Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r.

2 Projekt skierowany jest do zarejestrowanych osób bezrobotnych, przede wszystkim: Projekt skierowany jest do zarejestrowanych osób bezrobotnych, przede wszystkim: Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie kontynuuje w 2012 r. realizację projektu systemowego LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki poniżej 25 roku życia, niepełnosprawnych. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia : pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy (39 osób), staże (108 osób), szkolenia (10 osób), doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (8 osób). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.2008 – 31.12.2013 Człowiek – najlepsza inwestycja Ogółem w projekcie 165 osób

3 Projekt Lepsza Przyszłość zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia: a)dla osób w wieku 15-24 lata na poziomie co najmniej 40%, b)dla osób w wieku 50-64 lata na poziomie co najmniej 35%, c)dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%, d)dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%.

4 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie pozyskał środki na realizację programu specjalnego Młodzi- Czas na Was w okresie od 31.05.2012 r. do 31.12.2012 r. Program skierowany jest do 96 osób do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, długotrwale bezrobotnych i osób bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie. Realizowane formy wsparcia w ramach programu specjalnego: poradnictwo indywidualne (96 osób)- w ramach którego analizie poddane były umiejętności, predyspozycje, możliwości, jak również ograniczenia uczestników programu, zajęcia aktywizacyjne (85 osób)- zwiększające umiejętności poruszania się na rynku pracy, szkolenie ABC Przedsiębiorczości (11 osób)- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (11 osób)- osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą otrzymały dodatkowo specyficzny element wspierający w formie jednorazowego wsparcia pomostowego w postaci Pakietu startowego, staż (85 osób)- który pozwoli nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w miejscu pracy; specyficznym elementem wspierającym zatrudnienie było jednorazowe stypendium celowe wypłacone osobie odbywającej staż, niezbędne w procesie aktywizacji zawodowej w celu eliminowania ograniczeń przy podejmowaniu zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdu (58 osób) i opieki nad dzieckiem do lat 7 (14 osób)- na okres 5 m-cy w trakcie odbywania stażu.

5 Tylko 8 urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim uzyskało środki na realizację programów specjalnych dla osób do 30 roku życia. Efektywność zatrudnieniowa programu na poziomie co najmniej 75%. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie: a)dla osób, które uzyskały dotację na uruchomienie firmy – jednorazowe wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków związanych z: kosztami składek na ubezpieczenie społeczne, kosztami działań promocyjno-reklamowych (ulotki, ogłoszenia w mediach, katalogi produktów, usług, towarów), kosztami czynszu lub wynajmu pomieszczeń, kosztami eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, gazową, cieplną i wodę), kosztami usług księgowych, b)dla osób, które odbywają staż – wypłata jednorazowego stypendium celowego w formie refundacji przeznaczonego na usługę fryzjerską i kosmetyczną, zakup odzieży i obuwia oraz okularów korekcyjnych, wyrobienie pracowniczej książeczki zdrowia.

6 TWOJA KARIERA – TWÓJ WYBÓR Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie jako jeden z 23 powiatów w Polsce realizuje PROJEKT PILOTAŻOWY TWOJA KARIERA – TWÓJ WYBÓR w ramach programu MŁODZI NA RYNKU PRACY opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czas realizacji : od 01.07.2012r. do 31.12.2013r. adresaci programu : osoby do 30 roku życia, zarejestrowane po raz pierwszy w urzędzie, do 6 miesięcy od dnia rejestracji.

7 Liczba uczestników projektu: 60 osób Grupa główna: 30 osób Uczestnik korzysta z nowych instrumentów testowanych w drodze pilotażu: -Indywidualne wsparcie opiekuna i opracowanie Indywidualnego Planu Działania -Promesa Aktywizacji Młodych Bon szkoleniowy Bon na kształcenie zawodowe i policealne Bon na kształcenie podyplomowe Bon stażowy Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej - Dotacja na zasiedlenie Grupa kontrolna: 30 osób Uczestnik korzysta z pełnego zakresu działań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: - podstawowe usługi rynku pracy, - instrumenty rynku pracy: staż, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne i grupowe.

8 GRUPA GŁÓWNA – realizowane formy : Indywidualne wsparcie opiekuna, realizacja działań w oparciu o Indywidualny Plan Działania 30 PROMESA AKTYWIZACJI MŁODYCH Bon szkoleniowy 11 Bezrobotny otrzymuje do dyspozycji kwotę max 3 496 zł na sfinansowanie szkolenia, kosztów badań lekarskich, dojazdu lub zakwaterowania. Bon na kształcenie podyplomowe 3 Bezrobotny otrzymuje do dyspozycji kwotę max 6 992 zł na sfinansowanie studiów podyplomowych, kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz zakupu podręczników. Bon na kształcenie zawodowe lub policealne 3 Bezrobotny otrzymuje do dyspozycji kwotę max 6 992 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego lub policealnego, zakwaterowania, dojazdu, badań lekarskich, zakupu podręczników. Bon stażowy16 Bezrobotny otrzymuje stypendium stażowe przez 6 miesięcy oraz ryczałt na dojazdy, jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego po stażu na kolejne pół roku. Wówczas pracodawca otrzyma jednorazową premię w wysokości 1 500 zł.

9 Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej1 Pracodawca przez okres do 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia absolwenta (794,20 zł/miesiąc). Warunkiem skorzystania z refundacji jest deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu absolwenta szkoły wyższej na dalsze 6 miesięcy. GRUPA KONTROLNA– realizowane formy : staż26 dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 szkolenie grupowe 2

10 Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób: - do 30 roku życia, - powyżej 50 roku życia. Realizowane formy wsparcia w ramach programu dla osób do 30 roku życia: Szkolenia (21 osób), Staże (63 osoby), Refundacje doposażenia stanowiska pracy (9 osób), Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (13 osób). Realizowane formy wsparcia w ramach programu dla osób powyżej 50 roku życia: Szkolenia (5 osób), Staże (10 osób), Refundacje doposażenia stanowiska pracy (2 osoby), Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (5 osób). Efektywność zatrudnieniowa programów na poziomie co najmniej 50%.

11 Projekt skierowany jest do 42 osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie realizuje Projekt AKCJA DOTACJA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi ę biorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należących do jednej z grup docelowych: kobiety, w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, bezrobotni do 25 roku życia. Uczestnicy projektu otrzymują : wsparcie szkoleniowo – doradcze (42 osoby), jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy w wysokości 20 000 PLN ( 37 osób), zwrot kosztów przejazdu (21 osób) i opieki nad osobą zależną (15 osób) w trakcie odbywania szkolenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.08.2014 Człowiek – najlepsza inwestycja

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google