Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogrody barokowe Francja. Formalny ogród francuski tworzony by ł wed ł ug kilku podstawowych zasad: - geometryczny plan wykorzystuj ą cy znajomo ść perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogrody barokowe Francja. Formalny ogród francuski tworzony by ł wed ł ug kilku podstawowych zasad: - geometryczny plan wykorzystuj ą cy znajomo ść perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Ogrody barokowe Francja

2 Formalny ogród francuski tworzony by ł wed ł ug kilku podstawowych zasad: - geometryczny plan wykorzystuj ą cy znajomo ść perspektywy i z ł udzenia optyczne, - budynek stanowi centrum za ł o ż enia i oddzielony jest od cz ęś ci parkowej ogrodu parterami, bosketami i gabinetami, - centralna o ś prostopad ł a do elewacji budynku przechodz ą ca od wej ś cia a ż po horyzont, sugeruj ą ca niesko ń czono ść nawet w przypadku, gdy za ł o ż enie zamkni ę te jest rze ź biarskim akcentem, - podwy ż szony taras g ł ówny umo ż liwiaj ą cy ogarni ę cie wzrokiem ca ł ego po ł o ż onego ni ż ej ogrodu - strefowanie ogrodu - bogato zdobione partery haftowe przy budynku; prostsze partery z trawnikami otaczaj ą cymi zbiorniki wodne i fontanny; niskie boskiety "architektoniczne" tworz ą ce alejki spacerowe, labirynty i gabinety; dzielona alejami, zewn ę trzna strefa drzew cz ę sto uj ę tych w strzy ż one szpalery, - ro ś liny formowane geometrycznie - kana ł y, kaskady, fontanny i baseny s ł u żą efektom dekoracyjnym oraz tworzeniu z ł udze ń optycznych przez odbijanie i powi ę kszanie drzew i budynków, - bogate wyposa ż enie rze ź biarskie o mitologicznej tre ś ci, akcentuj ą ce skrzy ż owania osi i podkre ś laj ą ce perspektyw ę.

3 Pierwszym wspania ł ym za ł o ż eniem barokowym by ł ogród zrealizowany od 1656 r. przez Andre Le Notre dla Nicolasa Fouqueta przy nowo wybudowanym pa ł acu w Vaux-le-Vicomte. Ca ł e za ł o ż enie ukszta ł towane wokó ł 1,5-kilometrowej osi si ę gaj ą cej od pa ł acu do rze ź by Helkulesa Farnezyjskiego by ł o doskonale zintegrowane z pa ł acem, partery z wiecznie zielonych ro ł in obrazmowano kolorowym ż wirem, aleje udekorowano w rytmicznych odst ę pach pos ą gami, fontannami, basenami i formowanymi krzewami. Nad ca ł ym za ł o ż eniem dominuje wspania ł y pa ł ac, symbol pot ę gi jej w ł a ś ciciela, wówczas - po królu - najbogatszego cz ł owieka Francji.

4 Herkules Farnezyjski pos ą g na osi ogrodu zamykaj ą cy g ł ówn ą cz ęść za ł o ż enia

5 Haftowe partery głównego tarasu

6 Widok całego osiowego założenia ogrodowego w Vaux-le-Vicomte

7 Partery ogrodu w Vaux-le-Vicomte. Na horyzoncie posąg Herkulesa zamykający założenie

8 Panorama ogrodu fotografowana od strony posągu Herkulesa.

9 Le Notre w latach 1662-1700 zrealizowa ł na zamówienie Ludwika XIV najwi ę ksze dzie ł o w historii barokowego ogrodu francuskiego - ogród pa ł acu w Wersalu. Ten zadziwiaj ą cy ogród jest apoteoz ą Ludwika XIV - Króla S ł o ń ce i zosta ł zaplanowany tak, aby s ł o ń ce przez ca ł y dzie ń towarzyszy ł o ż yciu w ł adcy i jego dworu. G ł ówna o ś za ł o ż enia obejmuj ą cego 15.000 hektarów biegnie ze wschodu na zachód, s ł o ń ce wschodzi nad dziedzi ń cem honorowym, potem stopniowo o ś wietla dziedziniec marmurowy i królewskie komnaty, a zachodz ą c odbija si ę w wodzie kana ł u i lustrach salonu zwierciadlanego. Wzd ł u ż gigantycznej, si ę gaj ą cej horyzontu osi rozmieszczone s ą fontanny, ma ł e ogrody wype ł nione pos ą gami, wprowadzaj ą ce ludzk ą skal ę i kameralny nastrój. Centrum za ł o ż enia stanowi ogromny basen z fontann ą i pos ą giem Apolla, symbolem s ł o ń ca i Króla-S ł o ń ce.

10 Fotografia satelitarna ca ł ego za ł o ż enia ogrodowego w Wersalu - w czasach Ludwika XIV g ł ówna o ś bieg ł a "w niesko ń czono ść "

11 Ogród Wersalski - Pa ł ac Wersalski od fontanny Apollina

12 Ogród Wersalski - Wielki Kana ł na osi g ł ównej ogrodu

13 Ogród Wersalski - z ł ota fontanna Apollina

14 Ogród Wersalski - partery kwiatowe

15 Ogród Wersalski – Oran ż eria (,,parter kub ł owy” )

16 Ogród Wersalski - Grota Apollina

17 Paryski ogród Tuileries jest ciekawym przyk ł adem francuskiego ogrodu barokowego ze wzgl ę du na jego usytuowanie w centrum wielkiego miasta. Powsta ł jeszcze w XVI w. jako typowa "kalka" renesansowego ogrodu w ł oskiego, a w XVII w. zosta ł przeprojektowany przez Le Notre'a jako biegn ą cy wzd ł u ż brzegów Sekwany wielki ogród francuski otwieraj ą cy perspektyw ę g ł ównej osi na Pola Elizejskie, ktore wówczas by ł y rzeczywi ś cie "polami". W 1871 roku komunardzi spalili wybudowany jeszcze przez Katarzyn ę Medycejsk ą pa ł ac, a po jego rozebraniu o ś ogrodu otworzy ł a si ę wzd ł u ż Wielkiej Galerii a ż do Luwru, dzi ę ki czemu nawet obecnie ogród ma wielki, przestrzenny "oddech" w ł a ś ciwy barokowym ogrodom francuskim. 1615 r. Ludwik XIII, ogród w miejscu wielkiego basenu zaprojektowanego pó ź niej przez Le Notre'a

18 XVII w. projekt Le Notre'a - widok w kierunku Pól Elizejskich

19 Koniec XVII w. widok na pa ł ac od wielkiego basenu.

20 Wspó ł czesny widok ogrodów Tuileries - po lewej stronie dziedziniec Luwru z przeszklon ą piramid ą, po prawej wielki basen

21 Jakkolwiek Wersal jest powierzchniowo najwi ę kszym francuskim ogrodem barokowym, to czytelna nawet we wspó ł czesnej tkance urbanistycznej Pary ż a o ś ogrodów Tulieries jest znacznie d ł u ż sza i si ę ga od Luwru przez Plac Zgody, Pola Elizejskie a ż za Sekwan ę, do nowej dzielnicy La Defense ( łą cz ą c si ę Alej ą Focha i przez ogród Porte Maillot z Laskiem Bulo ń skim)

22 Widok ogrodów od wielkiego basenu w kierunku Luwru

23 Opracowała: mgr inż. Elżbieta Jakubowska Bibliografia: Historia ogrodów – L.Majdecki 1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć – R.Spencer-Jones http://www.historiasztuki.com.pl/022_OGRODY_ 00.html


Pobierz ppt "Ogrody barokowe Francja. Formalny ogród francuski tworzony by ł wed ł ug kilku podstawowych zasad: - geometryczny plan wykorzystuj ą cy znajomo ść perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google