Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zachodzi, kiedy cz ł onek rodziny, m ąż, ż ona lub partner próbuje zdominowa ć fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zachodzi, kiedy cz ł onek rodziny, m ąż, ż ona lub partner próbuje zdominowa ć fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków,"— Zapis prezentacji:

1

2 zachodzi, kiedy cz ł onek rodziny, m ąż, ż ona lub partner próbuje zdominowa ć fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, te ś ciów, u ż ywaj ą c przewagi fizycznej, gró ź b, szanta ż u, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

3 Destruktywna krytyka i s ł owne ubli ż anie: np. krzyki, oskar ż anie, wyzwiska, werbalne gro ź by. Taktyka nacisków: gro ż enie (niedawaniem pieni ę dzy, wy łą czaniem telefonu, zabraniem samochodu, pope ł nieniem samobójstwa, z ł o ż eniem na skargi do instytucji socjalnych) Nadu ż ycie zaufania: k ł amstwa, okazywanie zazdro ś ci, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnie ń Przemoc seksualna: gwa ł cenie (zmuszanie si łą i gro ź b ą czy zastraszaniem do wspó łż ycia p ł ciowego, wspó łż ycie wtedy, gdy ofiara tego nie chce), upokarzaj ą ce traktowanie z powodu orientacji seksualnej Brak szacunku: upokarzanie ofiary przy innych, nieodpowiadanie na pytania ofiary.

4

5 Objawy przemocy seksualnej u dzieci mo ż emy podzieli ć na somatyczne i psychiczne. W ś ród bezpo ś rednich skutków somatycznych nale ż y wymieni ć : * urazy zewn ę trznych narz ą dów p ł ciowych, * przerwanie b ł ony dziewiczej, * ci ąż a, * infekcje przenoszone drog ą p ł ciow ą, * urazy odbytu, * infekcje jamy ustnej, Równie d ł uga jest lista nast ę pstw psychicznych, do których mo ż emy zaliczy ć : * nadmierna erotyzacja dziecka (prowokacyjne i uwodzicielskie zachowanie seksualne, agresywne zachowania wobec rówie ś ników) * obni ż ony nastrój, * l ę k, niepokój (problemy w szkole, zaburzenia snu), * poczucie winy, niska samoocena, * my ś li samobójcze, * nadpobudliwo ść psycho- ruchowa, * trudno ś ci w koncentracji,

6 Osoby doros ł e, które by ł y wykorzystywane w dzieci ń stwie cechuje ni ż sza samoocena, sk ł onno ś ci do zaburze ń nastrojów i problemów Interpersonalnych. Mog ą wyst ą pi ć u nich zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowo ś ci, depresje, a nawet próby samobójcze. Ofiary w doros ł ym ż yciu mog ą równie ż przejawia ć tendencje do zachowa ń o charakterze przest ę pczym oraz do stosowania przemocy tak ż e wobec dzieci.

7 Trudno jest ustali ć zasi ę g tego zjawiska, gdy ż przemoc seksualna to temat tabu. Na utrzymaniu tajemnicy zale ż y nie tylko sprawcy, ale tak ż e dziecku, które boi si ę, wstydzi, jest po prostu zagubione i nie wie, do kogo zwróci ć si ę o pomoc. Zale ż y na tym tak ż e pozosta ł ym domownikom zw ł aszcza, je ś li sprawc ą by ł kto ś z rodziny.

8 Wbrew powszechnym mniemaniom sprawcami wi ę kszo ś ci nadu ż y ć seksualnych nie s ą ludzie dziecku obcy – cz ęś ciej s ą to cz ł onkowie rodziny, s ą siedzi, przyjaciele domu, nauczyciele i znajomi. Ofiarami czynów lubie ż nych s ą najcz ęś ciej dzieci w wieku 7 – 12 lat, przy czym wiele przypadków dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, nie wy łą czaj ą c niemowl ą t. Dziewcz ę ta znacznie cz ęś ciej ni ż ch ł opcy s ą obiektami zachowa ń seksualnych, cho ć liczba przypadków zg ł aszanych przez ch ł opców wyra ź nie ro ś nie.

9 Dziecko powinno us ł ysze ć, ż e nie jest winne temu, co si ę sta ł o, nie ponosi winy za to, ż e nie powiedziano mu o tym od razu. Jego z ł e samopoczucie, l ę ki, napady p ł aczu czy z ł o ś ci s ą ca ł kowicie zrozumia ł e i min ą. Jego cia ł o jest nadal niewinne, nie jest jedyne – co roku to samo spotyka wiele dzieci. Pierwszy etap w pracy z ofiar ą przemocy seksualnej to diagnoza, a dalej odpowiednia terapia.

10 Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci powinna si ę odbywa ć od najwcze ś niejszych lat. W rodzinie, w szkole, w ś wietlicy. Powinna ona polega ć nie tylko na dostarczaniu informacji o czyhaj ą cych zagro ż eniach, ale przede wszystkim uczy ć dzieci mówienia NIE, czyli tzw. asertywno ś ci. Ponadto nale ż y dziecku wskaza ć, gdzie i u kogo nale ż y szuka ć pomocy.


Pobierz ppt "zachodzi, kiedy cz ł onek rodziny, m ąż, ż ona lub partner próbuje zdominowa ć fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google