Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY FUNKCJONOWANIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY FUNKCJONOWANIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY FUNKCJONOWANIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

2 AGENDA Wprowadzenie Systemy notowań Fazy sesji giełdowej Kursy giełdowe Zlecenia giełdowe Dystrybucja informacji Animatorzy

3 3 WPROWADZENIE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest najważniejszą instytucją wtórnego rynku papierów wartościowych w Polsce GPW powstała w kwietniu 1991 roku. Przy jej tworzeniu jako wzór przyjęto giełdę w Lyonie

4 4 GPW w Warszawie jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są banki, domy maklerskie i Skarb Państwa Obrót na GPW odbywa się zgodnie z wymogami przepisów, a wszystkie notowane papiery zostały wcześniej dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Nadzoru Finansowego WPROWADZENIE

5 5 Celem GPW jest: organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi promowanie obrotu papierami wartościowymi upowszechnianie informacji związanych z obrotem papierami wartościowymi WPROWADZENIE

6 6 ZADANIA GIEŁDY Umożliwienie przepływu kapitałów od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych, którzy potrafią z tych kapitałów zrobić jak najlepszy użytek.

7 7 ZADANIA GIEŁDY Mobilizacja oszczędności – giełda stwarza możliwość osiągania zysków, inwestorzy wspomagają giełdę środkami finansowymi oczekując dochodów

8 8 Wycena notowanych papierów wartościowych – wycena przez rynek aktualnej wartości przedsiębiorstw notowanych na giełdzie ZADANIA GIEŁDY

9 9

10 10 Architektura systemu

11 11 RYNKI NOTOWAŃ Akcje spółek giełdy warszawskiej notowane są na rynkach: podstawowym równoległym

12 12 RYNKI NOTOWAŃ KryteriumRynek podstawowyRynek równoległy Wartość akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego (iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta) 15 mln EURO gdy warunki rynku podstawowego nie są spełnione Ilość akcji w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta a) min 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego lub b) min 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 euro liczonej wg ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej gdy warunki rynku podstawowego nie są spełnione

13 13 SYSTEMY NOTOWAŃ Papiery wartościowe na warszawskiej giełdzie notowane są w ramach następujących systemów notowań: System notowań ciągłych System notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursów

14 14 SYSTEMY NOTOWAŃ System notowań ciągłych Kursy mogą ulegać zmianom w ciągu danej sesji giełdowej w miarę napływających ofert – kupna sprzedaży

15 15 SYSTEMY NOTOWAŃ System notowań jednolitych Cena poszczególnych walorów ustalana jest jedynie na początku sesji giełdowej na podstawie zleceń, jakie napłynęły przed otwarciem sesji Kursy jednolite nie ulegają zmianom w ciągu określonej części sesji, według nich rozliczane są wszystkie transakcje

16 16 SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH W systemie notowań ciągłych znajdują się: akcje wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40, NFI Jednostki uczestnictwa typu ETF pozostałe akcje o wystarczającej płynności obligacje skarbowe i inne, prawa pierwszeństwa z obligacji, certyfikaty inwestycyjne listy zastawne instrumenty pochodne (opcje na akcje, opcje na indeks, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe na kursy walut, kontrakty terminowe na akcje, warratnty opcyjne) prawa poboru z akcji notowanych w systemie notowań ciągłych prawa do nowych akcji, jeśli będą notowane w systemie notowań ciągłych jednostki indeksowe

17 17 SYSTEM NOTOWAŃ JEDNOLITYCH W systemie notowań jednolitych znajdują się: akcje spółek o mniejszej płynności prawa poboru i prawa do nowych akcji jeśli dane akcje notowane są również w systemie jednolitym z dwukrotnym określeniem kursu

18 18 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Notowania ciągłe dla obligacji Notowania ciągłe Notowania ciągłe - kontrakty terminowe

19 19 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Notowania jednolite z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego Notowania jednolite z dwoma fixingami

20 20 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Przed otwarciem możliwe jest wprowadzanie zleceń zlecenia trafiają do centralnego arkusza zleceń, lecz nie są zawierane transakcje arkusz zleceń jest na bieżąco udostępniany użytkownikom systemu po wprowadzeniu każdego nowego zlecenia jest kalkulowany Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO), który jest podawany do publicznej wiadomości

21 21 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Interwencja nie można składać zleceń jedynie animatorzy jedynie animatorzy mogą dokonywać modyfikacji złożonych zleceń (w celu zwiększenia płynności instrumentu finansowego i zmniejszenia nierównowagi) wolumen zleceń może być wyłącznie zwiększany, limit ceny w zleceniach kupna może być wyłącznie podwyższany, limit ceny w zleceniach sprzedaży może być wyłącznie obniżany. modyfikacje są widoczne dla wszystkich uczestników rynku wszyscy członkowie giełdy w przypadku instrumentów finansowych, dla których nie zawarto umowy o wykonywanie zadań animatora rynku, w czasie interwencji wszyscy członkowie giełdy mogą dokonywać modyfikacji złożonych zleceń maklerskich. Zarząd Giełdy może zrezygnować z fazy interwencji

22 22 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Fixing następuje realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed otwarciem zostaje wyznaczona cena otwarcia (notowania ciągłe) lub kurs jednolity (notowania jednolite), równe ostatniemu znanemu TKO z fazy przed otwarciem

23 23 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Notowania ciągłe możliwe jest wprowadzanie zleceń transakcje są realizowane natychmiast po wprowadzeniu zlecenia, które może być zrealizowane

24 24 FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Dogrywka wszyscy uczestnicy rynku mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży po wyznaczonym kursie otwarcia transakcje zawierane są w sposób ciągły alokacja zleceń odbywa się według czasu przyjęcia zlecenia do systemu

25 25 SPECYFICZNE FAZY SESJI GIEŁDOWEJ Zamrożenie następuje podczas notowań ciągłych, gdy: wprowadzone zlecenie PKC nie może być wykonane w całości zlecenie z limitem mogłoby spowodować zawarcie transakcji poza widełkami ograniczającymi wahania kursu instrumentu przyjmowanie zleceń ulega wstrzymaniu ogłasza się równoważenie rynku

26 26 Równoważenie może wystąpić: podczas otwarcia/zamknięcia notowań ciągłych w trakcie notowań ciągłych (po wprowadzeniu zlecenia powodującego zamrożenie instrumentu) następuje jeżeli cena równowagi nie może być wyznaczona w granicach obowiązujących widełek ogłasza się fazę przed sesją – przyjmuje się zlecenia i na ich podstawie wyznacza kurs równowagi SPECYFICZNE FAZY SESJI GIEŁDOWEJ

27 27 Równoważenie – c.d. Giełda może: przedłużyć równoważenie rynku rozszerzyć widełki, aby objęły one wyznaczony kurs zakończyć notowania i ogłosić kurs nietransakcyjny równy dolnym/górnym widełkom SPECYFICZNE FAZY SESJI GIEŁDOWEJ

28 28 KURSY GIEŁDOWE W fazie przed sesją na bieżąco jest wyliczany i publikowany TKO w oparciu o przyjmowane zlecenia Ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego instrumentu Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

29 29 KURSY GIEŁDOWE TKO jest wyznaczany przy zastosowaniu kolejno następujących zasad: maksymalizacja wolumenu obrotu minimalizacja różnicy pomiędzy popytem a podażą minimalizacja różnicy pomiędzy kursem określanym a kursem odniesienia Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

30 30 KURSY GIEŁDOWE Wyznaczony kurs musi zapewniać, że: Wszystkie aktywne: zlecenia PKC zlecenia kupna z limitem ceny wyższym zlecenia sprzedaży z limitem ceny niższym od kursu określonego muszą być zrealizowane w całości Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

31 31 KURSY GIEŁDOWE Dodatkowo przy wyznaczonym kursie: zlecenia PCRO i aktywne zlecenia z limitem ceny równym kursowi określonemu mogą być zrealizowane całkowicie, częściowo lub mogą pozostać niezrealizowane Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

32 32 KURSY GIEŁDOWE Dodatkowo przy wyznaczonym kursie: wszystkie zlecenia kupna z limitem ceny niższym od kursu określonego wszystkie zlecenia sprzedaży z limitem ceny wyższym od kursu określonego nie są realizowane Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

33 33 KURSY GIEŁDOWE KURS NIETRANSAKCYJNY – podawany jeśli nie można wyznaczyć kursu jednolitego w dopuszczalnych widełkach Transakcje nie są zawierane, a określony kurs stanowi punkt odniesienia na następną sesję Zasady ustalenia kursu otwarcia / zamknięcia notowań ciągłych/ kursu jednolitego/ kursu określonego w wyniku równoważenia

34 34 REALIZACJA ZLECEŃ Zlecenia są realizowane z zachowaniem: priorytetu ceny czasu przyjęcia lub uaktywnienia oraz minimalizacji liczby transakcji

35 35 Kolejność realizacji zleceń: PKC z limitem wyższym (zlecenia kupna) lub niższym (zlecenia sprzedaży) PCRO z limitem ceny równym określonemu kursowi wśród zleceń PKC lub z tym samym limitem ceny jako ostatnie realizowane są zlecenia z warunkiem limitu aktywacji REALIZACJA ZLECEŃ

36 36 KURSY GIEŁDOWE Notowania ciągłe rozpoczynają się od ustalenia kursu otwarcia Następnie transakcje mogą być zawierane po różnych cenach Notowania w systemie notowań ciągłych

37 37 Transakcje zawierane są po kursie najlepszego zlecenia oczekującego na rynku Jednostką transakcyjną jest 1 instrument (akcja, obligacja, kontrakt terminowy) Notowania w systemie notowań ciągłych KURSY GIEŁDOWE

38 38 W przypadku równoważenia rynku, można zmienić ograniczenia wahań kursów danego papieru wartościowego Największe dopuszczalne odchylenie od kursu odniesienia nie może przekroczyć: 21% dla akcji 6 punktów procentowych dla obligacji OGRANICZENIA WAHAŃ KURSÓW Notowania ciągłe

39 39 OGRANICZENIA WAHAŃ KURSÓW Notowania ciągłe – ograniczenia STATYCZNE możliwość rozszerzenia widełek w przypadku równoważenia ** jednostki uczestnictwa typu ETF

40 40 OGRANICZENIA WAHAŃ KURSÓW Notowania jednolite – ograniczenia STATYCZNE Kurs na drugim fixingu na danej sesji może maksymalnie różnić się od kursu na pierwszym fixingu o 21%, jednak nie więcej niż 33,1% od kursu ostatniego fixingu na poprzedniej sesji

41 41 OGRANICZENIA DYNAMICZNE jednostki uczestnictwa typu ETF

42 42 OGRANICZENIA WAHAŃ KURSÓW Dla instrumentów finansowych, dla których w momencie wprowadzenia do systemu błędnego zlecenia, nie były zdefiniowane dynamiczne ograniczenia, wartości przedziału zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu Giełdy, są następujące: Kurs odniesienia dla przedziału zmiany wahań kursów wyznacza przewodniczący sesji w momencie otrzymania wniosku o anulowanie transakcji. Anulowanie transakcji

43 PIERWSZA SESJA / DEBIUT Na pierwszej sesji obowiązuje teoretyczna wysokość kursu odniesienia, którą wyznacza Giełda, także dla określenia pierwszego kursu jednolitego lub kursu zamknięcia, gdy nie został określony na pierwszej sesji. Na pierwszej sesji zlecenia PKC, PCR, PCRO nie są przyjmowane W dniu debiutu (pierwsza sesja po pierwszym dopuszczeniu do obrotu akcji, na której notowany jest dany instrument finansowy) nie obowiązują ograniczenia wahań kursów dla praw do akcji lub akcji w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu – w dniu debiutu ograniczenia nie obowiązują wyłącznie w odniesieniu do pierwszego kursu jednolitego. 43

44 44 DOKŁADNOŚĆ OKREŚLANIA KURSÓW W zależności od wysokości kursu papieru wartościowego, różna jest dokładność, z jaką są notowane papiery wartościowe na giełdzie

45 45 DOKŁADNOŚĆ OKREŚLANIA KURSÓW Sposób notowania instrumentu Rodzaj instrumentu w złotych akcje, PDA, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, warranty, kontrakty terminowe na waluty i akcje, certyfikaty inwestycyjne i strukturyzowane, jednostki indeksowe typu ETF, opcje na akcje w punktach kontrakty terminowe na indeksy (np.USD, EURO), opcje na indeks, certyfikaty strukturyzowane w procentach wartości nominalnej Obligacje, listy zastawne, kontrakty terminowe na obligacje

46 46 DOKŁADNOŚĆ OKREŚLANIA KURSÓW

47 47 OGRANICZENIE WIELKOŚCI ZLECENIA W trosce o bezpieczeństwo obrotu giełdowego, giełda wprowadziła ograniczenia maksymalnego wolumenu zlecenia dla instrumentów pochodnych. Ograniczenia przedstawia poniższa tabela.

48 48 ZLECENIA GIEŁDOWE System giełdowy WARSET stosowany na GPW gwarantuje równe traktowanie wszystkich inwestorów: indywidualnych i instytucjonalnych krajowych i zagranicznych

49 49 ZLECENIA GIEŁDOWE System WARSET zapewnia inwestorom: dostęp do rynku i informacji giełdowych, bez względu na to, gdzie inwestorzy się znajdują wykonanie prawie natychmiastowe i automatyczne ich zleceń

50 50 ZLECENIA GIEŁDOWE Dwie zasady pierwszeństwa przy wykonywaniu zleceń: CENA (najważniejsza) CZAS

51 51 ZLECENIA GIEŁDOWE CENA zlecenie zakupu z wyższym limitem jest realizowane przed zleceniami o niższym limicie zlecenie sprzedaży z najniższym limitem jest realizowane przed zleceniami o wyższym limicie

52 52 ZLECENIA GIEŁDOWE CZAS dwa zlecenia tego samego typu i z tą samą ceną są realizowane według czasu zarejestrowania w systemie giełdowym

53 MODYFIKACJA ZLECEŃ Zlecenia maklerskie mogą być modyfikowane przez członka giełdy, który złożył dane zlecenie maklerskie. W przypadku modyfikacji zlecenia polegającej na: Zwiększeniu wielkości ujawnianej zlecenia Zwiększeniu wolumenu zlecenia bez warunku wielkości ujawnianej Zmianie limitu ceny bądź oznaczeniu limitu ceny Zmianie lub określeniu limitu aktywacji zlecenia zlecenie maklerskie traci piorytet czasu przyjęcia do systemu informatycznego giełdy, a modyfikacja traktowana jest jako wprowadzenie nowego zlecenia. 53

54 54 ZLECENIA GIEŁDOWE Inwestor składając zlecenie określa: rodzaj oferty (kupno/sprzedaż) limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny termin ważności zlecenia nazwę instrumentu finansowego liczbę papierów wartościowych (wolumen) dodatkowe warunki wykonania zlecenia

55 55 ZLECENIA GIEŁDOWE Na podstawie złożonego zlecenia w biurze maklerskim, biuro sporządza zlecenie maklerskie, które jest przekazywane do realizacji na Giełdę

56 INWESTOR PUNKT OBSŁUGI KLIENTA CENTRALA BIURA MAKLERSKIEGO MAKLER GIEŁDOWY KOMPUTER GIEŁDY Droga zlecenia składanego przez inwestora

57 57 OD ZLECENIA DO ROZLICZENIA

58 STRONY TRANSAKCJI Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie: członek giełdy, w tym podmioty pkt 3. i 4., (por. slajd 58) we własnym imieniu i na własny rachunek Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności spółka prowadząca izbę rozliczeniową. 58

59 EWIDENCJA TRANSAKCJI Niezwłocznie po zawarciu transakcji są wystawiane i przekazywane w formie przekazu elektronicznego członkom giełdy karty umów będące dowodem zawarcia transakcji giełdowych. sprzeciw co do zgodności W terminie określonym przez Zarząd Giełdy strony transakcji mogą zgłosić przewodniczącemu sprzeciw co do zgodności kart umów z przyjętymi przez giełdę zleceniami. Nie zgłoszenie sprzeciwu oznacza potwierdzenie. Giełda przekazuje potwierdzone karty umów do Krajowego Depozytu w celu rozliczenia zawartych transakcji. 59

60 KARTY UMÓW Karta umowy może dotyczyć wielu transakcji giełdowych. Karta umowy powinna określać w szczególności: numer własny (numer operacji rozliczeniowej), datę zawarcia transakcji, kod instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji, liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji, wartość transakcji, rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż), indywidualny kod członka giełdy zawierającego transakcje, numer i datę złożenia zlecenia maklerskiego. 60

61 CZŁONKOWIE GIEŁDY Członkiem Giełdy Członkiem Giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na Giełdzie, który przekazuje na giełdę, modyfikuje i anuluje zlecenia maklerskie. Może nim zostać: 1.firma inwestycyjna 2.zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 3.inny podmiot będący uczestnikiem KDPW lub, której KDPW przekazał wykonywanie czynności lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową 4.inny podmiot niebędący uczestnikiem KDPW pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem KDPW, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem transakcji. 61

62 CZŁONKOWIE GIEŁDY Podmiot może zostać dopuszczony do działania na giełdzie jeżeli: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy posiada podstawowe środki organizacyjno- techniczne wymagane do obsługi obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie jest osobą prawną 62

63 CZŁONKOWIE GIEŁDY Członek Giełdy obowiązany jest do prowadzenia: listy maklerów giełdowych listy osób mających dostęp do systemu 4brokernet ewidencję zleceń maklerskich, zawierającej informację o maklerze giełdowym, który przekazał zlecenie na giełdę i maklerze nadzorującym odpowiedzialnym za daną procedurę i jej stosowanie w odniesieniu do poszczególnych zleceń maklerskich ewidencję procedur dotyczących przekazywania zleceń na giełdę i udostępniania na pisemne żądanie Giełdy. 63

64 MAKLERZY GIEŁDOWI Wyznaczeni przez członka giełdy i upoważnieni w jego imieniu do przekazywanie, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich Odpowiedzialni za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich czyli weryfikację i autoryzację zgodnie z wewnętrznymi regulacjami członka giełdy, w sposób umożliwiający członkowi giełdy przyporządkowanie zlecenia do danego maklera giełdowego. 64

65 MAKLERZY GIEŁDOWI Maklerem giełdowym może zostać osoba, która: jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz. 65

66 MAKLERZY NADZORUJĄCY nadzorującej proces przekazywania na giełdę zleceń maklerskich Członek Giełdy obowiązany jest do wyznaczenia i ogłoszenia co najmniej jednej osoby nadzorującej proces przekazywania na giełdę zleceń maklerskich przez członka giełdy całkowitą odpowiedzialność członek giełdy Za działalność maklera nadzorującego całkowitą odpowiedzialność ponosi członek giełdy Maklerem nadzorującym może zostać osobą, która jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF złożyła egzamin z zakresu znajomości przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań jest zatrudniona przez tylko jednego członka giełdy lub jest członkiem jego władz 66

67 MAKLERZY NADZORUJĄCY Odpowiedzialni za: Prowadzenie listy maklerów giełdowych Weryfikację kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych Nadzorowanie maklerów giełdowych członka giełdy Dopuszczanie maklerów giełdowych do przekazywania zleceń na giełdę Nadzorowanie i przestrzeganie wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich Zarządzanie tworzeniem i realizacją procedur dotyczących przekazywaniem zleceń na giełdę Działanie jako osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników giełdy oraz pozostałych członków giełdy w sprawie transakcji zawartych na giełdzie Tworzenie i zarządzanie kodami dostępu do sytemu 4brokernet, przekazywanie w użytkowanie kody wyłącznie maklerom giełdowym 67

68 68 ANIMATORZY ANIMATOREM jest członek giełdy lub podmiot niebędący członkiem giełdy wykonujący czynności animatora za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta i zobowiązał się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego na podstawie: umowy z Giełdą (ANIMATOR RYNKU) zobowiązał się do stałego zgłaszania ofert kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek bez zapytania członka giełdy, lub bezzwłocznie w odpowiedzi na zapytanie członka giełdy. umowy z emitentem (ANIMATOR EMITENTA) Giełda może uznać, że w przypadku niektórych spółek notowanych na giełdzie, których płynność akcji jest bardzo mała, niezbędne jest podpisanie przez taką spółkę umowy z animatorem emitenta

69 ANIMATOR RYNKU Animator rynku jest zobowiązany do: wprowadzania nie później niż 5 minut przed określeniem kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia zleceń kupna i sprzedaży oraz utrzymywania je w arkuszu przez cały czas trwania notowań dostosowywania w trakcie notowań swoich zleceń w czasie nie dłuższym niż 5 minut. wprowadzania nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem fazy interwencji Nie może składać takich zleceń, których realizacja doprowadziłaby do sytuacji, w której zawierałby transakcje sam ze sobą! Zlecenia nie mogą zawierać limitu aktywacji i muszą posiadać limit ceny 69 JEDNOLITE CIĄGŁE

70 70 RODZAJE ZLECEŃ Kryteria podziału zleceń składanych przez inwestorów: Limit ceny w zleceniu Zlecenia z dodatkowym warunkiem wykonania Termin ważności zlecenia

71 71 RODZAJE ZLECEŃ Kryterium limit ceny w zleceniu Zlecenia z limitem ceny Zlecenia bez limitu PCR (po cenie rynkowej) PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie) PKC (po każdej cenie)

72 72 RODZAJE ZLECEŃ Kryterium zlecenia z dodatkowym warunkiem wykonania Wmin – minimalna wielkość (wolumen) wykonania LimAkt – limit aktywacji WUJ – wielkość ujawniana Wielkość ujawniana zlecenia (WuJ) nie może być mniejsza niż 100 jednostek transakcyjnych!

73 ZLECENIA Z LIMITEM AKTYWACJI 1.utworzone 1. zlecenie może być utworzone: limit aktywacji (K) lub (S) limit zlecenia 2. wprowadzone 2. wprowadzone do arkusza: limit aktywacji > lub < kurs ostatniej transakcji 3. aktywacja +ujawnienie 3. aktywacja +ujawnienie (ciągłe): limit aktywacji lub kurs otwarcia itp 4. ujawnienie 4. ujawnienie (faza przed otwarciem, zamknięciem, w trakcie równoważenia) : limit (bądź wolumen) powoduje zmianę wartości kursu teoretycznego limit aktywacji lub kurs teoretyczny 73

74 74 Kryterium termin ważności zlecenia zlecenia z określonym terminem ważności zlecenia bez określonej daty ważności DZIEŃ (ważne do końca sesji giełdowej) DOM (ważność domyślna, bezterminowo) WiN (ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji, niezrealizowana część zlecenia traci ważność) WuA (ważne do momentu zawarcia pierwszych transakcji, musi być zrealizowane w całości lub nie jest realizowane w ogóle RODZAJE ZLECEŃ

75 75 ZLECENIA GIEŁDOWE Zlecenie kupna/sprzedaży z określoną przez inwestora ceną Limit dla zlecenia kupna określa MAKSYMALNĄ cenę zakupu papierów wartościowych Limit dla zlecenia sprzedaży określa MINIMALNĄ cenę sprzedaży papierów wartościowych Zlecenie z limitem ceny

76 76 Zlecenie z limitem ceny ZLECENIA GIEŁDOWE Termin ważnościIlośćLimit aktywacji ważne do końca sesji giełdowej ważne domyślnie ważne do pierwszego wykonania wykonaj lub anuluj ważne do konkretnej daty określona ilość z warunkiem minimalnej wielkości wykonania z warunkiem wielkości ujawnienia

77 77 ZLECENIA GIEŁDOWE W zleceniu PCR inwestor nie określa limitu ceny, po której chce dokonać transakcji Zlecenie PCR jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu po cenie wyłącznie pierwszego NAJLEPSZEGO oczekującego w arkuszu zlecenia przeciwnego Zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

78 78 ZLECENIA GIEŁDOWE Realizowana jest TYLKO najlepsza oferta po stronie przeciwnej Niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem równym kursowi ostatniej zawartej transakcji Zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

79 79 Zlecenie PCRO może być składane: wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyjątkiem fazy równoważenia rynku ZLECENIA GIEŁDOWE Zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

80 80 ZLECENIA GIEŁDOWE Inwestor składając takie zlecenie chce nabyć określoną liczbę akcji, nie określając dokładnie ceny zakupu Niezrealizowana część zlecenia PCRO staje się zleceniem z limitem ceny równym ostatniej zrealizowanej transakcji Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO)

81 81 Zlecenia PCRO biorą udział w wyznaczaniu kursu otwarcia Zlecenia PCRO są realizowane przed zleceniami z limitem równym kursowi jednolitemu, otwarcia, zamknięcia, kursowi określonemu w wyniku równoważenia rynku Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) ZLECENIA GIEŁDOWE

82 82 nie mogą być modyfikowane w fazie interwencji nie mogą zawierać dodatkowych warunków: LimAkt, Wmin, WUJ, WuA Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO) ZLECENIA GIEŁDOWE

83 83 ZLECENIA GIEŁDOWE W przypadku obrotu: prawami pierwszeństwa z obligacji, warrantami subskrypcyjnymi, prawami poboru do akcji notowanych w systemie ciągłym certyfikatami strukturyzowanymi opcjami indeksowymi zlecenia PKC, PCR i PCRO nie są przyjmowane!

84 84 ZLECENIA GIEŁDOWE W fazie równoważenia przyjmowane są tylko zlecenia: z limitem ceny PCRO PKC

85 85 ŁĄCZENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA Faza przed otwarciem

86 86 ŁĄCZENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA Faza notowań ciągłych

87 87 ŁĄCZENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW WYKONANIA Dogrywka

88 88 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

89 89 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Walne Zgromadzenie Giełdy mogą w nim uczestniczyć wszyscy akcjonariusze GPW do kompetencji WZA należy: dokonywanie zmian w statucie zatwierdzanie regulaminu Giełdy wybór Rady Giełdy

90 90 Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka Giełdy Rada składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów STRUKTURA ORGANIZACYJNA

91 91 Zarząd Giełdy Kieruje bieżącą działalnością Giełdy określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu określa datę rozpoczęcia działania członka giełdy na giełdzie na wniosek członka giełdy, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i domów maklerskich w zakresie obrotu giełdowego STRUKTURA ORGANIZACYJNA

92 92 Źródła: Regulamin Giełdy Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego Zasady obrotu Giełdowego – Jarosław Ziębiec www.bossa.pl


Pobierz ppt "ZASADY FUNKCJONOWANIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google