Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i miejsce KDPW na polskim rynku kapitałowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i miejsce KDPW na polskim rynku kapitałowym"— Zapis prezentacji:

1 Rola i miejsce KDPW na polskim rynku kapitałowym

2 Polski centralny depozyt papierów wartościowych
Deponowanie Rejestracja Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r.

3 KDPW – struktura własności
Historia Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obecnie Niezależna instytucja działająca w formie spółki akcyjnej Obecni akcjonariusze (od 1999 r.) Skarb Państwa /3 akcji GPW /3 akcji Narodowy Bank Polski 1/3 akcji

4 Główne zadania KDPW Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (New Connect, MTS-Poland) Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy, scalanie akcji) Przydzielanie kodów ISIN (International Securities Identifying Numbers) polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajowym organem odpowiedzialnym za ich nadawanie)

5 Główne zadania KDPW Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym (rynek regulowany i rynek ASO) - Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych - Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot Fundusz Gwarantowania Giełdowych Transakcji Terminowych Wypłaty transferowe - realizacja i przetwarzanie transferów pieniężnych pomiędzy funduszami emerytalnymi Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym Zarządzanie systemem rekompensat

6 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW
Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: Akcje (krajowe i zagraniczne) Obligacje (Skarbu Państwa, NBP (banku centralnego) korporacyjne (krajowe i zagraniczne), komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) Indeksowe jednostki udziałowe Opcje (Europejskie), (na indeks WIG20, na akcje) Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek – system Narodowego Banku Polskiego

7 Rozrachunek transakcji
Cykl rozrachunkowy dla transakcji na akcjach, prawach do akcji, certyfikatach zawartych na rynku regulowanym trwa trzy dni robocze (T+3), a dla obligacji - dwa dni robocze (T+2) Oznacza to, że formalnym właścicielem akcji staniemy się dopiero trzeciego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji, a w przypadku obligacji – drugiego dnia.

8 Podstawowe zasady rozliczeń realizowanych w KDPW
W KDPW odbywa się rozrachunek wyłącznie zdematerializowanych papierów wartościowych Transfery papierów wartościowych odbywają się poprzez dokonywanie zapisów księgowych w systemie depozytowym, rozliczeniowym i rozrachunkowym KDPW Transferów dokonuje się pomiędzy kontami uczestników KDPW Obowiązkowa segregacja aktywów (aktywa własne, aktywa klientów) Dokonywanie rozrachunku transakcji na rzecz: GPW, BondSpot, NewConnect (ASO), MTS Poland Model rozrachunku w trybie DvP: BIS model I, BIS model II Rozrachunek: T+2, T+3 – dla obrotu na rynku regulowanym – GPW, BondSpot T+0 do T+n – dla transakcji poza rynkiem regulowanym – OTC Dwa tryby rozrachunku: RTGS DVP (8.00 – 17.00), FOP (8.00 – 18.30) Tryb wielosesyjny (7.30 – 19.00)

9 Połączenia operacyjne KDPW z innymi depozytami
Połączenia operacyjne z zagranicznymi instytucjami depozytowymi (linki FOP) w związku z podwójnym notowaniami akcji na GPW. Planuje się stworzenie kolejnych połączeń FOP (free-of-payment) i DVP (delivery-vs-payment). Euroclear Sweden EVK

10 Strategia budowania połączeń operacyjnych
Cele budowy nowych połączeń operacyjnych: rozliczanie wspólnie z KDPW_CCP rynków zagranicznych obsługiwanych przez rynki regulowane lub ASO w Polsce budowa międzynarodowej sieci operacyjnej i połączeń operacyjnych KDPW w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z podwójnym notowaniem papierów wartościowych na GPW i rynku macierzystym: rynki kluczowe – połączenia bezpośrednie pozostałe rynki – połączenia operacyjne za pośrednictwem ICSD lub banków. uzyskanie przez KDPW i KDPW_CCP pozycji głównego pośrednika w zakresie rozrachunku  dla inwestorów polskich działających poprzez uczestników KDPW na rynkach zagranicznych (np. Wiedeń, Frankfurt, Londyn).   dywersyfikacja i uzyskanie przychodów  z tytułu  pełnionej przez KDPW roli CSD inwestora dla klientów działających na rynkach zagranicznych. rozwój współpracy biznesowej z innymi centralnymi depozytami oraz izbami rozliczeniowymi w regionie poprzez sprzedaż na danym rynku systemu kdpw_stream nawiązywanie biznesowych relacji z zagranicznymi podmiotami depozytowo-rozliczeniowymi w regionie. Korzyści dla inwestorów: dostęp do nowych możliwości inwestycyjnych w tym - nowych rynków oraz szerszej gamy instrumentów finansowych

11 Linki – korzyści dla rynku
Budowa centrum regionalnego Spółki zagraniczne notowane na GPW Dywersyfikacja inwestycji RYNEK Promocja polskiego rynku Możliwości dla OFE (limit inwestycji zagranicznych) Przyciąganie kolejnych spółek – efekt kuli śnieżnej

12 Strategia KDPW Pierwsza wersja Strategii rozwoju KDPW na lata została przygotowana pod koniec września 2009 r. Dokument powstał w oparciu o wnikliwą analizę głównych trendów zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych, doświadczenia i kompetencje Zarządu oraz kadry menedżerskiej KDPW. W okresie wrzesień - grudzień 2009 r. Strategia była szeroko konsultowana ze środowiskiem polskiego rynku kapitałowego Końcowy dokument Strategii został przyjęty przez Radę Depozytu w dniu 8 grudnia 2009 r.

13 Wizja KDPW Stworzenie do roku 2013 prężnej Grupy kapitałowej:
reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel swoich usług opartych na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych tworzących wartość dla uczestników rynku kapitałowego, wspierającej budowę centrum regionalnego w Warszawie, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku oraz z KDPW jako główną instytucją depozytowo-rozliczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej.

14 Wyzwania dla polskiego rynku
Zdobywanie nowych klientów i rynków Aktywna współpraca wszystkich uczestników rynku Tworzenie regionalnego centrum finansowego w Warszawie Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne Budowanie przewagi konkurencyjnej Wykorzystanie potencjału lokalnego rynku i zasobów ludzkich Rozwój nowych obszarów biznesu

15 Cele strategiczne KDPW
8. Promocja wizerunku grupy kapitałowej KDPW wraz z jej ofertą sprzedażowo-usługową poprzez komunikację korporacyjną 4. Wprowadzenie nowych usług zwiększających wartość Grupy kapitałowej 1. Wprowadzenie nowego modelu biznesowego KDPW 7. Zwiększanie zaangażowania i kompetencji personelu Grupy kapitałowej w celu realizacji Strategii 3. Integracja KDPW ze strukturami europejskimi 6. Optymalizacja procesów działalności Grupy kapitałowej 2. Pozycjonowanie KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozliczeniowej w regionie CEE 5. Podnoszenie jakości i zakresu obecnie oferowanych usług Strategia KDPW

16 Nowy model biznesowy KDPW
GRUPA KAPITAŁOWA IZBA ROZLICZENIOWA: CCP dla rynku regulowanego Ewentualnie INNE SPÓŁKI ZALEŻNE - zdywersyfikowane źródła przychodów 2. CCP dla rynku OTC 3. CCP dla rynku towarowego Kierunek przepływu usług świadczonych w ramach grupy Kierunek przepływu środków pieniężnych (wynagrodzenie za usługi, dywidendy itp.)

17 Wydzielenie Izby rozliczeniowej CCP
Powołanie centralnego kontrpartnera jako kluczowy projekt zmniejszający ryzyko i obciążenia uczestników polskiego rynku kapitałowego Trzy główne etapy rozwoju centralnego kontrpartnera: wydzielenie gwaranta rozliczeń jako odrębnej spółki, której jedynym zadaniem jest wspomaganie kapitałem własnym systemu płynności rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym utworzenie izby rozliczeniowej CCP z nowoczesnym systemem zarządzania ryzykiem opartym na technologii SPAN wyposażenie CCP w funkcje nettowania transakcji, zmniejszającej koszty rozrachunku transakcji poprzez znaczącą redukcję instrukcji rozrachunkowych przekazywanych do Depozytu

18 Infrastruktura rynku – stan obecny
Zawarcie transakcji GPW BondSpot OTC KDPW Rozliczenie Rozliczenie i rozrachunek transakcji System Gwarantowania KDPW_CCP Rozrachunek NBP Centralny Depozyt

19 Infrastruktura rynku – stan po wdrożeniu CCP
Zawarcie transakcji GPW BondSpot OTC KDPW_CCP Rozliczenie Rozliczenie transakcji System Zarządzania Ryzykiem KDPW NBP Rozrachunek Rozrachunek transakcji Centralny Depozyt

20


Pobierz ppt "Rola i miejsce KDPW na polskim rynku kapitałowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google