Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby motywowania ucznia do obecności w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby motywowania ucznia do obecności w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Sposoby motywowania ucznia do obecności w szkole

2 Szkolna strategia wzmacniania wysokiej frekwencji (zapisy dokumentacji szkolnej; ogólnoszkolne, zaplanowane sposoby wzmacniania wysokiej frekwencji) Wszyscy nauczyciele znają i konsekwentnie stosują zasady rozliczania frekwencji uczniów Szkoła ma opracowany system nagradzania wysokiej frekwencji, oraz dyscyplinowania uczniów wagarujących Szkoła ma opracowany i stosowany konsekwentnie przez wszystkich nauczycieli sposób kontaktowania się z rodzicami uczniów nieobecnych i z niską frekwencją Szkoła współpracuje ściśle z samorządem uczniowskim w zakresie wzmacniania wysokiej frekwencji „+” punkt za 100% frekwencji

3 Szkolna strategia wzmacniania wysokiej frekwencji
(zapisy dokumentacji szkolnej; ogólnoszkolne, zaplanowane sposoby wzmacniania wysokiej frekwencji) Nagradzanie: wycieczka za 100% frekwencji lub książka List pochwalny Dziennik elektroniczny – stały kontakt z rodzicami poprzez wiadomości dla rodziców Telefon do rodziców Systematyczne informowanie o frekwencji Ostrzeżenia dla osób z niską frekwencją Brak możliwości samodzielnego usprawiedliwiania Informowanie pracodawców

4 Zasady organizacji pracy szkoły i sposoby zapewniania opieki i bezpieczeństwa (np. sposoby monitorowania miejsc „wrażliwych”; sposoby zapewniania bezpieczeństwa w szkole; rytm pracy szkoły) Monitoring Dyżury nauczycieli System jednozmianowy – uczniowie nie kończą późno Współpraca z policją i strażą miejską Organizacja zajęć profilaktycznych Portier przy wejściu Możliwość wejścia przez „jedne drzwi” (ucieczki uczniów od razu widoczne) Librus – lepsza komunikacja z rodzicami Współpraca z pedagogiem i psychologiem Zamykanie drzwi Zebrania i współpraca z rodzicami

5 Motywujące do obecności w szkole metody nauczania (przykłady)
Praca projektowa, wymagająca obecności całej grupy Realizacja zadań w postaci próbnej matury lub egzamin zawodowy Uczestnictwo w turniejach zespołowych Ocenianie pracy na lekcji Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych Techniki multimedialne Metody aktywizujące Praca z różnorodnymi, ciekawymi, nowoczesnymi metodami dydaktycznymi Stosowanie metody projektów

6 Motywujące do obecności w szkole zajęcia wychowawcze (przykłady)
Ciekawe, inspirujące lekcje wychowawcze i nie tylko Zajęcia integracyjne, budujące więzi między uczniami Zajęcia tematyczne np. patriotyczne, dotyczące zdrowego odżywiania Wspólne przygotowanie projektów i imprez szkolnych Dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania, grupy taneczne, muzyczne, koła filmowe Ping pong na korytarzu

7 Sposoby pozyskiwania rodziców do współpracy przy utrzymywaniu wysokiej frekwencji.
zachęcanie do korzystania z dziennika elektronicznego pogadanka na zebraniu dot. skutków nieobecności ucznia w szkole (zaległości do nadrobienia, w niektórych przypadkach potrzebna pomoc przy nadrobieniu zaległości w językach obcych informowanie rodziców poprzez upomnienia uczniów i nagany za frekwencję

8 Sposoby pozyskiwania środowisk lokalnych do współpracy przy utrzymywaniu wysokiej frekwencji (np. forma współpracy z pracodawcami; kontakt z sąsiadami szkoły). Informowanie pracodawców o frekwencji w szkole Organizowanie ciekawych imprez , akademii Współpraca z policją i strażą miejską Kontakt poprzez dziennik Librus z pracodawcami Kontrola podczas praktyk Nagrody fundowane przez pracodawców za frekwencję Stypendia starosty dla najlepszych Nagrody książkowe dla najlepszych Wycieczki dla najlepszych Kontakt poprzez dziennik Librus z rodzicami

9 Sposoby przekonywania uczniów, że obecność w szkole jest pożądana i korzystna.
Uświadomienie uczniom, że: Nieobecność na lekcji = duże trudności w samodzielnym opanowaniu opuszczonego materiału Strata czasu i wysiłku na nadrobienie materiału, który to czas można by wykorzystać np. na rozrywkę. Dezintegracja z grupą klasową Obniżenie ocen z przedmiotu i z zachowania Wysoka frekwencja = nagrody na koniec roku Zagrożenie niesklasyfikowaniem z przedmiotu

10 Monity, czyli zdania, powiedzenia, które warto kierować do uczniów, aby motywować ich do obecności w szkole (cytaty). Kto jest, ten decyduje - kogo nie ma niech żałuje! Nieobecni – sami tracą Nieobecni nie maja głosu! „Jasiu” jak nam ciebie brakowało wczoraj na zajęciach Dzień bez ciebie to dzień stracony. Kontekst Pamiętajcie! Powyżej 50% nieobecności będzie NKL. Kontekst Nie lękajcie się „Czego Jaś się nie nauczy za młodu, tego Jan nie …” Jacek! Nie gwiazdorz! W szkole dostaniesz snikersa!!! Nieważne, że nie chcesz chodzić, ważne ze musisz!!! Kontekst

11 Sposoby włączania uczniów w życie szkoły – sposoby budowania emocjonalnej relacji.
Zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez szkołę, odpowiednie nagradzanie Organizowanie kółek zainteresowań, rozwijanie pasji uczniów Zachęcanie do samodzielnych inicjatyw i ich promowanie Angażowanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły Współpraca z samorządem szkolnym Działalność samorządu szkolnego Wymiany

12 Sposoby integrowania uczniów danej klasy – sposoby budowania dobrej atmosfery.
Wycieczki integracyjne Imprezy okolicznościowe Pomoc koleżeńska Organizowanie happeningów Wigilia szkolna Dyskoteki szkolne Rajdy – obozy przetrwania Udział klasy w akcjach społecznych Praca w parach i grupach

13 Specyficzne rady umożliwiające efektywne oddziaływania profilaktyczne wg R. Blumma(1999) można zebrać w następujące wskazówki: zbuduj silne, emocjonalne relacje młodzież - dorośli, przedstaw jasną i dobrze określoną filozofię na temat dorastania oraz określ do czego dana młodzież dąży i co chce osiągnąć, buduj podstawowe działania (interwencje) na gruncie teorii rozwoju młodzieży, badając nieustannie (ewaluacja) co na nich działa a co na nich nie działa, określ co jest podstawową siłą i motywacją działań danej grupy, poznaj ich nawet gdy to będzie najbardziej przeszkadzająca i trudna młodzież, buduj z nimi wspólnie tą siłę, rozpoznaj zasoby jakimi dysponują, także ludzkie, poznaj gdzie i z kim działają, rekrutuj ich do wspólnej pracy,

14 aktywizuj młodych ludzi w działania planowania i opieki wykraczające poza obszar diagnozowanego problemu i interwencji interwencją, dostarcz umiejętności życiowych wykraczających poza ograniczanie zgłaszanych problemów. upowszechnianie praw i obowiązków, zasad przez Samorząd Uczniowski kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem zapoznanie uczniów z technikami uczenia się rodzice wyjeżdżający do pracy za granicę powinni zostawić wychowawcy klasy pisemną informację o opiekunach dziecka (podczas ich nieobecności), (z nr telefonu) angażowanie uczniów, szczególnie zagrożonych powstaniem wagarów, w sprawy szkoły poprzez udział w przedsięwzięciach – wypracowanie odpowiedzialności za sprawy szkolne i rozwijanie więzi ze szkołą Zajęcia: radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej, sztuka odmawiania – także środków odurzających; wypracowanie z uczniami nawyków rezygnacji z wagarów pomoc uczniom klas I w adaptacji do nowych warunków środowiskowych szkoły średniej integrowanie uczniów na poziomie klasy i szkoły zapobieganie rytualnym wycieczkom, np. „Pierwszy dzień wiosny”, organizowanie alternatywnych obchodów święta wiosny ankieta - mająca na celu zbadanie przyczyn opuszczania zajęć lekcyjnych, wiedzy na temat skutków takich Silnie zindywidualizowana relacja Trening umiejętności społecznych dla uczniów włączenie relacji i wsparcia rówieśniczego do interwencji

15 WYBRANE METODY PRACY SŁUŻĄCE UCZENIU SIĘ UCZNIA:   Wprowadzamy różne formy pracy w grupie (różnicujemy skład grup uczniowskich pracujących wspólnie, aby poszerzać zakres doświadczeń i integrować). metoda ABC ( np. prosimy o zapisanie pozytywnych i lub negatywnych aspektów danego zagadnienia /procesu/wydarzenia z użyciem określeń na kolejne litery alfabetu, potem odczytujemy - możemy wprowadzić elementy rywalizacji – dobra metoda na zainteresowanie tematem lub powtórzenie) metoda 5 z 25 ( podajemy listę 25 cech danego zjawiska lub 25 czynników istotnych dla zagadnienia; każdy uczeń ma w czasie 3 minut wybrać „swoje” 5 określeń i zapisać na karteczce, następnie tworzymy grupy, które mają przedyskutować swoje wybory i wspólnie wybrać 5 cech/czynników)

16 metoda 66 ( tworzymy 6-osobowe grupy, które mają przez 6 minut wspólnie rozmawiać na zadany temat/problem; po upływie 6 minut jeden z uczniów – oddelegowany lub poproszony przez nauczyciela prezentuje stanowisko grupy/odpowiada na pytanie - dobra metoda na powtarzanie lub wstęp do dyskusji) przystanki/sztafeta (przygotowujemy karty z pytaniami/zagadnieniami do uzupełnienia – tworzymy tyle grup ile kart, potem prosimy o wypełnianie kart i przesyłanie do kolejnej grupy, tak, aby każda grupa popracowała z każdym zagadnieniem; wypełnione karty referują na forum liderzy grup – metoda przygotowująca do dyskusji, zbierająca wiedzę)

17 kapelusze de Bono: Kapelusz biały — FAKTY
Zbadane, wiadome liczby, dane. Co wiemy? Zestaw neutralnych informacji. Sta­ramy się o obiektywizm, bezstronność. Zachowujemy się jak chłodny, opanowany naukowiec. Kapelusz czerwony — EMOCJE Odczucia, wątpliwości, oceny. Co odczuwamy w związku z daną postacią, jej po­stawą, z tak postawionym problemem? Czy to nam się podoba, czy nie? Co budzi niepokój? Możemy nie podawać logicznego wytłumaczenia faktów. Kapelusz czarny — PESYMIZM Wady, niedociągnięcia, braki, niekonsekwencje, negatywne skutki. Krytyka. Wi­dzenie sprawy w czarnych barwach. Kapelusz żółty — OPTYMIZM Zalety, korzyści. Koncentrujemy się na pozytywnych cechach. Optymistyczne wi­dzenie spraw, niemal przez różowe okulary. Pełny entuzjazm i szukanie pozytyw­nych aspektów sprawy, postawy. Kapelusz zielony — MOŻLIWOŚCI Alternatywne, lepsze rozwiązania. Możemy wysuwać różnorodne sugestie. Co można by zrobić, zmienić? Jak udoskonalić? Możemy posłużyć się „prowokacją", wypuszczać „balony próbne" w rodzaju: co by było, gdyby... Kapelusz niebieski — ANALIZA PROCESU Wnioski, konkluzje, synteza. Oglądanie przebiegu procesu myślowego „z góry", przyjęcie roli arbitra, obserwatora Który kolor przeważa? Czy wypowiedziano stano­wiska wszystkich kolorów? Jakim kolorem należałoby się jeszcze zająć?

18 dyskusje, w tym z użyciem analizy SWOT, „drzewka decyzyjnego”  oferujemy uczniom klasy/klas przygotowanie projektu przedmiotowego lub lepiej międzyprzedmiotowego (aktywność w grupie, konieczność przygotowania różnych materiałów z różnych źródeł np. Powstanie Kościuszkowskie w mojej miejscowości (np. artykuł, fotografie, szlak turystyczny, projekt promocji.)  stosujemy pracę w parach także w celu rozładowana napięcia uczniów i doświadczenia sytuacji uczenia kogoś (np. nauczyciel głośno stawia kolejne pytania, uczniowie mają sobie (cicho) wzajemnie w odpowiadać; potem nauczyciel może sprawdzić wiedzę prosząc wybranego ucznia lub zapytać czy potrzebne są wyjaśnienia – metoda do wykorzystania np. w czasie lekcji z nowymi treściami; jako przerywnik.

19 INNE DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ
Burza mózgów. Grupa w sposób otwarty zastanawia się nad określonym problemem i zapisuje różne rozwiązania, nie oceniając, czy są one realne Budowanie ducha klasy: Komentarze nauczyciela, wspomagające tworzeniu się u uczniów poczucia godności, zaangażowania, samodzielności, świadomej, poszukującej postawy wobec życia oraz sprzyjające integracji z grupą. Co wiem, co chcę wiedzieć i co umiem, czyli „wcu". Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel prosi uczniów o zanotowanie, co już wiedzą na dany temat i czego są ciekawi. Czym się różnią? Uczniowie wyszukują cechy, odróżniające od siebie wskazane elementy. Czytanie w parach. Uczniowie w parach, na zmianę głośno czytają zadany tekst. Dobrze, że..., ale następnym razem... Uczniowie analizują swoje postępowanie i zapisują, co, ich zdaniem, wypadło dobrze, a co następnym razem mogliby zrobić inaczej. Krok po kroku - ćwiczenie pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie ćwiczą określoną umiejętność pod kierunkiem nauczyciela, nabierając stopniowo coraz większej wprawy. Najlepsze rozwiązanie - debata. Pary uczniów przygotowują argumenty „za" lub „przeciw", w związku z kontrowersyjnym tematem. Następnie „za" i „przeciw" łączą się w czwórki, aby wyjaśnić swoje stanowisko i uzgodnić najlepsze rozwiązanie zalecane przez całą czwórkę. Najważniejsza jest nauka. Wyjaśnienie, że celem lekcji jest nauka, a nie zdobywanie ocen oraz zachęcenie uczniów do postępowania zgodne z tą zasadą. Nauczanie warstwami - spiralny układ materiału. Powracanie od czasu do czasu do określonych tematów, aby wiedza utrwalała się stopniowo, a ryzyko utraty zainteresowania uczniów było jak najmniejsze.

20 Powtarzanie chórem. Uczniowie powtarzają razem informacje, często w odpowiedzi na podnoszone przez nauczyciela karty lub zadawane pytania. Praca domowa z możliwością wyboru. Praca domowa dająca uczniom możliwość wyboru Pytanie - wszyscy piszą. Każdy uczeń pisze odpowiedź na pytanie, a następnie nauczyciel pyta jednego ucznia lub sam podaje prawidłową odpowiedź. Zadanie na dobry początek. Praca, którą uczniowie mają się zająć natychmiast po wejściu do klasy. Zapytaj kolegę. Nauczyciel poleca uczniom, którzy sobie nie radzą, żeby poprosili kolegę lub koleżankę o pomoc. Zaryzykuj. Przypominanie uczniom, że uczenie się często wiąże się z ryzykiem i zachęcanie ich, aby je podejmowali podczas lekcji. Zasada „tylko raz". Nauczyciel ogłasza, że wszystko będzie wyjaśniał tylko jeden raz i jeśli uczniowie potrzebują pomocy, będą musieli skorzystać z własnej inteligencji, żeby znaleźć sposób, jak sobie poradzić. Zdania podsumowujące. Zdania, które uczniowie piszą po zastanowieniu się nad lekcją lub niedawnym doświadczeniem, zaczynające się od zwrotów: Dowiedziałem się, że...; Zaczynam się zastanawiać...; Zdziwiłam się, że...

21 Zestawienia pojęć. Wywieszone w klasie zestawienie ważnych pojęć, przeglądane co jakiś czas w celu lepszego zrozumienia tych zagadnień. stosowanie ankiet aktywizujących - pytania na karcie/tablicy/wypowiedziane otwierające na samodzielne refleksje tematyczne, następnie np. omówienie w grupie odpowiedzi bez obowiązku ujawniania osobistych (metoda np. na początek lektury; tematu, który ma także odniesienia do życia codziennego a np. należy do wiedzy ścisłej) przekazywanie indywidualnych kart pracy z zadaniami stosowanie ciekawych instrukcji do zadań np. realizowanych w grupie uczniów wprowadzanie do realizacji treści przedmiotowych metafor/analogii (słownych/graficznych) tworzenie np. kart oceny wypowiedzi/tekstu np. prezentacji/mowy/reportażu – szczegółowa tabelka wymagań do danej formy. W miarę możliwości przećwiczenie samooceny uczniowskiej i oceny koleżeńskiej. przygotowywanie zagadnień do dłuższych lektur/trudniejszych działów i przekazywanie przed ich umówieniem– ukierunkowanie pracy ucznia. Można proponować pisemne odpowiedzi lub traktować je jako wskazówki do sprawdzianu. w marę możliwości czasowych, najlepiej w czasie obozów naukowych organizować większe symulacje procesów/wprowadzać elementy parateatralne.


Pobierz ppt "Sposoby motywowania ucznia do obecności w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google