Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1

2 MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3 Plan prezentacji: 1.Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych 2.Zrealizowane pomysły na przykładzie firmy 4-Tune IT 3.Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży 4.Podsumowanie i wnioski

4 Idea staży naukowo-badawczych: mają na celu zainicjowanie i sfinansowanie kooperacji przedsiębiorców z jednostkami naukowymi w ich ramach prowadzony jest transfer wiedzy i potencjału naukowo- badawczego między tymi podmiotami są finansowane przez instytucje zewnętrzne w stosunku do uczestników np. Unię Europejską dają tym samym możliwość współpracy, która nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa brak konieczności wnoszenia przez przedsiębiorców wkładu własnego wymaganego przy innych projektach finansowanie pracy stażystów jest traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa

5 Podstawowe cele staży: podniesienie konkurencyjności regionu jako całości podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, na ogół z sektora MŚP, których działalność wpisuje się w strategię rozwoju danego województwa

6 Kluczowe dziedziny gospodarki dla województwa dolnośląskiego: nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia tzn. technologie wytwarzania zdrowej żywności, biotechnologia i farmaceutyki, technologie ochrony środowiska odnawialne i alternatywne źródła energii technologie informacyjne (IT) projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych

7 Pracownicy naukowi, którzy mogą brać udział w projektach stażowych powinni: działać i posiadać dorobek w jeden z kluczowych dziedziny gospodarki dla danego województwa być pracownikami naukowymi, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43) lub Ustawy o zasadach finansowania nauki i Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (art.110 ust.1 i 114)

8 Korzyści dla Przedsiębiorstw: dostęp do innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii, modeli biznesowych, wyników badań, itp. możliwość budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu prac badawczo- rozwojowych i myśli naukowej dla Naukowców: zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych w ramach reprezentowanej dziedziny nauki zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników badań i zarządzania innowacjami

9 Firma 4-Tune IT działa w jednym z kluczowych obszarów gospodarki zdefiniowanych dla województwa dolnośląskiego jest więc potencjalnym odbiorcą i uczestnikiem projektów stażowych zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie optymalnego przeprowadzania inwestycji informatycznych, znalezienia odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i najlepszych źródeł finansowania inwestycji IT tworzy oprogramowanie dedykowane oraz jest autorem specjalistycznych systemów służących do zarządzania pracowniami protetycznymi (Protetic4You), gabinetami stomatologicznymi (Stomatic4You) i firmami handlowymi (CRM4You). wdraża i prowadzi obsługę powdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych, takich producentów jak Soneta (enova) czy Comarch (XL, Optima)

10 Założeniem przyjętym przez 4-Tune IT dla pomysłów realizowanych w ramach staży naukowo- badawczych jest możliwość praktycznego wykorzystania efektów prac naukowca w codziennej pracy firmy, w ramach realizowanych procedur biznesowych lub wytwarzanych produktów IT.

11 Cele grupy roboczej UE - 4-Tune IT: podnoszenie jakości i innowacyjności dostarczanych przez firmę 4-Tune IT produktów informatycznych oraz powiązanych z nimi usług IT podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników Uczelni poprzez czynny udział w praktycznej realizacji przedsięwzięć informatycznych

12 Zrealizowane pomysły: Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych, projekt: Staż Sukcesem Naukowca, organizator: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/), daty: kwiecień - sierpień 2011r.http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/ Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania, projekt: Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, organizator: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT (http://www.innowacyjnystaz.pl/), daty: czerwiec-wrzesień 2012r.http://www.innowacyjnystaz.pl/ Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy, projekt: Innowacyjny Transfer, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji ARI S.A. (http://www.it.arisa.com.pl/), data: luty- lipiec 2013r.http://www.it.arisa.com.pl/ Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur, projekt: Laboratorium Biznesu, organizator: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., (http://www.laboratoriumbiznesu.pl/), daty: listopad 2013r. – kwiecień 2014r.http://www.laboratoriumbiznesu.pl/

13 Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego uporządkowania procesów biznesowych wewnątrz firmy, a ich strukturalizacja przełożyła się na podniesienie efektywności obsługi klientów. Firma zaczęła pracować przy wykorzystaniu innowacyjnej wirtualnej metodyki, dzięki której również znacząco obniżono koszt obsługi klienta eliminując konieczność dojazdu do niego na rzecz zdalnego prowadzenia wszelkich prac wdrożeniowych i serwisowych.

14 Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania Dokonano restrukturalizacji istniejącego produktu informatycznego dedykowanego dla stomatologii, dostosowując jego interfejs do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania. W trakcie trwania stażu projekt przyjaznego użytkownikowi i innowacyjnego interfejsu częściowo zaimplementowano, co przyczyniło się do powstania darmowej wersji oprogramowania Stomatic4You Express. Miała ona swoją premierę podczas targów CEDE 2012 w Poznaniu (20- 22.09.2012r.).

15 Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy Rozwiązywano aktualny na moment realizacji projektu problem firmy w obszarze zarządzania wiedzą, koordynacji działań (zwłaszcza w odniesieniu do realizowanych projektów) oraz zarządzania i dokumentowania działań ich pracochłonności i co za tym idzie kosztów realizowanych projektów (np. zarządzania rozwojem oferowanych produktów czy też projektami realizowanymi na zlecenie) poprzez zaprojektowanie i realizację innowacyjnej dla tej firmy platformy wspierającej następujące procesy (wewnątrz firmy): – zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa, – wspomaganie i koordynowanie pracy zespołu, – wizualizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa, – zarządzanie projektami, – rejestracja czasu pracy pracowników oraz merytoryki i zakresu realizowanych przez nich zadań, – rozliczanie projektów (opracowanie metod wyliczania czaso- i kosztochłonności projektu).

16 Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur Identyfikowane są te usługi firmy, w ramach który faktury wystawiane są cyklicznie oraz parametry, które pozwolą dokonać automatyzacji i wirtualizacji tego procesu. Docelowo pozwoli to na efektywne zarządzanie zarówno procesem wystawiania faktur, jak i windykacji ewentualnych zaległości z ich tytułu. Ideą przedsięwzięcia jest rozwiązanie aktualnego problemu firmy 4-Tune IT w charakteryzowanym obszarze: – firma posiada dużą bazę klientów – ponad 200 firm, z których każda zobligowana jest do płacenia rocznych opłat aktualizacyjnych. Wysokości i terminy wystawiania faktur aktualizacyjnych są różne. Jest to uzależnione od takich parametrów jak: rodzaj oprogramowania, wartość licencji i data ich zakupu. Parametry te można jednoznacznie zidentyfikować i oznaczyć w systemie informatycznym. Analogicznie przedstawia się kwestia wystawiania faktur serwisowych.

17 Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur - cd W wyniku realizacji stażu zaimplemtowany zostanie w aktualnie używanym w firmie systemie informatycznym prototyp funkcjonalności cyklicznego wystawiania faktur aktualizacyjnych i serwisowych. Pozwoli to na wirtualizację tego procesu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wystawiania i wysyłania do klientów faktur droga mailową. W tym zakresie firma skorzysta z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), które umożliwia przesyłanie faktur w formacie PDF, do samodzielnego wydruku. Wirtualizacja procesu windykacji będzie możliwa dzięki automatyzacji procesu zaciągania wyciągu bankowego do systemu informatycznego i łączenia płatności z odpowiednimi fakturami oraz wysyłania na podstawie określonych w systemie parametrów maili z przypomnieniem o konieczności dokonania zaległych płatności. Pozwoli to na wprowadzenie w procesie obsługi klienta. W wyniku realizacji stażu wytworzona zostanie wiedza, która docelowo posłuży, po pilotażowym wdrożeniu wewnątrz firmy 4-Tune IT, do komercjalizacji opracowanego systemu w ramach produktów własnych 4-Tune IT, dedykowanych dla protetyków, stomatologów oraz w systemie CRM.

18 Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa firmy ulepszenia produktów lub usług sprzedawanych przez dane przedsiębiorstwo w praktyce firmy 4-Tune IT pomysły stażowe pilotażowo wdrażane są wewnątrz firmy i po okresie wykorzystywania przez firmę udostępniane jej klientom np. narzędzie do cyklicznego wystawiania faktur podejmowane są też inicjatywy, które mają przełożyć wiedzę naukową na produkty firmy i zaprezentować je na rynku w nowej zmodernizowanej formie np. Stomatic4You

19 Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa naukowców uczestnictwo w szkoleniach, które mają za zadanie pobudzić postawy kreatywne i przedsiębiorcze wśród pracowników naukowych szkolenia tego typu mają różny wymiar i obejmują przykładowe zagadnienia zaprezentowane na kolejnych slajdach

20 Staż Sukcesem Naukowca, PAIP, wymiar 24h, tematyka: komercjalizacja wiedzy o wysokim stopniu innowacyjności (innowacje; transfer i komercjalizacji technologii, w tym metodyka; wynalazki, patenty, prawo o własności intelektualnej, itp.) tworzenie spółek typu spin off/out (aspekty formalno – prawne, księgowość i podatki) finansowanie działalności gospodarczej (wybrane źródła, dotacje UE i krajowe, fundusze venture, seed capital) biznes plan (wprowadzenie, charakterystyka, analiza rynku, analiza finansowa) marketing firmy świadczenie usług technologicznych i konsulting technologiczny

21 Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, NOT, wymiar 64h, tematyka: zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/ technologii marketing innowacji zarządzanie innowacją finansowanie nowych technologii strategia komercjalizacji przedsiębiorczość zorientowana rynkowo (biznes plan) projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego (wniosek racjonalizatorski, wniosek patentowy) tworzenie i działanie firm spin off i spin out

22 Wyzwania stojące przed uczestnikami staży: dobre przygotowanie programu stażowego wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstwo-naukowcy i na ogół nie rodzi się w wyniku jednorazowej, krótkotrwałej kooperacji a jest raczej wynikiem systemowego i systematycznego podejścia do problemów firmy odstraszająca dla wielu przedsiębiorców jest biurokracja związana z aplikacją stażową, która przecież nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinasowania, a wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania szerokiej gamy dokumentów opisujących dotychczasową działalność, potencjał firmy, kondycję finansową, itp. konieczność godzenia pracy w macierzystych jednostkach naukowo- badawczych z pracą w przedsiębiorstwie obowiązki uczestników

23 Obowiązki przedsiębiorstwa: zapewnienie miejsca pracy stażyście wyznaczenie opiekuna stażysty – co nie zawsze wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla opiekuna akceptacja Indywidualnego Planu Stażu Stażysty monitorowanie obecności stażysty nadzór i współpraca nad tworzeniem raportów miesięcznych końcowych na potrzeby organizatora stażu udział w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych

24 Obowiązki naukowca: osobiste odbywanie stażu zachowanie poufności wszelkich informacji związanych z odbywaniem stażu, których upowszechnienie mogłoby narazić na szkodę przedsiębiorstwo, w którym odbywa staż dostarczanie organizatorowi projektu miesięcznych oraz końcowego raportu z realizacji stażu wypełnianie ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych przez organizatora stażu udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wiedzy posiadanie ubezpieczenia NNW

25 Warunki dla prawidłowej realizacji stażu: otwartość przyjmującego na staż przedsiębiorstwa na kreatywną dyskusję nad przygotowanymi propozycjami zaangażowanie przedsiębiorstwa w implementację najnowszych osiągnięć myśli naukowej do konkretnych problemów stworzenie Stażyście warunków pracy, które pozwolą na konsekwentne wdrożenie nowych sposobów działań, przeszkolenie pracowników czy modernizację produktów oddelegowane odpowiednich uprawnień

26 Programy stażowe mają bardzo duży potencjał zarówno z punktu widzenia komercjalizacji wiedzy, jak i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez naukowców.

27 Efekty staży – przedsiębiorstwo: współpraca ze stażystami pozwala spojrzeć na procesy biznesowe zachodzące w firmie oraz jej produkty z zupełnie nowej perspektywy firma zyskuje dostęp do najnowszej wiedzy dziedzinowej, którą można praktycznie wykorzystać do rozwiązania bardzo konkretnych problemów korzyści które osiąga przedsiębiorstwo, pod warunkiem dobrego przemyślenia programu stażowego, mogą być bardzo duże i w pełni rekompensować wyzwania i obowiązki związane z realizacją stażu

28 Efekty staży – naukowiec: oferowane naukowcom za ich pracę wynagrodzenie ma charakter rynkowy efekty staży mogą być wykorzystane w pracach rygorowych, w tym doktorskich czy habilitacyjnych tematyka staży może być rozwijana w ramach grantów naukowych indywidualnych i zespołowych materiał zgromadzony podczas staży może być też podstawą stworzenia artykułów naukowo-badawczych i wykorzystany podczas zajęć dydaktycznych naukowiec odbywający staż ma szanse na zwiększenie praktycznego doświadczenia zawodowego w reprezentowanej dziedzinie, które może być wykorzystane w ścieżce kariery niezwiązanej z działalności naukową

29 Dziękuję za uwagę dr Maja Leszczyńska Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Instytut Informatyki Ekonomicznej Kierownik Studiów Podyplomowych Cyber Security Management Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław tel. 71 36 80 379, tel. kom. 691 679 625 maja.leszczynska@ue.wroc.pl cybersecurity@ue.wroc.pl


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google