Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013

2 Powierzchnia objęta inicjatywą Leader +: 34% Liczba gmin będących członkami LGD: 57

3 LGD w województwie łódzkim stan na 18 czerwca 2009 roku Powierzchnia objęta inicjatywą Leader: 64% Liczba gmin będących członkami LGD: 105

4 Powierzchnia objęta inicjatywą Leader: 82% Liczba gmin będących członkami LGD: 138

5 Wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) Samorząd Województwa Łódzkiego podpisał z 20 LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Kwota dofinansowania na realizację LSR wyniosła 101 136 897,15 zł. Aktualnie w wyniku rozszerzeń obszaru 6-ciu LGD kwota dofinansowania wzrosła do 137 645 789,15

6 Wiodące kierunki w lokalnych strategiach rozwoju lokalnych grup działania

7 Ludność w lokalnych grupach działania

8 Budżety lokalnych grup działania

9 Procentowe wykorzystanie środków w ramach tzw. małych projektów

10 Procentowe wykorzystanie środków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

11 Aktualnie (wg stanu na 20 września 2011r.) lokalne grupy działania przeprowadziły łącznie 186 naborów Największym zainteresowaniem cieszą się działania wdrażane przez samorządy województw, tj. małe projekty i Odnowa i rozwój wsi Nabory przeprowadzone przez Lokalne Grupy Działania

12 Procentowy podział budżetów LGD pomiędzy działania

13 Osiągnięte wskaźniki Liczba osób, do których dotarła informacja o obszarze LGD i realizacji LSR ponad 110 000 osób. Liczba przeszkolonych pracowników lub członków rad LGD 949 osób Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych 43 140 osób Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów działań PROW ponad 2 000 osób Liczba przeszkolonych lokalnych liderów 735 osób Liczba podmiotów korzystających z usług doradczych 574 podmioty Na podstawie 34 sprawozdań końcowych z realizacji projektu przygotowywanych przez lokalne grupy działania za okres do 2010 roku

14 Działalność lokalnych grup działania - przykłady Imprezy kulturalno-promocyjne Udział w targach Organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, festynów i konkursów Szkolenia dla pracowników, członków organów LGD Szkolenia dla beneficjentów działań Osi 4 Kreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD i wiele innych…

15 Opracowanie folderów i wydawnictw na temat obszaru objętego lokalną strategią rozwoju Opracowanie stron internetowych nt. działalności lokalnej grupy działania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

16 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD – festyny, festiwale, targi itp. Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

17 Animowanie społeczności lokalnej – szkolenia, spotkania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

18 Organizacja konferencji promujących działalność lokalnych grup działania

19 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w corocznym Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi

20 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach oraz Targach Na styku kultur w Łodzi Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych z regionu poszczególnych LGD.

21 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w warsztatach nt. identyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych – Buczek Warsztaty organizowane były w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnicy warsztatów mogli nie tylko posmakować przysmaków lokalnych i regionalnych, produkowanych wyłącznie w oparciu o staropolskie receptury, ale również posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów i kapel ludowych naszego województwa.

22 Przy wsparciu środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały wydane m.in.. publikacje: Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

23 Program TVP 3 pt. A może by tak… promujący lokalne grupy działania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

24 LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA - DOTYCHCZAS Każda z lokalnych grup działania (LGD) z województwa łódzkiego stara się działać prężnie w swych małych ojczyznach. Opierając się na założeniach ze swych lokalnych strategii rozwoju (LSR) i kierując się zasadą bliżej mieszkańców, łatwiej rozpoznają aktualne potrzeby lokalnego społeczeństwa. Dotychczasowe lata aktywności były dla LGD okresem próby, z której wyszły zwycięsko i dzięki zdobytym doświadczeniom mogą rozwinąć swoją działalność w nadchodzącym czasie.

25 Perspektywa finansowania rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013 WPR do 2020: ~ 317,2 mld euro I filar ~ 101,2 mld euro II filar ok. 418 mld euro EFRROW ma służyć realizacji celów wskazanych w strategii EUROPA 2020 komplementarnie z innymi funduszami UE Nowy PROW, napisany na nowych zasadach = niektóre działania zakończą realizację i dodane zostaną nowe działania Nowy system płatności bezpośrednich – uproszczenie Nowe regulacje rynkowe.

26 Cel 1. Konkurencyjność Cel 2. Środowisko i zasoby ludzkie Cel 3. Dywersyfikacja i jakość życia na obszarach wiejskich Oś 1. (gospodarcza) Oś 2. (środowiskowa) Oś 3. (społeczna) Oś. 4 (horyzontalna) LEADER Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007- 2013 Działania PROW 2007-2013 PODZIAŁ NA CZTERY OSIE PRIORYTETOWE

27 Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Cel 3. Rozwój terytorialny Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie Priorytet 2. Wsparcie żywotności gospodarstw Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytet 4. Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, gospodarka niskoemisyjna Rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Działania PROW 2014-2010 CELE/PRIORYTETY

28 KALENDARIUM Komunikat KE WPR w stronę 2020 roku – listopad 2010 Stanowisko PE - na podstawie projektu sprawozdania Alberta Dessa ws. Komunikatu KE ws. WPR po 2013r. – lipiec 2011 30 czerwca 2011 propozycja finansowa DG Budżet 5-12 października 2011 propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej ok. 25 października 2011 prezentacja na SCA i w Radzie UE listopad 2011 do poł. grudnia – praca w grupach roboczych styczeń 2012 - Koniec PL prezydencji i początek DK prezydencji negocjacje propozycji legislacyjnych w Radzie UE, i porozumienie z PE ostateczny tekst aktów prawnych – 2012/2013 1 stycznia 2014 roku - wejście w życie zreformowanej WPR

29 LEADER – nowa perspektywa Między krajami członkowskimi istnieją duże różnice w zakresie zadań delegowanych do LGD. W obecnym okresie wśród krajów członkowskich występują trzy podstawowe modele wdrażania LEADER -a: LGD mogą jedynie wybierać projekty basic model (19 kcz: AT, CZ, PL, DE, ES Galicja, Katalonia, SE, LT) LGD mogą wybierać projekty i dokonywać płatności na rzecz beneficjentów (4 kcz: BE, LU) LGD mogą zarówno wybierać projekty jak i je zatwierdzać wraz z płatnością local global grant (12 kcz: IT, PT, ES regiony poza Galicją, Katalonią..)

30 LEADER LGD basic model ZALETY: małe nakłady na administrację co pozwala LGD na więcej czasu na animację i współpracę z lokalną społecznością. WADY: mniejsze poczucie kontroli nad wdrożeniem LSR i osiągnięciem celów wskazanych w LSR, mniejsza kontrola nad wdrożeniem wybranego do realizacji projektu, wydłużenie procesu rozpatrywania i oceny wniosku w innej instytucji.

31 LEADER LEADER = pozostaje programem obowiązkowym - min 5% budżetu PROW LEADER i podejście współpracy sektorowej pozostaje w głównym obszarze zainteresowania Polityki ROW Wsparcie realizowane poprzez LEADER z EFRROW uspójnione i skoordynowane ze wsparciem rozwoju lokalnego z innych funduszy UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundusz Społeczny - Fundusz Spójności - Europejski Fundusz Rybacki LEADER również w innych politykach UE poza Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskim Funduszem Rybackim

32 LEADER LEADER- owskie LSR powinny być wdrażane przez LGD odpowiadającym lokalnej społeczności, LGD złożone z partnerów (sektor publiczny, społeczny, prywatny (gospodarczy). Zwiększenie udziału przedstawicieli sektora prywatnego! Przedstawiciele sektora prywatnego powinni mieć równe prawo głosu z innymi grupami w ciele dokonującym selekcji i wyboru projektów – (vide rozporządzenie 679/2011 zm. rozp. 1974/2006) Przedstawiciel sektora publicznego nie może mieć większości prawa głosowania w ciele dokonującym selekcji i wyboru projektów EFRROW finansować będzie koszty przygotowania i wdrażania LSR Dodatkowe wsparcie dla podmiotów dotychczas nie korzystających z LEADER LEADER start-up kit Koordynacja wdrożenia LSR z UE funduszami na poziomie ponadregionalnym

33 LEADER LSR będzie musiał wskazać na działania innowacyjne LSR musi zawierać odniesienie do dostępnych źródeł wsparcia z innych funduszy UE W PROW musi być opisany system koordynacji LSR dających podstawę do wdrażania działań PROW (odnowa wsi, różnicowanie działalności, mikroprzedsiębiorstwa) Kryteria wyboru LGD/LSR określone przez Kraj Członkowski – w Komitecie wybierającym również przedstawiciele podmiotów odp za wdrożenie innych funduszy UE = wybór LGD nie później niż do 31.12.2015 Zaliczka określona na poziomie ustawodawstwa unijnego Rady w wysokości do 50% kosztów bieżących LGD (koszty aktywizacji) – vide rozp. KE 974/2006

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google