Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska
3/31/2017 Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska CIECHANÓW

2 DOKUMENTY PROGRAMOWE Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023 (Uchwała Nr 181/XVII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004 r.) Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów (Uchwała Nr 360/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r.) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata (Uchwała Nr 359/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r.) Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów (Uchwała Nr 328/XXXI/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (Uchwała Nr 393/XXXV/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 grudnia 2005 r.) Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechanów do (Uchwała Nr 227/XXII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2004 r.) Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata (Uchwała Nr 227/XXII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2004 r.) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów na lata (Uchwała Nr 118/XVI/2007 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 r.)

3 Czym jest strategia? STRATEGIA to: koncepcja systemowego działania
formułowanie strategicznych kierunków rozwoju miasta wizja i misja cele długofalowe i krótkookresowe zadania służące realizacji celów metody pomiaru i mierniki realizacji celów

4 CIECHANÓW W PRZYSZŁOŚCI
3/31/2017 CIECHANÓW W PRZYSZŁOŚCI Ciechanów będzie miastem posiadającym atrakcyjne miejsca pracy oraz stwarzającym korzystne i przyjazne warunki do rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości. Pozytywne zmiany na rynku pracy będą również stymulowane poprzez odpowiedni – zgodny z potrzebami – rozwój kształcenia ustawicznego. Dzięki temu ulegną znacznej poprawie materialne warunki życia mieszkańców, a co za tym idzie, wzrośnie poziom życia społeczeństwa. Ciechanów będzie miastem czystym i zadbanym, oferującym atrakcyjne formy spędzenia wolnego czasu dzięki bogatej ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Będzie to także miejsce przyciągające turystów poprzez promowanie długiej i bogatej tradycji oraz zabytków kultury. Sprawi to również, iż Ciechanów będzie miastem znanym i łatwo identyfikowanym w Polsce, a także wśród państw europejskich. Ciechanów będzie miastem, w którym rozwój społeczny i gospodarczy będzie następował z poszanowaniem zasobów naturalnych. Liczne, rozległe i zagospodarowane tereny zielone będą zachęcały do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz do spędzania czasu wspólnie z całymi rodzinami i znajomymi.

5 Samorząd Miasta dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu życia Mieszkańcom Ciechanowa poprzez tworzenie odpowiednich warunków życia, pracy i wypoczynku oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu wspierania rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości skutkującego zwiększeniem pozycji konkurencyjnej miasta. Działania te są podejmowane przy wykorzystaniu mechanizmów współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami

6 Analiza Mocne strony Słabe strony 3/31/2017
Wykwalifikowana siła robocza Rozwinięta baza edukacyjna Duży potencjał intelektualny mieszkańców Dobra baza i kadra medyczna Duża liczba organizacji pozarządowych Dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa Czyste środowisko i duża ilość zieleni Bogate dziedzictwo kulturowe Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna Rezerwy uzbrojonych terenów przemysłowych Atrakcyjny teren do inwestowania Słabe strony Brak szans na pracę i perspektyw dla młodych ludzi – (następuje ich odpływ) Wysokie bezrobocie Mała przepustowość sieci drogowej na terenie miasta Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych na terenie miasta Brak obwodnicy Niezadowalający stan komunalnych zasobów mieszkaniowych Brak polityki mieszkaniowej w zakresie lokali socjalnych Brak przestrzeni publicznej Niewykorzystane potencjału terenów rekreacyjnych Brak systemowych rozwiązań w zakresie polityki gospodarczej dla inwestorów Brak promocji miasta z wykorzystaniem jego głównych atutów

7 Analiza Szanse Rozwoju Zagrożenia Rozwoju 3/31/2017
Środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej Współpraca z okolicznymi gminami w celu rozwiązywania problemów ponadlokalnych i pozyskiwania funduszy unijnych Wzrost uprawnień i samodzielności samorządów przy dalszej decentralizacji państwa Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych Obniżka podatku dochodowego od osób prawnych Budowa obwodnicy Możliwość lokalizacji zakładu utylizacji odpadów na bazie istniejącego składowiska Wykorzystanie istniejących zbiorników wodnych do stworzenia terenów rekreacyjnych Zagrożenia Rozwoju Niestabilność prawna w państwie Nadmierny fiskalizm państwa Zbytnie upolitycznienie wszystkich dziedzin życia Zła sytuacja finansów publicznych Starzenie się społeczeństwa, niż demograficzny Zubożenie społeczeństwa Wysoki stopień bezrobocia w kraju Wysokie koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej Uciążliwy ruch tranzytowy

8 Rozwój przedsiębiorczości
3/31/2017 Rozwój przedsiębiorczości prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój przedsiębiorczości przygotowanie terenów pod inwestycje generujące miejsca pracy rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych położonych w obszarze byłej dzielnicy przemysłowej aktywizacja bezrobotnych podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez doskonalenie metod i technik zarządzania oraz obsługi

9 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców
3/31/2017 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców rozwój i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi rozwój infrastruktury komunalnej rozwój infrastruktury komunikacyjnej prowadzenie polityki społecznej adekwatnej do potrzeb mieszkańców poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców

10 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta
3/31/2017 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta poprawa wizerunku miasta rewitalizacja centrum miasta kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców

11 Lokalny Program Rewitalizacji
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów ma umożliwić poprawę warunków życia mieszkańców Ciechanowa, czyniąc jednocześnie miasto bardziej atrakcyjnym dla przyjeżdżających do niego turystów. Będzie to możliwe zarówno dzięki przeprowadzonym projektom inwestycyjnym, jak też dzięki działaniom podejmowanym w sferze społecznej. Program Rewitalizacji obejmie działania ze wszystkich dziedzin życia miasta, a jego zadaniem będzie rozwój Ciechanowa poprzez właściwe wykorzystanie walorów przestrzennych, stopniową likwidację problemów społecznych oraz wzrost gospodarczy, wynikający między innymi z rozwoju funkcji turystycznych. Jako, że Program Rewitalizacji spójny jest ze wszystkimi ważniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju województwa, powiatu oraz miasta, przyczyni się on do osiągnięcia długofalowych celów stawianych nie tylko przed Ciechanowem, ale i całym Mazowszem.

12 Sfera przestrzenna poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej – szczególnie w centrum miasta (place, ulice, skwery), stworzenia wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie i generującego dochody, zwiększenia konkurencyjności przestrzeni, stworzenia społecznie i wizualnie atrakcyjnego środowiska o silnej tożsamości miejsca.

13 Sfera gospodarcza wzrost aktywności miasta i regionu poprzez podniesienie ich atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, rozwój nowych funkcji zdegradowanych obszarów, wsparcie wyznaczonych obszarów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia, tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

14 Sfera społeczna zwalczania patologii społecznej,
poprawy stanu bezpieczeństwa – tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, podniesienia kwalifikacji mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia możliwości zatrudnienia, w tym przez intensyfikację funkcji usługowych i handlowych w obsłudze mieszkańców oraz ruchu turystycznego, poprawy jakości środowiska.

15 Panorama Ciechanowa

16 Panorama Ciechanowa

17 Centrum miasta (Plac Jana Pawła II)

18 Plac Jana Pawła II

19 Skwer św. Piotra w ciągu ul. Warszawskiej

20 Pl. Kościuszki na zakończeniu ul. Warszawskiej

21 Dzielnica „Bloki”

22 zbiornik wodny „Kanały” i baza sportowa

23 Dziękuję za uwagę Grażyna Czerwińska Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6 Ciechanów tel fax Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google