Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r.

2 LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ Okres realizacji projektu: 01.01.2008 – 31.12.2013
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie kontynuuje w 2012 r. realizację projektu systemowego LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt skierowany jest do zarejestrowanych osób bezrobotnych, przede wszystkim: poniżej 25 roku życia, niepełnosprawnych. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia : pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy (39 osób), staże (108 osób), szkolenia (10 osób), doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (8 osób). Ogółem w projekcie 165 osób Okres realizacji projektu: – Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Projekt „Lepsza Przyszłość” zakłada na zakończenie jego realizacji
osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia: dla osób w wieku lata na poziomie co najmniej 40%, dla osób w wieku lata na poziomie co najmniej 35%, dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%, dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%.

4 „Młodzi- Czas na Was” Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
pozyskał środki na realizację programu specjalnego „Młodzi- Czas na Was” w okresie od r. do r. Program skierowany jest do 96 osób do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, długotrwale bezrobotnych i osób bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie. Realizowane formy wsparcia w ramach programu specjalnego: poradnictwo indywidualne (96 osób)- w ramach którego analizie poddane były umiejętności, predyspozycje, możliwości, jak również ograniczenia uczestników programu, zajęcia aktywizacyjne (85 osób)- zwiększające umiejętności poruszania się na rynku pracy, szkolenie ABC Przedsiębiorczości (11 osób)- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (11 osób)- osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą otrzymały dodatkowo specyficzny element wspierający w formie jednorazowego wsparcia pomostowego w postaci „Pakietu startowego”, staż (85 osób)- który pozwoli nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w miejscu pracy; specyficznym elementem wspierającym zatrudnienie było jednorazowe stypendium celowe wypłacone osobie odbywającej staż, niezbędne w procesie aktywizacji zawodowej w celu eliminowania ograniczeń przy podejmowaniu zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdu (58 osób) i opieki nad dzieckiem do lat 7 (14 osób)- na okres 5 m-cy w trakcie odbywania stażu.

5 Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie:
dla osób, które uzyskały dotację na uruchomienie firmy – jednorazowe wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków związanych z: kosztami składek na ubezpieczenie społeczne, kosztami działań promocyjno-reklamowych (ulotki, ogłoszenia w mediach, katalogi produktów, usług, towarów), kosztami czynszu lub wynajmu pomieszczeń, kosztami eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, gazową, cieplną i wodę), kosztami usług księgowych, dla osób, które odbywają staż – wypłata jednorazowego stypendium celowego w formie refundacji przeznaczonego na usługę fryzjerską i kosmetyczną, zakup odzieży i obuwia oraz okularów korekcyjnych, wyrobienie pracowniczej książeczki zdrowia. Tylko 8 urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim uzyskało środki na realizację programów specjalnych dla osób do 30 roku życia. Efektywność zatrudnieniowa programu na poziomie co najmniej 75%.

6 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie jako jeden z 23 powiatów w Polsce realizuje PROJEKT PILOTAŻOWY „ TWOJA KARIERA – TWÓJ WYBÓR” w ramach programu „MŁODZI NA RYNKU PRACY” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czas realizacji: od r. do r. adresaci programu: osoby do 30 roku życia, zarejestrowane po raz pierwszy w urzędzie, do 6 miesięcy od dnia rejestracji.

7 Liczba uczestników projektu: 60 osób
Grupa główna: 30 osób Uczestnik korzysta z nowych instrumentów testowanych w drodze pilotażu: Indywidualne wsparcie opiekuna i opracowanie Indywidualnego Planu Działania Promesa Aktywizacji Młodych Bon szkoleniowy Bon na kształcenie zawodowe i policealne Bon na kształcenie podyplomowe Bon stażowy Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej - Dotacja na zasiedlenie Grupa kontrolna: 30 osób Uczestnik korzysta z pełnego zakresu działań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: - podstawowe usługi rynku pracy, - instrumenty rynku pracy: staż, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne i grupowe.

8 GRUPA GŁÓWNA – realizowane formy :
Indywidualne wsparcie opiekuna, realizacja działań w oparciu o Indywidualny Plan Działania PROMESA AKTYWIZACJI MŁODYCH Bon szkoleniowy Bezrobotny otrzymuje do dyspozycji kwotę max zł na sfinansowanie szkolenia, kosztów badań lekarskich, dojazdu lub zakwaterowania. Bon na kształcenie podyplomowe 3 Bezrobotny otrzymuje do dyspozycji kwotę max zł na sfinansowanie studiów podyplomowych, kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz zakupu podręczników. Bon na kształcenie zawodowe lub policealne 3 na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego lub policealnego, zakwaterowania, dojazdu, badań lekarskich, zakupu podręczników. Bon stażowy Bezrobotny otrzymuje stypendium stażowe przez 6 miesięcy oraz ryczałt na dojazdy, jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego po stażu na kolejne pół roku. Wówczas pracodawca otrzyma jednorazową premię w wysokości zł.

9 GRUPA KONTROLNA– realizowane formy : staż 26 dotacja na rozpoczęcie
Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej 1 Pracodawca przez okres do 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia absolwenta (794,20 zł/miesiąc). Warunkiem skorzystania z refundacji jest deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu absolwenta szkoły wyższej na dalsze 6 miesięcy. GRUPA KONTROLNA– realizowane formy : staż dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 szkolenie grupowe 2

10 Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób: - do 30 roku życia, - powyżej 50 roku życia. Realizowane formy wsparcia w ramach programu dla osób do 30 roku życia: Szkolenia (21 osób), Staże (63 osoby), Refundacje doposażenia stanowiska pracy (9 osób), Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (13 osób). Realizowane formy wsparcia w ramach programu dla osób powyżej 50 roku życia: Szkolenia (5 osób), Staże (10 osób), Refundacje doposażenia stanowiska pracy (2 osoby), Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (5 osób). Efektywność zatrudnieniowa programów na poziomie co najmniej 50%.

11 Projekt skierowany jest do 42 osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie realizuje Projekt AKCJA DOTACJA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 42 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należących do jednej z grup docelowych: kobiety, w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, bezrobotni do 25 roku życia. Uczestnicy projektu otrzymują : wsparcie szkoleniowo – doradcze (42 osoby), jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy w wysokości 20 000 PLN ( 37 osób), zwrot kosztów przejazdu (21 osób) i opieki nad osobą zależną (15 osób) w trakcie odbywania szkolenia. Okres realizacji projektu: – Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE W 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google