Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listopadowe akcje „Jadowitych”. Uroczysto ść w Tuchowie W dniu 3 listopada na zaproszenie od ksi ę dza Tomasza Starca, patrol naszej szkolnej dru ż yny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listopadowe akcje „Jadowitych”. Uroczysto ść w Tuchowie W dniu 3 listopada na zaproszenie od ksi ę dza Tomasza Starca, patrol naszej szkolnej dru ż yny."— Zapis prezentacji:

1 Listopadowe akcje „Jadowitych”

2 Uroczysto ść w Tuchowie W dniu 3 listopada na zaproszenie od ksi ę dza Tomasza Starca, patrol naszej szkolnej dru ż yny harcerskiej w sk ł adzie: Marcelina Sala, Ola Nizio ł, Kinga Pabian, Kewin Serwatka, Nikodem Jakubas, Maksymilian Ko ł ek i Patryk Maksimowicz pojecha ł do Tuchowa, gdzie wzi ął udzia ł w uroczysto ś ciach upami ę tniaj ą cych ofiary obu wojen ś wiatowych, oraz powojennego systemu komunistycznego. Rejon Tuchowa to szczególna okolica, w której na ka ż dym kroku mo ż na spotka ć cmentarze wojskowe z czasów I wojny ś wiatowej zwi ą zane przede wszystkim z operacj ą gorlick ą z maja 1915 roku, oraz z czasów II wojny ś wiatowej, w których spoczywaj ą m.in. partyzanci z 16 Pu ł ku Piechoty AK, a dok ł adniej z wchodz ą cego w jego sk ł ad I Batalionu "Barbara", dzia ł aj ą cego w okr ę gu tarnowskim pod dowództwem kpt. dyplomowanego Eugeniusza Borowskiego ps. "Leliwa". "Jadowici" wystawili poczet do niezwykle cennego Sztandaru 16 Pu ł ku Piechoty AK, oraz sami zaprezentowali swój proporzec, a po mszy ś w. zaci ą gn ę li wart ę honorow ą przed odnowionym Pomnikiem Ofiar okupacji hitlerowskiej z lat 1943-45 zlokalizowanym na tuchowskim cmentarzu parafialnym.

3

4

5

6

7

8

9

10 Patriotyczne ś piewanie W dniu 9 listopada w Domu Ludowym w Jadownikach odby ł o si ę spotkanie mieszka ń ców, którego celem by ł o wspólne ś piewanie pie ś ni patriotycznych, a tym samym uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodleg ł o ś ci. Sala widowiskowa wype ł ni ł a si ę do ostatniego miejsca. Dla przyby ł ych go ś ci gospodarze spotkania przygotowali ś piewniki oraz pocz ę stunek w postaci grochówki legionowej, któr ą cz ę stowa ł y panie z Ko ł a Gospody ń Wiejskich "Tradycja" z Jadownik. Obecni byli równie ż uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw ł a II w Jadownikach nale żą cy do dwóch szkolnych organizacji: harcerze z 3 DST "Jadowici" pod opiek ą dru ż ynowego Bart ł omieja Turleja oraz m ł odzie ż z chóru szkolnego pod opiek ą Pani Katarzyny Dudek.

11

12

13

14

15

16 Biwak harcerski na terenie szko ł y W dniach 10-11 listopada na terenie naszej szko ł y mia ł miejsce ju ż drugi w tym roku szkolnym biwak harcerski. Tym razem oprócz harcerzy z naszej szko ł y (w sumie 20 osób) wzi ęł o w nim udzia ł 14 przysz ł ych cz ł onków naszej dru ż yny ze Szko ł y Podstawowej nr 2, którzy wyst ą pili w jednolitych koszulkach z logo 3 DST "Jadowici". Celem spotkania by ł o dobre przygotowanie si ę do prze ż ycia Ś wi ę ta Niepodleg ł o ś ci. Punktem kulminacyjnym biwaku by ł poranny przemarsz w dniu 11 listopada wszystkich biwakuj ą cych do Ko ś cio ł a pw. Ś w. Prokopa na uroczyst ą Msz ę za Ojczyzn ę o godz. 9:00, a po niej udzia ł w uroczysto ś ciach na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Poleg ł ych. Harcerze przed msz ą ś w. rozdawali przygotowane przez siebie kokardy narodowe. Kadr ę biwaku stanowili nauczyciele z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw ł a II: Anna i Wojciech Stanis ł awczyk, Anna Poliszak i Bart ł omiej Turlej.

17

18

19

20

21

22

23 Uroczysty apel w szkole W dniu 13 listopada na godzinie wychowawczej harcerze z naszej szkolnej dru ż yny przedstawili krótki program s ł owno-muzyczny z okazji 96 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodleg ł o ś ci. Wyst ę powali: Marcelina Sala, Jan Kocot, Aleksandra Nizio ł, Kinga Pabian, Krzysztof Wijas, Wiktoria Pajor, Natalia Cebula, Kewin Serwatka, Patryk Maksimowicz, Julia Grochola, Magdalena Strzelec. Scenografi ę przygotowa ł a Anna Stanis ł awczyk, a scenariusz Bart ł omiej Turlej.

24

25 Msza ś w. na cmentarzu wojennym nr 279- Dziekanów W dniu 22 listopada patrol z naszej dru ż yny harcerskiej w sk ł adzie: Marcelina Sala, Aleksandra Nizio ł, Jan Kocot, Wiktoria Zachara i Nikodem Jakubas oraz dru ż ynowy pwd. Bart ł omiej Turlej, wzi ął udzia ł w uroczysto ś ci na cmentarzu wojennym nr 279-Dziekanów. Jej celem by ł o oddanie ho ł du spoczywaj ą cych w tej mogile poleg ł ym ż o ł nierzom, ale i wszystkim ofiarom I wojny ś wiatowej z okazji przypadaj ą cej na listopad 2014 r. dok ł adnie 100 rocznicy dzia ł a ń wojennych, które rozegra ł y si ę w naszej najbli ż szej okolicy, a po których do dzi ś materialnym ś ladem s ą liczne mogi ł y rozsiane po lasach i cmentarzach parafialnych w naszej gminie. Oprócz harcerzy Gimnazjum reprezentowa ł równie ż poczet ze sztandarem naszej szko ł y w sk ł adzie: Weronika Koczwara, Wiktoria Pajor, Kacper Gala i Dominik Cierniak, nad którym opiek ę sprawowa ł Pan Wojciech Stanis ł awczyk.

26

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "Listopadowe akcje „Jadowitych”. Uroczysto ść w Tuchowie W dniu 3 listopada na zaproszenie od ksi ę dza Tomasza Starca, patrol naszej szkolnej dru ż yny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google