Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bydgoszcz, 7 lipca 2011 r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Żaneta Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bydgoszcz, 7 lipca 2011 r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Żaneta Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego 1."— Zapis prezentacji:

1 Bydgoszcz, 7 lipca 2011 r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Żaneta Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego 1

2 2

3 Miejsce Strategii wśród innych dokumentów ramowych Krajowy Program Reform Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Plan zagospodarowa nia przestrzennego kraju/KPZK Średniookresowa strategia rozwoju kraju Europa 2020 In ic ja ty w y fl a g o w e Krajowa strategia rozwoju regionalnego (KSRR) Sprawne państwo Bezpieczeńst wo energetyczne i środowisko Strategia rozwoju transportu Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału społecznego Strategia Bezpieczeńst wa Narodowego RP Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia zrównoważon ego rozwoju wsi i rolnictwa Unia innowacji Młodzież w drodze Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w dobie globalizacji Europejska agenda cyfrowa Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem Small Business Act Single Market Act Długookresowa strategia rozwoju kraju 3 PROGRAMY POLITYKI

4 Uszczegółowienie interwencji Rezygnacja z obszarów priorytetowych (9) – obecnie strukturę części planistycznej wyznaczają 4 cele operacyjne Ukierunkowanie na zachowanie komplementarności z innymi strategiami zintegrowanymi (głównie SRT, SSP, SRKL i SRKS) Przeniesienie pełnej diagnozy do załącznika – w dokumencie skrót diagnozy (ok. 8 stron) Uzupełnienie mechanizmu realizacyjnego oraz ram finansowych Ograniczenie liczby wskaźników 4 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

5 5 Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy Cel główny

6 6 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Osiągnięcie celu głównego wymaga: Cel 1: Dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Cel 2: Stymulowania innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy Cel 3: Wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców Cel 4: Wzrostu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki Strategiczne wyzwania do 2020 roku

7 OBSZARY PRIORYTETOWE:4. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury 1. Zapewnienie lepszych warunków makroekonomicznych5. Wzrost efektywności wiedzy 2. Kreowanie lepszego systemu prawno-administracyjnego6. Wzrost efektywności pracy 3. Kreowanie wysokiej jakości administracji w sferze gosp.8. Wzrost efektywności zasobów naturalnych i surowców 7. Wzrost efektywności kapitału9. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki POPRZEDNIO OBECNIE Zmiany w strukturze SIiEG – cele operacyjne 7

8 8 POPRZEDNIOOBECNIE Zmiany w strukturze SIiEG – kierunki działań

9 Ramy finansowe… Większe uwzględnianie w budżecie państwa wydatków prorozwojowych Odwrócenie struktury finansowania działalności B+R (nakłady publiczne/prywatne) Realizacja celów Strategii… będzie finansowana z publicznych funduszy krajowych i wspólnotowych oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych środków prywatnych. Szacunkowo w pierwszych trzech latach nakłady ok. 40 mld zł. 9

10 Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Kierunki działań w ramach Celu 1 1.1. Dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu podatkowego oraz dostosowanie go do potrzeb do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.4. Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MSP Ramy realizacyjne – Strategia… 10

11 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki – finalizacja prac Foresight technologiczny Program Rozwoju Przedsiębiorstw Nowe zobowiązania w zakresie planowania długoterminowego oraz finansowania badań i rozwoju technologii Wskazanie obszarów o najwyższym potencjale rozwoju, uwzględniwszy czynniki społeczne, gospodarcze, środowiskowe Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii, które przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia w Polsce Przygotowanie się na różne scenariusze rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego Polski Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ……w czasie trwania Polskiej Prezydencji 11

12 12 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Harmonogram prac

13 13 http://www.parp.gov.pl/index/more/21018 Warto przeczytać … Raport Innowacyjność 2010 – zawiera prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania.

14 14 Dziękuję za uwagę z.marciniak@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Bydgoszcz, 7 lipca 2011 r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Żaneta Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google