Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków"— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków
z UE

2 Rok 2014 to początek nowego okresu programowania, w którym przyjdzie zmierzyć się samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji pozarządowych z wyzwaniem, jakim jest efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie środków UE przewidzianych dla Polski w ramach perspektywy finansowej

3 Województwa Łódzkiego 2020,
Na poziomie regionalnym podstawowym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, która wyznacza kierunki rozwojowe regionu uwzględniając jego rzeczywiste potencjały i bariery.

4 Istotą Strategii WŁ 2020 jest zrównoważony rozwój regionu, realizowany poprzez politykę horyzontalną (spójność gospodarcza, społeczna, przestrzenna i sprawność zarządzania) oraz wykorzystanie unikalnych potencjałów regionu i wspieranie projektów zintegrowanych terytorialnie, realizowane poprzez politykę terytorialno – funkcjonalną (obszary miejskie i wiejskie oraz obszary funkcjonalne).

5 Polityka spójności w województwie łódzkim oparta na zasadach: partnerstwa, wielo- funduszowości i na instrumentach finansowych. Polityka terytorialno – funkcjonalna oparta na współpracy oraz partnerstwie w celu tworzenia a także realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich, wykorzystująca efekt synergii w procesach rozwoju i prowadząca do zmniejszenia skali polaryzacji i włączenia słabszych ekonomicznie jednostek w procesy rozwoju.

6 W celu realizacji zintegrowanej polityki rozwoju w ujęciu funkcjonalno – terytorialnym w Strategii WŁ 2020 zostało wykreowanych 5 obszarów funkcjonalnych: Łódzki Obszar Metropolitalny Zagłębie Górniczo – Energetyczne Bełchatów – Szczerców - Złoczew Zagłębie Ceramiczno – Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa Obszary turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

7

8

9

10 Jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w latach , finansowanym z funduszy UE, będzie Regionalny Program Operacyjny WŁ Jest to dokument o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzający m.in. do zwiększenia konkurencyjności regionu województwa łódzkiego oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystywanie potencjałów endogenicznych regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

11

12 Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 -2020
jest kluczowym dokumentem strategicznym, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do uwzględnionych w nim rozwiązań, systematyzuje wiedzę o Powiecie, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju Powiatu.

13 Powiatu Opoczyńskiego
Wizja rozwoju Powiatu Opoczyńskiego Powiat Opoczyński polskim zagłębiem ceramiczno – budowlanym, obszarem atrakcyjnym turystycznie, miejscem kultywowania lokalnych tradycji i oferującym godne warunki bytowe mieszkańcom.

14 Misja Powiatu Opoczyńskiego
Osiągnięcie pozycji lidera branży ceramiczno – budowlanej poprzez wykorzystanie obszaru funkcjonalnego oraz walorów krajobrazowych i kulturowych w celu zwiększenia atrakcyjności regionu.

15 Źródło: Opracowanie własne

16 Obszar Funkcjonalny Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Maz.
to obszar predysponowany do dalszego rozwoju przemysłu w branży ceramiczno – budowlanej w oparciu o posiadane zasoby naturalne. Jednym z kierunków interwencji podejmowanych w ramach projektów realizowanych na tym obszarze jest konieczność wzmocnienia pozycji lokalnych producentów na rynku krajowym i międzynarodowym.

17 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Obszar Funkcjonalny Zagłębie Ceramiczno - Budowlane Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

18 Zagłębie Ceramiczno – Budowlane w Powiecie Opoczyńskim
Obszar Funkcjonalny Zagłębie Ceramiczno – Budowlane w Powiecie Opoczyńskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie:

19 Zasoby surowcowo – produkcyjne i instytucjonalne na terenie Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego w powiecie opoczyńskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

20 Najważniejsze działania związane z Obszarem Funkcjonalnym Ceramiczno – Budowlanym:
1. Powstanie silnego zaplecza naukowo – badawczego z zakresu przemysłu ceramicznego i szklarskiego, 2. Rozwój specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i wyższym, 3. Rozwój wzornictwa przemysłowego, 4. Rozwój współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i JST oraz sferą naukowo – badawczą, 5. Poprawa dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej.

21 Obszar Funkcjonalny Turystyczny Doliny Rzeki Pilicy
to obszar rozwoju turystyki uzdrowiskowej, konferencyjnej i aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujący endogeniczne potencjały środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

22 Obszar Funkcjonalny Doliny Rzeki Pilicy
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

23 Obszar Funkcjonalny Doliny Rzeki Pilicy w Powiecie Opoczyńskim
Źródło: Opracowanie własne

24 Najważniejsze działania związane z Obszarem Funkcjonalnym Turystycznym Doliny Rzeki Pilicy :
1. Stworzenie spójnego wizerunku obszaru jako atrakcyjnego turystycznie, 2. Przygotowanie i realizacja zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, 3. Rozwój bazy turystycznej, 4. Usprawnienia powiązań drogowych.

25 1. Grażyna Wielgus – Przewodnicząca 2. Wiesław Turek
Starosta Opoczyński w lutym br. powołał Zespół ds. wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu oraz do pozyskiwania środków finansowych przez Powiat na lata 2014 – 2020 w składzie: 1. Grażyna Wielgus – Przewodnicząca 2. Wiesław Turek 3. Małgorzata Grzesińska 4. Izabela Borkowska 5. Maria Sołtysiak 6. Andrzej Reszel 7. Mieczysław Koćmiel 8. Wiesława Kurowska

26 Współpraca różnych partnerów działających na terenie Powiatu jest niezbędna dla kompleksowego, spójnego, bardziej skoordynowanego działania prorozwojowego na jego obszarze, jak również do pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, np. projekty partnerskie.

27 Porozumienie samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego
w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy

28 POWIAT OPOCZYŃSKI


Pobierz ppt "Dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google