Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013

2 Powierzchnia objęta inicjatywą Leader +: 34% Liczba gmin będących członkami LGD: 57

3 LGD w województwie łódzkim stan na 18 czerwca 2009 roku Powierzchnia objęta inicjatywą Leader: 64% Liczba gmin będących członkami LGD: 105

4 Powierzchnia objęta inicjatywą Leader: 82% Liczba gmin będących członkami LGD: 138

5 Wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) Samorząd Województwa Łódzkiego podpisał z 20 LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Kwota dofinansowania na realizację LSR wyniosła ,15 zł. Aktualnie w wyniku rozszerzeń obszaru 6-ciu LGD kwota dofinansowania wzrosła do ,15

6 Wiodące kierunki w lokalnych strategiach rozwoju lokalnych grup działania

7 Ludność w lokalnych grupach działania

8 Budżety lokalnych grup działania

9 Procentowe wykorzystanie środków w ramach tzw. małych projektów

10 Procentowe wykorzystanie środków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

11 Aktualnie (wg stanu na 20 września 2011r.) lokalne grupy działania przeprowadziły łącznie 186 naborów Największym zainteresowaniem cieszą się działania wdrażane przez samorządy województw, tj. małe projekty i Odnowa i rozwój wsi Nabory przeprowadzone przez Lokalne Grupy Działania

12 Procentowy podział budżetów LGD pomiędzy działania

13 Osiągnięte wskaźniki Liczba osób, do których dotarła informacja o obszarze LGD i realizacji LSR ponad osób. Liczba przeszkolonych pracowników lub członków rad LGD 949 osób Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych osób Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów działań PROW ponad osób Liczba przeszkolonych lokalnych liderów 735 osób Liczba podmiotów korzystających z usług doradczych 574 podmioty Na podstawie 34 sprawozdań końcowych z realizacji projektu przygotowywanych przez lokalne grupy działania za okres do 2010 roku

14 Działalność lokalnych grup działania - przykłady Imprezy kulturalno-promocyjne Udział w targach Organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, festynów i konkursów Szkolenia dla pracowników, członków organów LGD Szkolenia dla beneficjentów działań Osi 4 Kreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD i wiele innych…

15 Opracowanie folderów i wydawnictw na temat obszaru objętego lokalną strategią rozwoju Opracowanie stron internetowych nt. działalności lokalnej grupy działania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

16 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD – festyny, festiwale, targi itp. Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

17 Animowanie społeczności lokalnej – szkolenia, spotkania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

18 Organizacja konferencji promujących działalność lokalnych grup działania

19 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w corocznym Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi

20 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach oraz Targach Na styku kultur w Łodzi Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych z regionu poszczególnych LGD.

21 Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim Udział w warsztatach nt. identyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych – Buczek Warsztaty organizowane były w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnicy warsztatów mogli nie tylko posmakować przysmaków lokalnych i regionalnych, produkowanych wyłącznie w oparciu o staropolskie receptury, ale również posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów i kapel ludowych naszego województwa.

22 Przy wsparciu środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały wydane m.in.. publikacje: Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

23 Program TVP 3 pt. A może by tak… promujący lokalne grupy działania Najczęstsze działania LGD w województwie łódzkim

24 LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA - DOTYCHCZAS Każda z lokalnych grup działania (LGD) z województwa łódzkiego stara się działać prężnie w swych małych ojczyznach. Opierając się na założeniach ze swych lokalnych strategii rozwoju (LSR) i kierując się zasadą bliżej mieszkańców, łatwiej rozpoznają aktualne potrzeby lokalnego społeczeństwa. Dotychczasowe lata aktywności były dla LGD okresem próby, z której wyszły zwycięsko i dzięki zdobytym doświadczeniom mogą rozwinąć swoją działalność w nadchodzącym czasie.

25 Perspektywa finansowania rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013 WPR do 2020: ~ 317,2 mld euro I filar ~ 101,2 mld euro II filar ok. 418 mld euro EFRROW ma służyć realizacji celów wskazanych w strategii EUROPA 2020 komplementarnie z innymi funduszami UE Nowy PROW, napisany na nowych zasadach = niektóre działania zakończą realizację i dodane zostaną nowe działania Nowy system płatności bezpośrednich – uproszczenie Nowe regulacje rynkowe.

26 Cel 1. Konkurencyjność Cel 2. Środowisko i zasoby ludzkie Cel 3. Dywersyfikacja i jakość życia na obszarach wiejskich Oś 1. (gospodarcza) Oś 2. (środowiskowa) Oś 3. (społeczna) Oś. 4 (horyzontalna) LEADER Rozwój obszarów wiejskich na lata Działania PROW PODZIAŁ NA CZTERY OSIE PRIORYTETOWE

27 Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Cel 3. Rozwój terytorialny Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie Priorytet 2. Wsparcie żywotności gospodarstw Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytet 4. Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, gospodarka niskoemisyjna Rozwój obszarów wiejskich na lata Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Działania PROW CELE/PRIORYTETY

28 KALENDARIUM Komunikat KE WPR w stronę 2020 roku – listopad 2010 Stanowisko PE - na podstawie projektu sprawozdania Alberta Dessa ws. Komunikatu KE ws. WPR po 2013r. – lipiec czerwca 2011 propozycja finansowa DG Budżet 5-12 października 2011 propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej ok. 25 października 2011 prezentacja na SCA i w Radzie UE listopad 2011 do poł. grudnia – praca w grupach roboczych styczeń Koniec PL prezydencji i początek DK prezydencji negocjacje propozycji legislacyjnych w Radzie UE, i porozumienie z PE ostateczny tekst aktów prawnych – 2012/ stycznia 2014 roku - wejście w życie zreformowanej WPR

29 LEADER – nowa perspektywa Między krajami członkowskimi istnieją duże różnice w zakresie zadań delegowanych do LGD. W obecnym okresie wśród krajów członkowskich występują trzy podstawowe modele wdrażania LEADER -a: LGD mogą jedynie wybierać projekty basic model (19 kcz: AT, CZ, PL, DE, ES Galicja, Katalonia, SE, LT) LGD mogą wybierać projekty i dokonywać płatności na rzecz beneficjentów (4 kcz: BE, LU) LGD mogą zarówno wybierać projekty jak i je zatwierdzać wraz z płatnością local global grant (12 kcz: IT, PT, ES regiony poza Galicją, Katalonią..)

30 LEADER LGD basic model ZALETY: małe nakłady na administrację co pozwala LGD na więcej czasu na animację i współpracę z lokalną społecznością. WADY: mniejsze poczucie kontroli nad wdrożeniem LSR i osiągnięciem celów wskazanych w LSR, mniejsza kontrola nad wdrożeniem wybranego do realizacji projektu, wydłużenie procesu rozpatrywania i oceny wniosku w innej instytucji.

31 LEADER LEADER = pozostaje programem obowiązkowym - min 5% budżetu PROW LEADER i podejście współpracy sektorowej pozostaje w głównym obszarze zainteresowania Polityki ROW Wsparcie realizowane poprzez LEADER z EFRROW uspójnione i skoordynowane ze wsparciem rozwoju lokalnego z innych funduszy UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundusz Społeczny - Fundusz Spójności - Europejski Fundusz Rybacki LEADER również w innych politykach UE poza Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskim Funduszem Rybackim

32 LEADER LEADER- owskie LSR powinny być wdrażane przez LGD odpowiadającym lokalnej społeczności, LGD złożone z partnerów (sektor publiczny, społeczny, prywatny (gospodarczy). Zwiększenie udziału przedstawicieli sektora prywatnego! Przedstawiciele sektora prywatnego powinni mieć równe prawo głosu z innymi grupami w ciele dokonującym selekcji i wyboru projektów – (vide rozporządzenie 679/2011 zm. rozp. 1974/2006) Przedstawiciel sektora publicznego nie może mieć większości prawa głosowania w ciele dokonującym selekcji i wyboru projektów EFRROW finansować będzie koszty przygotowania i wdrażania LSR Dodatkowe wsparcie dla podmiotów dotychczas nie korzystających z LEADER LEADER start-up kit Koordynacja wdrożenia LSR z UE funduszami na poziomie ponadregionalnym

33 LEADER LSR będzie musiał wskazać na działania innowacyjne LSR musi zawierać odniesienie do dostępnych źródeł wsparcia z innych funduszy UE W PROW musi być opisany system koordynacji LSR dających podstawę do wdrażania działań PROW (odnowa wsi, różnicowanie działalności, mikroprzedsiębiorstwa) Kryteria wyboru LGD/LSR określone przez Kraj Członkowski – w Komitecie wybierającym również przedstawiciele podmiotów odp za wdrożenie innych funduszy UE = wybór LGD nie później niż do Zaliczka określona na poziomie ustawodawstwa unijnego Rady w wysokości do 50% kosztów bieżących LGD (koszty aktywizacji) – vide rozp. KE 974/2006

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inicjatywa LEADER w województwie łódzkim oraz perspektywy funkcjonowania LGD po roku 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google