Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Prezydent Tarnowa 1994 – 1998 Wiceprezydent Tarnowa 1998 – 2000 Dyrektor ds. merytorycznych Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 2002- 2007 Wicemarszałek Małopolski od 2007 r.

3 Zakres działania m.in: Nadzór nad Nadzór nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Transport i Komunikacja Transport i Komunikacja Planowanie Przestrzenne Planowanie Przestrzenne

4 W jakiej sytuacji jesteśmy?

5 Rośnie liczba ludności Ziemi

6 Wielkie słabości Europy: demografia 0 100 200 300 400 500 600 700 200020102020203020402050 Ludność powyżej 65 lat Ludność 25-65 lat Ludność do 25 lat mln

7

8 Możliwości podnoszenia kompetencji osób starszych w zakresie ICT z wykorzystaniem środków EFS

9 9/12 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

10 Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w Podregionach Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

11 wiek 20-2930-3940-4950-5960-6970+ Mazowieckie94,0%88,4%75,4%49,2%34,9%15,3% Pomorskie94,8%87,5%72,2%57,0%48,0%12,0% Dolnośląskie89,6%89,3%80,1%55,3%38,5%10,8% Wielkopolskie89,3%81,8%68,8%46,6%26,3%10,7% Kujawsko-Pomorskie86,4% 73,3%45,2%35,8%10,2% Łódzkie94,8%83,5%70,2%49,7%26,5%10,0% Zachodnio-Pomorskie91,5%85,8%79,8%48,4%31,6%9,9% Polska 92,2%86,8%72,7%49,9%31,0%9,1% Śląskie93,1%90,2%78,1%55,2%33,3%8,9% Lubuskie91,1%84,6%71,3%56,6%34,1%8,6% Małopolska94,8%90,7%77,0%52,6%22,4%7,5% Lubelskie92,9%85,2%68,1%43,0%24,3%7,0% Opolskie90,0%88,1%80,4%47,3%34,1%4,5% Podlaskie94,8%91,8%70,7%52,5%20,0%4,4% Podkarpackie95,9%83,7%61,7%48,2%27,7%3,0% Świętokrzyskie84,8%82,2%56,0%41,7%19,7%2,5% Warmińsko-Mazurskie88,1%80,4%61,8%38,3%26,4%2,0% Odsetek korzystających z internetu w różnych grupach wiekowych Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2013

12 Dostęp a korzystanie internetu w różnych grupach wiekowych w Małopolsce

13 Bariery twarde: - finansowe, - zasięgu (dostępności), - sprzętowe, Bariery miękkie: - brak oferty dostosowanej do umiejętności i możliwości osób starszych, - bariera psychologiczna (strach i obawy przed korzystaniem), autowykluczenie ze świata nowych technologii, - brak wiedzy, - brak potrzeby lub umiejętności korzystania z sieci. Kluczowe bariery ograniczające korzystanie z internetu przez seniorów :

14 1. Oddziaływanie na poziom motywacji seniorów do wejścia w świat nowych technologii poprzez m.in. wskazanie korzyści wynikających z e-integracji, a także rozwijanie odpowiednich kompetencji poprzez ofertę edukacyjną UTW. Małopolska należy do czołówki województw (2 miejsce w kraju, za woj. mazowieckim) w zakresie liczby funkcjonujących UTW. Spośród 477 UTW funkcjonujących w kraju, aż 49 działa w Małopolsce ( więcej niż co 10-ty). 2. Rozwój produktów i usług związanych z Internetem skierowanych do starszych użytkowników 3. Tworzenie oprogramowania odpowiedzialnego za interakcję człowieka z aplikacjami (tzw. interfejs) dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych. Wybrane sposoby niwelowania barier dostępu do internetu

15 - łączność z otoczeniem (telefonia, sieć komputerowa), - zwiększenie możliwości na dłuższe pozostawanie na rynku pracy, - poszerzenie dostępności wiedzy i obniżenie kosztów jej uzyskania, - stały dostęp do informacji, - łatwiejsze rozwiązanie codziennych problemów życiowych (zakupy, załatwianie spraw bytowych i finansowych), - przełamywanie barier samotności i wyobcowania społecznego (portale społecznościowe, łączność internetowa, telefon), - większa możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Szanse i korzyści jakie cywilizacja cyfrowa niesie dla osób 50+

16 Na przestrzeni lat 2012 – 2014 Samorząd Województwa zorganizował konkursy ofert z obszaru pomocy społecznej i wspierania osób starszych na łączną kwotę 1,5 mln zł. Efekt: dotychczas realizacja 54 projektów społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego Źródło: opracowanie własne ROPS w Krakowie

17 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY TRANSPORT I KOMUNIKACJA OBSZARY WIEJSKIE OCHRONA ZDROWIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE MARKETING TERYTORIALNY OCHRONA ŚRODOWISK A STRATEGIA POLSKI POŁUDNIOWEJ SUBREGIONALNY PROGRAM ROZWOJU Programy Strategiczne realizujące Strategię dla Małopolski w perspektywie 2020 WSPÓŁPRACA REGIONALNA

18

19 Czym dysponujemy?

20 WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2014-2020 PROGRAMY OPERACYJNEALOKACJA w PO Inteligentny Rozwój8,614mld PO Polska Cyfrowa2,255 mld PO Infrastruktura i Środowisko27,513 mld PO Wiedza, Edukacja, Rozwój4,166 mld PO Polska Wschodnia2,117 mld PO Pomoc Techniczna700 mln 16 dwufunduszowych (EFRR + EFS) regionalnych programów operacyjnych (RPO). 31,247 mld (z Mazowszem) Europejska Współpraca Terytorialna485 mln Program rozwoju obszarów wiejskichBrak informacji PO Rybactwo i MorzeOk. 6,5 mld

21 PORÓWNANIE ALOKACJI NA RPO W PERSPEKTYWACH 2007-2013 I 2014-2020 województwo 2007-20132014-2020 alokacja EUR alokacja funduszy strukturalnych (MRPO oraz komponent regionalny PO KL) - (w mln euro) alokacja funduszy strukturalnych zgodnie z UP z października br. DOLNOŚLĄSKIE1 590,9 2 250,4 KUJAWSKO-POMORSKIE1 286,1 1 901,7 LUBELSKIE1 559,4 2 228,8 LUBUSKIE623,8 906,1 ŁÓDZKIE1 412,9 2 253,9 MAŁOPOLSKIE1 770,3 2 875,5 OPOLSKIE611,3 944,1 PODKARPACKIE1 501,1 2 112,2 PODLASKIE858,0 1 212,4 POMORSKIE1 210,5 1 863,0 ŚLĄSKIE2 273,3 3 473,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE996,1 1 363,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE1 294,5 1 726,6 WIELKOPOLSKIE1 773,1 2 447,9 ZACHODNIOPOMORSKIE1 076,8 1 599,7 RAZEM 1519 838,129 159,1 MAZOWIECKIE2 526,82 087,9 RAZEM 1622 364,931 247,0

22 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013 Poddziałanie 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe – ponad 4,5 tys. osób w wieku 50+ weźmie udział w szkoleniach informatycznych Informacje o obecnie realizowanych projektach http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/projekty-realizowane.html

23 Rynek pracy wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy, (PI 8.5) działania mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców (PI 8.9) kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem oraz osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (PI 8.9) programy przekwalifikowania pracowników, szczególnie pracowników dojrzałych przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia (PI 8.10) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 - 2020

24 Spójność społeczna programy aktywizacji społecznej/zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz innych osób z ich otoczenia (PI 9.4) kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym działania mające na celu ich aktywizację i integrację (PI 9.7) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 - 2020

25 rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych, w szczególności osób powyżej 50 r. ż., w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy (PI 10.3) Edukacja REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 - 2020

26 Human Brain Project

27


Pobierz ppt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google