Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Alpejsko-Karpacki Most Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Alpejsko-Karpacki Most Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."— Zapis prezentacji:

1 1 Alpejsko-Karpacki Most Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.podkarpackiesmaki.pl Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego – Przedsiębiorcy Spotkanie informacyjne Rzeszów, 21 stycznia 2015 r.

2 2 www.podkarpackiesmaki.pl IV nabór wniosków 19.01.2015 r. – 30.01.2015 r. Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego (BPRTE) 2

3 3 www.podkarpackiesmaki.pl  wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych (trzecie miejsce w skali kraju). Cel Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy 3

4 www.podkarpackiesmaki.pl Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach FPPRTEP są: Osoby fizyczne, które zarejestrowały działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem IV naboru, tj. od 19.01.2015 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013 poz. 672 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2012 poz. 361 j.t. z późn. zm,, prowadzące działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych. Istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem IV naboru, tj. od 19.01.2015 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1), prowadzące działalność w zakresie tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych: 4

5 www.podkarpackiesmaki.pl Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro; Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 5

6 www.podkarpackiesmaki.pl Obszar realizacji projektu Teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem: powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego, 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne) 6

7 7 www.podkarpackiesmaki.pl Alokacja finansowa w IV naborze Ogólna orientacyjna kwota dostępna w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY(FPPRTEP) w IV naborze wynosi: 41 388,83 CHF 7

8 www.podkarpackiesmaki.pl Intensywność wsparcia dla wykonujących działalność (przez co najmniej 6 miesięcy): Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) – 60% Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) – 10 000,00 Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) – 40 000, 00 8

9 www.podkarpackiesmaki.pl 9 Czas trwania projektu Planowany czas trwania projektu (min. 1 miesiąc – max. 2 miesiące) - nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż 2 miesiące Obligatoryjny przedział czasowy realizacji projektów: od dn. 1 marca 2015 r. do dn. 30 kwietnia 2015 r. 9

10 www.podkarpackiesmaki.pl 10 Podstawowe definicje (I) Produkt regionalny - produkty i środki żywnościowe „znanego pochodzenia”, produkowane w danym regionie, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej. Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, iż proces wytwarzania, przetwarzania i prezentacji odbywa się na obszarze powiązanym z danym produktem lub też jedna z faz produkcji ma miejsce w regionie pochodzenia. Produkt regionalny może posiadać jedno z następujących oznaczeń UE: Produkty z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP) – posiadające znak używany do opisu produktu rolnego, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru oraz wszystkie fazy jego wytwarzania odbywają się na tym obszarze. Produkty z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG) - posiadające znak przyznawany produktowi, którego co najmniej jedna faza procesu wytwarzania (produkcja, przetwarzanie, przygotowanie) odbywa się w regionie. 10

11 www.podkarpackiesmaki.pl 11 Produkt lokalny – jest to wyrób lub usługa, która obejmuje wiele dziedzin wytwórczości ludzkiej [kulinaria, rękodzieło, rzemiosło i działalność artystyczną, w tym m.in.: wikliniarstwo, bibułkarstwo, bukieciarstwo haft, szydełkarstwo, koronkarstwo, rzeźbę, malarstwo, poezję, wyroby z drewna (w tym zabawki), wyroby ze sznurka, wyroby ze słomy, szycie strojów ludowych]. Produkt lokalny jest ściśle związany z danym regionem geograficznym, jest to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowany w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Kwintesencją produktu lokalnego jest powszechność jego występowania na danym terenie, przy nikłej znajomości w innych regionach kraju. Produkt jest więc swego rodzaju wyróżnikiem, elementem charakterystycznym dla wąskiego obszaru. Podstawowe definicje (II) 11

12 www.podkarpackiesmaki.pl 12 Produkty te mogą posiadać oznaczenie UE: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) - tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter. Produkt, aby mógł zostać uznany za Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, musi być produkowany przy użyciu tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania. W odróżnieniu od ChNP i ChOG, produkty będące GTS można wytwarzać na terenie całej Polski, pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. Podstawowe definicje (III) Produkt tradycyjny – są to produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiących element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Produkty tradycyjne ewidencjonowane są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Listy Produktów Tradycyjnych (LPT), na którą mogą trafić wyroby rolno-spożywcze oraz napoje spirytusowe. www.minrol.gov.pl 12

13 www.podkarpackiesmaki.pl 13 Podstawowe definicje (IV) Produkt ekologiczny – to produkt, którego negatywne oddziaływanie na środowisko zostało zminimalizowane lub zupełnie zlikwidowane, wyprodukowany w gospodarstwie lub w przetwórstwie podlegającym certyfikacji. Podczas jego produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów, leków weterynaryjnych oraz organizmów transgenicznych. Ograniczone jest także stosowanie w przetwórstwie substancji dodatkowych, syntetycznych barwników, konserwantów, ulepszaczy. Każdy produkt ekologiczny oznaczony jest certyfikatem wystawionym przez wybrane jednostki certyfikujące, który jest dowodem na to, że został on wyprodukowany zgodnie z zasadami ekologii. 13

14 www.podkarpackiesmaki.pl 14 Podstawowe definicje (V) Płody runa leśnego – dopuszczone prawnie do zbioru rośliny, mszaki, porosty, grzyby występujące w najniższych warstwach leśnych i inne zasoby naturalne lasów, pozyskiwane na potrzeby własne lub dla celów przemysłowych. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem. 14

15 www.podkarpackiesmaki.pl 15 Podstawowe definicje (VI) Wnioskodawca - podmiot występujący o wsparcie na realizację projektu ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY. Beneficjent – Wnioskodawca, z którym Operator Dotacji zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY. Operator Dotacji (OD) – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, które na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska realizuje pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”. Całkowite koszty kwalifikowalne - Suma dotacji i tej części wkładu własnego, który jest przeznaczony na koszty kwalifikowane. Wkład własny - część całkowitych kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków wnioskodawcy. Wydatki kwalifikowalne – wydatki ponoszone w ramach projektu, które mogą zostać dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY. Wydatki niekwalifikowalne – wydatki ponoszone w ramach projektu, które nie mogą zostać dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY. 15

16 www.podkarpackiesmaki.pl 16 Podstawowe definicje (VII) Partner – podmiot, który wspólnie z Wnioskodawcą realizuje zadania. Dopuszczalne jest jedynie partnerstwo niefinansowe. Partnerzy niefinansowi – wspierający Inne organizacje mogą być zaangażowane w realizację projektu. Tacy partnerzy wspierający mogą odgrywać rzeczywistą rolę w realizacji projektu, ale nie mogą otrzymać finansowania z dotacji. 16

17 www.podkarpackiesmaki.pl 17 Przykładowe typy projektów: W ramach FPPRTEP dotacja może być przyznana uprawnionym podmiotom na realizacje projektów inwestycyjnych związanych z ich rozwojem, między innymi w zakresie: Zakupu nowego i unowocześnienia dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych, Zakupu pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych, Inwestycji z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych, Inwestycji z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych, Wdrażania i stosowania technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska (z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych. 17

18 18 www.podkarpackiesmaki.pl Przykładowe wydatki kwalifikowalne: W ramach projektów sfinansowane mogą zostać wyłącznie koszty uznane za kwalifikowane, tj. koszty spełniające łącznie poniższe warunki: są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne do właściwego jego przygotowania lub realizacji, są uwzględnione w budżecie projektu, są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych, są ponoszone w sposób celowy, rzetelny i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach FPPRTEP, optymalnego doboru metod służących osiągnięciu założonych celów, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawców w ramach realizowanego projektu, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. Harmonogram realizacji projektu) i w Umowie o dofinansowanie projektu. są poparte właściwymi dowodami księgowymi, są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej Beneficjenta, który jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej wszystkich środków finansowych otrzymanych i przeznaczonych na realizację zadania ze środków FPPRTEP. 18

19 www.podkarpackiesmaki.pl 19 Przykładowe wydatki kwalifikowalne (c.d):  zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,  wydatki na nabycie środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,  wydatki na zakup środków transportu pod warunkiem, że środek transportu jest samochodem specjalistycznym lub pozostałym taborem bezszynowym oraz przedsiębiorca nie wykonuje działalności w zakresie usług transportowych oraz gdy środek transportu jest niezbędny do realizacji projektu i stanowi integralną część projektu,  zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona będzie ewidencja środków trwałych niskocennych lub ewidencja ilościowo – wartościowa,  wydatki na wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,  koszty promocji projektu do wysokości 4 000,00 PLN, 19

20 www.podkarpackiesmaki.pl 20 Przykładowe wydatki kwalifikowalne (c.d): koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi jeśli nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Co do zasady podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, jednakże w sytuacji, gdy VAT jest przez podmiot realizujący projekt „prawdziwie i definitywnie” poniesiony, wówczas stanowi on koszt kwalifikowany. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy Beneficjentowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Przykładowo, gdy dany podmiot nie będzie podatnikiem VAT, wówczas podatek zawarty w zakupach dokonywanych przez podmiot będzie stanowił koszt kwalifikowany. zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia (nie dotyczy ICT), pod warunkiem, że: - środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub zagranicznych, - cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, - środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. 20

21 21 www.podkarpackiesmaki.pl wydatki na pokrycie odsetek od zadłużenia lub innych kosztów kredytu, wydatki na pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, pokrycie kosztów kar i grzywien, a także kosztów procesów sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, wydatki na zakup usług doradczych, takich jak usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe, które stanowią element stałej lub okresowej działalności podmiotu lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta, wydatki związane z bieżącą działalnością podmiotu, w tym związane z bieżącą naprawą maszyn/parku maszynowego, zakup nieruchomości, wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową, przebudową i adaptacją pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali, Przykładowe wydatki niekwalifikowane, m.in.: 21

22 22 www.podkarpackiesmaki.pl koszty osobowe - wynagrodzenia, koszty szkolenia pracowników, koszty montażu i transportu sprzętu/wyposażenia/środków trwałych, wydatki związane z leasingiem danego dobra, opłaty administracyjne związane z pracami budowlanymi, koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie i jego załączników, koszty podatku VAT, jeżeli może być odzyskany na mocy odrębnych przepisów, nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub zagranicznych, elementy sfinansowane w ramach innego schematu (podwójne finansowanie), kredyty na rzecz osób trzecich, płatności gotówkowe, wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności, który określony jest ściśle w umowie o dofinansowanie realizacji projektu z Beneficjentem. Przykładowe wydatki niekwalifikowane (cd.): 22

23 Wkład własny i zabezpieczenie inwestycji 23 www.podkarpackiesmaki.pl Beneficjent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego na pokrycie: 40% kosztów kwalifikowalnych, 100% wydatków niekwalifikowalnych projektu, do 60% kwoty dotacji, podlegającej refundacji. Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zabezpieczeniu wyżej wymienionych środków finansowych na realizację inwestycji zapewniające, że posiada środki niezbędne do realizacji projektu w wysokości zgodnej z montażem finansowym. 23

24 www.podkarpackiesmaki.pl Zasady sporządzania wniosków Wniosek o dofinansowanie, biznes plan, załączniki oraz instrukcja dostępne są na stronie internetowej projektu  www.podkarpackiesmaki.plwww.podkarpackiesmaki.pl Wniosek o dofinansowanie, biznes plan należy ponumerować, zaparafować każdą stronę, opieczętować oraz podpisać przez osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Załączniki do wniosku powinny być ponumerowane, opieczętowane i podpisane czytelnie. Należy je umieścić za wnioskiem, ściśle według podanej w nim numeracji. Wszystkie pola we wniosku o dofinansowanie należy wypełnić lub wpisać „nie dotyczy”. Wypełniony wniosek, biznes plan wraz z załącznikami należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egz. (2 x oryginał lub 1 x oryginał i 1 x kopia podpisana „za zgodność z oryginałem”). Do egzemplarza – oryginał, należy dołączyć wypełniony wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie EXCEL (tożsama z wersją papierową wniosku ). Wniosek o dofinansowanie i załączniki należy przygotować w zwartej formie – każdy egzemplarz (oryginał/kopia) w odrębnym segregatorze/skoroszycie (bez „koszulek”). Podpisując dokumenty należy używać koloru niebieskiego. Kopia wniosku o dofinansowanie projektu oraz kopie załączników powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” na str. 1-szej (w wielostronicowych dokumentach możliwy zapis, np. str. 1-3) i podpisane czytelnym podpisem lub parafkę wraz z imienną pieczątką. 24

25 www.podkarpackiesmaki.pl Zasady składania wniosków Dwie dopuszczalne formy składania wniosków o dofinansowanie: - złożenie wniosku osobiście lub przez Pełnomocnika, - przesłanie pocztą kurierską lub listem poleconym (obowiązuje data wpływu przesyłki w terminie trwania naboru do BPRTE). Wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do BPRTE w zaklejonej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu. Koperta/opakowanie powinny być opisane. Opis ten powinien zawierać co najmniej: Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego ul. Rynek 16 / 1 35-064 Rzeszów nazwę i adres Wnioskodawcy, „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP)” tytuł projektu, IV nabór 25

26 www.podkarpackiesmaki.pl 1. Ocena formalna - wg KARTY OCENY FORMALNEJ 2. Ocena merytoryczna - wg KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ Sposób oceny i wyboru projektów 26

27 27 www.podkarpackiesmaki.pl Sugerowany harmonogram 27 DATA*CZAS** Czas trwania IV naboru 19.01.2015 r. – 30.01.2015 r. 10 dni Ostateczny termin składania wniosków o dotację 30.01.2015 r. do godz. 12:00 - Przekazanie wnioskodawcom informacji po sprawdzeniu kwalifikowalności i weryfikacji formalnej (potencjalne wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych informacji) 9.02.2015 r.10 dni Ostateczny termin dostarczenia dodatkowych informacji 16.02.2015 r.6 dni Przekazanie wnioskodawcom informacji o ocenie wniosków - Powiadomienie o udzieleniu dotacji 23.02.2015 r.10 dni Podpisanie umowy 24.02.2015 r. – 27.02.2015 r. 4 dni

28 www.podkarpackiesmaki.pl Uwagi  Informacja i promocja projektu – 2 materiały informacyjno-promocyjne o realizowanym projekcie (na początku i na końcu realizacji projektu). Istnieją wzory obowiązkowe dostępne na: www.programszwajcarski.gov.pl lub www.podkarpackiesmaki.pl www.programszwajcarski.gov.plwww.podkarpackiesmaki.pl  Pomoc de minimis,  Wnioski podpisane, ponumerowane, zaparafowane, opieczętowane,  Ponumerowane i opisane załączniki etc.,  Każdy Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość efektów realizacji projektu (18 miesięcy od dnia zakończenia). Przez trwałość projektu należy rozumieć utrzymanie jego rezultatów,  Obowiązuje zasada konkurencyjności (zapytania ofertowe min. 3, rozeznanie cenowe rynku, Wytyczne MIiR etc.).  Płatności gotówkowe, roboty budowlane, koszty dostawy, montażu, koszty promocji powyżej 4 000,00 PLN etc. - niekwalifikowalne 28

29 www.podkarpackiesmaki.pl Kontakt z BPRTE Konsultacje telefoniczne w godz. 9:00 - 14:00 do 29 stycznia 2014 (czwartek.), tel. 661 113 291 Konsultacje indywidualne możliwe są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 29

30 www.podkarpackiesmaki.pl Kontakt z BPRTE Składanie wypełnionych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami możliwe jest:  od 19 stycznia 2015 r. 29 stycznia 2015 r. w godz. 8.00 - 15.00,  oraz 30 stycznia 2015 r. (tj. piątek - dzień zamknięcia naboru) do godz. 12.00 Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Tel./fax: 17 850 01 82, 661 113 291 30

31 31 www.podkarpackiesmaki.pl Dziękujemy za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rynek 16/1 35-064 Rzeszów tel./fax: 17 850 01 82 www.podkarpackiesmaki.pl www.podkarpackiesmaki.pl www.procarpathia.pl 31


Pobierz ppt "1 Alpejsko-Karpacki Most Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google