Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój województw. Analiza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój województw. Analiza"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój województw. Analiza
Polityka regionalna Rozwój województw. Analiza

2 Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw
Grupy wskaźników dynamiki Wagi Podgrupy wskaźników dynamiki Gospodarka 40 Wartość PKB 15 Wydajność pracy 5 Napływ kapitału zagranicznego Struktura gospodarki 4 Aktywność zawodowa Warunki pracy 3 Otoczenie biznesu Infrastruktura techniczna 10 Infrastruktura transportu Infrastruktura bytowa komunalna) Infrastruktura ochrony środowiska

3 Grupy wskaźników dynamiki
Wagi Podgrupy wskaźników dynamiki Kapitał ludzki 20 Przemiany demograficzne 2 Poziom wiedzy 3 Zdrowie Wykluczenie społeczne Poziom przedsiębiorczości Poziom aktywności społecznej Poziom przestępczości Warunki życia Zamożność gospodarstw domowych 4 Warunki mieszkaniowe Wyposażenie gospodarstw domowych Infrastruktura szkolnictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Infrastruktura kultury Infrastruktura bezpieczeństwa powszechnego Funkcjonowanie samorządów 10 Funkcjonowanie samorządów gminnych

4 Cząstkowy wskaźnik dynamiki rozwoju gospodarki

5 Cząstkowy wskaźnik syntetyczny dynamiki rozwoju infrastruktury

6 Cząstkowy wskaźnik syntetyczny dynamiki rozwoju kapitału ludzkiego
Źródło Opracowanie IBnGR

7 Wskaźnik syntetyczny dynamiki funkcjonowania samorządów

8 Syntetyczny wskaźnik sukcesu województw w latach 1999-2004

9 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach na tle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 1999 r.

10 Województwo śląskie w rankingu sukcesu rozwojowego w latach 1999-2004
aspekty sukcesu rozwojowego Lokata (wśród 1 6 województw) Gospodarka 4 Infrastruktura techniczna 13 Kapitał ludzki 16 Warunki życia 14 Funkcjonowanie samorządów 1 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego 10

11 Województwo świętokrzyskie w rankingu sukcesu rozwojowego w latach 1999-2004
aspekty sukcesu rozwojowego Lokata (wśród 16 województw) Gospodarka 1 Infrastruktura techniczna 4 Kapitał ludzki Warunki życia 3 Funkcjonowanie samorządów 16 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego

12 Polityka regionalna – Polityka strukturalna – celowe działanie, które prowadzi do zmiany struktury gospodarczej i rozwoju gospodarczego danego obszaru. Polityka spójności – działanie, które ma prowadzić do zmniejszenia różnic rozwojowych poszczególnych obszarów. Uwzględnia się następujące wskaźniki: produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca i stopę bezrobocia.

13 Zasady rozwoju regionalnego
I. Ogólne zasady Jedność w różnorodności Rozwój zintegrowany z otoczeniem „Długa fala”

14 Zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej
Dwie grupy zasad: Zasady generalne (w szczególności zasada solidarności) określają traktaty. Zasady operacyjne – wskazują ogólne cele działania UE – regulują traktaty oraz inne akty prawne UE.

15 Zasady generalne 1. Zasada subsydiarności – podstawowa zasada działania UE 2. Zasada koordynacji – dotyczy następujących zagadnień: - zintegrowanego wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów finansowych

16 - koordynowania przez Komisję polityk regionalnych krajów członkowskich
- dążenia do harmonijnego rozwoju przestrzeni europejskiej. 3. Zasada elastyczności: - uznanie zróżnicowania i specyfiki regionów - tradycje, dążenia państw, realne możliwości wynikające z etapu rozwoju.

17 Zasady operacyjne Zasada koncentracji; spełnia następujące cele:
Umożliwia wzrost udziału funduszy strukturalnych w budżecie UE; Pozwala ograniczać rozproszenie udziału funduszy oraz ułatwiać ich koncentrację na konkretnych celach polityki UE; Umożliwia geograficzną koncentrację środków pomocowych.

18 Zasada programowania; finansowanie projektów jest możliwe tylko na podstawie kompleksowego i zintegrowanego opracowania. Niezbędne są odpowiednie dokumenty planistyczne. Zasada partnerstwa; wszyscy uczestnicy procesu programowania są zobowiązani do współdziałania. Zasada dodatkowości; środki pochodzące z UE stanowią jedynie wsparcie własnych funduszy.

19 Inne zasady UE istotne dla polityki regionalnej
Zasada solidarności Zasada komplementarności działań (uzupełnianie się działań UE i kraju) Zasada koordynacji – finansowanie określone funduszami strukturalnymi winno być powiązane z pozostałymi instrumentami finansowymi

20 Zasada zgodności – zgodność ze wszystkimi politykami oraz ustawodawstwem wspólnotowym
Zasada spójności – podstawę stanowi JAE zobowiązujący państwa UE do zachowania spójności z polityką ekon. Zasada monitoringu.

21 Uwarunkowania polityki rozwoju regionów
Cywilizacja informacyjna Ekologizacja - technokratyzacja Demokratyzacja – centralizacja „Unionizacja – autonomizacja Metropolizacja – peryferyzacja

22 Zrównoważony rozwój Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego ;
Należy uwzględnić nie tylko środowisko przyrodnicze, ale także aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe rozwoju.

23 Założenia polityki regionalnej 2007-2013
1. Strategia lizbońska: 2 podstawowe cele: pobudzanie innowacyjności gospodarki; wzrost zatrudnienia. 2. Polityka spójności opiera się na następujących założeniach: 1). Objęcie polityką spójności wszystkich państw członkowskich; budżet polityki stanowi ponad 1/3 budżetu UE; 2). Zachowanie zasady koncentracji działań realizujących trzy podstawowe cele: „konwergencja”: przyspieszenie rozwoju najsłabszych państw i regionów;

24 Wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy (jest to cel priorytetowy; 81 % środków).
-konkurencyjność regionalna i zatrudnienie- zwiększenie konkurencyjności regionów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach celu 1. -Europejska współpraca terytorialna – umacnianie współpracy transgranicznej.

25 3). Ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 4). Rezygnacja z niektórych inicjatyw. 5). Uproszczenie wdrażania.

26 Europejska współpraca terytorialna
1). Współpraca transgraniczna; inicjatywy lokalne i regionalne 2). Współpraca transnarodowa 3). Współpraca międzyregionalna. Polska spełnia warunki celu Konwergencja (cały obszar RP); oraz cel 3 Europejska współpraca terytorialna

27 Ustawa o zasadach polityki regionalnej
Prowadzący politykę rozwoju W skali kraju W skali regionu W skali lokalnej Rada Ministrów Samorząd województwa Samorząd powiatowy i gminny Sposób realizacji strategii Strategie rozwoju kraju, strategie sektorowe Strategia rozwoju województwa Strategia rozwoju lokalnego, w tym powiatów i gmin Konkretyzacja Krajowe i regionalne programy operacyjne, umowy i porozumienia międzynarodowe, programy oraz instrumenty prawne i finansowe UE Regionalne programy operacyjne Plany wykonawcze obejmujące skoordynowane tematycznie programy operacyjne

28 Charakterystyka nowej ustawy
Definicja polityki regionalnej – zespół wzajemnie powiązanych działań zmierzających do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społecznej i gospodarczej oraz terytorialnej w skali kraju, regionu i w skali lokalnej. Ustalenie 15 dziedzin, np. tworzenie nowych miejsc pracy; stymulowanie przedsiębiorczości; modernizacja infrastruktury; Strategia rozwoju kraju będzie przygotowana na 7 lat. Winna zostać opracowana z uwzględnieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, wymagań ochrony środowiska, kierunków rozwoju określonych w dokumentach strategicznych i politykach UE; Forma ustawy; premier będzie informowała corocznie Sejm i senat o stopniu jej wykonania; aktualizacja min 1x na 4 lata Programy operacyjne


Pobierz ppt "Rozwój województw. Analiza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google