Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Gminna Mapa Energetyczna II” Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia w ciepło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Gminna Mapa Energetyczna II” Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia w ciepło."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „Gminna Mapa Energetyczna II” Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia w ciepło. Grupa docelowa - przedstawiciele JST: włodarze, radni i pracownicy zajmujący się tematyką energetyczną i inwestycjami energooszczędnymi oraz planowaniem strategicznym i funduszami UE, a projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i metodologii opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej, jako narzędzi planowania gospodarki energią w gminie. 32 dni szkoleniowe dla pracowników samorządowych w całym kraju.

3 Projekt „Gminna Mapa Energetyczna II” W ramach projektu GME II powstanie: 5 modelowych analiz wykonalności przedsięwzięć obniżających emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. dwa modelowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej: jeden dla miasta i jeden dla małej gminy wiejskiej. Kurs e-learningowy - pełny pakiet materiałów ze szkoleń stacjonarnych. Pozwoli na pogłębienie nabytej już wiedzy oraz jej usystematyzowanie. www.gme2.pl

4 Strategia 2020: Pięć głównych celów dla całej UE, wśród nich Cel 20/20/20: Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 %. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające) 20 % energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (dla PL 15%) efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 %

5 Dyrektywy UE 1.Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – unieważniła dyrektywy o promocji kogeneracji (2004/8/EC) i w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (2006/32/WE). 2.Dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - projektowanie konkretnych wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 3.Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

6 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE do 2050 roku Źródło: www.igcp.org.pl

7 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – perspektywa polska Źródło: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey & Company dla MG

8 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Rok 2013 - w Ministerstwie Gospodarki powstaje koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), nawiązujących do NPRGN. Pomysł oparto na funkcjonującym od 2008 r. europejskim „Porozumieniu burmistrzów”. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej - główny cel PGN: ograniczenie emisji musi być jasno i mierzalnie zdefiniowany. Przygotowanie planów dofinansowane z POIiŚ, Działanie 9.3 – PGN kluczowy dokument dla możliwości ubiegania się o środki z nowej perspektywy 2014 – 2020 - projekty mają być wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym.

9 1 stycznia 2014 - zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wynik wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Cel - obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich UE. Wymagania dotyczące wskaźników EP (zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynników U (współczynnik przenikania ciepła) konsekwentnie zwiększane wraz z początkiem 2017 r. oraz 2021 r. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Nowe warunki techniczne budynków

10 PGN – kolejne kroki 10 Inwentaryzacja bazowa (BEI) Określenie priorytetów Plan działań Procedura SOOŚ Przyjęcie dokumentu przez Radę Wdrożenie Ewaluacja (MEI)

11 Co obejmuje BEI? 1. Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne 2. Oświetlenie publiczne 3. Inne budynki i urządzenia budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) budynki mieszkalne przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU) 4. Transport drogowy 11 Proces gromadzenia danych do BEI może stanowić okazję do zajęcia się kluczowymi kwestiami związanymi z energią: racjonalizacja liczby punktów poboru energii zmiana umów z dostawcami energii zainicjowanie zarządzania energią na terenie Gminy zidentyfikowanie budynków, które zużywają najwięcej energii i zaplanowanie dla nich działań pozwalających zidentyfikować obszary problemowe i podjąć działania naprawcze

12 Warto zwrócić uwagę na: Czas niezbędny do zgromadzenia i weryfikacji danych dotyczących okresu (roku) bazowego Niedobory danych (GUS, dystrybutorzy) z lat 90 XX w. Nakładanie się pewnych obszarów informacji i brak w innych Niezbędne zasoby (czas i finanse) w celu weryfikacji emisji w sektorze mieszkaniowym – koszty wizji lokalnych Zmiany demograficzne i terytorialne z ostatnich 25 lat, które mogą wypaczać efekty (np. oddzielenie się nowych gmin czy przyłączenie) Wybór metodologii kalkulacji bazowej emisji Wyłączenie instalacji objętych systemem ETS 12

13 Działania strategiczne Opracowany PGN musi zakładać strategiczne podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, które tworzą negatywną sytuację obecną. Działania te mogą mieć miejsce na wielu polach: Stworzenie narzędzi do priorytetyzacji działań energetycznych (procedura oceny) Wdrożenie narzędzi do ograniczania strat ciepła w budynkach mieszkalnych oraz poprawy sprawności układów grzewczych Maksymalizacja wykorzystania ciepła sieciowego i nośników niskoemisyjnych (zapisy w MPZP, Wykorzystanie ciepła odpadowego gdzie to możliwe /opłacalne Poprawa wykorzystania transportu miejskiego (trasy/kursy/wyposażenie/ceny) Poprawa płynności ruchu Zwiększenie udziału pojazdów niskoemisyjnych (w tym elektrycznych zasilanych energią z kogeneracji ) 13

14 Wymogi NFOS przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie inwestycji do WPF), wskazanie mierników osiągnięcia celów, określenie źródeł finansowania, plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury), spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza), zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach, m.in: – zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła, – zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, – gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH 4 ze składowisk) – fakultatywnie, – produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS. oraz zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc. 14

15 Kontakt w sprawie terminów i miejsc szkoleń: Martyna.bytomska@biuroaltima.pl Tel 533 498 015 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ plany@biuroaltima.pl Grupa Doradcza Altima sp. z o.o. Ligocka 103 40568 Katowice 15


Pobierz ppt "Projekt „Gminna Mapa Energetyczna II” Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia w ciepło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google