Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z wdrażaniem funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO    Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 1920 Wartość dofinansowania podpisanych umów o dofinansowanie zł * Liczba rozliczonych wniosków o płatność- 2852 na kwotę ,76 zł Liczba przeprowadzonych kontroli- 1699 * w tym umowy rozwiązane

3 Liczba wybranych projektów w powiatach województwa małopolskiego
2138 Liczba wybranych projektów w powiatach województwa małopolskiego w ramach II Osi MRPO

4 II Oś MRPO 2007-2013 – POWIAT NOWOTARSKI
L.p. Miasto/Gmina Wnioski wybrane do dofinansowania Wnioskowane dofinansowanie z MRPO (w PLN)* 1. Nowy Targ 31 2. Rabka-Zdrój 15 3. Raba Wyżna 10 4. Jabłonka 7 5. Szaflary 6. Czarny Dunajec 5 7. Spytkowice 4 8. Nowy Targ- g. wiejska 9. Czorsztyn 3 10. Szczawnica 11. Krościenko Nad Dunajcem 1 Razem: 90

5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE 2014-2020
większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego, położenie nacisku na innowacyjność, badania i rozwój oraz współpracę biznesu z nauką, wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS, większa kontrola i wymagania wobec unijnych projektów, zwiększone monitorowanie efektów realizacji projektów, wzrost znaczenia zwrotnych instrumentów finansowych, elektroniczny obieg dokumentacji.

6 Regionalna Strategia Innowacji 2013-2020 obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej

7 Zakres wsparcia dla Przedsiębiorców w perspektywie finansowej Projekt MRPO z kwietnia 2014 r. 1. GoSPODARKA WIEDZY 4. Regionalna polityka energetyczna 2. Cyfrowa Małopolska 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 8. RYNEK PRACY 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 13. POMOC TECHNICZNA

8 Zakres wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan finansowy
Działanie 1.2 160 mln EUR Działania 8.5, 8.7, 8.9 Działania 3.2, 3.3 157 mln EUR 222 mln EUR Razem: 539 mln EUR

9 W ramach 1, 3, i 8 Osi ok. 539 mln € przeznaczonych jest na wsparcie przedsiębiorczości
45 mln EUR 55 mln EUR 160 mln EUR 122 mln EUR 47 mln EUR 110 mln EUR

10 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1
Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw 1. Bezpośrednie wsparcie działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw: badania oraz prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie wyników badań, tworzenie i rozwijanie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dodatkowo: w ramach wspólnych projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych uzupełniające wsparcie na rzecz podnoszenia kompetencji kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych.

11 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY
Działanie Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw 2. Bony na innowacje dla MŚP (do 50 tys. zł) - zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz pobudzenie współpracy z organizacjami badawczymi i ośrodkami innowacji: zakup i wdrożenie wyników badań, opracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania technologicznego (produktu lub usługi), testy laboratoryjne i analizy przedwdrożeniowe, badania w zakresie optymalizacji produktu, zakup licencji, doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej, wzornictwo przemysłowe.

12 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY
Działanie Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw 3. Wsparcie ośrodków innowacji: parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, klastry innowacyjne w obszarach inteligentnej specjalizacji regionalnej w zakresie: infrastruktury, oferty usług doradczych dla przedsiębiorstw.

13 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY
Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorcy konsorcja przedsiębiorców, konsorcja organizacji badawczych, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi (z wyraźnie określoną funkcją B+R+I), JST i jednostki organizacyjne JST mające osobowość prawną. Preferowane są projekty we współpracy lub partnerstwie. Formy finansowania: bezzwrotne dotacje.

14 Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY
Podział interwencji kraj-region: na poziomie regionalnym wspierane będą inwestycje w zakresie: badań i prac B+R – projekty do 3 mln PLN, wdrożeń wyników prac B+R – projekty do 25 mln PLN, infrastruktury B+R – projekty do 25 mln PLN. Ukierunkowanie wsparcia, czyli preferencje dla: przedsięwzięć w obszarach specjalizacji regionalnej, projektów realizowanych w ramach współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

15 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Plan finansowy
RAZEM: 157 mln EUR 47 mln EUR 110 mln EUR

16 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu: promocja przedsiębiorczości i kreowania innowacyjności (doradztwo), przedsięwzięcia związane ze wsparciem aktywności małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne (targi, międzynarodowa współpra- ca gospodarcza, wsparcie doradcze i inwestycyjne przedsiębiorstw nastawionych na zwiększenie eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu). Beneficjenci: W obszarze promocji regionu i promocji przedsiębiorczości: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. W obszarze wspierania aktywności międzynarodowej: MŚP, podmioty prowadzące działalność klastrową. Ostateczni odbiorcy: MŚP zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności.

17 Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
3.3 Wsparcie MŚP (w ramach instrumentów zwrotnych lub mieszanych): inwestycje rozwojowe, wsparcie nowopowstałych firm (w tym start-up), wsparcie aktywności międzynarodowej MŚP, doradztwo dla MŚP (bony na specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP i podmiotów prowadzących działalność klastrową). Beneficjenci: MŚP, podmioty prowadzące działalność klastrową. Formy finansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej: bezzwrotne dotacje, instrumenty zwrotne i mieszane.

18 Działania tylko w zakresie wsparcia przedsiębiorczości!
Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY Plan finansowy 45 mln EUR 55 mln EUR 122 mln EUR Razem: 222 mln EUR

19 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY
8.5 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacja do zmian Cel: wyposażenie pracodawców w wiedzę, której znajomość ułatwi przeprowadzenie procesu adaptacyjnego, a pracowników w kompetencje, które umożliwią zachowanie pracy dotychczasowej, lub podjęcie pracy w nowym miejscu. działania skierowane do sektora MŚP, który wymaga lub może wymagać wsparcia umożliwiającego dostosowanie się do zmian zachodzących w sytuacji gospodarczej; działania na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmach; kompleksowe programy dla MŚP, które przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz projekty realizowane na rzecz indywidualnych osób, które są zagrożone lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (m.in. doradztwo, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, dodatki mobilnościowe)

20 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY
8.7 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie Cel: powstanie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w regionie działania skierowane do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (w tym także typu spin off/spin out); ukierunkowanie szczególnie na obszary o niższym poziomie przedsiębiorczości; wsparcie dotacyjne ograniczone do grup będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; wsparcie zwrotne- m.in. pożyczki, poręczenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pozostałych uczestników projektu.

21 Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY
8.9 Rozwój kompetencji kadr Cel: zapewnienie regionalnym kadrom dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych i uzyskanie przez pracowników niezbędnych kompetencji. działania skierowane do MŚP; wsparcie dostosowane do potrzeb pracowników i pracodawców; wsparcie mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców (m.in. szkolenia, doradztwo); realizacja działań w oparciu o system popytowy, w którym pracodawca dokonuje wyboru usługi rozwojowej.

22 Oś priorytetowa 9. RYNEK PRACY
9.8 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej Cel: kompleksowa oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej realizowana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym subregionie, w tym na obszarze Metropolii Krakowskiej. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej (np. usługi animacji lokalnej, wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych); działania związane z koordynacją prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Budżet: 17 mln EUR

23 Działanie w ramach MRPO w których beneficjentami mogą być również przedsiębiorcy (MŚP) Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Budżet: 70 mln euro 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa Budżet: 30 mln euro 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Budżet: 210 mln euro

24 Dziękuję za uwagę Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro) Kraków Konsultacje: Tel /92/93/ Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor MCP


Pobierz ppt "Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google