Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezbędne działania dostosowujące organizacje do planowanych zmian wynikających z nowej wersji normy ISO14001 Maciej Kostrzanowski - PFISO14000-INEM Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezbędne działania dostosowujące organizacje do planowanych zmian wynikających z nowej wersji normy ISO14001 Maciej Kostrzanowski - PFISO14000-INEM Polska."— Zapis prezentacji:

1 Niezbędne działania dostosowujące organizacje do planowanych zmian wynikających z nowej wersji normy ISO14001 Maciej Kostrzanowski - PFISO14000-INEM Polska – członek zarządu Od 2000 współwłaściciel Biura „SYSTEM” SP. J. z Częstochowy, Od 1999 członek KT PKN nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Od 2004 auditor Polskiego Centrum Akredytacji Od 2012 przewodniczący Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Środowiska w PCA

2 Najistotniejsze zagadnienia
Powiązanie ze strategią biznesową - podejście oparte na identyfikacji ryzyk. Organizacja będzie musiała przeprowadzić identyfikację, analizę i ocenę ryzyk. Pytanie: O jakich ryzykach tutaj jest mowa? czy tylko środowiskowe?  co to są ryzyka środowiskowe? czy również biznesowe? Organizacja będzie musiała wyraźniej powiązać SZŚ ze swoją strategią biznesową.

3 Najistotniejsze zagadnienia
Wzrost znaczenia zainteresowanych stron w SZŚ Definicja 3.5 strona zainteresowana osoba lub organizacja (3.1) która może wpływać na, lub na którą mogą wpływać, albo której wydaje się, że są narażone na decyzje lub działalność (organizacji) Uwaga 1: strony zainteresowane mogą obejmować osobę(-y) lub grupy związane z lub wpływające na wyniki środowiskowe (3.13) organizacji. Uwaga 2: Wyrażenie „wydawać się narażonym” oznacza, że to postrzeganie jest znane organizacji. Uwaga 3: Zainteresowane strony mogą obejmować klientów, wspólnoty społeczne, dostawców, organy regulacyjne, organizacje pozarządowe, inwestorów, pracowników. Organizacja będzie musiała zidentyfikować strony zainteresowane – zasady identyfikacji stron zainteresowanych.

4 Najistotniejsze zagadnienia
Kontekst organizacji Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które, biorąc pod uwagę cel jej funkcjonowania, mają wpływ na oczekiwane wyniki systemu zarządzania środowiskowego. Określenie zasad identyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych czynników mających wpływ na oczekiwane wyniki.

5 Najistotniejsze zagadnienia
Kontekst organizacji Po określeniu kontekstu obowiązek określenia przez organizację: ryzyk związanych z zagrożeniami ryzyk związanych z szansami Określenie zasad identyfikacji zagrożeń i szans.

6 Najistotniejsze zagadnienia
Analiza wpływów środowiskowych analiza cyklu życia towarów i usług i sterowania łańcuchem dostaw (m.in. poprzez wymagania dla dostawców i podwykonawców, informowanie odbiorców) Szersze podejście do identyfikacji aspektów środowiskowych – większy nacisk na aspekty pośrednie: - związane z samym wyrobem - związanych z wytwarzaniem wyrobu. Aktualizacja procedury identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych (szersze uwzględnianie aspektów pośrednich).

7 6.1.3 Obowiązek zgodności (stosowania się, spełniania)
Najistotniejsze zagadnienia Obowiązek zgodności (stosowania się, spełniania) Definicja: Obowiązek zgodności  wymaganie (3.21) które organizacja (3.1) musi spełniać lub które wybrała do spełniania Uwaga 1: Obowiązki mogą powstawać z wymagań (3.21) przymusowych, takich jak stosowane ustawy i rozporządzenia lub dobrowolnych zobowiązań, takich jak normy przemysłowe i organizacyjne, powiązań kontraktowych, zasad dobrego kierowania oraz norm społecznych i etycznych [Źródło: ISO/DIS 19600:2014, 3.31] UWAGA Obowiązki zgodności mogą mieć potencjalny skutek w ryzyku związanym z wpływami środowiskowymi zarówno niekorzystnymi (zagrożenia), jak i korzystnymi (szanse). - Organizacja powinna utrzymywać udokumentowaną informację o swoich obowiązkach zgodności. Aktualizacja zasad identyfikacji dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań oraz okresowej oceny zgodności.

8 Najistotniejsze zagadnienia
Cele środowiskowe Organizacja powinna ustalić cele środowiskowe dla właściwych funkcji i na właściwych poziomach: uwzględniając swoje znaczące aspekty środowiskowe oraz wymagania prawne i inne dot. środowiska; biorąc pod uwagę ryzyko związane z zagrożeniami i szansami. Definicja 3.13 wynik środowiskowy  wynik (3.12) związany z zarządzaniem aspektami środowiskowymi (3.9) 
 Uwaga 1: W kontekście systemów zarządzania środowiskowego (3.4), rezultaty mogą być mierzone w odniesieniu do polityki środowiskowej(3.6), celów środowiskowych (3.17) lub innego kryterium, przy wykorzystaniu wskaźników. Aktualizacja zasad ustalania celów środowiskowych.

9 Najistotniejsze zagadnienia
Audity wewnętrzne Organizacja powinna: zaplanować, ustalić, wdrożyć i utrzymywać program auditów [...], który powinien brać pod uwagę środowiskowe znaczenie analizowanych procesów, ryzyko związane z zagrożeniami i szans. [...] Aktualizacja zasad planowania auditów wewnętrznych – uwzględniająca zidentyfikowane zagrożenia i szansy.

10 Najistotniejsze zagadnienia
9.3 Przegląd zarządzania Najwyższe kierownictwo powinno okresowo dokonywać przeglądów SZŚ [...] Przegląd zarządzania powinien brać pod uwagę: [...] b) zmiany:  ……..  znaczących aspektów środowiskowych oraz ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami Analiza zasad wykonywania przeglądów systemu przez najwyższe kierownictwo organizacji.

11 Komunikacja zewnętrzna
Najistotniejsze zagadnienia Komunikacja zewnętrzna Organizacja powinna komunikować na zewnątrz informacje odpowiednie do jej systemu zarządzania środowiskowego, jak to określono przez proces komunikacji i jak to jest wymagane przez jej obowiązki zgodności. Analiza zasad obowiązujących w zakresie komunikacji zewnętrznej.

12 Podsumowanie W świetle wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015 organizacje będą musiały przeanalizować obecnie obowiązujące zasady postępowania w zakresie: identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych (kryteria uwzględniające ryzyka i szansy?) identyfikacji ryzyk i szans, ustalania stron zainteresowanych i ich oczekiwań, identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań oraz okresowej oceny zgodności ustalania celów środowiskowych w tym planowanych wyników SZŚ, komunikacji zewnętrznej, planowania auditów wewnętrznych – uwzględnianie ryzyk i szans, wykonywania przeglądów systemu przez najwyższe kierownictwo.

13 Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu:
Podsumowanie Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu: „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego” „Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań nowej normy ISO 14001:2015 ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące zagadnienia: - ryzyka, interesariusze, kryteria oceny aspektów środowiskowych, ‑  sterowanie operacyjne jako – zarządzanie ryzykiem.”

14 Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu:
Podsumowanie Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu: „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego” „Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań nowej normy ISO 14001:2015. Seminarium jest kontynuacją realizowanych od 7 lat spotkań osób zajmujących się w swoich organizacjach systemami zarządzania środowiskowego: pełnomocników, specjalistów ds. ochrony środowiska, auditorów wewnętrznych. Formuła spotkań polega na tym, że w trakcie spotkań, poza wykładami specjalistów, prezentowane i poddawane dyskusji są liczne praktyczne przykłady rozwiązań stosowanych w organizacjach posiadających certyfikowane lub zarejestrowanej SZŚ.

15 Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu:
„Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego” „Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań nowej normy ISO 14001:2015. W ramach niniejszych warsztatów będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości: ­ Jakie przewiduje się wymagania dotyczące ryzyka, szans i możliwości w nowej normie ISO 14001? ­ Czy wg nowej normy ISO 14001, położony będzie nacisk na ryzyka (wystąpienia wpływu), czy na zarządzanie już występującymi wpływami na środowisko? ­ Czy oceniamy wpływ na środowisko, czy oceniamy ryzyka wystąpienia wpływu na środowisko? ­ Co to jest ryzyko środowiskowe, jakie są jego rodzaje? Czy wszędzie będziemy mówili o ryzyku środowiskowym? ­ Jak identyfikować ryzyka środowiskowe? ­ Jak oceniać ryzyka środowiskowe? Czy powstanie określenie – „znaczące ryzyka środowiskowe”? ­ Co to znaczy zarządzać ryzykiem środowiskowym? Jak zarządzać ryzykami środowiskowymi? ­ Jak wykorzystać obecna ocenę aspektów środowiskowych do przyszłej identyfikacji ryzyk? ­ Czy ryzyka środowiskowe są wyłącznie związane z awariami (wypadkami, incydentami) środowiskowymi?


Pobierz ppt "Niezbędne działania dostosowujące organizacje do planowanych zmian wynikających z nowej wersji normy ISO14001 Maciej Kostrzanowski - PFISO14000-INEM Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google