Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Instytucją Wdrażającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 2 Działania wdrażane przez OPI 1.3 1.3.1 Projekty Rozwojowe 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R 1.1 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

3 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 3 CELEM GŁÓWNYM osi priorytetowej POIG Badania i rozwój nowoczesnych technologii jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce przez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Celem Poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight. Celem Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe, jest dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Celem Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

4 Poddziałanie 1.1.1: - jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych) - uczelnie wyższe - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia) - samorząd województwa - spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku Poddziałanie 1.3.1 i 1.3.2: - jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych) - uczelnie wyższe - spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 4 Beneficjenci

5 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 5 Dotychczas przeprowadzono 12 konkursów w ramach Poddziałań PO IG wdrażanych przez OPI Poddziałanie Liczba konkursów Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba umów Wartość dofinansowania 1.1.1367179 mln2246 mln 1.3.123662 349 mln128881,5 mln 1.3.27305102 mln12727,5 mln razem127382 630 mln277955 mln

6 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 6 Liczba umów dla poddziałania 1.1.1 1 2 4 50 2 0 0 0 2 4 5 0 0 1 5 0 0 2 0 1

7 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 7 Liczba umów dla poddziałania 1.3.1 1-5 6-10 11-15 >16 0 10 1 3 0 7 19 40 3 0 2 15 0 3 3 7

8 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 8 Liczba umów dla poddziałania1.3.2 1-5 6-10 11-15 >160 15 3 2 0 7 16 38 1 0 0 3 0 1 35 6 0

9 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 9

10 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 10

11 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 11

12 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 12

13 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 13

14 Poddziałanie 1.1.1 – 15 mln Euro Poddziałanie 1.3.1 – 230 mln Euro Poddziałanie 1.3.2 – 24 380 771 Euro Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 14 Alokacja na lata 2007 – 2013

15 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 15 Wskaźniki Poddziałanie Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorst w współpracując ych z jednostką naukową Liczba instytucji uczestniczący ch we wdrażaniu wyników projektu (w tym jednostek naukowych) Liczba dokumentów strategicznych, w tym także regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub aktualizowanych jako efekt foresight Liczba przedstawion ych scenariuszy rozwoju danej dziedziny będących wynikiem projektu Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojow ego Liczba skomercjaliz owanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej Liczba przedsiębi orstw współprac ujących z jednostką naukową po zakończeni u projektu Liczba nabywców wyników projektów rozwojowy ch Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej 1.1.1 2306074 31 1.3.1 379 108211837221710255 1.3.2 60 99 Razem 4392306074108213137221710255

16 Warszawa, 17.01.2008 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012 16 Konkurs w roku 2012 Kolejny konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 planowany jest we wrześniu 2012r. Alokacja wynosi 6 mln euro.

17 Dziękuję za uwagę Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188 B 00-608 Warszawa tel. 22 570 14 00 faks 22 825 33 19 Anna Stańczyk Kierownik Działu Wdrażania PO IG tel. 22 570 14 94 poig@opi.org.pl www.opi.org.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Poznań, 30.05.2012 17


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google