 2015 MIR doprecyzuje zasady wyboru projektów w ZIT, przygotuje przykładowe porozumienie między Związkiem ZIT a IZ RPO 3. Dostosowanie partnerstw ZIT do pełnienia funkcji IP (art. 123 u.6 Rozp. Ogólnego) Wymagane jest lepsze umocowanie prawne związków ZIT (min. Stowarzyszenie, porozumienie zg. z uosg/uosp) – luty/marzec 2015 4. Identyfikacja zintegrowanych projektów – marzec 2015 MIR musi rozstrzygnąć kwestie alokacji na projekty komplementarne (konieczność wprowadzenia zmian w wyniku listopadowych negocjacji RPO) w ramach POIŚ bis.

33 Przygotowania do wdrażania WRPO
(zakres) Procedury (instrukcje Wykonawcze, Opis Funkcji i Procedur) Szczegółowy Opis Priorytetów Komitet Monitorujący WRO 2014+ Potencjał instytucjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne OSI subregionalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

34 Przygotowania do wdrażania WRPO
(terminy) Uwarunkowania zewnętrzne – wytyczne (?) Procedury wewnętrzne - I kwartał GOTOWOŚĆ DO DESYGNACJI – POŁOWA MARCA 2015 (!) Konkursy – II kwartał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

35 35 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Szyperska 14 POZNAŃ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google