Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

2 Teren działania podregionu gorzowskiego

3 Stan bezrobocia na 31.12.2014 r. Liczba bezrobotnych - 5 533, w tym:
Gorzów Wlkp Powiat ziemski Stopa bezrobocia w Polsce (listopad 2014) - 12,6% w województwie lubuskim (listopad 2014) - 11,4% Gorzów Wlkp. - 6,1% Powiat ziemski - 8,9%

4 Świadczymy usługi rynku pracy:
pośrednictwa pracy / EURES poradnictwa zawodowego (indywidualne, grupowe) organizacji szkoleń, tj.: szkolenia indywidualne szkolenia grupowe finansujemy egzaminy, wydanie uprawnień, licencji udzielamy pożyczek szkoleniowych finansujemy studia podyplomowe trójstronne umowy szkoleniowe finansujemy kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

5 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Celem KFS jest: zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, który wpłynie na poprawę pozycji firm i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W okresie r. środki KFS przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

6 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Środki KFS można przeznaczyć na: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, UWAGA ! Środki KFS przeznacza się na dofinansowanie kursów rozumianych jako pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez Instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu. Nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych / szkoleń realizowanych przez pracodawcę.

7 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
c.d. Środki KFS można przeznaczyć na: egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. promocję KFS – działanie PUP.

8 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Kto może otrzymać środki KFS ? PRACODAWCA - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) MIKROPRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3).

9 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Kto może korzystać ze środków KFS ? Pracownik w wieku 45 lat i więcej – świadczący pracę, nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę jest zatrudniony, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Uwaga ! Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym nie może korzystać z KFS. Pracodawca w wieku 45 lat i więcej Uwaga ! Osoby współpracujące z pracodawcą przy prowadzeniu działalności (małżonek/ka, dzieci własne i drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym) nie mogą korzystać z KFS.

10 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
O jaką kwotę środków KFS można wnioskować ? 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. do kwoty ,42 zł na jednego uczestnika

11 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Kryterium pierwszeństwa przyznawania środków KFS branże / zawody, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników, branża transportowa w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO), branża usług opiekuńczych, pracownicy, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

12 Zawody deficytowe w 2014 r. (Gorzów Wlkp.)
Lp Nazwa zawodu 1 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 Kierowca operator wózków jezdniowych 3 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 4 Operator wtryskarki 5 Telemarketer 6 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 7 Logistyk 8 Cieśla* 9 Projektant wzornictwa przemysłowego 10 Operator maszyn do przygotowania włókien

13 Zawody deficytowe w 2014 r. (Gorzów Wlkp.)
Lp Nazwa zawodu 11 Florysta* 12 Monter mebli 13 Kierowca autobusu 14 Agent ubezpieczeniowy 15 Listonosz 16 Pozostali spawacze i pokrewni 17 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym* 18 Robotnik drogowy 19 Ogrodnik* 20 Pozostali pracownicy obsługi biurowej

14 Zawody deficytowe w 2014 r. (Gorzów Wlkp.)
Lp Nazwa zawodu 21 Kierownik działu produkcji 22 Specjalista do spraw kadr 23 Magazynier 24 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia 25 Doradca finansowy 26 Przedstawiciel handlowy 27 Elektryk* 28 Kontroler jakości wyrobów elektronicznych 29 Pracownik biura podróży 30 Pracownik obsługi płacowej

15 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Aby uzyskać środki KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejscem prowadzenia działalności wniosek zawierający: dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej; numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON; oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD; informację o liczbie zatrudnionych pracowników; imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; wskazanie działań – na które zostaną przeznaczone środki KFS (art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy);

16 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
liczbę osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy; termin realizacji; określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, wnioskowaną; wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę; uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy. Do wniosku pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza: zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, wypełniony formularz udzielonej pomocy publicznej.

17 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Kiedy należy złożyć wniosek ? PUP po otrzymaniu informacji od marszałka województwa o limicie środków środków KFS na dany rok: określa wysokość środków na realizację przez powiatowy urząd pracy poszczególnych zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy; organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu lub systemów teleinformatycznych. Wniosek należy złożyć po ogłoszeniu przez PUP naboru wniosków - rozpatrywane są według kolejności wpływu, w ciągu 30 dni.

18 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku zawierana jest z pracodawcą umowa, która określa: strony umowy i datę jej zawarcia; okres obowiązywania umowy; wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku; numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS, oraz termin ich przekazania; sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków; warunki wypowiedzenia umowy; warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem powodów nieukończenia określonych w art. 69b ust. 4 ustawy; warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

19 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy; odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis; zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków z KFS, w podziale według płci, grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków z KFS, liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków z KFS.

20 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Środki KFS przekazywane są na konto bankowe pracodawcy w terminie określonym w umowie (w całości lub w transzach). Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Urząd pracy może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków (art. 69b ust. 6). Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca zwraca środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

21 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Co to jest trójstronna umowa szkoleniowa ? Trójstronna umowa szkoleniowa jest zawierana pomiędzy starostą (PUP), pracodawcą i instytucją szkoleniową w celu przygotowania bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach pracy. W ramach umowy: starosta (PUP) zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych, instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem uzgodnionym z pracodawcą i ściśle dostosowanym do jego potrzeb, pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.

22 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Jakie firmy mogą ubiegać się o zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej ? Każdy pracodawca może starać się o sfinansowanie przez PUP szkolenia dla osób bezrobotnych uwzględniającego specyficzne potrzeby firmy. Jakie korzyści przynoszą trójstronne umowy szkoleniowe ? Szkolenia organizowane na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych mają cechy tzw. szkoleń „szytych na miarę”. Umożliwiają wyposażenie bezrobotnych kandydatów do pracy w wiedzę i umiejętności w pełni dopasowane do wymagań stanowisk pracy w firmie. W jaki sposób starać się o zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej ? Szkolenie organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest na wniosek pracodawcy. Wniosek należy złożyć w PUP właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

23 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Wniosek powinien zawierać: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności; oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności; wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie; wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia; wskazanie liczby uczestników szkolenia. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony. PUP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku pracodawca otrzyma informację o sposobie jego rozpatrzenia. Jeśli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawca w ciągu 7 dni musi dokonać korekt.

24 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Pracodawca – beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do wniosku musi dołączyć: zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się szczegółowe Informacje dotyczące pomocy de minimis.

25 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Co jest przedmiotem trójstronnej umowy szkoleniowej ? Wyłaniając instytucję szkoleniową do realizacji zamawianego szkolenia PUP bierze pod uwagę wskazane przez pracodawcę informacje dotyczące zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji, które powinni uzyskać bezrobotni. Ustala także preferowany przez pracodawcę termin i miejsce szkolenia. W programie szkolenia można uwzględnić realizację części praktycznej u pracodawcy.

26 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Umowa szkoleniowa zawarta między PUP, pracodawcą i Instytucją szkoleniową określa: strony umowy i datę jej zawarcia; formę i nazwę szkolenia oraz miejsce i termin realizacji; liczbę uczestników szkolenia; należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia; zobowiązania instytucji szkoleniowej: do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeśli im nie przysługuje); zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony; odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis; szczegółowe warunki organizowanych u pracodawcy zajęć, określony sposób dokumentacji zajęć i potwierdzania uczestnictwa.

27 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Integralną częścią umowy jest program szkolenia, który powinien być ściśle uzgodniony z pracodawcą, uwzględniający: nazwa szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć; wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się, z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; plan nauczania wskazujący tematy zajęć i ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej; opis treści – kluczowe punkty do realizacji na kolejnych zajęciach edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; przewidziane sprawdziany i egzaminy.

28 Szkolenia bezrobotnych
Na czym polega pomoc urzędu pracy w dostosowaniu kompetencji bezrobotnych do potrzeb gospodarki ? Pracodawcy mogą pozyskać z urzędu pracy wyszkolonych kandydatów do pracy, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Urząd pracy może pomóc bezrobotnym zdobyć nowe umiejętności, zawód lub uprawnienia zawodowe, zidentyfikowane na podstawie badań rynku jako pożądane przez pracodawców. Jak pracodawcy mogą skorzystać z inwestowania przez urząd pracy w kompetencje bezrobotnych? O zakresie i poziomie kompetencji uzyskanych przez bezrobotnych pracodawcy mogą decydować przede wszystkim w sposób pośredni, zgłaszając do urzędu pracy zapotrzebowanie na konkretne umiejętności lub zawody. Informację tę PUP wykorzysta do planowania tematyki kontraktowanych szkoleń lub decydując o kierunkach wspieranego kształcenia bezrobotnych.

29 Szkolenia bezrobotnych
Aby zapewnić efektywne inwestowanie środków w podnoszenie kompetencji bezrobotnych, pracodawcy powinni współpracować z PUP i zgłaszać: oferty pracy, a w nich zawód/specjalność, w których poszukiwany jest kandydat do pracy, a także opis pożądanych w firmie kompetencji (wiedza i umiejętności), wymagane od kandydatów uprawnienia, ukończone kursy czy studia podyplomowe, trudności z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach lub kompetencjach, przewidywane zapotrzebowanie na zawody i kompetencje w dłuższej perspektywie czasu. Pracodawcy powinni także włączyć się do współpracy z PUP i ośrodkami badawczymi, w realizacji badań dotyczących diagnozowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje. Jednym z takich badań jest monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych, przeprowadzany przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Na podstawie analiz określa się w których zawodach występuje nadwyżka osób bezrobotnych o określonym zawodzie w stosunku do zgłaszanych ofert pracy oraz w których zawodach jest więcej ofert niż bezrobotnych. Raporty dotyczące regionalnych i lokalnych rynków pracy dostępne są na stronach internetowych urzędów.

30 Szkolenia bezrobotnych
Jeżeli urząd pracy nie będzie mógł skierować do pracodawcy bezrobotnych o kwalifikacjach określonych w ofercie pracy (gdyż w rejestrze bezrobotnych nie będzie takich osób) - może podjąć działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do wymagań pracodawcy: zaplanuje szkolenia grupowe, dokona wyboru instytucji szkoleniowych, które przeszkolą bezrobotnym, skieruje osobę bezrobotną na szkolenie wymagane przez pracodawcę, na indywidualny wniosek tej osoby. Pracodawca wydaje tej osobie pisemne zaświadczenie potwierdzające celowość skierowania na określone szkolenie – tj. deklaruje chęć zatrudnienia absolwenta po przebytym szkoleniu. zorganizuje szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej (PUP, instytucja szkoleniowa i pracodawca), przyzna osobie bezrobotnej do 30 roku życia bon szkoleniowy.

31 Szkolenia bezrobotnych
Czym charakteryzują się szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy? Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Ze środków Funduszu Pracy wspierane są szkolenia realizowane w formie kursu, według przyjętego programu kształcenia. Regułą jest, że szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem – nie dłużej niż 12 miesięcy. Szkolenie osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem – nie dłużej niż 24 miesiące. Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

32 Szkolenia bezrobotnych
Szkolenia indywidualne – finansujemy do 300% przeciętnego wynagrodzenia. Stypendium szkoleniowego wynosi 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych. Warunek – 150 godzin szkolenia w miesiącu. W przypadku niższego wymiaru stypendium wypłaca się proporcjonalnie. Finansujemy również koszty egzaminów, w tym prowadzących do uzyskania uprawnień/licencji zawodowych. Szkolenia grupowe – organizowane na podstawie zgłaszanych potrzeb osób poszukujących pracy, pracodawców, badań rynku pracy.

33 Pożyczki szkoleniowe, studia podyplomowe
Pożyczka szkoleniowa – nieoprocentowana, do kwoty 400% przeciętnego wynagrodzenia, okres spłaty do 18 miesięcy. Studia podyplomowe - finansujemy do wysokości 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Urząd pracy dodatkowo wypłaca bezrobotnemu uczestnikowi studiów podyplomowych stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych za okres ich trwania.

34 Instrumenty rynku pracy skierowane do pracodawców
Staże Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na utworzenie stanowisk pracy Refundacja składek ZUS oraz z tytułu zatrudnienia osób do 30 r. ż. Wsparcie zatrudnienia osób pow. 50 r. ż. Grant na telepracę Świadczenia aktywizacyjne

35 Staż Umożliwia nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osobom bezrobotnym, w tym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca zyskuje pracownika bez konieczności nawiązywania z nim stosunku pracy oraz wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad bezrobotnym odbywającym staż. Bezrobotny w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 120% kwoty zasiłku brutto miesięcznie. Okres realizacji od 3 do 12 miesięcy.

36 Przygotowanie zawodowe dorosłych
Ma na celu uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych w formie: praktycznej nauki zawodu dorosłych – czas realizacji od 12 do 18 miesięcy lub przyuczenia do pracy dorosłych – czas realizacji od 3 do 6 miesięcy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych u pracodawcy (80% zajęć) i wiedzy teoretycznej (20% zajęć), zakończonego egzaminem sprawdzającym. W trakcie odbywania przygotowania zawodowego uczestnik otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 120% kwoty zasiłku brutto miesięcznie.

37 Prace interwencyjne W ramach zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a PUP, pracodawca zawiera umowę o pracę ze skierowanym bezrobotnym w pełnym wymiarze czasu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Urząd dokonuje refundacji przez okres do 6, 12,18 lub 24 miesięcy części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu bezrobotnych przez okres 3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

38 Refundacje oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawcy może być przyznana refundacja w wysokości nie wyższej niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem otrzymania refundacji jest ustanowienie zabezpieczenia. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Pożyczki na na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego udzielane są do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia i podlegają oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres spłaty wynosi 3 lata. Pożyczki są udzielane przez instytucje finansowe wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a o ich przyznanie mogą ubiegać się : podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne szkoły i przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, producenci rolni będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

39 Refundacja składek ZUS oraz z tytułu zatrudnienia osób do 30 roku życia
Pracodawca może zawrzeć umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić, w przypadku, gdy pracodawca : - zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz - po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony . Kwota refundowanej składki nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia ww. warunków.

40 Refundacja składek ZUS oraz z tytułu zatrudnienia osób do 30 roku życia cd.
Urząd może również, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 r.ż., którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

41 Wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia
Na podstawie umowy z urzędem, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 r.ż., do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie przysługuje przez okres: − 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 lat, − 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. Pracodawca będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio 6 lub 12 miesięcy.

42 Grant na telepracę Instrument kierowany do pracodawcy albo przedsiębiorcy, dotyczący zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy (wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat) lub bezrobotnych, którzy sprawują opiekę nad osobą zależną, którzy okresie 3 lat przed rejestracją zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Na podstawie umowy zawartej z PUP, pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant do wysokości 600% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu .

43 Świadczenia aktywizacyjne dla pracodawcy
Przyznawane są z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez PUP bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnych, którzy sprawują opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie to będzie wypłacane pracodawcy przez 12 miesięcy (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca zagwarantuje zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 6 lub 9 miesięcy.

44 Nowe formy wsparcia bezrobotnych do 30 roku życia
Bony szkoleniowe Bony stażowe Bony zatrudnieniowe Bony na zasiedlenie

45 Bon szkoleniowy Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 r.ż. na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia przez niego kosztów szkolenia, po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. W ramach bonu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu jego przyznania, finansowane mogą być koszty: szkoleń, badań lekarskich i psychologicznych, przejazdów na szkolenia w formie ryczałtu w wysokości 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin lub zł w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin, kosztów zakwaterowania w formie ryczałtu, jeśli zajęcia odbywać się będą poza miejscem zamieszkania, w wysokości 550 zł w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin lub zł w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, a także pow – zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

46 Bon stażowy Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 r. ż. do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres min. 6 miesięcy. Realizacja bonu stażowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez PUP z pracodawcą. Termin ważności bonu stażowego określa PUP. Pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, PUP wypłaca jednorazową premię w wysokości zł. W ramach bonu finansowane są koszty dojazdu w wysokości do 600 zł, wypłacane w formie ryczałtu w miesięcznych transzach po 100 zł oraz koszty badań lekarskich.

47 Bon zatrudnieniowy Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 r. ż. do pracodawcy oraz dokonania przez urząd refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy przez okres 12 miesięcy w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez PUP z pracodawcą. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa PUP. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązany jest zatrudnić osobę na okres 18 miesięcy, w tym okres refundacji 12 miesięcy.

48 Bon na zasiedlenie Przyznawany jest bezrobotnemu do 30 r. ż., który podejmuje poza dotychczasowym miejscem zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, która podlega ubezpieczeniom społecznym, za których wykonywanie osoba osiąga miesięczne minimalne wynagrodzenie brutto i odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania do tej miejscowości, w której podejmuje zatrudnienie wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do i z miejsca zamieszkania przekracza łącznie 3 godziny dziennie, a okres zatrudnienia wynosi 6 miesięcy. Przed wydaniem bonu PUP zawiera umowę z bezrobotnym, której zawarcie uwarunkowane jest od ustanowienia zabezpieczenia. Bon przyznawany jest w wysokości nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

49 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON )
Przyznajemy pracodawcom środki na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych do kwoty nieprzekraczającej 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Warunek – przez min. 36 miesięcy pracodawca powinien zatrudniać skierowaną przez PUP osobę niepełnosprawną. Organizujemy i finansujemy szkolenia, studia podyplomowe, staże oraz inne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych poszukujących pracy - zasady finansowania identyczne jak z Funduszu Pracy.

50 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 110 Gorzów Wlkp. Tel Fax


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google