Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa jakość w edukacji na terenach wiejskich. Mała Szkoła miejscem rozwoju kompetencji kluczowych i aktywizowania środowiska lokalnego" Toruń, 29 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa jakość w edukacji na terenach wiejskich. Mała Szkoła miejscem rozwoju kompetencji kluczowych i aktywizowania środowiska lokalnego" Toruń, 29 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Nowa jakość w edukacji na terenach wiejskich. Mała Szkoła miejscem rozwoju kompetencji kluczowych i aktywizowania środowiska lokalnego" Toruń, 29 listopada 2011

2 Cele projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat 1. Wsparcie uczniów w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych: –matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, –społecznych i obywatelskich, –umiejętności uczenia się. 2. Rozwój ruchu naukowego Małych Szkół 3. Wypracowanie nowego modelu małej wiejskiej szkoły

3 Beneficjenci Uczniowie 119 małych wiejskich szkół podstawowych z 9 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko- pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, w tym: - 38 szkół z liczbą uczniów (w klasach I-VI) - 72 szkoły z liczbą uczniów do 70 (w klasach I-VI) szkoły w woj. kujawsko-pomorskim

4 Beneficjenci W tym: - 38 szkół z liczbą uczniów (w klasach I-VI) -72 szkoły z liczbą uczniów do 70 (w klasach I-VI). Od roku szkolnego 2011/12 w projekcie mamy 9 nowych szkół szkoły w woj. wielkopolskim

5 Beneficjenci Nauczyciele i dyrektorzy małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez: - gminy, - lokalne NGO (stowarzyszenia rozwoju wsi), - osoby fizyczne. szkoły w woj. pomorskim

6 Nasz Projekt …jest odpowiedzią na konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych… - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty - Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia - Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia

7 Przyczyny takiego wyboru beneficjentów Przekonanie, że rozwijanie kompetencji kluczowych, aby było skuteczne, musi rozpocząć się jak najwcześniej – w przedszkolu, szkole podstawowej. SP w Bożejewicach

8 Przyczyny takiego wyboru beneficjentów Przekonanie, że istnienie małych wiejskich szkół jest bardzo ważne dla zwiększenia szans sukcesu dzieci w dalszej edukacji i rozwoju terenów wiejskich - trzeba je wspierać i promować. SP w Korzeczniku

9 Przyczyny takiego wyboru beneficjentów Przekonanie, że mała wiejska szkoła winna pełnić rolę centrum rozwoju wsi: społecznego, kulturalnego, sportowego, ma motywować i inspirować do wspólnych działań w środowisku. SP w Gąskach

10 Przyczyny takiego wyboru beneficjentów Doświadczenie Federacji Inicjatyw Oświatowych 12 lat wspierania społeczności lokalnych w ratowaniu zamykanych wiejskich szkół – pomoc w tworzeniu nowych organów prowadzących: Stowarzyszeń Rozwoju Wsi.

11 Jak rozwijamy wybrane kompetencje Metodą projektu edukacyjnego, ponieważ: -pozwala rozwinąć zarówno wiedzę jak i umiejętności oraz kształtować postawy; -umożliwia wspólną pracę uczniów w różnym wieku; -umożliwia każdemu uczniowi wykorzystanie jego zasobów, różne formy ekspresji, bezpieczne trenowanie nowych umiejętności; -pozwala na działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym. SP w Garkach

12 Jak rozwijamy wybrane kompetencje Pracujemy w grupach projektowych zróżnicowanych wiekowo – złożonych z uczniów z trzech roczników: klasy 1-3 oraz klasy 4-6 (w b. małych szkołach: klasy 1-6) uczniowie w tych grupach uczą się od siebie nawzajem, tworzą wspólnotę szkolną (a nie klasową), każdy uczeń w ciągu roku szkolnego realizuje 4 projekty matematyczno-przyrodnicze i 4 projekty społeczno-obywatelskie, w każdym projekcie stosujemy ocenianie kształtujące.

13 Staramy się, aby w naszych projektach edukacyjnych: -uczniowie czuli się odpowiedzialni za proces i produkt, -uczniowie świadomie uczyli się i doskonalili, -uczniowie korzystali z różnorodnych źródeł wiedzy, -ważny udział mieli rodzice, -podstawą była współpraca w grupach zróżnicowanych wiekowo, -uwzględniano potrzeby i możliwości lokalne, -wykorzystywano jak najlepiej wszystkie zasoby lokalne.

14 Jak wspieramy nauczycieli Gotowe scenariusze projektów Literatura metodyczna Platforma Moodle – fora, czaty, wymiana doświadczeń ok. 600 nauczycieli i dyrektorów

15 Jak wspieramy nauczycieli Szkolenie wstępne – 5 dni Seminaria wojewódzkie – 2 dni dwa razy w ciągu każdego roku szkolnego Letnie konferencje metodyczne – 3 dni co roku Czaty i szkolenia Szkolnych Zespołów Projektowych

16 Skąd wiemy jak nam wychodzi Dzienniki projektów – sprawozdania składane przez nauczycieli po zrealizowaniu każdego projektu edukacyjnego Wizyty monitorujące w szkołach – 2 razy w roku szkolnym

17 Skąd wiemy jak nam wychodzi Ankiety ewaluacyjne podczas szkoleń Testowe badania kompetencji uczniów (Instytut Badań Kompetencji z Wałbrzycha) – 3 razy w ciągu projektu

18 Co jeszcze? – Ruch Naukowy Małych Szkół Letnie Obozy Naukowe Letnie Szkoły Odkrywców Certyfikacja Małych Szkół Promujących Ruch Naukowy

19 Letnie Szkoły Odkrywców W każdej szkole przez 3 lata pięć dni wakacyjnych zajęć ze studentami SP w Roszkowie

20 Letnie Szkoły Odkrywców Głównym celem LSO jest zapoznanie dzieci z metodą pracy naukowej. Dzieci uczą się wykorzystywać istniejące zasoby wiedzy i metodologię do wyjaśniania zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie. SP w Roszkowie

21 Certyfikacja - wymagania Wstępne: Dostępność bazy szkolnej pozwalającej na prowadzenie ruchu naukowego. Obszar A. Szkoła podejmuje działania aktywnie promujące ruch naukowy wśród dzieci. Obszar B. Nauczyciele w szkole przejawiają (aktywną) postawę badawczą modelując w ten sposób postawy uczniowskie. Obszar C. Szkoła jest otwarta na szeroką współpracę w ruchu naukowym. SP w Grążawach

22 A teraz – jak to robimy? SP w Bożejewicach

23 Głosy nauczycieli po 1. roku realizacji projektu Dzieci usamodzielniły się Ujawniły się nieznane umiejętności i zainteresowania uczniów Dzieci współpracują w grupie, nie tylko z najlepszymi kolegami Pogłębiła się współpraca z rodzicami Poszerzyła się współpraca ze środowiskiem lokalnym Lepsza adaptacja uczniów klas 1. od września 2011 SP w Giemlicach

24 Planowane rezultaty Podniesienie poziomu wybranych kompetencji u uczniów, którzy uczestniczyli 3 i 2 lata w projekcie Wypracowanie modelu małej wiejskiej szkoły – wykorzystującej w pełni zasoby swoje i okolicy, oferującej nowoczesną edukację Rozwinięcie Ruchu Naukowego Małych Szkół Przekonanie władz i opinii publicznej, że małe szkoły oferują dobrą edukację i jest im potrzebne wsparcie SP w Laskowie

25 więcej o projekcie: Dziękujemy SP w Łążynie II


Pobierz ppt "Nowa jakość w edukacji na terenach wiejskich. Mała Szkoła miejscem rozwoju kompetencji kluczowych i aktywizowania środowiska lokalnego" Toruń, 29 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google