Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ"— Zapis prezentacji:

1 NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

2 Podstawy prawne nadzoru ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 9 października 2009r.)

3 NOWY NADZÓR – FORMY NADZORU W Rozporządzeniu zdefiniowano wskazane w § 6 trzy formy nadzoru pedagogicznego: ewaluację, kontrolę, wspomaganie

4 NOWY NADZÓR - EWALUACJA EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRAKTYCZNE BADANIE OCENIAJACE PRZEPROWADZONE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

5 NOWY NADZÓR - EWALUACJA Zewnętrzna - prowadzona przez przygotowanych (co najmniej 2) wizytatorów, - kończy się raportem, który zawiera określenie poziomu spełnienia wymagań, - jest prowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi,

6 NOWY NADZÓR - EWALUACJA § 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce;

7 NOWY NADZÓR - EWALUACJA § 7. 1 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką.

8 Obszary pracy szkoły i placówki oświatowej podlegające ewaluacji § 7 ust. 1 Efekty … Procesy.. Środowisko lokalne … Zarządzanie szkołą lub placówką.. Odejście od tradycyjnego podziału na: kształcenie, wychowanie i opiekę !!!

9 NOWY NADZÓR - EWALUACJA Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymienionych obszarów lub innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

10 EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA – jest to EWALUACJA WEWNĘTRZNA – jest to ewaluacja organizowana przez dyrektora szkoły lub placówki i przeprowadzana w odniesieniu do wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne.

11 Wymagania państwowe podlegające ewaluacji /WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ/ W poszczególnych obszarach pracy szkoły/ placówki zostały określone wymagania i ustalone poziomy spełniania ich przez szkoły/ placówki

12 NOWY NADZÓR – POZIOMY WYMAGAŃ Poziomy wymagań wobec szkół/placówek: poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówką, poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania, poziom C – średni stopień wypełniania wymagania, poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania, poziom E - niski stopień wypełniania wymagania. § 7 ust. 4. Wymagania, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia poziomu B i poziomu D określa załącznik do rozporządzenia. Tylko w obszarze efekty jeśli działania szkoły zostają ustalone na poziomie E pojawiają się sankcje ustawowe (art. 34 ust. 2 i 3)!

13 NOWY NADZÓR – POZIOMY WYMAGAŃ § 7 ust. 6 Poziom E ustala się, jeżeli szkoła lub placówka nie spełnia danego wymagania na poziomie D. Poziom C ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom D, ale niższym niż poziom B. Poziom A ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom B.

14 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Określenie poziomu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach tworzy profil szkoły Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna określi mocne i słabe strony szkoły/ placówki w zakresie wyznaczonym przez wymagania państwowe

15 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluację prowadzi dyrektor razem z nauczycielami i służy ona rozwojowi placówki. Najważniejsze pytanie ewaluacyjne to: jak rozwija się uczeń?

16 NOWY NADZÓR- EWALUACJA Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce (§ 8 ust. 3) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce (§ 8 ust. 3)

17 EWALUACJA WEWNĘTRZNA jest autonomicznym działaniem szkoły, jest organizowana przez dyrektora szkoły, o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki, odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów, jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej, jest podejmowana przez nauczycieli.

18 Nadzór pedagogiczny dyrektora Ewaluacja wewnętrzna § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

19 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań, czyli, ogólnie, w celu podejmowania decyzji kierowniczych.

20 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluacja jest badaniem. Nie może być tak, że badamy szkołę. Trzeba określić, CO BADAMY w danej szkole.

21 WEWNĘTRZNA EWALUACJA Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły..

22 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI PRZEDMIOT EWALUACJI /OBSZAR/ Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności Statutowej Ośrodka. CELE Zebranie informacji, czy rozpoznawane są i diagnozowane w Ośrodku potrzeby i możliwości uczniów; Zebranie informacji czy, nabywane przez nich wiadomości i umiejętności są zgodne z potrzebami i możliwościami;

23 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI WYMAGANIE Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami. PYTANIA KLUCZOWE W jaki sposób diagnozuje się i analizuje potrzeby i możliwości wychowanków? Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniami? Jakie są efekty oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych mających na celu przygotowanie do życia?

24 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI KRYTERIA EWALUACJI Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową; W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów; Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów; W placówce wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się; W placówce dostrzega się możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów; Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów ksztacenia;

25 METODY BADAŃ Analiza dokumentów; Ankieta (dla rodziców, nauczycieli, uczniów); Wywiad; PRÓBA BADAWCZA 50 % rodziców, wychowanków i 100 % nauczycieli PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OŚODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOCHNI

26 LITERATURA 1) Berdzik Joanna: Zadania dyrektora w nowym nadzorze pedagogicznym [on line], Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty: IV Kongres Zarządzania Oświatą: Materiały [dostęp 27-10-2009]. Dostępny w Internecie: http://oskko.edu.pl/kongres/materiały.html 2) Ewaluacja w szkole : wybór tekstów, red. H. Mizerak, A. Hildenbrandt, Olsztyn 1997 4) Korporowicz L., Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju, Edukacja i Dialog 2000, nr 6, s. 15-20 5) Wlazło St., Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny, Dyrektor Szkoły 2009, nr 9 (189), s. 6-10 6) www.npseo.pl


Pobierz ppt "NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY PRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google