Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z wdrażaniem funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 1920 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 1920 Wartość dofinansowania podpisanych 861 618 674 zł * umów o dofinansowanie - 861 618 674 zł * 2852 Liczba rozliczonych wniosków o płatność- 2852 611 597 855,76 zł na kwotę 611 597 855,76 zł 1699 Liczba przeprowadzonych kontroli- 1699 * w tym umowy rozwiązane

3 2138 Liczba wybranych projektów w powiatach województwa małopolskiego w ramach II Osi MRPO Liczba wybranych projektów w powiatach województwa małopolskiego w ramach II Osi MRPO

4 II Oś MRPO 2007-2013 – POWIAT NOWOTARSKI L.p. Miasto/Gmina Wnioski wybrane do dofinansowania Wnioskowane dofinansowanie z MRPO (w PLN)* 1.Nowy Targ 31 10 077 011 2.Rabka-Zdrój 15 21 671 010 3.Raba Wyżna 10 5 833 506 4.Jabłonka 7 4 877 589 5.Szaflary 7 1 983 600 6.Czarny Dunajec 5 1 736 026 7.Spytkowice 4 2 247 019 8.Nowy Targ- g. wiejska 4 544 274 9.Czorsztyn 3 1 343 000 10.Szczawnica 3 708 400 11.Krościenko Nad Dunajcem 1 1 965 000 Razem: 9052 892 085

5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE 2014-2020  większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego,  położenie nacisku na innowacyjność, badania i rozwój oraz współpracę biznesu z nauką,  wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS,  większa kontrola i wymagania wobec unijnych projektów,  zwiększone monitorowanie efektów realizacji projektów,  wzrost znaczenia zwrotnych instrumentów finansowych,  elektroniczny obieg dokumentacji.

6 Regionalna Strategia Innowacji 2013-2020 obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej

7 Zakres wsparcia dla Przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 Projekt MRPO 2014-2020 z kwietnia 2014 r. 1. GOSPODARKA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 8. RYNEK PRACY 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 13. POMOC TECHNICZNA

8 Zakres wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan finansowy Razem: 539 mln EUR Działania 3.2, 3.3 Działanie 1.2 Działanie 1.2 157 mln EUR 222 mln EUR 160 mln EUR Działania 8.5, 8.7, 8.9

9 W ramach 1, 3, i 8 Osi ok. 539 mln € przeznaczonych jest na wsparcie przedsiębiorczości 160 mln EUR 47 mln EUR 110 mln EUR 122 mln EUR 55 mln EUR 45 mln EUR

10 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw 1. Bezpośrednie wsparcie działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw:  badania oraz prace badawczo-rozwojowe,  wdrożenie wyników badań,  tworzenie i rozwijanie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dodatkowo: w ramach wspólnych projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych uzupełniające wsparcie na rzecz podnoszenia kompetencji kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych.

11 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY 2. Bony na innowacje dla MŚP (do 50 tys. zł) - zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz pobudzenie współpracy z organizacjami badawczymi i ośrodkami innowacji:  zakup i wdrożenie wyników badań,  opracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania technologicznego (produktu lub usługi),  testy laboratoryjne i analizy przedwdrożeniowe,  badania w zakresie optymalizacji produktu,  zakup licencji,  doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej,  wzornictwo przemysłowe. Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw

12 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY 3. Wsparcie ośrodków innowacji:  parki i inkubatory technologiczne,  centra transferu technologii,  klastry innowacyjne w obszarach inteligentnej specjalizacji regionalnej w zakresie:  infrastruktury,  oferty usług doradczych dla przedsiębiorstw. Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw

13 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY Rodzaje beneficjentów:  przedsiębiorcy  konsorcja przedsiębiorców,  konsorcja organizacji badawczych,  instytucje otoczenia biznesu,  organizacje pozarządowe,  podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi (z wyraźnie określoną funkcją B+R+I),  JST i jednostki organizacyjne JST mające osobowość prawną. Preferowane są projekty we współpracy lub partnerstwie. Formy finansowania: bezzwrotne dotacje.

14 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY Podział interwencji kraj-region:  na poziomie regionalnym wspierane będą inwestycje w zakresie: -badań i prac B+R – projekty do 3 mln PLN, -wdrożeń wyników prac B+R – projekty do 25 mln PLN, -infrastruktury B+R – projekty do 25 mln PLN. Ukierunkowanie wsparcia, czyli preferencje dla:  przedsięwzięć w obszarach specjalizacji regionalnej,  projektów realizowanych w ramach współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

15 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Plan finansowy RAZEM: 157 mln EUR 110 mln EUR 47 mln EUR

16 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu:  promocja przedsiębiorczości i kreowania innowacyjności (doradztwo),  przedsięwzięcia związane ze wsparciem aktywności małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne (targi, międzynarodowa współpra- ca gospodarcza, wsparcie doradcze i inwestycyjne przedsiębiorstw nastawionych na zwiększenie eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu). Beneficjenci: W obszarze promocji regionu i promocji przedsiębiorczości:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  instytucje otoczenia biznesu,  organizacje pozarządowe. W obszarze wspierania aktywności międzynarodowej:  MŚP, podmioty prowadzące działalność klastrową. Ostateczni odbiorcy:  MŚP zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności.

17 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 3.3 Wsparcie MŚP 3.3 Wsparcie MŚP (w ramach instrumentów zwrotnych lub mieszanych):  inwestycje rozwojowe,  wsparcie nowopowstałych firm (w tym start-up),  wsparcie aktywności międzynarodowej MŚP,  doradztwo dla MŚP (bony na specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP i podmiotów prowadzących działalność klastrową). Beneficjenci:  MŚP,  podmioty prowadzące działalność klastrową. Formy finansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej:  bezzwrotne dotacje,  instrumenty zwrotne i mieszane.

18 222 mln EUR Razem: 222 mln EUR Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY Plan finansowy Działania tylko w zakresie wsparcia przedsiębiorczości! 55 mln EUR 45 mln EUR 122 mln EUR

19 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY 8.5 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacja do zmian Cel: wyposażenie pracodawców w wiedzę, której znajomość ułatwi przeprowadzenie procesu adaptacyjnego, a pracowników w kompetencje, które umożliwią zachowanie pracy dotychczasowej, lub podjęcie pracy w nowym miejscu.  działania skierowane do sektora MŚP, który wymaga lub może wymagać wsparcia umożliwiającego dostosowanie się do zmian zachodzących w sytuacji gospodarczej;  działania na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmach;  kompleksowe programy dla MŚP, które przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz projekty realizowane na rzecz indywidualnych osób, które są zagrożone lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (m.in. doradztwo, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, dodatki mobilnościowe)

20 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY 8.7 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie Cel: powstanie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w regionie  działania skierowane do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (w tym także typu spin off/spin out);  ukierunkowanie szczególnie na obszary o niższym poziomie przedsiębiorczości;  wsparcie dotacyjne ograniczone do grup będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;  wsparcie zwrotne- m.in. pożyczki, poręczenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pozostałych uczestników projektu.

21 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY 8.9 Rozwój kompetencji kadr Cel: zapewnienie regionalnym kadrom dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych i uzyskanie przez pracowników niezbędnych kompetencji.  działania skierowane do MŚP;  wsparcie dostosowane do potrzeb pracowników i pracodawców;  wsparcie mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców (m.in. szkolenia, doradztwo);  realizacja działań w oparciu o system popytowy, w którym pracodawca dokonuje wyboru usługi rozwojowej.

22 Oś priorytetowa 9. RYNEK PRACY 9.8 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej Cel: kompleksowa oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej realizowana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym subregionie, w tym na obszarze Metropolii Krakowskiej.  działania wspierające rozwój ekonomii społecznej (np. usługi animacji lokalnej, wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych);  działania związane z koordynacją prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 17 mln EUR Budżet: 17 mln EUR

23 Działanie w ramach MRPO w których beneficjentami mogą być również przedsiębiorcy (MŚP) Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Budżet: 70 mln euro Budżet: 30 mln euro Budżet: 210 mln euro

24 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11 (II piętro) 31-358 Kraków www.mcp.malopolska.pl Konsultacje: Tel. 12 376 91 91/92/93/


Pobierz ppt "Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google