Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wsparcia dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wsparcia dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1

2 Ocena wsparcia dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO Warszawa, 12 czerwca 2014 r. 2

3 Realizacja projektów MŚP w PO IG stan na 5 czerwca 2014 r. Oś priorytetowaLiczba zawartych umów Kwota dofinansowania (mln PLN) 1 (1.4) 7441 940,0 3 262899,4 41 6859 830,0 5 (5.4.1) 50665,7 6 (6.1; 6.5.2) 4 359424,9 8 (8.1; 8.2; 8.4) 6 3683 638,0 Razem PO IG13 92416 798,0 3

4 Realizacja projektów MŚP w PO IG stan na 5 czerwca 2014 r. 4 Zgodnie ze zobowiązaniami z KE - w ramach PO IG minimum 65% środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców zostanie zaalokowanych na MSP. Obecnie próg ten został przekroczony i wynosi 72%.

5 Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP 1. Rozproszenie branżowe W PO IG wystąpił problem rozproszenia środków (brak wskazania branż lub dziedzin priorytetowych) Należy przyjąć model koncentracji wsparcia na dziedzinach inteligentnej specjalizacji lub promowania kierunków inteligentnej specjalizacji. 2. Dotacje a wsparcie zwrotne Interwencja w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 skupia się na instrumentach bezzwrotnych, co nie w każdym przypadku ma uzasadnienie ekonomiczne. W perspektywie 2014 – 2020 należy kierować wsparcie bezzwrotne na projekty najbardziej innowacyjne (ale tez ryzykowne). W przypadku projektów innowacji w skali przedsiębiorstwa lub w branżach nie-priorytetowych, realizowanych w warunkach zawodnych rynków finansowych, wsparcie powinno być realizowane w formie systemu zwrotnych form pomocy lub systemu ulg podatkowych. 5

6 Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP 3. Definicja innowacyjności W PO IG wystąpiły trudności ze zdefiniowaniem, oceną i mierzeniem innowacyjności. Należy ujednolicić podejście do definiowania innowacyjności z naciskiem na wzrost znaczenia oceny eksperckiej 4. Problemy z komercjalizacją efektów prac B+R Trudności te wynikały z kwestii natury prawnej, regulacyjnej, braku wiedzy oraz niedostatecznego ukierunkowania celów projektów na możliwości komercjalizacji. Należy stosować mechanizmy wzmacniające wspólne zaangażowanie pomiotów z sektorów nauki i gospodarki, np. poprzez wymogi dot. partnerstwa jednostek naukowych z przedsiębiorstwami w projektach B+R oraz instrumenty wzmacniające wiedzę, umiejętności i postawy beneficjentów ukierunkowane na komercjalizację efektów prac B+R. 6

7 Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP 5. Niewielkie zainteresowanie MSP wsparciem ochrony własności przemysłowej Skutkuje to małą liczbą uzyskanych w wyniku PO IG patentów, praw na wzory użytkowe, a w szczególności praw na wzory przemysłowe. Wzmocnienie działań promocyjnych, rozważenie realizacji działań szkoleniowych. 6. Problem okresowości dostępnego dofinansowania W zależności od branży i rodzaju rozwiązania, rozwój innowacji może trwać od 2 do nawet 5-6 lat. W przypadku niepewności co do możliwości otrzymania wsparcia finansowego zmniejszającego ryzyko biznesowe, przedsiębiorcy nie podejmują bardzo innowacyjnych tematów lub podejmują je tylko w ograniczonym zakresie. Należy zapewnić ciągłość finansowania, tak aby firmy podejmujące prace badawczo- rozwojowe miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie prowadzonych prac, również w przyszłości. 7

8 Główne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych PO IG dotyczące przedsiębiorstw, w tym MSP 7. Brak dostosowania obszarów prowadzonych badań do potrzeb gospodarki. Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem stosowanych technologii i wytwarzanych produktów lub chcący opracować zupełnie nowe produkty i technologie, bardzo często mają problemy z pozyskaniem niezbędnej wiedzy z jednostek naukowych. Rekomenduje się wypracowanie strategii rozwoju branż istotnych dla polskiej gospodarki, identyfikację badań prowadzonych w tym zakresie oraz finansowanie prac B+R mających na celu uzupełnienie wiedzy, doświadczenia i technologii posiadanych przez jednostki B+R. Raporty z przeprowadzonych badań dostępne są stronie PO IG pod adresem: http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx w zakładce OPRACOWANIA 8

9 Planowane badania ewaluacyjne dotyczące m.in. MSP Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Planowany termin badania: przełom III i IV kwartału br. Cele badania: określenie wpływu PO IG na zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej polskiej gospodarki; ocena realizacji wybranych działań i określenie skuteczności wpływu wsparcia, które zostało udzielone przedsiębiorstwom, na ich innowacyjność; identyfikacja istniejących barier w realizacji innowacyjnych projektów przy wsparciu PO IG; ocena stosowanych sposobów/form selekcji/oceny innowacyjnych przedsięwzięć i wskazanie najbardziej efektywnych metod selekcji innowacyjnych przedsięwzięć. 9

10 Planowane badania ewaluacyjne dotyczące m.in. MSP Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Planowany termin badania: III kwartał br. – obecnie ogłoszono przetarg Cele badania: ocena skuteczności wdrażanych instrumentów wsparcia sfery B+R w ramach PO IG.; wykorzystania wyników prac badawczych prowadzonych w ramach realizowanych projektów; zwiększenia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. 10

11 Dziękuję za uwagę 11


Pobierz ppt "Ocena wsparcia dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google