Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1

2 KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

3 Układ prezentacji Misja Obszary badawcze w szerokim ujęciu Główne obszary badawcze Profil badawczy Współpraca z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) Profil dydaktyczny

4 I. Misja Zakładu: Metodyczne, informacyjne i organizacyjne wspomaganie procesów: tworzenia, wdrażania, transferu i oceny innowacji, w tym szczególnie podlegających ochronie prawnej - tworzących własność przemysłową, intelektualną i handlową (wiedzę chronioną). Otwarcie się na szeroką współpracę z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi)

5 II. OBSZARY BADAWCZE W SZEROKIM UJĘCIU

6

7 IV. Profil badawczy 1/6 Procesy innowacyjne, zarządzanie innowacjami.
Procesy tworzenia wiedzy. Modele, metody, narzędzia zarządzania wiedzą. Przedsiębiorczość – kreowanie, mechanizmy motywacyjne, zarządzanie kadrami. Ochrona wiedzy a marketing. Identyfikacja narzędzi, strategii, polityk ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie – rodzaje, zakres występowania, efektywność. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Analiza i formułowanie metod kwalifikowania wiedzy do ochrony.

8 Profil badawczy 2/6 Analizy i oceny efektywności ekonomicznej innowacji, w tym w aspekcie marketingowym. Metody oceny efektywności ochrony wiedzy. Wpływ zmian organizacji i zarządzania na innowacje oraz innowacji na zmiany w organizacji i zarządzaniu. Przekształcenia własnościowe, a ochrona wiedzy. Badanie form korzystania z wiedzy chronionej i ich efektywności. Teoria i praktyka negocjacji. Badanie i projektowanie systemów zabezpieczania wiedzy chronionej. Wpływ ochrony wiedzy na konkurencję i monopolizację przedsiębiorstw. Wizualizacja firmy, wzornictwo, kształtowanie i ochrona marki.

9 Profil badawczy 3/6 Prowadzenie analiz stanu i rozwoju wiedzy chronionej na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, kraju, świata. Analizy ilościowe i jakościowe naruszeń praw wyłącznych. Ekonomiczne aspekty „wyczerpania praw wyłącznych” Badania w zakresie przestrzegania praw twórców własności intelektualnej. Badanie wpływu ochrony własności przemysłowej na obrót chronionymi rozwiązaniami. Badanie wpływu wiedzy chronionej na efektywność przedsiębiorstwa.

10 Profil badawczy 4/6 Rola wywiadu gospodarczego w ochronie wiedzy.
Prowadzenie ocen, obowiązujących, systemów ochrony wiedzy (wynalazków, wzorów, znaków towarowych, utworów itd.) i proponowanie ich usprawnień. Systemy ochrony wiedzy w procedurach regionalnych i międzynarodowych. Prace nad nowymi rodzajami systemów ochrony wiedzy, w tym nad takimi, które powinny zastąpić istniejące (np. w zakresie ochrony znaków towarowych). Badanie wpływu procesów globalizacji gospodarki światowej na rozwój ochrony wiedzy i na skutki ekonomiczne z tym związane.

11 Profil badawczy 5/6 Identyfikacja i ocena systemów informacji o wiedzy chronionej. Doskonalenie metod badania „czystości i zdolności ochronnej” wiedzy. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków informacji o wiedzy chronionej. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków transferu wiedzy chronionej. Projektowanie systemów informacji o wiedzy chronionej. Projektowanie informatycznych systemów dla potrzeb zarządzania wiedzą chronioną.

12 Profil badawczy 6/6 Doskonalenie procesów dydaktycznych w zakresie ochrony wiedzy (przede wszystkim na wyższych uczelniach). Organizacja ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Rola Państwa w zarządzaniu wiedzą chronioną - określanie kierunków zmian w tym zakresie. Realizacja prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych, Urzędu Patentowego R. P., Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Europejskiej Organizacji Patentowej.

13 1/2 V. UTRZYMYWANIE ŚCISŁEGO KONTAKTU Z PRAKTYKĄ poprzez:
badanie systemów zarządzania innowacjami oraz projektowanie i wdrażanie zmian tych systemów, badanie efektywności ekonomicznej innowacji, w tym szczególnie projektów wynalazczych, projektowanie i wdrażanie regulaminów wynalazczości i racjonalizacji, badanie, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą chronioną

14 2/2 kojarzenie potrzeb w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych z możliwościami ich zaspokajania, organizowanie „GIEŁD INNOWACJI” – prezentacja ofert i potrzeb, koordynację przygotowania i wdrażania innowacji, poradnictwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (ochrona wynalazków, wzorów, znaków itd.) doprowadzanie do ugody w sprawach uznawania projektów za wynalazcze i ustalania wysokości wynagrodzeń za te projekty - Powołanie Komisji Pojednawczej w sprawach projektów wynalazczych.

15 VI. Profil dydaktyczny 1/3
WYKŁADY PODSTAWOWE Zarządzanie innowacjami. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Kreatywność i przedsiębiorczość. Rachunek efektywności innowacji. Zarządzanie wiedzą w organizacji.

16 2/3 WYKŁADY SPECJALISTYCZNE:
Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie (30 godz.). Transfer wiedzy chronionej – wykład 15 godz. Polityka patentowa – wykład 15 godz. Ochrona własności przemysłowej, intelektualnej i handlowej (15, 30 godz.). Organizacja wynalazczości i racjonalizacji w firmie (15 godz.).

17 3/3 Laboratorium (komputerowe) - Informacja patentowa (15 godz.).
Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji oraz studiów podyplomowych zgodnie z profilem badawczym.


Pobierz ppt "KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google