Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

3 SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

4 SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Akty prawne Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim

5 SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
W skład systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wchodzą: Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK) Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach organizacyjnych UW

6 UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UZZJK)
Członkowie Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK), jak i Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia wybierani/mianowani są przez Rektora UW na okres kadencji organów Uczelni. W skład UZZJK wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Dziewięciu nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych UW Jeden doktorant, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW Dwóch studentów wskazanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW

7 UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UZZJK)
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Rektora. Najważniejsze obszary, w których UZZJK podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni dotyczą: polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości procedur zapewnienia jakości zasad oceniania studentów i doktorantów zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej zasad przeglądu i podnoszenia jakości zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów zasad gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

8 WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENY JAKOŚCI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK) opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych UW, wskazując termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia na danym roku akademickim Jednostki dydaktyczne UW przygotowują raporty z oceny własnej i przedstawiają je UZZJK

9 WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENY JAKOŚCI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia przygotowuje raport na temat jakości kształcenia na UW, który zawiera: analizę raportów samooceny z poszczególnych jednostek dydaktycznych wyniki ogólnouniwersyteckich badań ankietowych na temat warunków kształcenia na UW przeprowadzonych przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia na UW oraz rekomendacje dotyczące upowszechniania wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia Raport na temat jakości kształcenia na UW jest przedstawiany Rektorowi

10 WYDZIAŁOWE ZESPOŁY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WZZJK) NA UW
WZZJK działają na poziomie jednostek dydaktycznych Uczelni WZZJK podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce dydaktycznej Zespoły pełnią przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec kierownika jednostki W skład każdego WZZJK wchodzi: przewodniczący, przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki, przedstawiciel doktorantów wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów jednostki lub Zarząd Samorządu Doktorantów UW, przedstawiciel studentów wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów jednostki lub UW

11 WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENY JAKOŚCI (RAPORT SAMOOCENY W JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH)
WZZJK otrzymuje wytyczne od UZZJK odnośnie kryteriów tworzenia sprawozdania z oceny własnej oraz termin jego wykonania WZZJK przygotowuje raport samooceny jednostki dydaktycznej zawierający: Wyniki ankiet studenckich przeprowadzonych w jednostce dydaktycznej na temat: organizacyjnej strony zajęć dydaktycznych jasności wymagań i obiektywizmu oceny sposobu prowadzenia zajęć stosunku nauczyciela akademickiego do studentów i doktorantów oraz jego dostępności w ramach konsultacji ogólnej oceny zajęć dydaktycznych

12 Raport samooceny jednostki dydaktycznej dostarczany jest do UZZJK
WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENY JAKOŚCI (RAPORT SAMOOCENY W JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH) Mocne i słabe strony jednostek dydaktycznych Plany i kalendarium działań służących wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków Raport samooceny jednostki dydaktycznej dostarczany jest do UZZJK Raporty z oceny własnej są jawne i publikowane na stronie internetowej uczelni oraz na stronach internetowych jednostek dydaktycznych

13 Biuro ds. Jakości Kształcenia
SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach organizacyjnych UW – Biuro ds. Jakości Kształcenia

14 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Głównym zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie i koordynacja działania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości na UW.

15 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SEKCJA PEŁNOMOCNIKA DS
BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SEKCJA PEŁNOMOCNIKA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Istotnym zadaniem Sekcji Pełnomocnika jest wspomaganie podejmowanych przez niego działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Sekcja wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi UW w zakresie wprowadzania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

16 Pozostałe zadania Sekcji Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia:
BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SEKCJA PEŁNOMOCNIKA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Pozostałe zadania Sekcji Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia: monitorowanie doświadczenia krajowych i zagranicznych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia udzielanie studentom i pracownikom uczelni informacji dotyczących tematyki jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie dbanie o spójną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na UW organizacja szkoleń i seminariów naukowych dotyczące zagadnień jakości kształcenia prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych w zakresie technik, metod i procedur zapewnienia jakości.

17 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SEKCJA PEŁNOMOCNIKA DS
BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SEKCJA PEŁNOMOCNIKA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W celu realizacji swoich zadań Sekcja Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia współpracuje z: Biurem Spraw Studenckich Biurem ds. Realizacji Procesu Bolońskiego Biurem ds. Rekrutacji Biurem Zawodowej Promocji Absolwentów Biurem Współpracy z Zagranicą Biurem Promocji

18 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRACOWNIA EWALUACJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, wchodząca w strukturę Biura ds. Jakości Kształcenia, stanowi jeden z najistotniejszych elementów systemu zapewnienia i doskonalenia jakości na Uniwersytecie Warszawskim. Jej głównym zadaniem jest systematyczne badanie warunków kształcenia na UW oraz rekomendowanie działań służących poprawie jakości kształcenia. Przedmiotem badań prowadzących przez Pracownię Ewaluację Jakości Kształcenia są: Warunki kształcenia na UW Opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW

19 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRACOWNIA EWALUACJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Warunki kształcenia na UW Dokonywany przez Pracownię opis warunków kształcenia na UW obejmuje: analizę związanych z dydaktyką i jakością kształcenia potrzeb Uniwersytetu oraz jednostek dydaktycznych UW opis dydaktyki na UW opis działań podejmowanych na UW na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Analizy zmian w tych obszarach Pracownia dokonuje systematycznie.

20 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRACOWNIA EWALUACJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW Podstawowe wnioski na temat jakości dydaktyki prowadzonej na UW Pracownia formułuje na bazie wyników ankiet ogólnouniwersyteckich przygotowanych przez Pracownię, które będą przeprowadzane w formie elektronicznej wśród: społeczności akademickiej obecnych studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studentów trzeciego stopnia (doktorantów), słuchaczy studiów podyplomowych pracowników naukowych pracowników administracyjnych kandydatów na studia i absolwentów UW pracodawców, mediów oraz innych podmiotów opiniujących jakość kształcenia na UW (np. Państwowa Komisja Akredytacyjna)

21 BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wyniki badań nad jakością kształcenia BJK wykorzystuje do efektywnej współpracy z jednostkami dydaktycznymi UW przy doskonaleniu ogólnouniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Doskonaleniu systemu służą m.in. upowszechniania wyników badań nad jakością kształcenia i promocja dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia na UW.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zdjęcia zamieszczone w prezentacji za uprzejmością Biura Promocji


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google