Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regionalna Rozwój województw. Analiza. Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw Grupy wskaźników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regionalna Rozwój województw. Analiza. Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw Grupy wskaźników."— Zapis prezentacji:

1 Polityka regionalna Rozwój województw. Analiza

2 Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw Grupy wskaźników dynamikiWagiPodgrupy wskaźników dynamikiWagi Gospodarka40Wartość PKB15 Wydajność pracy5 Napływ kapitału zagranicznego5 Struktura gospodarki4 Aktywność zawodowa5 Warunki pracy3 Otoczenie biznesu3 Infrastruktura techniczna10Infrastruktura transportu4 Infrastruktura bytowa komunalna)3 Infrastruktura ochrony środowiska3

3 Grupy wskaźników dynamikiWagiPodgrupy wskaźników dynamikiWagi Kapitał ludzki20Przemiany demograficzne2 Poziom wiedzy3 Zdrowie3 Wykluczenie społeczne3 Poziom przedsiębiorczości3 Poziom aktywności społecznej3 Poziom przestępczości3 Warunki życia20Zamożność gospodarstw domowych4 Warunki mieszkaniowe4 Wyposażenie gospodarstw domowych2 Infrastruktura szkolnictwa2 Infrastruktura ochrony zdrowia2 Infrastruktura kultury2 Infrastruktura bezpieczeństwa powszechnego4 Funkcjonowanie samorządów10Funkcjonowanie samorządów gminnych10

4 Cząstkowy wskaźnik dynamiki rozwoju gospodarki

5 Cząstkowy wskaźnik syntetyczny dynamiki rozwoju infrastruktury

6 Cząstkowy wskaźnik syntetyczny dynamiki rozwoju kapitału ludzkiego Źródło Opracowanie IBnGR

7 Wskaźnik syntetyczny dynamiki funkcjonowania samorządów

8 Syntetyczny wskaźnik sukcesu województw w latach 1999-2004

9 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach 1999-2004 na tle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 1999 r.

10 Województwo śląskie w rankingu sukcesu rozwojowego w latach 1999-2004 aspekty sukcesu rozwojowegoLokata (wśród 1 6 województw) Gospodarka4 Infrastruktura techniczna13 Kapitał ludzki16 Warunki życia14 Funkcjonowanie samorządów1 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego10

11 Województwo świętokrzyskie w rankingu sukcesu rozwojowego w latach 1999-2004 aspekty sukcesu rozwojowegoLokata (wśród 16 województw) Gospodarka1 Infrastruktura techniczna4 Kapitał ludzki1 Warunki życia3 Funkcjonowanie samorządów16 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego1

12 Polityka regionalna – Polityka strukturalna – celowe działanie, które prowadzi do zmiany struktury gospodarczej i rozwoju gospodarczego danego obszaru. Polityka spójności – działanie, które ma prowadzić do zmniejszenia różnic rozwojowych poszczególnych obszarów. Uwzględnia się następujące wskaźniki: produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca i stopę bezrobocia.

13 Zasady rozwoju regionalnego I. Ogólne zasady Jedność w różnorodności Rozwój zintegrowany z otoczeniem „Długa fala”

14 Zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej Dwie grupy zasad: Zasady generalne (w szczególności zasada solidarności) określają traktaty. Zasady operacyjne – wskazują ogólne cele działania UE – regulują traktaty oraz inne akty prawne UE.

15 Zasady generalne 1. Zasada subsydiarności – podstawowa zasada działania UE 2. Zasada koordynacji – dotyczy następujących zagadnień: - zintegrowanego wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów finansowych

16 - koordynowania przez Komisję polityk regionalnych krajów członkowskich - dążenia do harmonijnego rozwoju przestrzeni europejskiej. 3. Zasada elastyczności: - uznanie zróżnicowania i specyfiki regionów - tradycje, dążenia państw, realne możliwości wynikające z etapu rozwoju.

17 Zasady operacyjne Zasada koncentracji; spełnia następujące cele: 1. Umożliwia wzrost udziału funduszy strukturalnych w budżecie UE; 2. Pozwala ograniczać rozproszenie udziału funduszy oraz ułatwiać ich koncentrację na konkretnych celach polityki UE; 3. Umożliwia geograficzną koncentrację środków pomocowych.

18 Zasada programowania; finansowanie projektów jest możliwe tylko na podstawie kompleksowego i zintegrowanego opracowania. Niezbędne są odpowiednie dokumenty planistyczne. Zasada partnerstwa; wszyscy uczestnicy procesu programowania są zobowiązani do współdziałania. Zasada dodatkowości; środki pochodzące z UE stanowią jedynie wsparcie własnych funduszy.

19 Inne zasady UE istotne dla polityki regionalnej Zasada solidarności Zasada komplementarności działań (uzupełnianie się działań UE i kraju) Zasada koordynacji – finansowanie określone funduszami strukturalnymi winno być powiązane z pozostałymi instrumentami finansowymi

20 Zasada zgodności – zgodność ze wszystkimi politykami oraz ustawodawstwem wspólnotowym Zasada spójności – podstawę stanowi JAE zobowiązujący państwa UE do zachowania spójności z polityką ekon. Zasada monitoringu.

21 Uwarunkowania polityki rozwoju regionów Cywilizacja informacyjna Ekologizacja - technokratyzacja Demokratyzacja – centralizacja „Unionizacja – autonomizacja Metropolizacja – peryferyzacja

22 Zrównoważony rozwój Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego ; Należy uwzględnić nie tylko środowisko przyrodnicze, ale także aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe rozwoju.

23 Założenia polityki regionalnej 2007-2013 1. Strategia lizbońska: 2 podstawowe cele: pobudzanie innowacyjności gospodarki; wzrost zatrudnienia. 2. Polityka spójności opiera się na następujących założeniach: 1). Objęcie polityką spójności wszystkich państw członkowskich; budżet polityki stanowi ponad 1/3 budżetu UE; 2). Zachowanie zasady koncentracji działań realizujących trzy podstawowe cele: „konwergencja”: przyspieszenie rozwoju najsłabszych państw i regionów;

24 Wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy (jest to cel priorytetowy; 81 % środków). -konkurencyjność regionalna i zatrudnienie- zwiększenie konkurencyjności regionów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach celu 1. -Europejska współpraca terytorialna – umacnianie współpracy transgranicznej.

25 3). Ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 4). Rezygnacja z niektórych inicjatyw. 5). Uproszczenie wdrażania.

26 Europejska współpraca terytorialna 1). Współpraca transgraniczna; inicjatywy lokalne i regionalne 2). Współpraca transnarodowa 3). Współpraca międzyregionalna. Polska spełnia warunki celu Konwergencja (cały obszar RP); oraz cel 3 Europejska współpraca terytorialna

27 Prowadzący politykę rozwoju W skali krajuW skali regionuW skali lokalnej Rada MinistrówSamorząd województwa Samorząd powiatowy i gminny Sposób realizacji strategii Strategie rozwoju kraju, strategie sektorowe Strategia rozwoju województwa Strategia rozwoju lokalnego, w tym powiatów i gmin KonkretyzacjaKrajowe i regionalne programy operacyjne, umowy i porozumienia międzynarodowe, programy oraz instrumenty prawne i finansowe UE Regionalne programy operacyjne Plany wykonawcze obejmujące skoordynowane tematycznie programy operacyjne Ustawa o zasadach polityki regionalnej

28 Charakterystyka nowej ustawy Definicja polityki regionalnej – zespół wzajemnie powiązanych działań zmierzających do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społecznej i gospodarczej oraz terytorialnej w skali kraju, regionu i w skali lokalnej. Ustalenie 15 dziedzin, np. tworzenie nowych miejsc pracy; stymulowanie przedsiębiorczości; modernizacja infrastruktury; Strategia rozwoju kraju będzie przygotowana na 7 lat. Winna zostać opracowana z uwzględnieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, wymagań ochrony środowiska, kierunków rozwoju określonych w dokumentach strategicznych i politykach UE; Forma ustawy; premier będzie informowała corocznie Sejm i senat o stopniu jej wykonania; aktualizacja min 1x na 4 lata Programy operacyjne


Pobierz ppt "Polityka regionalna Rozwój województw. Analiza. Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw Grupy wskaźników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google