Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekty współfinansowane przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

2 Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na MazowszuPriorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Cel główny: Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

3 W ramach Działania przewiduje się wspieranie firm zarówno nowopowstałych, jak i funkcjonujących na rynku, w tym przedsiębiorstw zarówno z branż tradycyjnych, jak i innowacyjnych. W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu: -realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, - unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń). Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

4 Nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2008 r. do 6 października 2008 r. Konkurs miał formę zamkniętą bez preselekcji: (beneficjenci składali pełną dokumentację projektową) Minimalna wartość projektu wynosiła 40 tys. PLN Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożono 1033 projekty. Alokacja na konkurs: 291 310 244 PLN (początkowo) Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

5 W dniu 9 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadził zmiany w harmonogramie naboru wniosków i podniósł alokację na wsparcie projektów w tym konkursie do wartości 90 % całkowitej alokacji przeznaczonej na Działanie z uwagi na znacznie większą niż zakładano liczbę wniosków. Podwyższona alokacja stanowi zabezpieczenie dla wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach przedmiotowego konkursu. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

6 Częściowa lista rankingowa dla Działania 1.5 RPO WM została zatwierdzona dla 18 beneficjentów. Wartość zatwierdzonych projektów: 40 917 937,13 mln zł. Wartość dofinansowania: 17 727 087,33 mln zł. 5 maja 2009r. - podpisanie umów o dofinansowanie dla 15 projektów. Całkowita wartość projektów 30 598 537,48 zł. Wartość dofinansowania 13 763 595,60 zł. Kolejne projekty będą sukcesywnie zatwierdzane, a umowy na bieżąco podpisywane. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

7 Beneficjent: Cukiernia – Piekarnia Jacek Romanowski Tytuł projektu: Wzrost potencjału i innowacyjności przedsiębiorstwa Cukiernia – Piekarnia Jacek Romanowski poprzez stworzenie własnych mocy produkcyjnych oraz wprowadzenie na rynek nowych wyrobów ciastkarskich, cukierniczych i lodziarskich. Wartość projektu: 4 769 654,31 zł Wartość dofinansowania: 2 345 731,63 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

8 Beneficjent: Cukiernia – Piekarnia Jacek Romanowski (mikroprzedsiębiorstwo). Projekt realizowany będzie w miejscowości Wólka Brzezińska (powiat ostrołęcki). Projekt polega na budowie nowoczesnego zakładu produkcyjnego zajmującego się wypiekiem różnego rodzaju ciast. Projekt składa się z trzech działań inwestycyjnych: - sporządzenie dokumentacji technicznej; - przeprowadzenie robót budowlanych; - wyposażenie nowowybudowanego budynku w maszyny i wyposażenia. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

9 Beneficjent: AUTO - PARK Krzysztof Drobot Tytuł projektu: Wyposażenie w nowoczesne urządzenia stacji kontroli pojazdów oraz serwisu samochodowego Wartość projektu: 858 005,11 zł Wartość dofinansowania: 421 969,73 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

10 Beneficjent: AUTO-PARK (mikroprzedsiębiorstwo). Projekt realizowany będzie w miejscowości Grabowo (powiat ostrołęcki). Projekt polega na zakupie i instalacji maszyn do przedsiębiorstwa świadczącego szeroki wachlarz usług związanych z serwisem i kontrola pojazdów. Poza zakupem środków trwałych projekt przewiduje: - utworzenie 11 trwałych miejsc pracy; - wprowadzenie na rynek trzech rodzajów usług; - wprowadzenie dwóch innowacji procesowych. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

11 Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe „ TRANS-HURT ” Robert Kucharski Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy „ Trans-Hurt ” poprzez uruchomienie nowej działalności produkcyjnej Wartość projektu: 5 673 000,0 0 zł Wartość dofinansowania: 1 860 000,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

12 Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe „ TRANS-HURT ” Robert Kucharski (mikroprzedsiębiorstwo). Projekt realizowany będzie w miejscowości Głowaczów (powiat kozienicki ). Projekt polega na zakupie innowacyjnej technologii do wyrobu nowych produktów. Dzięki temu, firma wprowadzi na rynek 3 rodzaje produktów: - mydła toaletowe; - płatki mydlane; - gliceryna farmaceutyczna. Prawdopodobieństwo pojawienia się na rynku konkurenta produkującego podobne wyroby jest niewielkie ze względu na niestandardowość linii do produkcji gliceryny farmaceutycznej i płatków mydlanych oraz sposobu montażu w/w linii. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

13 Beneficjent: ZPUH Studniarstwo „ Domel ” Krzysztof Gajda - mikroprzedsiębiorca Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy ZPUH DOMEL Krzysztof Gajda przez zakup nowoczesnych urządzeń wiertniczych. Wartość projektu: 1 989 881,00zł Wartość dofinansowania: 978 630,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

14 Beneficjent: ZPUH Studniarstwo „ Domel ” Krzysztof Projekt realizowany będzie w miejscowości Jedlnia–Letnisko (powiat radomski) Projekt polega na zakupie nowoczesnych urządzeń wiertniczych, sprzętu komputerowego, a także utworzenie strony internetowej z możliwością e-mailowej obsługi klientów. - zakup samochodowej wiertnicy hydrogeologicznej - zakup trzyosiowego podwozia samochodowego Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

15 Beneficjent: UNI-PRO Grzegorz Bokotko -mikroprzedsiębiorca Tytuł projektu: Modernizacja procesu produkcji wentylatorów w oparciu o technologię cięcia plazmą wąskostrumieniową Wartość projektu: 269 742,00zł Wartość dofinansowania: 132 060,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

16 Beneficjent: UNI-PRO Grzegorz Bokotko Projekt realizowany będzie w mieście Radom Celem projektu jest modernizacja procesu produkcji wentylatorów promieniowych, zakup m.in. urządzeń oraz licencji na oprogramowanie - sterowanej komputerowo wypalarki plazmowej - wyważarki, wyposażonej w komputerowy system pomiaru do wyważania wirników dużych wentylatorów Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

17 Beneficjent: FHT EXPORT-IMPORT Krzysztof Kędzierski - mikroprzedsiębiorca Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FHT EXPORT-IMPORT dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji reduktorów do najnowszej generacji samochodowych sekwencyjnych instalacji gazowych. Wartość projektu: 1 500 600,00zł Wartość dofinansowania: 738 000,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

18 Beneficjent: FHT EXPORT-IMPORT Krzysztof Kędzierski Projekt realizowany będzie w Mińsku Mazowieckim Projekt polega na uruchomieniu nowej działalności zajmującej się obróbką mechaniczną elementów metalowych przy wykorzystaniu innowacyjnych maszyn i urządzeń. Integralnymi elementami są następujące nowe środki trwałe: - centrum obróbczego CNC - narzędzia do centra obróbczego - sprężarki z oprzyrządowaniem - wielostanowiskowej linii do montażu Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

19 Beneficjent: Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „ Błękitna ” W. i N. Majewscy Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty i podniesienie jakości usług firmy Auto Serwis "Błękitna” Wartość projektu: 984 259,40 zł Wartość dofinansowania: 403 385,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

20 Beneficjent: Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „ Błękitna ” W. i N. Majewscy Projekt realizowany będzie w m.st Warszawa Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez diagnostykę pojazdów, serwis i naprawę klimatyzacji, diagnostykę komputerową i naprawy elektroniczne oraz podniesienie jakości usług świadczonych poprzez zautomatyzowanie procesów diagnozy pojazdów a także uzupełnienie dotychczasowych usług o nowe czynności. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

21 Beneficjent: Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska ” w Karczewie Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Gminnej Spółdzielni SCH w Karczewie dzięki nowej jakości w obsłudze klientów w sklepie średnio-powierzchniowym w Karczewie. Wartość projektu: 2 613 606,00 zł Wartość dofinansowania: 1 272 115,44 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

22 Beneficjent: Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska ” w Karczewie Projekt realizowany będzie w miejscowości Karczew (powiat otwocki) Przedmiotem projektu jest inwestycja związana z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnego obiektu handlowego – sklepu średnio-powierzchniowego, wraz z zakupem kompletnego wyposażenia tego obiektu. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

23 Beneficjent: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Deryńska - Borysowicz - mikroprzedsiębiorca Tytuł projektu: "Rozbudowa gabinetu stomatologicznego o nowe pomieszczenia usługowe oraz zakup sprzętu medycznego do świadczenia usług z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii i protetyki z uwzględnieniem leczenia implantologicznego" Wartość projektu: 162 870,00 zł Wartość dofinansowania: 97 722,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

24 Beneficjent: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Deryńska-Borysowicz Projekt realizowany będzie w mieście Radom Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie wykonywania usługi stomatologicznej. Projekt zakłada rozwój działalności poprzez uruchomienie nowego, specjalistycznego gabinetu dentystycznego oraz związane będzie również z przeniesieniem nowego gabinetu do nowej lokalizacji. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

25 Beneficjent: Edyta Kęsik i Krzysztof Kęsik Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej kompleksowej usługi: projektowania, wykonawstwa i montażu instalacji sanitarnych Wartość projektu: 1 490 149,48 zł Wartość dofinansowania: 724 760,40 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

26 Beneficjent: Edyta Kęsik i Krzysztof Kęsik Projekt realizowany będzie w miejscowości Sulbiny (powiat garwoliński) Nowa inwestycja polega na nabyciu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania, koniecznych do wprowadzenia w firmie innowacji produktowej polegającej na zaoferowaniu kompleksowej usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i montażu instalacji sanitarnych. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

27 Beneficjent: PPHUiT „ MARTER ” Góreccy Spółka Jawna Tytuł projektu: Unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej maszyny do rozdmuchu butelek PET Wartość projektu: 2 562 000,00 zł Wartość dofinansowania: 1 260 000,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

28 Beneficjent: PPHUiT „ MARTER ” Góreccy Spółka Jawna Projekt realizowany będzie w mieście Sierpc Inwestycja polega na zakupie nowoczesnej linii produkcyjnej do rozdmuchu butelek PET. Dzięki zastosowaniu w tej maszynie innowacyjnych rozwiązań technicznych możliwa jest produkcja butelek z najniższej możliwej gramatury preform przy zminimalizowanym zużyciu energii i sprzężonego powietrza. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

29 Beneficjent: Prywatna praktyka stomatologiczna, Elżbieta Mioduszewska Tytuł projektu: Innowacje produktowe i procesowe w stomatologii Wartość projektu: 153 000,00 zł Wartość dofinansowania: 91 800,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

30 Beneficjent: Prywatna praktyka stomatologiczna, Elżbieta Mioduszewska Projekt realizowany będzie w Legionowie Celem projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu i wyposażenia do świadczenia różnego rodzaju usług stomatologicznych. Projekt będzie realizowany poprzez: - analizę ofert i wybór dostawców sprzętu i wyposażenia - zakup i instalację sprzętu i wyposażenia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

31 Beneficjent: E. i K. Majchrzak Przychodnia Weterynaryjna S.C. Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Weterynaryjnego Małych Zwierząt w Siedlcach Wartość projektu: 212 730,18 zł Wartość dofinansowania: 104 621,40 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

32 Beneficjent: E. i K. Majchrzak Przychodnia Weterynaryjna S.C. Projekt realizowany będzie w mieście Siedlce Projekt obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia nowych usług w ramach funkcjonującej przychodni weterynaryjnej. Zakres projektu: - zakup zestawu RTG - zakup ultrasonografu USG - elektrokardiografu EKG - stołu operacyjnego Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

33 Beneficjent: Wydawnictwo Sióstr Loretanek Tytuł projektu: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych Wartość projektu: 3 494 080,00 zł Wartość dofinansowania: 1 432 000,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

34 Beneficjent: Wydawnictwo Sióstr Loretanek Projekt realizowany będzie w m.st. Warszawa Zakres projektu obejmuje m.in.: - zakup nowoczesnej maszyny drukarskiej - zakup systemu cyfrowego CTP - wdrożenie maszyn do użytkowania Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

35 Beneficjent: Chromapress Sp. z o.o. Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności drukarni poprzez zakup Systemu CTP i maszyny poligraficznej pięciokolorowej z wieżą lakierującą sterowanej cyfrowo Wartość projektu: 3 864 960,00 zł Wartość dofinansowania: 1 900 800,00 zł Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

36 Beneficjent: Chromapress Sp. z o.o. Projekt realizowany będzie w Piasecznie Celem projektu jest zakup nowoczesnej maszyny - naświetlarki do płyt drukowych, wdrożenie maszyn do użytkowania, przeszkolenie osób do obsługi urządzeń, promocja poszerzonej oferty usługowej. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

37 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” Listy rankingowe dla pozostałych działań RPO WM znajdują się na www.mazowia.eu www.mazovia.pl


Pobierz ppt "Podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekty współfinansowane przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google