Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst Główne procesy, dane statystyczne, warunki formalno –prawne, podmiotowe i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst Główne procesy, dane statystyczne, warunki formalno –prawne, podmiotowe i."— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst
Główne procesy, dane statystyczne, warunki formalno –prawne, podmiotowe i przedmiotowe aspekty organizacji i funkcjonowania giełdy oraz rynku pozagiełdowego

2 Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł)
GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Główny Rynek GPW 2012 17 debiutów na Głównym Rynku, w tym 4 spółki zagraniczne i 6 przeniesionych z NewConnect. 46 emitentów zagranicznych (stan na 19.XI). Wśród nich m.in. firmy z Bułgarii, Czech, Francji, Izraela, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, a nawet Chin. 446 spółek notowanych na Głównym Rynku GPW (19.XI). * Stan na 19.XI 2

3 WARTOŚĆ OFERT NA NEWCONNECT (mln PLN)* ROSNĄCA LICZBA NOWYCH SPÓŁEK*
NEWCONNECT W LICZBACH WARTOŚĆ OFERT NA NEWCONNECT (mln PLN)* * Wg stanu na 18 listopada 2013 STAN NA DZIEŃ 18 listopada 2013 KAPITALIZACJA RYNKU 10,7 mld PLN LICZBA EMITENTÓW LICZBA EMITENTÓW ZAGRANICZNYCH 446 9 LICZBA DEBIUTÓW W 2013 R. 38 LICZBA AUTORYZOWANYCH DORADCÓW LICZBA ZAGRANICZNYCH AUTORYZOWANYCH DORADCÓW 80 1 LICZBA ANIMATORÓW RYNKU 12 ROSNĄCA LICZBA NOWYCH SPÓŁEK* * Wg stanu na 18 listopada 2013 Raport IPO Watch (3Q 2013): W trzecim kwartale 2013 roku GPW w Warszawie z 10 IPO (2 na rynku głównym i 8 na NewConnect) była drugim rynkiem w Europie (po Londynie) pod względem liczby debiutów. W tym okresie na rynkach europejskich odnotowano 52 IPO.

4 Podstawy prawne funkcjonowania rynku regulowanego
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych - (Dyrektywa MiFID ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie ") Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ("ustawa o nadzorze") Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełnić rynek regulowany regulaminy szczegółowe zasady obrotu uchwały zarządu

5 Podstawowe pojęcia rynek regulowany – działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru , jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany KE jako rynek regulowany alternatywny system obrotu - organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu zgodnie z określonymi zasadami obrót zorganizowany – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu

6 Rynek regulowany Rynek regulowany na terytorium RP obejmuje:
rynek giełdowy – organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę - GPW rynek pozagiełdowy – organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy - BondSpot Spółka prowadząca giełdę (rynek pozagiełdowy) jest obowiązana zapewnić: koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe – kształtowanie powszechnego kursu bezpieczny i sprawny przebieg transakcji upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach sprawny i prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji

7 Reglamentacja prawna podmiotów prowadzących rynek regulowany
Konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie giełdy lub rynku pozagiełdowego Określone warunki formalno-organizacyjne działalności spółki (określona forma prawna prowadzonej działalności oraz jej przedmiot, wymogi kapitałowe, zatwierdzanie statutu i jego zmian) Określony krąg akcjonariuszy i nadzór nad zmianami w akcjonariacie (obowiązki notyfikacyjne) Wymogi dotyczące kwalifikacji osób wchodzących w skład zarządu Szczegółowe warunki prowadzenia działalności (określenie minimalnej zawartości regulaminu, określenie stron transakcji, regulacja procedury dopuszczenia do obrotu) Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Komisji Nadzoru Finansowego

8 Zezwolenie na prowadzenie giełdy (rynku pozagiełdowego)
Zezwolenie na prowadzenie giełdy wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez KNF (w przypadku rynku pozagiełdowego zezwolenie wydaje KNF) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie giełdy (rynku pozagiełdowego) – art. 25 ustawy o obrocie W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Wydając zezwolenie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych (KNF) zatwierdza statut spółki i regulamin giełdy (rynku pozagiełdowego) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie giełdy, jeżeli z analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu

9 Warunki formalno-organizacyjne dotyczące spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy)
Określone: forma prawna (spółka akcyjna) i wymogi kapitałowe (kapitał zakładowy mln zł, a w przypadku rynku pozagiełdowego 5 mln zł ) Ściśle reglamentowany przedmiot działalności: prowadzenie giełdy organizowanie alternatywnego systemu obrotu organizowanie innej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem prowadzenie działalność w zakresie edukacji promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego organizowanie obrotu towarami giełdowymi na zasadach określonych w ustawie o giełdach towarowych Akcje spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy) mogą być wyłącznie imienne Określony skład akcjonariatu - akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie - za zgodą KNF akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne Zasad dot. rodzaju akcji i składu akcjonariatu nie stosuje się w przypadku, gdy: spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną przedmiotem obrotu na giełdzie prowadzonej przez daną spółkę nie są papiery wartościowe

10 Nadzór nad zmianami w akcjonariacie spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy)
Obowiązki notyfikacyjne ciążące na spółce i potencjalnych nabywcach akcji Obowiązek przekazania KNF informacji o akcjonariuszach posiadających akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co najmniej 5 % kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę oraz zmian w tym zakresie Obowiązek notyfikowania KNF zamiaru bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki w liczbie: stanowiącej co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego lub powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego przy czym posiadanie akcji spółki prowadzącej giełdę przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot Prawo sprzeciwu przysługujące KNF ( przesłanki sprzeciwu niekorzystny wpływ danego podmiotu na prawidłowe i stabilne zarządzanie spółką) Bezskuteczność wykonywania prawa głosu z akcji nabytych bez złożenia zawiadomienia (przed upływem terminu do jego zgłoszenia) lub nabytych pomimo sprzeciwu KNF

11 Skład zarządu spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy)
Wymogi dotyczące kwalifikacji osób wchodzących w skład zarządu W skład zarządu giełdy (rynku pozagiełdowego) powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami (podobnie w przypadku organizowania alternatywnego systemu obrotu) Nadzór KNF nad dokonywaniem zmian w składzie zarządu Dokonanie zmian w składzie zarządu giełdy (rynku pozagiełdowego) wymaga zgody KNF, udzielanej na wniosek organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządu Przesłanki odmowy wyrażenia zgody na zmiany w składzie zarządu KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu

12 Uprawnienia KNF wobec podmiotu prowadzącego giełdę (rynek pozagiełdowy)
Przewodniczący KNF lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: wstępu do siedziby i do lokalu spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy) celem wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji uczestniczyć w posiedzeniach rady giełdy oraz w walnych zgromadzeniach żądać niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt spółki, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień (członkowie organów spółki, pracownicy, biegły rewident) Na pisemne żądanie KNF zarząd spółki prowadzącej giełdę (rynek pozagiełdowy) jest obowiązany do: zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia umieszczenia spraw wskazanych przez KNF w porządku obrad walnego zgromadzenia KNF może nakazać radzie nadzorczej niezwłoczne podjęcie uchwały w określonej sprawie (nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych) KNF może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, w drodze powództwa o jej uchylenie - jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub regulaminu (termin 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale) KNF może zlecić kontrolę sprawozdań finansowych, informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych - w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

13 Szczegółowe warunki jakie musi spełnić rynek regulowany - rozporządzenie Ministra Finansów
Zapewnienie warunków sprawnego i bezpiecznego obrotu na rynku regulowanym – skuteczne i niezwłoczne wykonywanie zleceń składanych na ten rynek Wdrożenie rozwiązań i procedur dotyczących konfliktu interesów – identyfikacja zdarzeń niekorzystnych dla działalności rynku regulowanego lub jego członków powodowanych przez konflikty pomiędzy interesami spółki prowadzącej rynek regulowany lub jej akcjonariuszy, a stabilnym funkcjonowaniem rynku i zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów Wdrożenie procedur dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią rynek regulowany (zasady identyfikacji i szacowania poziomu ryzyka i stosowanie skutecznych środków ograniczających ryzyko) Upowszechnianie informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów w zakresie innych niż akcje instrumentów finansowych Ustalenie kryteriów i warunków dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz nadzór nad ich wypełnianiem przez emitentów i wystawców instrumentów finansowych – zapewniające uczciwy, należyty i skuteczny obrót tymi instrumentami oraz swobodną zbywalność papierów wartościowych Weryfikowania wypełniania przez emitentów papierów wartościowych wymogów wynikających z ustawy o ofercie – wykonywanie obowiązków informacyjnych Ustanowienie przejrzystych i obiektywnych zasad uzyskiwania członkostwa rynku regulowanego oraz nadzór nad przestrzeganiem przez członków regulacji wdrożonych przez spółkę, monitorowanie transakcji w szczególności pod kątem przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej

14 Regulamin giełdy rynku regulowanego (1)
Regulamin rynku regulowanego powinien określać: kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji rodzaje transakcji zawieranych na rynku porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych sposób ustalania i ogłaszania kursów dni sesyjne i godziny sesji zasady anulowania transakcji sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych notowanych instrumentów finansowych system informacyjny wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń giełdy (rynku pozagiełdowego) wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym

15 Regulamin giełdy rynku regulowanego (2)
sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie postanowienia służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji zasady kwalifikowania papierów wartościowych jako przedmiotu transakcji tzw. krótkiej sprzedaży oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o tych transakcjach warunki i tryb zawierania oraz zasady monitorowania i limitowania transakcji krótkiej sprzedaży Regulamin może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów - podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego złożeniem Regulamin oraz jego zmiany uchwala, na wniosek zarządu, rada nadzorcza i podlegają one zatwierdzeniu przez KNF Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego – uchwala zarząd, nie podlegają zatwierdzeniu przez KNF Inne regulacje

16 Alternatywny system obrotu (1)
Spółka prowadząca giełdę (prowadząca rynek pozagiełdowy) może organizować alternatywny system obrotu (zawiadomienie KNF na 30 dni przed rozpoczęciem organizowania, informacje potwierdzające spełnienie warunków organizowania alternatywnego systemu obrotu) Podstawy organizowania alternatywnego systemu obrotu (zasady analogiczne, jak dla firm inwestycyjnych) Rozporządzenie Min. Fin. w sprawie warunków jakie musi spełnić organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu Regulamin alternatywnego obrotu powinien określać: rodzaj instrumentów finansowych które mogą być przedmiotem obrotu kryteria i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu zakres i sposób udostępniania informacji dotyczących instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu tryb i warunki zawierania transakcji sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu i rozliczania transakcji tryb i warunki notowania, zawieszania i zaprzestania notowania instrumentów finansowych dni otwarcia i godziny obrotu sposób ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów finansowych sposób klasyfikowania instrumentów finansowych, jeżeli taka klasyfikacja ma miejsce

17 Alternatywny system obrotu (2)
tryb i warunki upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji wysokość opłat za korzystanie z systemów informatycznych oraz urządzeń technicznych organizatora zapewniających dostęp do organizowanego alternatywnego systemu obrotu wysokość opłat transakcyjnych i sposób ich naliczania opis systemu gwarantującego rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu obowiązki informacyjne w zakresie dotyczącym emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu lub zostały do tego obrotu wprowadzone wskazanie miejsca i sposobu udostępniania informacji dotyczących emitentów instrumentów finansowych, które są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu sposób postępowania w przypadku naruszenia przez uczestników alternatywnego systemu obrotu obowiązków określonych w regulaminie sposób postępowania w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu manipulacji Regulamin jest uchwalany przez organizatora alternatywnego systemu obrotu, nie podlega zatwierdzeniu przez KNF

18 Grupa Kapitałowa oraz spółki stowarzyszone GPW

19 Rynki prowadzone przez Grupę GPW
Grupa Kapitałowa GPW organizuje i prowadzi obrót na następujących rynkach: Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi), NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek), Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot), Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot) Od I kwartału 2012 r. Grupa dodatkowo organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.: Rynki Energii (Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii), Rynek Praw Majątkowych, Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Ponadto, od I kwartału 2012 r. za pośrednictwem spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Grupa prowadzi Izbę Rozliczeniową oraz Izbę Rozrachunkową, natomiast za pośrednictwem spółki TGE S.A. – Rejestr Świadectw Pochodzenia.

20 Instrumenty finansowe notowane na GPW i BondSpot
Rodzaje instrumentów finansowych notowanych na GPW akcje Główny Rynek, NewConnect prawa poboru Główny Rynek, NewConnect prawa do akcji – PDA Główny Rynek, NewConnect ETFy Główny Rynek produkty strukturyzowane Główny Rynek kontrakty terminowe Główny Rynek opcje Główny Rynek warranty Główny Rynek jednostki indeksowe Główny Rynek certyfikaty inwestycyjne Główny Rynek obligacje Catalyst Rodzaje instrumentów finansowych notowanych na BondSpot listy zastawne Catalyst certyfikaty inwestycyjne RRP akcje aktualnie nie są notowane obligacje i bony skarbowe Treasury BondSpot Poland

21 NewConnect Rynek akcji dedykowany dla małych i średnich spółek, w szczególności o innowacyjnym profilu działalności Podstawy organizacji i funkcjonowania (modułowa konstrukcja regulaminu): Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu z załącznikami Dokument informacyjny Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Uproszczone warunki i zasady wprowadzania do obrotu Mniejszy zakres obowiązków informacyjnych Obowiązek współpracy z Autoryzowanym Doradcą (co najmniej 1 rok) i Animatorem Rynku (bezterminowo, ale istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku – Regulamin ASO) Emitenci akcji notowanych na rynku NewConnect są zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego

22 Autoryzowani Doradcy Autoryzowany Doradca – firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego (wyj. podmioty zagraniczne) świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, który został wpisany na listę prowadzoną przez Organizatora Alternatywnego Obrotu – nie może być emitent instrumentów finansowych oraz podmioty dominujące lub zależne Warunki wpisu na listę Autoryzowanych Doradców: dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy zatrudnianie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Obowiązki Autoryzowanego Doradcy: badanie czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO oraz złożenie w tym zakresie oświadczeń przewidzianych w Regulaminie badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów w alternatywnym systemie W stosunku do Autoryzowanych Doradców nałożony został wymóg przedstawienia w corocznym sprawozdaniu z działalności informacji na temat stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach AD.

23 Catalyst – pojęcie i podstawy funkcjonowania
Catalyst – stanowi prowadzony przez GPW oraz BondSpot system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na organizowanych przez te podmioty rynkach – nie stanowi wyodrębnionej formy obrotu zorganizowanego Podstawy organizacji i funkcjonowania Catalyst stanowią Zasady Działania Catalyst Umowa zawarta pomiędzy GPW, a BondSpot regulacje obowiązujące na poszczególnych rynkach Catalyst Zasady Działania Catalyst stanowią zobowiązanie na mocy, którego GPW oraz BondSpot zapewniają, aby przepisy stanowione przez GPW albo BondSpot, dotyczące poszczególnych rynków lub systemów obrotu były, w zakresie normowanym przez przepisy, zharmonizowane z Zasadami

24 Catalyst – struktrura i notowane instrumenty
Rynki Catalyst - dłużne instrumenty finansowe rynek regulowany prowadzony przez GPW rynek regulowany prowadzony przez BondSpot alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot Instrumenty finansowe notowane na Catalyst obligacje korporacyjne obligacje komunalne obligacje spółdzielcze listy zastawne obligacje skarbowe

25 Catalyst - specyfika funkcjonowania
Skierowanie do obrotu – dopuszczenie/wprowadzenie danej emisji dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst dopuszczenie emisji na rynkach regulowanych prowadzonych przez GPW oraz BondSpot dopuszczenie emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot dopuszczenie emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot oraz wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW wprowadzenie emisji do alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez GPW oraz BondSpot Zasada” jednego okienka” – jeden wniosek emitenta składany do GPW lub BondSpot, automatyzm kierowania do obrotu Uproszczone zasady dopuszczania do działania na Catalyst – automatyzm dopuszczeniowy, uproszczona procedura dla członków rynku regulowanego – dopuszczenie z chwilą zawiadomienia o zamiarze działania Obowiązki informacyjne dostosowane do specyfiki instrumentów dłużnych i ich emitentów Brak konieczności podpisywania umowy z Autoryzowanym Doradcą Opłaty

26 Catalyst - autoryzacja
Autoryzacja – rejestracja emisji w systemie informacyjnym Catalyst oraz zobowiązanie się emitenta do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem informacji bieżących i okresowych na zasadach, zakresie i w terminach określonych w załączniku do Zasad działania Catalyst – następuje z chwilą podjęcia uchwały przez GPW wskazującej oznaczenie identyfikujące w systemie Przedmiot autoryzacji – obligacje oraz inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego (nie muszą podlegać dematerializacji) Autoryzacja jest przyznawana na wniosek emitenta Autoryzacja nie może być przyznana emitentowi wobec, którego toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Powstanie obowiązku przekazywania przez emitenta informacji – dzień następny po uzyskaniu autoryzacji Pozbawienie autoryzacji - emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych lub wykonuje je nienależycie, albo w inny sposób narusza interes bezpieczeństwo uczestników obrotu

27 Ważniejsze wydarzenia z historii podmiotów prowadzących rynki regulowane w Polsce
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1991 r. – utworzenie spółki i uruchomienie rynku giełdowego (16 kwietnia 1991 r. pierwsza sesja giełdowa ) 1992 r. - rozpoczęcie obrotu obligacjami skarbowymi 1994 r. - uzyskanie członkostwa WFE 1994 r. – wyodrębnienie KDPW 1998 r. – uruchomienie rynku instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe na WIG20) 2000 r. – wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego WARSET 2002 r. – podpisanie z Euronext umowy o wzajemnym członkostwie 2002 r. – opracowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2004 r. – uzyskanie członkostwa FESE 2005 r. – rozpoczęcie działalności na giełdzie przez zdalnego członka (Fischer Partners Fondkommission AB) 2006 r. – wprowadzenie do obrotu produktów strukturyzowanych (emitent Deutsche Bank z Londynu) 2007 r. – uruchomienie rynku NewConnect 2009 r. - uruchomienie Catalyst 2010 r. - umowa o współpracy strategicznej z NYSE Euronext 2010 r. – uzyskanie statusu spółki publicznej 2012 r . – przeprowadzenie publicznej emisji obligacji 2012 r. – przejęcie Towarowej Giełdy Energii 2013 r. – wdrożenie nowego systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform)

28 WEJŚCIE NA GPW - ARGUMENTY PRO
Pozyskanie kapitału Promocja i efekt marketingowy Prestiż spółki giełdowej Możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach Możliwość pozyskania partnera finansowego Możliwość budowy grupy kapitałowej Możliwość przejęcia spółki (w drodze wymiany akcji spółek notowanych) Możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy Sposób wyjścia z inwestycji

29 DROGA SPÓŁKI NA GPW - KROK PO KROKU
Decyzja właścicieli o wejściu na giełdę Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie prawnej) Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji akcji Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie prospektu emisyjnego / dokumentu informacyjnego Plasowanie emisji Rejestracja akcji w KDPW Dopuszczenie papierów wartościowych do notowań na GPW Debiut giełdowy

30 OFERTA / DOPUSZCZENIE DO NOTOWAŃ
DROGA SPÓŁKI NA RYNKI GIEŁDOWE OFERTA / DOPUSZCZENIE DO NOTOWAŃ OFERTA PUBLICZNA OFERTA PRYWATNA PROSPEKT EMISYJNY MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT INFORMACYJNY Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Komisji WE 809/2004 Rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

31 OFERTA PUBLICZNA, CZY PRYWATNA?
Oferta publiczna (od 100 inwestorów) Oferta prywatna (do maks. 99 inwestorów) Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w drodze oferty publicznej i ewentualnej nowej emisji akcji Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w drodze oferty prywatnej Wybór domu maklerskiego i doradców Wybór Autoryzowanego Doradcy Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego (prospekt lub memorandum informacyjne) Sporządzenie dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego przez KNF (lub inny europejski organ nadzoru) Przekazanie dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę do GPW Czas przygotowania od 6 do 9 m-cy, wyższe - od oferty prywatnej - koszty przygotowania prospektu emisyjnego i plasowania emisji. Możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów, a tym samym pozyskania większych środków. Szybsza i tańsza od oferty publicznej (czas przygotowania od 1 do 3 m-cy, relatywnie niskie koszty przygotowania krótkiego, prostego dokumentu informacyjnego), może poprzedzać ofertę publiczną (tzw. pre-IPO), umożliwia debiut na rynku NewConnect

32 EMISJA AKCJI, CZY OBLIGACJI?
EMISJA OBLIGACJI Instrument udziałowy (nabywca staje się współwłaścicielem firmy, zyskuje prawo do otrzymania dywidendy, a także uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy). Instrument dłużny (obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach;) umożliwia pozyskanie kapitału bezzwrotnego, bez kosztów odsetek, bez wymaganych zabezpieczeń umożliwia pozyskanie kapitału na korzystnych warunkach, bez konieczności dzielenia się zyskami firmy z obligatariuszami dostęp do nowych inwestorów (finansowych, branżowych) rynkowa wycena spółki efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem brak utraty kontroli nad spółką poprawa struktury bilansu elastyczność spłaty niższe koszty pozyskania kapitału Banki oceniają historię spółki, inwestorzy kupują jej przyszłość

33 public relations/ investor relations
PODMIOTY DORADZAJĄCE Rynek Główny NewConnect Catalyst Dobrowolnie doradca finansowy doradca prawny public relations/ investor relations Obowiązkowo firma inwestycyjna audytor

34 WARUNKI DOPUSZCZENIA AKCJI
Kryteria dopuszczeniowe określone w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci (…): dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec emitenta brak ograniczeń zbywalności akcji 15 mln Euro - minimalna kapitalizacja wszystkich akcji spółki rozproszenie akcji: przynajmniej 15% wszystkich notowanych akcji spółki w rękach drobnych akcjonariuszy (na rynek podstawowy 25% lub 500 tys. akcji o wartości 17 mln Euro) , oraz akcji o wartości 1mln Euro w rękach drobnych akcjonariuszy, publikacja sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych Na niebiesko wymagania na rynek NewConnect *wymagane również na rynku NewConnect

35 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE – GŁÓWNY RYNEK GPW I ASO
Raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane, IFRS) 1. Raporty kwartalne (bez audytu) 2. Raporty półroczne (bez audytu, zaopiniowane przez audytora)* 3. Raporty roczne (audytowane) Raporty Bieżące Zasady ładu korporacyjnego nieobowiązkowe, ale mocno zalecane. Główny Rynek GPW – obowiązki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych NewConnect – obowiązki określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO pt. „Informacje bieżące i okresowe” *dotyczy wyłącznie GR GPW

36 Obligacje Spółdzielcze Obligacje Korporacyjne
CATALYST TO… pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce… nowatorskie rozwiązanie łączące w sobie cechy rynku regulowanego i rynku alternatywnego oraz platformy obrotu dla klientów detalicznych i hurtowych… alternatywna do kredytu możliwość pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw i samorządów… także możliwość notowania obligacji przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rynek Regulowany + ASO Obligacje Spółdzielcze Listy Zastawne Obligacje Korporacyjne Obligacje Komunalne Obligacje Skarbowe

37 KORZYŚCI Z EMISJI I NOTOWANIA OBLIGACJI
DLA EMITENTA: DLA INWESTORA: Dostęp do kapitału Elastyczność Długi okres zapadalności Promocja Większe zainteresowanie inwestorów Przejrzystość i większa płynność instrumentów Znakomita okazja do promocji Większa wiarygodność Równy dostęp inwestorów do informacji Przestrzeganie obowiązków informacyjnych Ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości Aktualna wycena instrumentów finansowych/przejrzystość cen Pełny dostęp do informacji o emitencie (także historycznych) Standaryzacja - ułatwia porównanie ofert emitentów Informacja o nowych emisjach – koncentracja obrotu Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego - możliwość inwestowania w bezpieczne instrumenty finansowe dające pewny zysk w postaci odsetek 37

38 WARUNKI DOPUSZCZENIA OBLIGACJI
Kryteria dopuszczeniowe dla rynku regulowanego określają: Regulamin GPW (dla rynku detalicznego) oraz Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego (dla rynku hurtowego) Kryteria dla alternatywnego systemu obrotu określa Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek detaliczny) oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. (rynek hurtowy) dostępne na instrumenty w formie zdematerializowanej zbywalność instrumentów finansowych jest nieograniczona brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego wartość nominalna obligacji min zł (dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podstawowym GPW) wartość nominalna obligacji min zł (dopuszczenie/wprowadzenie na rynki prowadzone przez BondSpot) 38


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst Główne procesy, dane statystyczne, warunki formalno –prawne, podmiotowe i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google