Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014
Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, zatrudnienia subsydiowanego, oraz szkoleń i kursów 28 stycznia 2014 r. 1 1

2 Dokumentacja Konkursowa
Z dnia Przedmiot konkursu Wymagania konkursowe Kryteria wyboru Projektów Załączniki Rozdział 3.8 Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, zatrudnienia subsydiowanego, oraz szkoleń i kursów 2

3 Wytyczne w zakresie organizacji staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy
Realizacja stażu, oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a pracodawcą. Pracodawca jest podmiotem niezależnym od beneficjenta. Umowa powinna określać zasady realizacji wsparcia w tym m.in. program, dane osobowe uczestników i ich opiekunów, okres realizacji, informacje o projekcie. Okres trwania przedmiotowych form wsparcia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, oraz nie może być dłuższy niż okres 12 miesięcy. Uczestnik projektu odbywający staż/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, wykonuje powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym - 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo* *Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

4 Wytyczne w zakresie organizacji staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy (2)
Staż i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy odbywają się w oparciu o program, który określa: Nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy według obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności; Zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu/zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy; Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; Dane opiekuna osoby objętej programem stażu/praktyki zawodowej. Podczas ustalania programu (stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a pracodawcą) należy uwzględnić predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu. Beneficjent wypłaca osobie odbywającej staż/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy comiesięczne stypendium (Stypendium przysługuje osobie odbywającej staż/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy/praktyki zawodowe również za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim), na które przeznacza kwotę nie większą niż wartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą na dzień podpisania umowy. Stypendium wypłacane jest po zakończeniu każdego miesiąca, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

5 Wytyczne w zakresie organizacji staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy (3)
Osoba pobierająca stypendium podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz z późn. zm.). Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tych osób stanowi kwota wypłacanego stypendium, jeżeli z zawartej umowy na realizację stażu/zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia. Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

6 Zatrudnienie subsydiowane
Zatrudnienie subsydiowane, jest to forma wsparcia stanowiąca pomoc publiczną, beneficjenci, planujący skorzystać z tej formy wsparcia zobowiązani są do skonstruowania projektu w oparciu o aktualną wersją Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).

7 Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach
Podmiotem świadczącym szkolenia lub kursy może być beneficjent lub jego partner. Beneficjent może również wybrać wykonawcę szkoleń zgodnie z zasadami określonymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie do beneficjenta lub z zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie projektu, jak również z zasadą efektywnego zarządzania finansami.* Uczestnik projektu zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny zobowiązany jest powiadomić Powiatowy Urząd Pracy o udziale w kursie/szkoleniu realizowanym w ramach projektu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. * Zaleca się, aby wykonawcy szkoleń kierowanych do osób bezrobotnych posiadali wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. W każdym przypadku podmiot/osoba przeprowadzająca szkolenia musi posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia/kursu.

8 Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach (2)
Po zakończeniu kursu lub szkolenia uczestnik projektu otrzymuje dokument potwierdzający nabyte przez niego kwalifikacje (np. w formie świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie), przedmiotowy dokument wystawia wykonawca kursu/szkolenia lub beneficjent. Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu, który z własnej winy nie ukończył kursu/szkolenia, do zwrotu kosztów kursu/szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia kursu lub szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Beneficjent wypłaca uczestnikowi projektu uczęszczającemu na kurs lub szkolenie stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, Katowice Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9


Pobierz ppt "Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google