Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Instytucją Wdrażającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Działania wdrażane przez OPI Projekty Rozwojowe Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

3 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, CELEM GŁÓWNYM osi priorytetowej POIG Badania i rozwój nowoczesnych technologii jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce przez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Celem Poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight. Celem Poddziałania Projekty rozwojowe, jest dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. Celem Poddziałania Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

4 Poddziałanie 1.1.1: - jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych) - uczelnie wyższe - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia) - samorząd województwa - spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku Poddziałanie i 1.3.2: - jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych) - uczelnie wyższe - spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Beneficjenci

5 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Dotychczas przeprowadzono 12 konkursów w ramach Poddziałań PO IG wdrażanych przez OPI Poddziałanie Liczba konkursów Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba umów Wartość dofinansowania mln2246 mln mln128881,5 mln mln12727,5 mln razem mln mln

6 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Liczba umów dla poddziałania

7 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Liczba umów dla poddziałania >

8 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Liczba umów dla poddziałania >

9 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

10 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

11 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

12 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

13 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań,

14 Poddziałanie – 15 mln Euro Poddziałanie – 230 mln Euro Poddziałanie – Euro Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Alokacja na lata 2007 – 2013

15 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Wskaźniki Poddziałanie Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorst w współpracując ych z jednostką naukową Liczba instytucji uczestniczący ch we wdrażaniu wyników projektu (w tym jednostek naukowych) Liczba dokumentów strategicznych, w tym także regionalnych w zakresie rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i gospodarki opracowanych lub aktualizowanych jako efekt foresight Liczba przedstawion ych scenariuszy rozwoju danej dziedziny będących wynikiem projektu Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojow ego Liczba skomercjaliz owanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej Liczba przedsiębi orstw współprac ujących z jednostką naukową po zakończeni u projektu Liczba nabywców wyników projektów rozwojowy ch Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej Razem

16 Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, Konkurs w roku 2012 Kolejny konkurs w ramach Poddziałania planowany jest we wrześniu 2012r. Alokacja wynosi 6 mln euro.

17 Dziękuję za uwagę Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188 B Warszawa tel faks Anna Stańczyk Kierownik Działu Wdrażania PO IG tel Poznań,


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Poznań, 30.05.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google