Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Żaneta Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego Bydgoszcz, 7 lipca 2011 r.

2

3 Miejsce Strategii wśród innych dokumentów ramowych
Długookresowa strategia rozwoju kraju Plan zagospodarowania przestrzennego kraju/KPZK Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Średniookresowa strategia rozwoju kraju Europa 2020 Krajowy Program Reform Single Market Act Small Business Act PROGRAMY POLITYKI Inicjatywy flagowe Unia innowacji Młodzież w drodze Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w dobie globalizacji Europejska agenda cyfrowa Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju transportu Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Sprawne państwo Strategia rozwoju kapitału społecznego Krajowa strategia rozwoju regionalnego (KSRR) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

4 Zmiany w dokumencie – po konsultacjach
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Zmiany w dokumencie – po konsultacjach Uszczegółowienie interwencji Rezygnacja z obszarów priorytetowych (9) – obecnie strukturę części planistycznej wyznaczają 4 cele operacyjne Ukierunkowanie na zachowanie komplementarności z innymi strategiami zintegrowanymi (głównie SRT, SSP, SRKL i SRKS) Przeniesienie pełnej diagnozy do załącznika – w dokumencie skrót diagnozy (ok. 8 stron) Uzupełnienie mechanizmu realizacyjnego oraz ram finansowych Ograniczenie liczby wskaźników

5 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Cel główny Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy

6 Strategiczne wyzwania do 2020 roku
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategiczne wyzwania do 2020 roku Osiągnięcie celu głównego wymaga: Cel 1: Dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Cel 2: Stymulowania innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy Cel 3: Wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców Cel 4: Wzrostu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

7 Zmiany w strukturze SIiEG – cele operacyjne
OBSZARY PRIORYTETOWE: 4. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury 1. Zapewnienie lepszych warunków makroekonomicznych 5. Wzrost efektywności wiedzy 2. Kreowanie lepszego systemu prawno-administracyjnego 6. Wzrost efektywności pracy 3. Kreowanie wysokiej jakości administracji w sferze gosp. 8. Wzrost efektywności zasobów naturalnych i surowców 7. Wzrost efektywności kapitału 9. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki POPRZEDNIO OBECNIE

8 Zmiany w strukturze SIiEG – kierunki działań
POPRZEDNIO OBECNIE

9 Ramy finansowe… Realizacja celów Strategii… będzie finansowana z publicznych funduszy krajowych i wspólnotowych oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych środków prywatnych. Szacunkowo w pierwszych trzech latach nakłady ok. 40 mld zł. Większe uwzględnianie w budżecie państwa wydatków prorozwojowych Odwrócenie struktury finansowania działalności B+R (nakłady publiczne/prywatne)

10 Ramy realizacyjne – Strategia…
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Kierunki działań w ramach Celu 1 1.1. Dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu podatkowego oraz dostosowanie go do potrzeb do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.4. Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MSP Ramy realizacyjne – Strategia…

11 Ramy realizacyjne – kolejne kroki…
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki – finalizacja prac Foresight technologiczny Program Rozwoju Przedsiębiorstw Nowe zobowiązania w zakresie planowania długoterminowego oraz finansowania badań i rozwoju technologii Wskazanie obszarów o najwyższym potencjale rozwoju, uwzględniwszy czynniki społeczne, gospodarcze, środowiskowe Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii, które przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia w Polsce Przygotowanie się na różne scenariusze rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego Polski Nowa perspektywa finansowa ……w czasie trwania Polskiej Prezydencji

12 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Harmonogram prac

13 http://www.parp.gov.pl/index/more/21018 Warto przeczytać …
Raport „Innowacyjność 2010” – zawiera prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google