Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady członkostwa na GPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady członkostwa na GPW"— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady członkostwa na GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nowe zasady członkostwa na GPW Instrumenty pochodne dla inwestorów instytucjonalnych Warszawa 9 września 2004

2 Agenda Co nowego ? Do czego dążymy ?
Regulacje Technologia Instrument finansowy Do czego dążymy ? Członkostwo Oferta produktowa Dostępność produktów dla inwestorów Bank na GPW – jak zostać członkiem giełdy ? Jak rozliczyć ? Kto nadzoruje ? Ile to kosztuje ?

3

4 Co nowego ?

5 Co nowego ? Ustawa popw – Art. 109 ust. 1a
1. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, będące akcjonariuszami spółki prowadzącej giełdę.... 1a. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2, prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz - na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 105 (Regulamin giełdy), inne podmioty będące uczestnikami Krajowego Depozytu nabywające i zbywające papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz w zakresie obrotu papierami wartościowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz innymi dłużnymi papierami wartościowymi - banki nabywające i zbywające te papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek.

6 Co nowego ? Ustawa popw – Art. 30a
1. Banki oraz inne podmioty mogą świadczyć usługi określone w art. 30 ust. 2 na zasadach określonych w odrębnych ustawach, o ile przedmiotem tych usług nie są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, z wyłączeniem papierów wartościowych, o których mowa w art. 6 ust. 1. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy świadczenia usług, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 6. 3. Świadczenie przez bank lub inny podmiot, zgodnie z ust. 1 i 2, usług określonych w art. 30 ust. 2 nie stanowi działalności maklerskiej. 4. Do banków oraz innych podmiotów świadczących zgodnie z ust. 1-3 usługi, o których mowa w art. 30 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 48 ust. 2.

7 Co nowego ? Ustawa popw – Art. 6 ust. 1
 1. Poza rynkiem regulowanym oraz bez pośrednictwa spółek i banków prowadzących działalność maklerską może być dokonywany publiczny obrót papierami wartościowymi: 1) emitowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 2) opiewającymi na zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 3) których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych wymienionych w pkt 1 i 2.

8 Co nowego ? Ustawa popw – Art. 30b ust. 1
1. Nie stanowi działalności maklerskiej działalność polegająca wyłącznie na: 1) wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 lub ust. 2a pkt 2, jedynie na rzecz pozostałych podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, w której pozostaje podmiot wykonujący te czynności, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, o ile czynność ta nie jest wykonywana zawodowo i w sposób stały, w szczególności, jeżeli nie stanowi przedmiotu podstawowej działalności gospodarczej danego podmiotu, 3) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, do podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo instytucji zbiorowego inwestowania - o ile usługa ta nie jest związana z przechowywaniem środków pieniężnych lub papierów wartościowych należących do osób trzecich oraz o ile czynności te są wykonywane przez podmiot, którego działalność jest regulowana odrębnymi przepisami, 4) zawieraniu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, transakcji na rynkach kontraktów terminowych lub opcji, na własny rachunek lub na rachunek innych uczestników takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji będzie ponosić uczestnik rozliczający takiego rynku.

9 Co nowego ? Regulacje GPW
RG, paragraf 64 Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych Członkiem giełdy może zostać: Dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską – w zakresie o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub bez konieczności otwierania oddziału, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość, ze swojej siedziby lub oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy, prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) i 4) i w ust. 4 pkt 1), bank nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) – 3) i w ust. 4 pkt 1). Członek giełdy może zostać dopuszczony do działania na giełdzie w zakresie obrotu: wszystkimi papierami wartościowymi, papierami dłużnymi, papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz instrumentami pochodnymi, których cena zależy od ceny tychże papierów wartościowych, kontraktami terminowymi i opcjami. Dopuszczenie do działania na giełdzie może dotyczyć obrotu realizowanego: na rachunek własny, lub na rachunek klienta. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy oraz Krajowy Depozyt, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy.

10 Co nowego ? Regulacje GPW
RG, paragraf 66 Rada Giełdy może dopuścić do działania na giełdzie podmiot, który: jest akcjonariuszem giełdy, jest osobą prawną, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy, posiada odpowiednie środki zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, ma możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji giełdowych. Do podmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2) - 5) nie stosuje się ust. 1 pkt 1). dla przypomnienia § 64 ust. 2 pkt 2) - 5) : zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub bez konieczności otwierania oddziału, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość, ze swojej siedziby lub oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy, prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - w zakresie o którym mowa w ust. 3 i w ust. 4, inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) i 4) i w ust. 4 pkt 1), bank nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) – 3) i w ust. 4 pkt 1).

11 Co nowego ? Regulacje Dostępność rynku giełdowego (bezpośrednio)
Grupa 1 domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską zagraniczne firmy inwestycyjne – w formie oddziału lub zdalnie zagraniczne osoby prawne z krajów OECD i WTO, prowadzące działalność maklerską – w formie oddziału Obrót (opcjonalnie) na rachunek własny na rachunek klienta wszystkimi papierami wartościowymi papierami dłużnymi papierami emitowanymi przez SP i NBP i pochodnymi od nich kontraktami terminowymi i opcjami

12 Co nowego ? Regulacje Dostępność rynku giełdowego (bezpośrednio)
Grupa 2 Inne podmioty będące uczestnikami KDPW (w tym banki nie posiadające licencji maklerskiej) Obrót na rachunek własny Obrót (opcjonalnie) papierami emitowanymi przez SP i NBP i pochodnymi od nich kontraktami terminowymi i opcjami

13 Co nowego ? Regulacje Dostępność rynku giełdowego (bezpośrednio)
Grupa 3 Banki nie będące uczestnikami KDPW Obrót na rachunek własny Obrót (opcjonalnie) papierami emitowanymi przez SP i NBP i pochodnymi od nich papierami dłużnymi (ale wymagana licencja maklerska)

14 Co nowego ? Regulacje Dealer giełdowy i dealer nadzorujący
Min. 2 u jednego CG Szkolenie (CG lub GPW) Dealer nadzorujący Min. 1 (jeśli do 3 d.g.) lub 2 (jeśli > 3 d.g.) u jednego CG Szkolenie (CG lub GPW); GPW – 3 części Obrót System Instrumenty Egzamin Test 75 minut 60 pytań (45 zalicza)

15 Co nowego ? Regulacje Wymóg posiadania statusu akcjonariusza GPW
TAK domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską NIE zagraniczne firmy inwestycyjne – w formie oddziału lub zdalnie zagraniczne osoby prawne z krajów OECD i WTO, prowadzące działalność maklerską – w formie oddziału Inne podmioty będące uczestnikami KDPW (w tym banki nie posiadające licencji maklerskiej) Banki nie będące uczestnikami KDPW

16 Co nowego ? Regulacje Dealer giełdowy - zakres odpowiedzialności
wyłączne przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich zgodnie z regulacjami obowiązującymi na giełdzie; poprzez przekazanie zlecenia rozumie się w szczególności weryfikację i przesłanie zlecenia zgodnie z wewnętrznymi regulacjami członka giełdy, weryfikacja poprawności oraz zgodności przekazywanych na giełdę zleceń maklerskich z obowiązującymi przepisami prawa.

17 Co nowego ? Regulacje Dealer nadzorujący - zakres odpowiedzialności
prowadzenie listy dealerów giełdowych członka giełdy, nadzorowanie dealerów giełdowych członka giełdy, w przypadku połączenia zdalnego członka giełdy, przyznawanie prawa dostępu dealerów giełdowych członka giełdy do systemu transakcyjnego Giełdy, w przypadku połączenia lokalnego członka giełdy, wnioskowanie do giełdy o przyznanie prawa dostępu dealerów giełdowych członka giełdy do systemu transakcyjnego Giełdy, prowadzenie ewidencji przyznanych kodów dostępu do systemu transakcyjnego giełdy, przekazywanie giełdzie tej ewidencji oraz bezzwłoczne informowanie giełdy o wszelkich zmianach w prowadzonej ewidencji; nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń giełdowych; zarządzanie tworzeniem i realizacją procedur dotyczących mechanizmów weryfikacji i selekcji zleceń przed przekazaniem ich do systemu transakcyjnego giełdy, działanie jako osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników giełdy oraz pozostałych członków giełdy w sprawie transakcji zawartych na giełdzie.

18 Co nowego ? Technologia – wariant nowy Wysunięta stacja robocza
CZŁONEK GPW Serwer UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY GPW KDPW

19 Co nowego ? Technologia – wariant stosowany Zarządzanie serwerami CG przez CG lub GPW
CZŁONEK GPW UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY GPW KDPW

20 Co nowego ? Nowy instrument
Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe (następna prezentacja)

21 Do czego dążymy ?

22 Do czego dążymy ? w zakresie członkostwa
Podmioty krajowe (maklerskie, niemaklerskie) Podmioty zagraniczne (nie tylko wzajemne członkostwo)

23 Do czego dążymy ? W zakresie oferty produktowej
Zgodność z realnymi oczekiwaniami inwestorów

24 Do czego dążymy ? W zakresie dostępności produktów dla inwestorów
Produkty kasowe – praktycznie pełna, ograniczona limitami inwestycyjnymi Pochodne: Banki – pełna dostępność. Ryzyko związane z inwestowaniem przez banki w te instrumenty jest uwzględnione w obowiązujących banki przepisach i procedurach. Nie zachodzi więc potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie, ani też podejmowania przez GINB dodatkowych, szczególnych czynności. Fundusze emerytalne – brak dostępności. Zgodnie z ustawą o FE (Art. 141 ust. 3) , inwestowanie w prawa pochodne ma mieć na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem aktywów funduszu, mając na względzie typy ryzyka, które powinny być ograniczone, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania. Warunkiem umożliwiającym funduszom emerytalnym inwestowanie na rynku kontraktów na obligacje skarbowe jest wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertytalnych (zgodnie z art. 141 ust 3 ustawy). Projekt rozporządzenia RM w sprawie określenia innych kategorii lokat niż wymienione w art. 141 ust 1 ustawy z dnia jest przygotowywane przez Ministerstwo Polityki Społecznej.

25 Fundusze inwestycyjne otwarte – istnieje możliwość inwestowania w instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (Art. 94 ustawy o FI). W związku z wejściem w życie nowej ustawy o FI, Ministerstwo Finansów prowadzi uzgodnienia projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusze inwestycyjne zamknięte – pełna dostępność zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (art. 145 ust 1 p 5). Firmy ubezpieczeniowe – możliwość inwestowania w celach zabezpieczających, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r o działalności ubezpieczeniowej (art. 154 ust 6 p 22). Domy maklerskie – pełna dostępność. Inwestorzy indywidualni – pełna dostępność.

26 Do czego dążymy ? W zakresie dostępności produktów dla inwestorów OFE
Art. 141 ust. 3 ustawy o FE Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat niż wymienione w ust. 1, z tym że lokaty w prawa pochodne muszą mieć na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem aktywów funduszu, mając na względzie typy ryzyka, które powinny być ograniczone, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania. Trwają prace nad projektem właściwego Rozporządzania RM

27 Do czego dążymy ? W zakresie technologii
Działania gł. po stronie komunikacyjnej Szersze wykorzystanie przez członków giełdy protokołów dostępu do GPW Nowe protokoły dostępu do GPW (obok GL API – MMTP i FIX) Podłączenie do międzynarodowej sieci przesyłu informacji Podłączenie do międzynarodowej sieci routingu zleceń (np. GL NET) i uruchomienie rozwiązań typu broker-collector Pełna dostępność dla różnych aplikacji klienckich Nowe usługi dla członków giełdy (np. zarządzanie serwerami GL, nowe produkty typu GL Automate)

28 Bank członkiem giełdy krok po kroku

29 Zostać członkiem giełdy - krok po kroku
wstępne uzgodnienia i ew. podłączenie testowe uczestnictwo w KDPW / umowa z uczestnikiem rozliczającym wystąpienie z wnioskiem o członkostwo (szkolenie i egzamin dla dealerów nadzorujących) przyznanie członkostwa podpisanie umowy o dostęp do systemu testy techniczne rozpoczęcie handlu

30 Jak rozliczyć ? Dokumentem potwierdzającym możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji giełdowych jest: oświadczenie o uzyskaniu statusu uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, bądź umowa z uczestnikiem bezpośrednim Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o pełnienie funkcji uczestnika rozliczającego transakcje giełdowe.

31 Jak rozliczyć ? Warunki uzyskania statusu uczestnika rozliczającego KDPW w zakresie rozliczania transakcji na rynku terminowym na obligacje Rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typy uczestnictwa właściwe dla rozliczania transakcji zawartych na rynku kontraktów terminowych na obligacje Wystąpienie z wnioskiem o nadanie NIK-u lub zarejestrowanie posiadanego NIK-u w nowym typie uczestnictwa Wniesienie pierwszej wpłaty do Funduszu Rozliczeniowego rynku Transakcji Terminowych GPW Wniesienie wstępnego depozytu rozliczeniowego (WDR)

32 Jak rozliczyć ? Typy uczestnictwa właściwe dla rozliczania transakcji w kontraktach terminowych na obligacje Depozytariusz - prawa pochodne - rachunek własny dla banków posiadających zezwolenie KPWiG na prowadzenie rachunków Deponent prawa pochodne - rachunek własny. O ten typ uczestnictwa mogą wystąpić banki nie posiadające zezwolenia KPWiG a także banki które takie pozwolenie osiadają . Animator obrotu giełdowego - prawa pochodne w wypadku gdy biuro maklerskie , bank prowadzący działalność maklerską lub inna instytucja finansowa na podstawie umowy ze spółką prowadzącą w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynnosci lub organizacją obrotu na giełdzie. Reprezentant uczestnika - prawa pochodne w wypadku jeżeli bank zawrze umowę o reprezentację i przyjmie odpowiedzialnośc za rozliczanie transakcji innego członka giełdy.

33 Kto nadzoruje ? Opis zasad nadzoru w dokumentacji przekazanej bankom (gł. rola KPWiG i GINB)

34 Kto nadzoruje ? Nadzór GPW
1. Zgodnie z § 118 Regulaminu Giełdy: członek giełdy zobowiązany jest do stosowania środków organizacyjnych i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń maklerskich przekazywanych na giełdę, członek giełdy zobowiązany jest do badania zleceń maklerskich oraz zawieranych przez siebie transakcji giełdowych pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursami papierów wartościowych, w przypadku stwierdzenia przez Giełdę, że złożone zlecenia maklerskie lub zawarte transakcje giełdowe mogą wskazywać na próbę manipulacji kursami papierów wartościowych, Giełda przekazuje stosowne zgłoszenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełda informuje Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o wszystkich złożonych zleceniach maklerskich oraz zawartych transakcjach.

35 2. Na mocy Regulaminu Giełdy, Giełda ma prawo dokonywać kontroli poszczególnych jej członków. Zakres kontroli dokonywanej przez Giełdę obejmuje w szczególności, zobowiązania członków giełdy wynikające z: przepisów Regulaminu GPW i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, umów zawartych pomiędzy GPW a członkami giełdy, w tym zwłaszcza w zakresie prawidłowości połączenia systemu informatycznego członka giełdy z systemem informatycznym giełdy, oraz prawidłowego wywiązywania się z funkcji animatora rynku, zaleceń GPW przekazywanych do członków giełdy w formie pisemnej. 3. Kontrola GPW prowadzona jest z zasady w formie analiz dostępnych na bieżąco danych lub w formie zapytań. W uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona kontrola w siedzibie członka giełdy. 4. Dodatkowo, Rada Giełdy, zgodnie z Regulaminem Giełdy, może zobowiązać członków giełdy do przekazywania Giełdzie informacji i okresowych sprawozdań finansowych.

36 Kto nadzoruje ? Nadzór KDPW
Nadzór dotyczy uczestników rozliczających KDPW i obejmuje: 1.Przestrzeganie przez uczestników rozliczających prowadzących rachunki papierów wartościowych, regulacji KDPW przy prowadzeniu ewidencji instrumentów dopuszczonych do publicznego obrotu (§ 34 ust. 2 Regulaminu KDPW). W tym zakresie nadzór realizowany jest przez kontrole u uczestników oraz przez porównanie, przesyłanych przez uczestników, Raportów o stanie kont syntetycznych, z danymi z systemu KDPW. 2.Bezpieczeństwo rozliczeń, w tym: a) sytuację finansową uczestnika rozliczającego zgodnie z § Regulaminu KDPW, b) przestrzeganie ustalonych limitów, określonych w § 66 ust. 2a i 3 Regulaminu KDPW. c) wnoszenie depozytów zabezpieczających, oraz wkładów do Funduszów Rozliczeniowych w trybie, oraz terminach ustalonych w Regulaminie KDPW. Nadzór w zakresie wymienionym w ppkt. a) wykonywany jest przez analizę raportów otrzymywanych od uczestników oraz przez kontrole u uczestników. Limity oraz wypełnianie zobowiązań związanych z wnoszeniem depozytów oraz wkładów do Funduszów Rozliczeniowych monitorowane są na bieżąco przez system KDPW.

37 Jeśli obrót tylko na rachunek własny: 25% stawki
Ile to kosztuje ? GPW Opłaty podstawowe - opłata roczna za członkostwo giełdy - możliwość zawierania transakcji giełdowych:  wszystkimi papierami wartościowymi zł papierami dłużnymi zł papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i NBP oraz instrumentami pochodnymi, których cena zależy od tychże papierów wartościowych zł kontraktami terminowymi i opcjami zł Jeśli obrót tylko na rachunek własny: 25% stawki

38 Ile to kosztuje ? GPW wariant wysunięta stacja robocza
Opłaty jednorazowe (zawieszone do końca 2005) za udostępnienie punktu dostępu zł za przyłączenie stacji roboczej zł Opłaty kwartalne za utrzymanie punktu dostępu zł za utrzymanie przyłączenia stacji roboczej zł Jeśli obrót tylko na rachunek własny: 25% stawki

39 Czyli: Opłaty podstawowe – opłata roczna - 2500 zł
Opłata za podłączenia informatyczne jednorazowa – zawieszona do końca 2005 kwartalna – 625 zł (500 za punkt dostępu i 125 za każdą stację roboczą) Koszty dodatkowe łącza teleinformatyczne do GPW

40 Ile to kosztuje? KDPW Obciążenia uczestników rozliczających z tytułu rozliczania kontraktów terminowych na obligacje Koszty Rozszerzenie uczestnictwa o 1 typ zł. Opłata roczna za 1 typ uczestnictwa zł. Inne obciążenia Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Giełdowych Transakcji terminowych pierwsza wpłata zł. wpłata minimalna zł Obligacje SP do 60% wartości wpłaty do funduszu, środki pieniężne Wstępny depozyt rozliczeniowy Wpłata minimalna zł. Obligacje SP, papiery wartościowe z WIG 20, gwarancje bankowe, środki pieniężne

41 Oferta GPW i KDPW informacje szczegółowe
Zamieszczone w dokumencie „Członkostwo na GPW. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe. Przewodnik dla banków”. Zawartość informacje o giełdzie i członkostwie wniosek o członkostwo opis zasad nadzoru zasady technicznego dostępu do giełdy projekty umów o dostęp komplet informacji o dostępnych instrumentach komplet regulacji GPW i KDPW zasady rozliczania transakcji przez KDPW informacje o kosztach Dokument: Przekazany bankom Dostępny elektroniczne w specjalnym serwisie giełdowym

42 A teraz czas na kolejną prezentację…


Pobierz ppt "Nowe zasady członkostwa na GPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google