Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narwia ń ski Park Narodowy le ż y w województwie p odlaskim, zaledwie 15 km od granic administracyjnych Bia ł egostoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narwia ń ski Park Narodowy le ż y w województwie p odlaskim, zaledwie 15 km od granic administracyjnych Bia ł egostoku."— Zapis prezentacji:

1

2 Narwia ń ski Park Narodowy le ż y w województwie p odlaskim, zaledwie 15 km od granic administracyjnych Bia ł egostoku.

3 Logo Narwia ń skiego Parku Narodowego przestawia b ł otniaka stawowego. Ptak ten jest nieco mniejszy i smuklejszy od myszo ł owa, ma w ęż sz e skrzyd ł a i d ł u ż szy ogon.

4 Najwa ż niejszym walorem przyrodniczym Narwia ń skiego Parku Narodowego jest unikatowy system rzeki, która p ł ynie na tym obszarze wieloma łą cz ą cymi i rozdzielaj ą cymi si ę korytami.

5 Mozaika ró ż norodnych zbiorowisk ro ś linnych (lasy łę gowe, trzcinowiska, turzycowiska, podmok ł e łą ki) stanowi ostoj ę dla wielu gatunków zwierz ą t, a szczególnie ptactwa wodnego. Sp ł ywaj ą c Narwi ą, mo ż emy obserwowa ć gatunki charakterystyczne dla dolin rzecznych. S ą w ś ród nich czaple poluj ą ce na ryby nad brzegiem rzeki.

6 Mo ż na tam spotka ć równie ż przelatuj ą ce stada kaczek i dzikich g ę si oraz oblatuj ą cego swoje terytorium b ł otniaka stawowego – symbol Narwia ń skiego Parku Narodowego.

7 Us ł yszymy tu równie ż klangor ż urawi ukrytych w olsach oraz … g ł os b ą ka s ł yszany z odleg ł o ś ci 3 km, przypominaj ą cy dmuchanie w pust ą butelk ę.

8 Oprócz ptaków ż yj ą tutaj równie ż : ł osie, dziki, rzadziej jelenie, a z mniejszych zwierz ą t: bobry, wydry, ż aby i kumaki.

9 W ramach europejskiej sieci Natura 2000 Narwia ń ski Park Narodowy zosta ł wyznaczony jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bagienna Dolina Narwi oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej Narwia ń skie Bagna. Od 2002 roku Narwia ń ski Park jest obj ę ty konwencj ą o obszarach wodno-b ł otnych Ramsar.

10 Autorzy: Jakub Ś liwi ń ski, Patryk B ł aszak Bibliografia: grafika Google

11 KONIEC


Pobierz ppt "Narwia ń ski Park Narodowy le ż y w województwie p odlaskim, zaledwie 15 km od granic administracyjnych Bia ł egostoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google