Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘ CZYCY tel. 247212837 www.pppp.leczyca.pl „KIEDY MÓZG PRACUJE INACZEJ – WYBRANE ELEMENTY POST Ę POWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘ CZYCY tel. 247212837 www.pppp.leczyca.pl „KIEDY MÓZG PRACUJE INACZEJ – WYBRANE ELEMENTY POST Ę POWANIA."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘ CZYCY tel. 247212837 www.pppp.leczyca.pl „KIEDY MÓZG PRACUJE INACZEJ – WYBRANE ELEMENTY POST Ę POWANIA DIAGNOSTYCZNEGO I TERAPEUTYCZNEGO WOBEC DZIECI Z ADHD”. prowadzenie: Katarzyna Józwiak Magdalena Raj – Wróblewska 28.03.2012 RADA SZKOLENIOWA

2 CELE SPOTKANIA:  przekazanie podstawowych informacji na temat tego, czym jest ADHD  omówienie sposobów ró ż nicowania objawów ADHD od trudnych zachowa ń  zapoznanie z typowymi objawami zespo ł u nadpobudliwo ś ci psychoruchowej  wskazanie etapów interdyscyplinarnej diagnozy ADHD  przedstawienie propozycji rozwi ą za ń pracy nad objawami ADHD

3 TROCH Ę DANYCH STATYSTYCZNYCH: ADHD wyst ę puje na ca ł ym ś wiecie, niezale ż nie od rasy i kultury uwa ż a si ę, ż e na to zaburzenie cierpi 4 – 8% dzieci w wieku szkolnym (6 – 9 lat szczyt rozpowszechnienia jako konsekwencja niemo ż no ś ci adaptacji nieuwa ż nego, nadmiernie ruchliwego i impulsywnego dziecka do systemu szkolnego ), przy czym jego pocz ą tki mo ż na ju ż obserwowa ć poni ż ej 5 roku ż ycia objawy ADHD utrzymuj ą si ę u oko ł o 70 % pacjentów w okresie dorastania i u 30 – 50 % osób w doros ł ym ż yciu

4 ADHD a p ł e ć : do niedawna uwa ż ano, ż e zaburzeniem tym cz ęś ciej dotkni ę ci s ą ch ł opcy aktualne dane - dziewcz ę ta i ch ł opcy mog ą w podobnym stopniu by ć dotkni ę ci tym zaburzeniem dziewcz ę ta – cz ęś ciej problemy z koncentracj ą uwagi ch ł opcy – z nadmiern ą impulsywno ś ci ą i aktywno ś ci ą (cz ęś ciej kierowani do specjalistów z uwagi na manifestowane trudno ś ci wychowawcze)

5 ADHD a p ł e ć : u dziewcz ą t pó ź niej pojawiaj ą si ę objawy ( 3 – 5 rok ż ycia) ni ż u ch ł opców ( 2 – 7 rok ż ycia), rzadziej leczone s ą farmakologicznie wtórne trudno ś ci – dziewcz ę ta bardziej ni ż ch ł opcy nara ż one s ą na zaburzenia l ę kowe, uzale ż nienie od alkoholu i narkotyków wtórne trudno ś ci - ch ł opcy – wi ę ksze ryzyko wyst ą pienia depresji, zachowa ń opozycyjno – buntowniczych (ODD) i zaburze ń zachowania (CD) inne, najcz ęś ciej spotykane, wtórne w stosunku do ADHD zaburzenia to zaburzenia osobowo ś ci antyspo ł ecznej, depresja, nadu ż ywanie ś rodków psychoaktywnych ju ż w wieku doros ł ym

6 ADHD a ż ycie szkolne: poziom osi ą gni ęć, mierzony w czasie sprawdzianów i egzaminów, jest znacznie gorszy u dzieci z ADHD, zw ł aszcza w przypadku matematyki czy ortografii prawie po ł owa uczniów z ADHD przynajmniej raz powtarza ł a klas ę 35% uczniów z ADHD nie mo ż e uko ń czy ć szko ł y ś redniej dzieci z ADHD pracuj ą w szkole bardzo nierówno – du ż o lepiej radz ą sobie na pocz ą tku roku szkolnego u uczniów widoczne s ą k ł opoty z planowaniem i systematycznym uczeniem - cz ę ste zagro ż enia niepromowaniem i trudno ś ci w mobilizowaniu si ę uczniów do pracy pod koniec semestru.

7 Czym jest a czym nie jest ADHD… ADHD w literaturze okre ś lany jest jako zespó ł nadpobudliwo ś ci psychoruchowej z deficytem uwagi skrót ADHD bywa zast ę powany takimi terminami jak: - zespó ł hiperkinetyczny - zaburzenia hiperkinetyczne - zespó ł minimalnego uszkodzenia mózgu - zespó ł minimalnej dysfunkcji mózgu - lekka encefalopatia - wczesnodzieci ę cy zespó ł psychoorganiczny - zespó ł deficytu uwagi i nadruchliwo ś ci

8 ADHD nie jest : chorob ą upo ś ledzeniem umys ł owym opó ź nieniem rozwoju efektem b łę dów wychowawczych efektem patologizacji rodziny efektem z ł ej diety efektem mikrouszkodze ń mózgu

9 OBJAW A TRUDNE ZACHOWANIE UCZNIA Obserwuję zachowanie dziecka Rozpoznaję zachowanie jako objaw ADHD Rozpoznaję zachowanie jako celowe łamanie zasady Próbuję zastosować „Okulary na ADHD” Przypominam zasadę, ewentualnie przechodzę do wyciągnięcia konsekwencji

10 OBJAWY ADHD WRAZ Z NIEPO ŻĄ DANYM ZACHOWANIEM Rozpoznaję zachowanie jako objaw ADHD Próbuję zastosować „Okulary na ADHD” Dziecko wróciło do wykonania zadania Pojawiło się zachowanie opozycyjne („NIE”) Chwalę, stosuję wzmocnienia pozytywne Przypominam zasadę, ewentualnie przechodzę do wyciągnięcia konsekwencji

11 Odró ż nianie objawów ADHD od innych, trudnych zachowa ń – przyk ł ady: Objaw ADHDNiepożądane zachowanie Wraca do pracy po przywołaniu uwagiNeguje polecenia nauczyciela, mówiąc, że nie będzie ich wykonywał, bo mu się nie chce Wierci się na krześleZłośliwie buja się na krześle mimo usilnych próśb, by tego nie robił – mimo upomnienia nawet na chwilę nie przestaje Konieczność zajęcia rąk podczas trwania lekcjiZachowuje się prowokująco w stosunku do kolegów, gdy tylko nauczyciel się odwróci uczeń złośliwie klepie, kłuje ołówkiem innych Przestaje się skupiać, gdy za oknem przelatuje samolot Bije się z kolegami na przerwach, on zaczyna. Na klasówce czyta polecenie wybiórczoJest arogancki w stosunku do dorosłych, mówi, że nie musi czegoś robić bo ma ADHD W czasie lekcji chodzi po klasiePluje i przeklina. Wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi. Udaje, że nie słyszy co nauczyciel mówi do niego i świetnie się przy tym bawi. Wymaga kilkukrotnego powtórzenia polecenia.Na wydane polecenie reaguje np. „bla, bla, bla”. Idąc do tablicy nieświadomie koledze strąca piórnik Celowo niszczy koledze piórnik

12 ADHD JEST ZABURZENIEM ROZWOJOWYM: wynikaj ą cym z odmiennej pracy mózgu i ca ł ego uk ł adu nerwowego, objawiaj ą cym si ę w zachowaniu dziecka i diagnozowanym na podstawie opisu zachowania przedstawianego przez osoby stale przebywaj ą ce z dzieckiem za powstanie którego, wed ł ug najnowszych bada ń, odpowiedzialne s ą zaburzenia w pracy neuroprzeka ź ników – dopaminy, noradrenaliny i serotoniny które leczy si ę przez odpowiednio skonstruowany uk ł ad wychowawczych oddzia ł ywa ń, pewne dostosowanie ś rodowiska zewn ę trznego i tylko niekiedy wspomaga si ę podaniem leków u ł atwiaj ą cych dziecku dostosowanie si ę do oczekiwa ń otoczenia najprawdopodobniej uwarunkowanym genetycznie

13 W ł a ś ciwy poziom dopaminy pozwala: utrzyma ć uwag ę na zadaniu odfiltrowa ć nieistotne informacje

14 W ł a ś ciwy poziom noradrenaliny odpowiada za: w ł a ś ciw ą ocen ę sytuacji odpowiedni poziom pobudzenia

15 Serotonina odpowiedzialna jest za: regulacj ę nastroju rytm snu i czuwania kontrol ę zachowa ń pozytywne my ś lenie

16 Podtypy ADHD: podtyp z przewag ą zaburze ń koncentracji uwagi – „Dyzio Marzyciel” podtyp z przewag ą nadruchliwo ś ci i impulsywno ś ci – „Brykaj ą cy Tygrysek” podtyp mieszany, czyli dwa w jednym – „Roztargniony, Brykaj ą cy Tygrysek”

17 Nadpobudliwo ść objawia ć si ę mo ż e w trzech sferach: poznawczej – „Roztargniony Profesorek” ruchowej – „ Ż ywe Srebro” emocjonalnej – „Wra ż liwa Mimoza” Wszystkie te rodzaje nadpobudliwo ś ci mog ą wyst ę powa ć u jednego dziecka, który ś z rodzajów mo ż e te ż przewa ż a ć.

18 Nadpobudliwo ść w sferze poznawczej: wzmo ż ony odruch orientacyjny na dzia ł aj ą ce bod ź ce dziecko nie mo ż e skupi ć si ę na jednej rzeczy ci ą gle je co ś rozprasza cz ę sto zdecydowanie bogatsza od rówie ś ników wyobra ź nia zaskakiwanie otoczenia posiadanymi wiadomo ś ciami

19 Pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi: skracanie zada ń usuwanie zb ę dnych bod ź ców przywo ł ywanie uwagi

20 „ TECHNIKI MINUTOWE” – przyk ł ady : dzielenie zadania na mniejsze fragmenty ustalanie przerw w pracy skracanie zada ń podchodzenie do ucznia co 5 minut by sprawdzi ć, czy pracuje przy t ł umaczeniu nowych zagadnie ń -stanie przy ł awce ucznia z ADHD i zwracanie si ę bezpo ś rednio do niego umówienie si ę z dzieckiem na tajny sygna ł oznaczaj ą cy :„uwaga, to wa ż ne!” w czasie lekcji monitorowanie co robi ucze ń poproszenie ucznia o powtórzenie pytania by upewni ć si ę, czy dobrze us ł ysza ł i zrozumia ł poproszenie, by ucze ń g ł o ś no ca ł ej klasie powtórzy ł polecenie w trakcie sprawdzianów unikanie dawania zada ń wymagaj ą cych przepisywania z tablicy co pozwoli zmniejszy ć ryzyko b łę dów z nieuwagi podzielenie lekcji na ró ż ne rodzaje aktywno ś ci u ż ywanie sygna ł ów niewerbalnych jest dobrym sposobem na przywo ł anie rozproszonej uwagi

21 Nadpobudliwo ść w sferze ruchowej: niepokój ruchowy – „zespó ł niespokojnych r ą k i nóg” dodatkowe skurcze mi ęś ni tiki nag ł e, niespodziewane i niczym nieuzasadnione ruchy lub wydawane d ź wi ę ki

22 Pomoc w nadruchliwo ś ci: akceptacja bezpieczne i nieuci ąż liwe sposoby ruszania si ę zaj ę cia sportowe

23 Nadpobudliwo ść w sferze emocjonalnej: intensywne reakcje uczuciowe na ró ż ne sytuacje, zdarzenia konfliktowo ść trudno ś ci w adaptacji do nowych sytuacji dra ż liwo ść, agresywno ść labilno ść emocjonalna mo ż e przejawia ć si ę w postaci wzmo ż onej l ę kliwo ś ci

24 Pomoc w nadmiernej impulsywno ś ci: przypominanie zasad i powtarzanie polece ń omówione z dzieckiem sygna ł y „przypominajki” przewidywanie niebezpiecznych sytuacji

25 ALGORYTM PRZYPOMINANIA ZASADY Podejdź do dziecka i skoncentruj jego uwagę na sobie Przypomnij mu zasadę w kilku słowach – np..jedna osoba mówi, pozostałe - słuchają Poproś by dziecko powtórzyło zasadę, jeśli potrzeba powtórz ją – jeden raz Pochwal dziecko za zastosowanie się do zasady lub wyciągnij konsekwencje za jej złamanie

26 FORMUŁOWANIE ZASAD 1. Okre ś l zachowania dziecka, które chcesz zmieni ć, np. „Jasio nie s ł ucha moich polece ń ”. 2. Zamie ń zachowanie negatywne na pozytywne, czyli takie, jakie chcesz osi ą gn ąć, np. „W naszej klasie zawsze s ł uchamy polece ń nauczyciela”. 3. Maksymalna liczba negatywnych zachowa ń dziecka, które chcesz zmieni ć na pozytywne powinna wynosi ć 5. 4. Z pozytywnych zachowa ń utwórz list ę zasad obowi ą zuj ą cych w klasie, któr ą powie ś w widocznym miejscu. 5. Zasady powinny zaczyna ć si ę od naj ł atwiejszej – ka ż da kolejna zasada ma dotyczy ć coraz trudniejszych dla ucznia zachowa ń. 6. Do zasad utwórz, we wspó ł pracy z rodzicami, list ę nagród i konsekwencji. 7. Przez pierwszy tydzie ń – wprowadzaj zasady przypominaj ą c o nich dziecku, zapoznaj dziecko z systemem nagród i konsekwencji lecz nie stosuj jeszcze konsekwencji natomiast chwal i nagradzaj dziecko za wszystkie zachowania zgodne z zasadami. 8. W drugim tygodniu mo ż esz ju ż stosowa ć konsekwencje i wprowadza ć system motywuj ą cy. 9. Konsekwencje stosuj tylko w sytuacjach, kiedy rzeczywi ś cie s ą one niezb ę dne.

27 Data… KONTRAKT 1.Janek zobowi ą zuje si ę, ż e b ę dzie si ę uczy ł w domu tabliczki mno ż enia od godziny 16.00 do 17.00. 2.Mama b ę dzie obecna w czasie nauki i b ę dzie pomaga ć Jankowi w skupieniu si ę na rozwi ą zanych przyk ł adach. 3.Za ka ż de 1o minut wyt ęż onej pracy Janek b ę dzie dostawa ł ż eton. 4.O godzinie 17.00 Janek b ę dzie móg ł wymieni ć zebrane ż etony na nagrody b ą d ź przywileje. LICZBA ŻETONÓWCO MOŻNA DOSTAĆ 1 cukierek 2 pizza na kolację 3 Słuchanie bajki czytanej przez mamę 4 5 min. dodatkowej gry na komputerze 5 10 min. dodatkowej zabawy z mamą 6 10 min. dodatkowej gry na komputerze

28 O ADHD mówimy wtedy, gdy objawy nadruchliwo ś ci, impulsywno ś ci, zaburze ń koncentracji uwagi: przybieraj ą trwa ł e wzorce zachowania uk ł adaj ą ce si ę w triad ę objawów objawy te s ą niewspó ł mierne do wieku i poziomu rozwoju dziecka nasilenie objawów jest ró ż ne w zale ż no ś ci od sytuacji – s ą one silnie wyra ż one w czasie podejmowania wysi ł ku umys ł owego lub przy konieczno ś ci zachowania ci ą g ł ej uwagi, natomiast mog ą by ć niewielkie lub zupe ł nie nieobecne w nowej,interesuj ą cej sytuacji, a tak ż e w czasie indywidualnego kontaktu. utrudniaj ą dziecku prawid ł owe funkcjonowanie wyst ę puj ą w kilku ś rodowiskach wyst ą pi ł y przed 7 rokiem ż ycia utrzymuj ą si ę d ł u ż ej ni ż 6 miesi ę cy nie wyst ę puj ą w przebiegu zaburze ń rozwojowych, schizofrenii, innych psychoz i zaburze ń psychicznych

29 „ ZASADA 4 X TAK ” 1. Czy ja tu rz ą dz ę ? 2. Czy jestem bezpieczny? 3. Czy inni s ą bezpieczni? 4. Czy sprawca jest bezpieczny? 4 x TAK –wybuch „bezpieczny” Gdy chocia ż 1 x NIE = niebezpiecze ń stwo, potrzebujesz pomocy

30 Diagnoza ADHD w Polsce istniej ą dwie klasyfikacje pozwalaj ą ce zdiagnozowa ć ADHD DSM – IV ICD – 10 terminy nadpobudliwo ść psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzenie hiperkinetyczne stosowane s ą zamiennie mimo, i ż nie s ą one to ż same zespó ł hiperkinetyczny jest poj ę ciem w ęż szym – obejmuje jednocze ś nie wyst ę powanie objawów niepokoju psychoruchowego i problemów z koncentracj ą uwagi (wszystkie trzy grupy objawów musz ą by ć obecne)

31 Diagnoza ADHD : interdyscyplinarna nie mo ż e by ć postawiona w czasie kilkuminutowego badania warto uzyska ć opini ę od co najmniej dwóch specjalistów ostateczne rozpoznanie ustala lekarz psychiatra

32 Elementy diagnozy ADHD: diagnoza bie żą cego problemu wywiad w kierunku problemów psychologicznych / psychiatrycznych wywiad rozwojowy wywiad rodzinny wywiad w kierunku chorób somatycznych rozmowa z dzieckiem diagnoza psychologiczna badanie pediatryczne / neurologiczne / psychiatryczne opinia ze szko ł y / obserwacja dziecka w szkole wype ł nienie razem z rodzicami kwestionariuszy diagnostycznych w kierunku ADHD

33 DIAGNOSTYKA RÓ Ż NICOWA ZESPO Ł U ADHD – PROBLEMY PSYCHIATRYCZNE: zaburzenia nastroju zaburzenia l ę kowe zaburzenia zachowania ca ł o ś ciowe zaburzenia rozwojowe upo ś ledzenie umys ł owe zaburzenia psychotyczne uzale ż nienia

34 DIAGNOSTYKA RÓ Ż NICOWA ZESPO Ł U ADHD – - CHOROBY SOMATYCZNE: nadczynno ść tarczycy znaczny przerost migda ł ka gard ł owego alergia, zw ł aszcza pokarmowa astma przewlek ł e zatrucie o ł owiem choroba reumatyczna – pl ą sawica Sydenhama

35 DIAGNOSTYKA RÓ Ż NICOWA ZESPO Ł U ADHD – INNE PROBLEMY: choroby neurologiczne choroby genetyczne choroby metaboliczne działania niepożądane leków

36 ANALIZA UZYSKANYCH W TRAKCIE DIAGNOZY INFORMACJI PROWADZI DO: postawienia rozpoznania w oparciu o ICD – 10 / DSM – IV stworzenia planu terapeutycznego i przekazania go rodzicom ewentualnej decyzji o konsultacji w celu w łą czenia farmakoterapii

37 PLAN TERAPEUTYCZNY POWINIEN ZAWIERA Ć : materia ł y psychoedukacyjne dla dziecka / rodzica / nauczyciela informacje na temat warsztatów umiej ę tno ś ci rodzicielskich informacje o terapii dla dziecka opini ę z konkretnymi zaleceniami do szko ł y decyzj ę w sprawie leczenia farmakologicznego

38 ZASADNO ŚĆ FARMAKOTERAPII: skrajne nasilenie ADHD wyra ź ne objawy zachowa ń opozycyjno – buntowniczych wyra ź ne objawy zaburze ń zachowania inne powik ł ania – depresja, niska samoocena nauka wypada znacznie poni ż ej mo ż liwo ś ci z powodu objawów ADHD z powodu objawów ADHD odrabianie lekcji trwa od powrotu do domu do pój ś cia spa ć objawy ADHD powoduj ą z ł e kontakty z rówie ś nikami

39 Edukacja na temat ADHD Informacje przekazane w czasie wizyty Materia ł y edukacyjne dla dziecka Materia ł y edukacyjne dla rodziców Materia ł y edukacyjne dla nauczycieli Lista lektur do przeczytania

40 brak koncentracji roztargnienie gadatliwo ść kr ę cenie si ę cz ę ste popadanie w konflikty zapominanie o wa ż nych terminach trudno ść z zasypianiem niepokój ruchowy cz ę sta zmiana aktywno ś ci brak my ś lenia o konsekwencjach swojego post ę powania trudno ś ci z zasypianiem NA NADPOBUDLIWO ŚĆ MO Ż NA SPOJRZE Ć TAK…

41 … ALBO TAK: zaradno ść wra ż liwo ść serdeczno ść ciekawo ść ś wiata niekonwencjonalno ść odwaga otwarto ść przylepno ść weso ł o ść z poczuciem humoru zaradno ść nie ł atwo zmieniaj ą ce si ę zdanie

42 LEKTURY DO POLECENIA: 1.B.Chrzanowska, J.Święcicka: „Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo”; Difin; Warszawa 2006. 2. Kołakowski, Wolańczyk, Pisula, Skotnicka, Bryńska: ”ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców”; GWP; Gdańsk 2006. 3. Pfiffner: „Wszystko o ADHD”; Zysk i s-ka; Poznań 2004. 4. Misiak, Kossakowska – Petrycka: „Mam nadpobudliwe dziecko…I co dalej?”; WSiP; Warszawa 2005.

43 „ Je ś li chcesz mie ć dobre dziecko, to chwal je wiele razy w ci ą gu dnia. A je ś li nie masz za co, to… wymy ś l.” Dzi ę kujemy za po ś wi ę cony czas i uwag ę …


Pobierz ppt "POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘ CZYCY tel. 247212837 www.pppp.leczyca.pl „KIEDY MÓZG PRACUJE INACZEJ – WYBRANE ELEMENTY POST Ę POWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google