Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nizina Ś l ą ska. Najwi ę ksze miasta na Nizinie Ś l ą skiej Wrocław Opole Brzeg Oława Brzeg Dolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nizina Ś l ą ska. Najwi ę ksze miasta na Nizinie Ś l ą skiej Wrocław Opole Brzeg Oława Brzeg Dolny."— Zapis prezentacji:

1 Nizina Ś l ą ska

2 Najwi ę ksze miasta na Nizinie Ś l ą skiej Wrocław Opole Brzeg Oława Brzeg Dolny

3 Rzeki przepływaj ą ce przez Nizin ę Ś l ą sk ą Odra Osobłoga Nysa Kłodzka Oława Ś l ęż a Bystrzyca Kaczawa Mała Panew Stobrawa Widawa

4 Atrakcje Turystyczne Niziny Ś l ą skiej Dwór na wodzie, B ę dkowice Rezerwat Archeologiczny, B ę dkowice Wie ż a ci ś nie ń, Wrocław Muzeum Mineralogiczne, Wrocław Wie ż a widokowa, Wrocław Muzeum Przyrodnicze, Wrocław Ogród Botaniczny, Wrocław

5 Organizmy ż yj ą ce na terenie Niziny Ś l ą skiej Ropucha szara Ż aba wodna Kuna le ś na Pstr ą g potokowy Zaskroniec Ż mija zygzakowata Salamandra plamista Traszka górska Bocian biały Puszczyk Kormoran czarny

6 NIZINA Ś L Ą SKA le ż y w Polsce Południowo-Zachodniej. Rozci ą ga si ę wzdłu ż doliny Odry. Ukształtowane terenu jest tu znacznie urozmaicone. Ś rodkowa cz ęść niziny to w miar ę płaska równina, ale przeci ę ta dolin ą Odry. Na północnych kra ń cach pojawiaj ą pasma wzniesie ń, m. in. Wzgórza Trzebnickie. Natomiast na południu teren stopniowo si ę podnosi i jednocze ś nie bardziej fałduje – to oznaka zbli ż ania si ę do gór (Sudetów). W pokryciu terenu, podobnie jak na innych nizinach, dominuj ą u ż ytki rolne. Szczególnie intensywnie wykorzystywane s ą urodzajne gleby (czarno ziemy) na południe od linii Odry. Na tych bezle ś nych terenach uprawia si ę głównie pszenic ę, buraki cukrowe i rzepak. Lasy spotka ć mo ż na przede wszystkim na zachodnich i wschodnich kra ń cach Niziny Ś l ą skiej. I s ą to całkiem spore kompleksy – Bory Dolno ś l ą skie oraz Bory Stobrawskie.

7 Ciekawostka Niemal nieodł ą cznym elementem krajobrazu Niziny Ś l ą skiej jest samotna góra Ś l ęż a. Znajduje si ę ona na przedpolu Sudetów i wyra ź nie góruje nad cał ą okolic ą. Jest widoczna nawet z odległo ś ci kilkudziesi ę ciu kilometrów.

8 Koniec


Pobierz ppt "Nizina Ś l ą ska. Najwi ę ksze miasta na Nizinie Ś l ą skiej Wrocław Opole Brzeg Oława Brzeg Dolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google