Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RUCH NAUKOWY MAŁYCH SZKÓŁ. Ruch naukowy Małych Szkół Letnie Szkoły Odkrywców Letnie Obozy Naukowe Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RUCH NAUKOWY MAŁYCH SZKÓŁ. Ruch naukowy Małych Szkół Letnie Szkoły Odkrywców Letnie Obozy Naukowe Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy."— Zapis prezentacji:

1 RUCH NAUKOWY MAŁYCH SZKÓŁ

2 Ruch naukowy Małych Szkół Letnie Szkoły Odkrywców Letnie Obozy Naukowe Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy

3 Cele ruchu naukowego Małych Szkół Letnia Szkoła Odkrywców i Letnie Obozy Naukowe, których celem głównym jest zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, skupiają się, między innymi, na zapoznaniu dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata. W trakcie zajęć dzieci nabywają umiejętności formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, dostrzegania zależności i wpływów, badania i analizy wyników badań, umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia.

4 Letnia Szkoła Odkrywców program

5 Presokratycy blisko dziecka Punktem wyjścia przy tworzeniu tematów pierwszego roku LSO stały się pytania pierwszych filozofów. Poszukiwali oni odpowiedzi na pytanie: czym była pramateria, tworzywo wszechrzeczy? Wyniki ich poszukiwań to między innymi znane nam żywioły: Ziemia, woda, ogień, powietrze człowiek - w naszych scenariuszach - został potraktowany także jako żywioł.

6 Żywioły blisko dziecka Kolejnym powodem, dla którego zajęcia dotyczą tematyki żywiołów jest fakt, że Ziemia, powietrze, woda, ogień to zjawiska, które otaczają dziecko od początku jego istnienia. Są mu znane i oswojone. Dlatego śladem pierwszych filozofów dzieci będą się uczyły metody badawczej obserwując żywioły.

7 Układ scenariuszy Wszystkie scenariusze mają w centrum pytanie: -Ziemia - Czy ziemia żyje? -Ogień - Co to jest piec wszechświata? -Woda - Gdzie jest woda? -Powietrze - Co wypełnia przestrzeń? -Człowiek - Czy człowiek jest żywiołem?

8 Po zakończeniu zajęć dzieci potrafią udzielić odpowiedzi na powyższe pytania w wielu aspektach.

9 „od szczegółu do ogółu” Scenariusze zbudowane są według zasady logiki indukcyjnej – dzieci zaczynają badanie od obserwacji poszczególnych zjawisk – przesłanek -„szczegółów”. Kończą wnioskiem wypływającym ze zbadanych przesłanek.

10 Metoda naukowa Podczas szkoleń studenci zapoznają się ze „zjawiskami” właściwymi dla pracy naukowej, takimi jak: obserwacja, badanie, zbieranie danych, analiza, klasyfikacja danych, synteza, stawianie hipotezy, przeprowadzenie dowodu w obrębie założenia (logika dedukcyjna), wynik, wniosek, odwołanie się do wiedzy już istniejącej, etc.

11 Dzieci zostają włączone w te działania i „doświadczając” - ucząc się – żywiołów, uczą się także pracy metodą naukową.

12 Letnie Obozy Naukowe Letnie Obozy Naukowe to 6-dniowe zajęcia zorganizowane co roku dla 2 wyróżniających się zainteresowaniami oraz umiejętnością współpracy uczniów 5 klas szkół uczestniczących w projekcie – po jednym uczniu z każdej szkoły weźmie udział w jednym z dwóch obozów: poświęconym rozwijaniu kompetencji matematyczno- przyrodniczych, organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Ojcowskim Parku Narodowym, poświęconym rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, organizowanym przez Fundację Civis Polonus w Warszawie.

13 Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy wymagania

14 Ruch naukowy Małych Szkół Przez naukę w Małej Szkole do NAUKI w wielkim świecie! Letnia Szkoła Odkrywców i Letnie Obozy Naukowe 2011 zainicjują proces wdrażania Ruchu Naukowego w Małych Szkołach. Przez najbliższy rok szkoły będą mogły promować ruch naukowy, po to, by móc ubiegać się o Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy. By otrzymać Certyfikat szkoła powinna spełnić określone wymagania:

15 Warunek konieczny dla szkoły ubiegającej się o certyfikat MSPRN - dostępność bazy pozwalającej na prowadzenie ruchu naukowego! Szkoła zapewnia warunki do działań naukowych – dostępne miejsce, technologie, sprzęt: szkoła ma przynajmniej jedną pracownię, w której można przeprowadzić lekcje badawcze, uczniowie mają dostęp do pomocy dydaktycznych i mogą je używać w razie potrzeby,

16 szkoła ma szeroko dostępną bibliotekę, w której uczniowie mogą znaleźć niezbędną literaturę i w przyjaznych warunkach studiować ją – dostęp do zbiorów, szkoła zapewnia szeroki dostęp do komputerów i Internetu, zachęca środowisko szkoły (uczniowie, rodzice) do korzystania z tego źródła informacji, uczniowie mają możliwość konstruowania przyrządów badawczych w przypadku braku ich w szkole.

17 Wymagania obejmują trzy obszary: A. Szkoła podejmuje działania aktywnie promujące ruch naukowy wśród dzieci. B. Nauczyciele w szkole przejawiają (aktywną) postawę badawczą modelując w ten sposób postawy uczniowskie. C. Szkoła jest otwarta na szeroką współpracę w ruchu naukowym.

18 A. Szkoła podejmuje działania aktywnie promujące ruch naukowy wśród dzieci.

19 Szkoła zrealizuje w roku szkolnym przedsięwzięcia takie jak: - Piknik naukowy/festiwal naukowy - Dzień/miesiąc nauki/wynalazku - Ścieżka naukowa - Lokalne badanie – przyrodnicze/społeczne - Spotkanie z naukowcem - Starsi uczą młodszych - Konkurs naukowy

20 B.Nauczyciele w szkole przejawiają postawę badawczą, modelując w ten sposób postawy uczniowskie

21 Ewaluacja wewnętrzna służy doskonaleniu pracy szkoły Przeprowadzana w szkole obowiązkowa ewaluacja wewnętrzna spełnia wymogi „badania praktycznego oceniającego”, a jej rezultaty są prezentowane społeczności i wykorzystywane do doskonalenia pracy szkoły.

22 Nauczyciele badają swoją pracę Nauczyciele prowadzą szkolne „badania w działaniu” - badania własnej pracy i skutków /efektów wprowadzanych w niej zmian (ang. action research), dokonują analizy przypadków (np. w ramach awansu zawodowego), uczestniczą w badaniach oświatowych i prezentują w szkole koncepcje badań i ich wyniki.

23 Nauczyciele są aktywni w pozyskiwaniu wiedzy dla szkoły Nauczyciele są aktywnymi członkami różnych stowarzyszeń naukowych, towarzystw „hobbystycznych”, stowarzyszeń nauczycielskich itp., uczestniczą w działaniach innych instytucji np. naukowych czy profesjonalnych, a pozyskanymi tak wiedzą i doświadczeniami dzielą się systematycznie z innymi pracownikami szkoły i z uczniami.

24 Nauczyciele wprowadzają metodę naukową na stałe do swojej pracy W pracy dydaktycznej nauczycieli występują elementy metod naukowych, przez co dzieci poznają elementy i cechy charakterystyczne pracy naukowej.

25 C.Szkoła jest otwarta na szeroką współpracę w ruchu naukowym.

26 Współpraca z instytucjami naukowymi Szkoła współpracuje z instytucją naukową z regionu, Polski, Europy (wyższe uczelnie, instytuty badawcze) - odczyty, prelekcje, spotkania, zajęcia z naukowcami, studentami, prezentacje doświadczeń itp. Ze współpracy tej może wskazać konkretne korzyści – programowe rozwiązania innowacyjne, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczniów

27 Szkoła współpracuje w tematyce naukowej z innymi szkołami Szkoła współpracuje z innymi szkołami różnych typów i etapów edukacyjnych: Uczniowie szkoły spotykają się z uczniami innych szkół w celu: - wspólnego przeprowadzenia eksperymentów, starsi prezentują je młodszym, razem realizują projekty badawcze itp., - wspólnych zabaw, konkursów, pikników itp.

28 Nauczyciele współpracujących szkół wspólnie: - planują i realizują spotkania naukowe, lekcje badawcze, -tworzą opracowania, raporty, upowszechniają wnioski z badań, -wspólnie analizują wyniki badań i wyciągają z nich wnioski ważne dla szkoły, -włączają uczniów i rodziców w dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, -przeprowadzają wspólne szkolenia.

29 Szkoła bierze udział w badaniach prowadzonych przez innych, jest otwarta na badaczy Szkoła bierze udział w badaniach regionalnych, krajowych, międzynarodowych i upowszechnia ich wyniki w szkole, w środowisku lokalnym i szerzej; wykorzystuje te wyniki do wzbogacenia pracy dydaktycznej lub poprawy jakości pracy szkoły. Szkoła angażuje się we współpracę z badaczami, stwarza warunki do przeprowadzenia tych badań np. do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, studenckich praktyk naukowych, informuje uczniów i rodziców o ich wynikach, analizuje wnioski i wykorzystuje je w pracy.

30 Szkoła w prowadzonym ruchu naukowym angażuje środowisko lokalne i wykorzystuje jego zasoby. Szkoła włącza do działań lokalnych ekspertów (lekarz, leśnik, rolnik, pszczelarz, bibliotekarz itp.), którzy wyjaśniają (w szkole lub w swoim miejscu pracy) jak wykorzystują wiedzę naukową w swoich działaniach i jakie zależności, które uwzględniają w swojej pracy mogą opisać dzięki zdobyczom nauki.

31 Wymagania wobec Małych Szkół Promujących Ruch Naukowy Szkoła, aby uzyskać certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy, musi spełnić minimum wymagań w każdym z trzech obszarów: w obszarze A – szkoła dowodzi realizacji co najmniej 2 działań (wybranych z podanej listy) z zaangażowaniem co najmniej 3 nauczycieli, w obszarze B - szkoła dowodzi spełnienia co najmniej 2 wymagań z podanych czterech z zaangażowaniem co najmniej 3 nauczycieli, w obszarze C – szkoła dowodzi spełnienia co najmniej 2 wymagań z podanych czterech z zaangażowaniem co najmniej 3 nauczycieli.

32 Kto nadaje certyfikat? Certyfikat nadawać będzie Kapituła Ruchu Naukowego Małych Szkół złożona z naukowców - przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz osób zaangażowanych we wspieranie ruchu naukowego szkół. Kapitułę powołuje Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wspierać prace Kapituły będzie Grupa ds. Certyfikacji dokonująca formalnej oceny nadsyłanych przez szkoły dokumentów oraz przygotowująca ich rekomendacje.

33 W skład Kapituły wchodzą: Prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło – Przewodnicząca Kapituły, geomorfologia Prof. Małgorzata Karwowska-Struczyk – pedagogika wczesnoszkolna Prof. Izabella Bukraba-Rylska – socjologia Prof. Tadeusz Pilch – pedagogika społeczna Prof. Aleksander Bursche - archeologia Prof. Wacław Zawadowski - matematyka Prof. Piotr Wrzecioniarz – robotyka, inwentyka Dr Joanna Angiel – geografia

34 Statut Kapituły Ruchu Naukowego Małych Szkół Działania Szkoły ubiegającej się o Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy winny przyczynić się do promowania twórczych, kreatywnych rozwiązań metodycznych, docenienia potrzeby kształcenia indywidualnego, zapewnienia uczniom organizacji procesu nauczania tak, aby był on odpowiedzią na indywidualne i niepowtarzalne zainteresowania i pasje, do podniesienia prestiżu szkoły i miejscowości, służyć w sposób bezpośredni lub pośredni całej lokalnej społeczności. Certyfikat jest ukoronowaniem działań szkół biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

35 Warunkiem przyznania Certyfikatu są udokumentowane dokonania danej szkoły, w wyniku których spełniła wymagania. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia Certyfikat Ruchu Naukowego przyznawany jest raz do roku, zgodnie z przyjętą procedurą. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu ogłasza publicznie Przewodniczący Kapituły – strona www.swpr.edu.pl oraz www.malaszkola.pl Nadanie certyfikatu odbywa się publicznie w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Kapituły.

36 Cel certyfikacji zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, mającego promować pracę szkół polegającą m. in. na wspomnianym wcześniej zapoznawaniu dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata.

37 Kto może ubiegać się o certyfikat? O certyfikat mogą starać się małe (do 110 uczniów) wiejskie szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (POKL 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”). Po zakończeniu projektu (2013 r.) Partnerstwo organizacji realizujących projekt planuje rozszerzenie certyfikacji o wszystkie chętne małe wiejskie szkoły podstawowe.

38 Procedura i harmonogram przyznawania certyfikatu Ruchu Naukowego Małych Szkół

39 Działanie - charakterystyka etapu Wstępna samoocena placówki - czy placówka ma szansę, możliwości, pomysł na udział w certyfikacji – przed 30 października 2011 r. Decyzja placówki o przystąpieniu do certyfikacji. Decyzja musi być poprzedzona prezentacją społeczności szkolnej wymagań stawianych szkołom promującym ruch naukowy oraz zasad ruchu naukowego małych szkół. Decyzja powinna być wyrażona w formie pisemnych uchwał co najmniej dwóch spośród organów: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

40 Wypełnienie i przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do Zespołu ds. Certyfikacji MSPRN SWPR otrzymuje wysłany w terminie, wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia (w tym list motywacyjny i uchwały). do 30 października (decyduje data stempla pocztowego) Przyjęcie wniosków przez członków Zespołu ds. Certyfikacji Formularze są ocenione pod kątem: - spełnienia wymogów formalnych, - spełnienia wymagań podstawowych (dotyczących bazy), - prawidłowości planu spełnienia przez szkołę wymagań stawianych Ruchowi Naukowemu MS (w 3 obszarach). Szkoły otrzymują informację (lista szkół w internecie) o przyjęciu wniosku do 5 listopada 2011 r.

41 Realizacja przez Małą Szkołę zaplanowanych przedsięwzięć. Szkoła realizuje działania mające doprowadzić do spełnienia przez nią wybranych w trzech obszarach pracy szkoły - do 30 czerwca 2012 r. Raport z realizacji przedsięwzięcia - napisanie przez placówkę i przesłanie do SWPR Zespół ds. Certyfikacji otrzymuje raport sporządzony na Formularzu raportu. Raport musi zawierać spis dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań oraz załączniki z dokumentacją (dowody konieczne i inne – papierowe, nagrania dźwiękowe i filmowe, zdjęcia itp) - do 30 czerwca 2012 r.

42 Praca Zespołu ds. Certyfikacji nad rekomendacjami dla Kapituły Zespół ds. Certyfikacji sprawdza nadesłane Raporty pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz przygotowuje rekomendacje dla Kapituły - do 20 września 2012 r. Posiedzenie Kapituły w celu podjęcia decyzji o przyznaniu Certyfikatu. Decyzja Kapituły o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Certyfikatu poszczególnym Małym Szkołom, które zgłosiły się do certyfikacji oraz przygotowanie uzasadnienia - do 10 października 2012 r. Poinformowanie placówek o decyzji Kapituły. Placówki są poinformowane o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Certyfikatu. - do 11 października 2012 r.

43 Wręczenie Certyfikatów. Uroczystość wręczania Certyfikatów i prezentacja wyróżnionych Małych Szkół w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie - październik-grudzień 2012 r. Szkoła, która zdobędzie certyfikat dwa razy (w kolejnych dwóch latach) – dostaje certyfikat II stopnia!

44 Szkoła ma się stać instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi. Nadanie certyfikatu nie wiąże się z nagrodą materialną – ma służyć podniesieniu jej prestiżu, promocji w Szkoła ma się stać instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi. Nadanie certyfikatu nie wiąże się z nagrodą materialną – ma służyć podniesieniu jej prestiżu, promocji w środowisku lokalnym i szerokim edukacyjnym. Szkoła, której zostanie nadany”. Poprzez promowanie i wdrażanie ruchu naukowego, Szkoła ma się stać instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi. Nadanie certyfikatu nie wiąże się z nagrodą materialną – ma służyć podniesieniu jej prestiżu, promocji w środowisku lokalnym i szerokim edukacyjnym. Szkoła, której zostanie nadany certyfikat otrzyma dyplom i tabliczkę na budynek informującą o posiadaniu Certyfikatu, będzie też szeroko promowana przez Partnerstwo realizujące projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

45 CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA Dziękujemy!


Pobierz ppt "RUCH NAUKOWY MAŁYCH SZKÓŁ. Ruch naukowy Małych Szkół Letnie Szkoły Odkrywców Letnie Obozy Naukowe Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google