Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Janiszek. Informacje podstawowe 30 września 2009 roku Platformy transakcyjne GPW i BondSpot 4 platformy Dwie dla klientów indywidualnych (GPW)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Janiszek. Informacje podstawowe 30 września 2009 roku Platformy transakcyjne GPW i BondSpot 4 platformy Dwie dla klientów indywidualnych (GPW)"— Zapis prezentacji:

1 Michał Janiszek

2 Informacje podstawowe 30 września 2009 roku Platformy transakcyjne GPW i BondSpot 4 platformy Dwie dla klientów indywidualnych (GPW) Dwie dla klientów hurtowych (BondSpot) Przeznaczone dla nieskarbowych instrumentów dłużnych

3 Zasady notowań na rynkach regulowanych i alternatywnych – identyczne różnice w transakcjach pakietowych gwarantem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych emitenci mają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych

4 Pierwsza oferta publiczna (IPO) W przypadku, gdy sprzedaż na rynku pierwotnym realizowana jest w formule oferty publicznej, procedura przydziału może być przeprowadzona przez firmę inwestycyjną lub z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy. Główną zaletą tego drugiego rozwiązania jest umożliwienie uczestnictwa w ofercie dużej liczbie nabywców – wszystkim tym, którzy są klientami członków giełdy.

5 Pierwsza oferta publiczna (IPO) Sprzedaż pierwotna obligacji z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy jest najkorzystniejszym i najbardziej bezpiecznym sposobem sprzedaży (przydziału) obligacji, które będą notowane na Rynku Regulowanym i ASO.

6 Pierwsza oferta publiczna (IPO)

7 Uczestnicy rynku status uczestnika Catalyst Uczestnikami tego rynku mogą być 1) firma inwestycyjna, 2) zagraniczna firma inwestycyjna, 3) instytucja kredytowa, 4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

8 Uczestnicy rynku Uczestnik Catalyst może składać zlecenia i zawierać transakcje wszystkimi instrumentami wprowadzonymi do obrotu i może to robić na rachunek własny lub na rachunek klienta.

9 Rynek publiczny dla obligacji komunalnych i korporacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz firm dodatkowa możliwość pozyskanie tańszego pieniądza na realizację niezbędnych inwestycji. czynnik zwiększający ich wiarygodność o inwestorów i kontrahentów doskonałe narzędzie marketingowe wykorzystywanym do promocji nie tylko konkretnej emisji, lecz emitenta - gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa. łatwiejsze pozyskanie kapitału w przyszłości i lepsza wycena kolejnych emisji obligacji.

10 Autoryzacja Catalyst przyjęcie przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

11 Korzyści z autoryzacji 1. Lepsza wycena przyszłych emisji 2. Wiarygodność 3. Promocja emitenta

12 Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez Giełdę

13

14 Autoryzowani doradcy firmy doradcze świadczące swoje usługi w zakresie obrotu gospodarczego Biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, prawnego oraz audytu specjalny wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców Przy ocenie GPW bierze pod uwagę: doświadczenie danej firmy, doświadczenie osób nią zarządzających, doświadczenie w uczestnictwie w istotnych transakcjach gospodarczych, w tym związanych z obrotem instrumentami finansowymi.

15 Zasady obrotu na rynkach Catalyst godz. 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) godz. 9:00Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) godz. 9:00 – 16.20 Faza notowań ciągłych godz. 16.20 – 16.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) godz. 16.30 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) godz. 16.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

16 Zasady obrotu na rynkach Catalyst Identyczne na ASO i RR są między innymi: 1. Jednostki transakcyjne – jedna obligacja 2. Zasady przekazywania na GPW tabel odsetkowych 3. Zasady przekazywania, konstrukcja, realizacja i rodzaje zleceń maklerskich 4. Zasady przekazywania członkom ASO kart umów 5. Algorytmy stosowane do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia 6. Zasady anulowania transakcji 7. Maksymalne odchylenie wahań kursu - 3 punkty procentowe 8. Dla wszystkich nominałów obligacji dokładność określania kursu wynosi - 0,01 punktu procentowego 9. Cykl rozliczeniowy T+2

17 Zasady obrotu na rynkach Catalyst Na rynku regulowanym transakcje pakietowe można zawierać od 8.00 do 16.35 (maksymalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10%). Istnieje możliwość zawierania transakcji pakietowych po zakończeniu sesji w godz. 16.35-16.50. W takim przypadku maksymalne odchylenie kursu transakcji od średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami jest nie większe niż 40%. Na ASO transakcje takie można zawierać jedynie w godz. 8.00- 16.30 a gdy transakcja ma być rozliczona w dniu jej zawarcia – w godz. 8.00 – 14.00. ( brak możliwości zawierania transakcji po zakończeniu notowań). Minimalna wartość transakcji pakietowej wynosi 100 tys. zł. Maksymalne, dopuszczalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10% dla rynku regulowanego i 3 punkty procentowe dla alternatywnego systemu obrotu.

18 Zasady obrotu na rynkach Catalyst Cechy odmienne BondSpot od GPW Brak ograniczenia wahań cen, Nie jest określany kurs otwarcia na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem dnia obrotu, Jednostka transakcyjna, czyli minimalna liczba papierów wartościowych, którą można kupić/sprzedać musi mieć w segmencie hurtowym wartość co najmniej 100 tys. zł. Notowania ciągłe trwają od godziny 9:00 do 16:00. Po zamknięciu obrotu oferty tracą ważność i są usuwane z rynku (są składane na każdą sesje przez Dom maklerski do czasu ich zakończenia lub realizacji). Dopuszczalna wartość transakcji pakietowej to co najmniej 100 tys. zł. Możliwość zawierania transakcji negocjowanych

19 Bezpieczeństwo forma zdematerializowana system kont depozytowych nowoczesne rozwiązanie, wzorowane na najlepszych światowych modelach system rejestracji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rozlicza wszystkie transakcje zawierane na rynku CATALYST

20 Bezpieczeństwo KDPW gwarantuje również rozliczenie transakcji odpowiednimi funduszami: Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych Funduszem Zabezpieczającym ASO GPW dla transakcji zawartych na CATALYST Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot Funduszem Zabezpieczającym ASO BondSpot

21 Kto może zostać uczestnikiem CATALYST? podmioty, spełniające wymogi określone regulacjami: 1) firma inwestycyjna, 2) zagraniczna firma inwestycyjna, 3) instytucja kredytowa, 4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

22 Kto może zostać uczestnikiem CATALYST? Dopuszczonym do działania na Catalyst może być podmiot który: 1) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane, 2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst, 3) posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst, 4) złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst.

23 Zakres działania na Catalyst Dopuszczenie do działania na Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst. Uczestnik Catalyst może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta.

24 Dopuszczenie do działania na Catalyst Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów. 1. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst. 2. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę obejmuje jednocześnie dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot. 3. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi jednocześnie dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.

25 Warunki uczestnictwa – procedura uproszczona W przypadku podmiotów będących Członkiem Giełdy, członkiem lub uczestnikiem pozagiełdowego rynku regulowanego prowadzonego przez BondSpot oraz uczestnikiem rynku MTS-Poland, są one dopuszczone do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym, z chwilą złożenia zawiadomienia o zamiarze działania na danym rynku, o ile zamierzony zakres uczestnictwa odpowiada dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu.

26 Rozpoczęcie działania na Catalyst na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst, pod warunkami: posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno- technicznych udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu

27 Catalyst Strategic Partner Celem programu Catalyst Strategic Partner jest wspólne propagowanie przez GPW i jej partnerów biznesowych możliwości inwestycyjnych związanych z rynkiem CATALYST wśród inwestorów oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych emitentów instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem autoryzacji CATALYST oraz wprowadzanie ich do obrotu w ramach CATALYST. Partner programu otrzymuje tytuł Catalyst Strategic Partner, który potwierdzony jest poprzez wydanie stosownego certyfikatu. Obecnie tytuł Catalyst Strategic Partner posiadają Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

28 Dane rynkowe Dane z Catalyst dostępne są wszystkim dystrybutorów informacji posiadających umowy z GPW, zainteresowanych dostarczeniem tych danych swoim abonentom. Dane z Catalyst udostępniane za pośrednictwem dystrybutorów zawierają pełną listę instrumentów notowanych w ramach Rynków Regulowanych GPW i BondSpot oraz Alternatywnych Systemów Obrotu prowadzonych przez GPW i BondSpot jak również listę instrumentów dłużnych autoryzowanych i nie wprowadzonych do obrotu. Zintegrowane dane z platform GPW i z platform prowadzonych przez BondSpot dostępne są dla dystrybutorów, którzy zamówią na GPW wyodrębniony serwis "Instrumenty dłużne".

29 Schemat rynku

30


Pobierz ppt "Michał Janiszek. Informacje podstawowe 30 września 2009 roku Platformy transakcyjne GPW i BondSpot 4 platformy Dwie dla klientów indywidualnych (GPW)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google