Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów od 16 maja 2003 roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Warszawa 3 czerwca 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów od 16 maja 2003 roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Warszawa 3 czerwca 2004."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów od 16 maja 2003 roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Warszawa 3 czerwca 2004

2 Zawartość 1.Rejestracja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów 2.Formy działania zarządu stowarzyszenia 3.Działania od 16 maja 2003 do 3 czerwca 2004 4.Sprawozdanie finansowe 5.Propozycje na przyszłość 6.Plan budżetu

3 Rejestracja Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Rejestracja Stowarzyszenia FORS w KRS nastąpiła w październiku 2003 roku 131 członków Stowarzyszenia (aktualnie 132) Zarząd składający się z 8 osób Komisja Rewizyjna 4 osoby Statut Stowarzyszenia, lista członków, składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz informacje na stronie www.fors.plwww.fors.pl

4 Formy działania zarządu stowarzyszenia Zarząd wynajmuje pokój od PIAP Zarząd odbył 12 posiedzeń z których sporządzono protokoły. Na posiedzeniach ustala się działania na najbliższy okres. Przydziela się poszczególnym członkom Zarządu prace. Pracami są przygotowanie pism, prezentacji, stanowisk, udział w spotkaniach, załatwianie spraw w urzędach. Do maja Zarząd korzystał z obsługi sekretariatu PIAP Od maja 2004 zatrudniony jest pracownik techniczny FORS Przyjazdy, prace członków są realizowane bez wynagrodzeń i zwrotu ponoszonych przez nich kosztów. Kontakty przez pocztę internetową e-mail

5 Działania od 16 maja 2003 do 3 czerwca 2004 Udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach Udział w pracach legislacyjnych Kontakty z administracją państwową i towarzystwami ubezpieczeniowymi Nawiązane kontakty Współpraca z zagranicą Czasopismo Recykling Samochodów, strona internetowa www.fors.pl

6 Udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach Prezentacja FORS POLECO 2003 11 19 Poznań Prezentacja FORS Recykling samochodów w Polsce a Dyrektywa 2000/53/EC luty 2004 Bielsko Biała Prezentacja FORS Recykling samochodów w Polsce problemy i rozwiązania 5 kwietnia 2004 Drezno Spotkanie z Ministrem Tomaszem Podgajniakiem dotyczące wprowadzenia pozwoleń zintegrowanych dla stacji demontażu Spotkanie z przedstawicielami Firmy FORD 24 maja 2004 2 spotkania z Panią Przewodnicząca Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu Ustawy recyklingowej Sejmu RP (12 maja i 25 maja 2004)

7 Udział w pracach legislacyjnych Udział w Posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Udział w posiedzeniach (razem około 20) Podkomisji Nadzwyczajnych do rozpatrzenia dwóch projektów ustawy dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (rządowego-druk Sejmowy 1173 i poselskiego-druk sejmowy 2597) Opracowanie zapisów propozycji rozwiązania FORS oraz stanowisk do propozycji zgłaszanych przez innych

8 Kontakty z administracją państwową i towarzystwami ubezpieczeniowymi Wystąpienie do GUS w sprawie gromadzenie danych na temat recyklingu samochodów Wystąpienie do MI o uporządkowanie zasad sprzedaży silników pochodzących z demontażu samochodów. Wystąpienie do MSWiA w sprawie przeciwdziałania patologiom przeszkadzającym w działalności stacji demontażu Uzgodnienia z PZU w sprawie przeciwdziałania patologiom w rynku pozostałości powypadkowych Wystąpienie do MI w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sprzedaży części z demontażu. Wystąpienie do MI w sprawie określenia sposobu kwalifikowania pozostałości powypadkowych jako odpad

9 Nawiązane kontakty Ministerstwa Środowiska, Gospdoarki, Infrastruktury, MSWiA Współpraca z Związkami producentów –Związek Pracodawców Motoryzacji –Związkiem SOIS Polsko Saksońskie Forum Gospodarcze Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu Polska Izba Motoryzacji PZU

10 Współpraca z zagranicą EGARA –Złożenie propozycji międzynarodowej współpracy stacji demontażu IDIS (International Dismantling Information System) –Kontakt w sprawie katalogów demontażu Komisarz Środowiska w UE –Wystąpienia z prośbą o wyjaśnienia w zakresie Dyrektywy 2000/53/EC Polsko Saksońskie Forum gospodarcze –Wymiana informacji o stanie recyklingu

11 Sprawozdanie finansowe

12 Potrzeby działań na przyszłość 1.Ujednolicenie warunków uzyskiwania pozwoleń, umożliwiające działanie stacji demontażu nie gorsze niż w sąsiednich krajach. 2.Stworzenie warunków pozyskiwania samochodów wycofanych z eksploatacji do przerobu nie gorsze niż istnieją dla złodziei samochodów. 3.Stworzenie warunków sprzedaży części pozyskanych z demontażu nie gorsze niż maja zajmujący się sprzedażą części złodzieje samochodów i osoby importujące części używane pochodzące z zagranicy. 4.Ustalenie stabilnych warunków działania stacji demontażu tak jak innych przedsiębiorstw 5.Podjęcie przez rząd działań eliminujących korupcję, szarą strefę i przestępczość,które uniemożliwiają poprawną pracę stacji demontażu 6.Walka o działanie w recyklingu samochodów w myśl zdrowej konkurencji i przeciw tendencjom monopolistycznym - pomoc małym i średnim przedsiębiorcom

13 Propozycje działań FORS na przyszłość 1 1.Zmiana organizacji działania Stowarzyszenia ze społecznego na profesjonalne. 2.Dążenie do działania na rzecz uszczelniania systemu zbierania samochodów odpadów i ciągłe powiększanie procentu samochodu wycofywanych pojazdów które trafiają do stacji demontażu. 3. Działania dotyczące ciągłego weryfikowania norm kwalifikujących samochody jako odpady 4. Dążenie do maksymalnego wykorzystania części z demontażu z uwzględnieniem ochrona środowiska. 5. Ochrona stacji demontażu przed przypisaniem jej odpowiedzialności za wprowadzenie do samochodu nielegalnych części przez przestępców a pochodzących z kasowanych samochodów. 6. Poszerzanie możliwości sprzedaży pozyskanych z demontażu części warunkujących uzyskanie założonych poziomów odzysku i recyklingu. 7. Zapewnienie wymiany informacji i stwarzania możliwości nawiązywania kontaktów z stacjami demontażu z innych krajów.

14 Propozycje działań na przyszłość 2 8. Tworzenie platformy do dyskusji miedzy różnymi operatorami działającymi w obszarze recyklingu pojazdów. 9. Ujednolicanie zasad formularzy i sposobów uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie stacji demontażu w różnych województwach. 10. Określanie aktualnie obowiązującego prawa z zakresu działalności stacji demontażu i innych operatorów systemu recyklingu w zależności od potrzeb. 11. Stymulowanie propozycji zmian prawa umożliwiających zwiększanie efektywności działania systemu recyklingu 12. Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń prowadzących stacje demontażu w kraju i na terenie UE. 14. Dążenie do ujednolicania wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i jakości części pochodzących z demontażu. - Udział w pracach normalizacyjnych dotyczących części pochodzących z demontażu

15 Propozycje działań na przyszłość 3 15. Zbieranie danych o możliwościach przetwarzania stacji i potrzebach wprowadzających samochody. 16. Pośredniczenie w dystrybuowaniu instrukcji demontażu pojazdów do stacji demontażu. 17. Ustalanie standardów jakości działania i ochrony środowiska przez stacje demontażu. 18. Występowanie ze stowarzyszeniami innych krajów z propozycjami poprawy efektywności działania i możliwości firm działających w systemach recyklingu. 19. Umożliwienie korzystania z informacji o rynkach zbytu w UE na wyodrębnione w stacjach demontażu odpady. 20. Współdziałanie e celu wypracowywania wskaźników określających efektywność działania systemu recyklingu.

16 Plan budżetu


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów od 16 maja 2003 roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Warszawa 3 czerwca 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google