Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park obejmuje najcenniejsze pod wzgl ę dem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pasma Pogórzy: Strzy ż owskiego i Dynowskiego - rozdzielonych prze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park obejmuje najcenniejsze pod wzgl ę dem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pasma Pogórzy: Strzy ż owskiego i Dynowskiego - rozdzielonych prze."— Zapis prezentacji:

1

2 Park obejmuje najcenniejsze pod wzgl ę dem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pasma Pogórzy: Strzy ż owskiego i Dynowskiego - rozdzielonych prze ł omow ą dolin ą Wis ł oka

3 Fot.korona b Wikimedia, CC BY 3.0 25.04.2014WikimediaCC BY 3.0  Rezerwat „Prz ą dki" zajmuje 25 784 ha. Utworzony zosta ł rozporz ą dzeniem Wojewody Kro ś nie ń skiego z dnia 7 kwietnia 1993 r. oraz Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16 marca 1993 r. i rozporz ą dzeniem Wojewody Tarnowskiego z dnia 23 lipca 1993r.

4 W tym parku znajduj ą si ę pasma górskie, a ich najwy ż szym szczytem jest Sucha Góra. W Parku mo ż na zobaczy ć wychodnie piaskowców, niektóre z nich maj ą status pomników przyrody.

5  Ko ł o „Prz ą dek” znajduj ą si ę ruiny zamku Kamieniec. Jest to gotycka budowla, która zosta ł a wzniesiona na skale. Wnosz ą ca si ę na skalistym pagórku, dawna warownia jest jednym z najciekawszych obiektów na terenie Czarnorzecko-Strzy ż owskiego Parku Krajobrazowego. „Prz ą dki” i ruiny zamku Kamieniec s ą cz ę sto odwiedzane przez wycieczki szkolne, których celem jest poznanie tych terenów.

6 SSpotkamy tu ciekaw ą florystyk ę. Wyst ę puj ą tu daglezje – jedne z najwy ż ej rosn ą cych drzew na ś wiecie. Sprowadzono je tu z Ameryki Pó ł nocnej w latach dwudziestych XX wieku.

7  Na „Prz ą dkach” s ą bardzo dobre warunki do ż ycia zwierz ą t. W parku ż yje 140 gatunków kr ę gowców chronionych np. ry ś, wydra czy wilk.  Z bezkr ę gowców mo ż emy spotka ć 26 gatunków biegaczy, 19 gatunków trzmieli i szereg rzadkich motyli.

8


Pobierz ppt "Park obejmuje najcenniejsze pod wzgl ę dem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pasma Pogórzy: Strzy ż owskiego i Dynowskiego - rozdzielonych prze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google