Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja nt. stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie KSOW oraz zarządzenia w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja nt. stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie KSOW oraz zarządzenia w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW."— Zapis prezentacji:

1 Informacja nt. stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie KSOW oraz zarządzenia w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW

2 Zarządzenie

3 Konsultacje z Grupą – bez uwag Uzgodnienia w ramach MRiRW – uwagi DPL Zarządzenie nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisane 26 czerwca br. Wejście w życie z dniem 26 czerwca br. Dostępne na portalu KSOW w Aktualnościach i Legislacji

4 Zarządzenie Zmiany w składzie: 1)przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 2)dotychczasowy przedstawiciel Fundacji FAPA będzie pełnił funkcję sekretarza;

5 Zarządzenie Zmiany w zakresie zadań - doprecyzowanie, że określane przez Grupę priorytety KSOW będą realizowane w ramach planu działania oraz dodanie zadania w postaci opiniowania projektów sprawozdań z realizacji planów działania; Zmiana w obsłudze - obsługę Grupy będzie zapewniać Fundacja FAPA.

6 Rozporządzenie

7 W połowie czerwca projekt przekazano do uzgodnień międzyresortowych, KPRM, RCL oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; Pozytywna opinia MSZ w sprawie zgodności projektu z prawem UE; Uwaga Ministra Finansów – oszacować skutki dla budżetu państwa w przypadku, gdy projektowane rozwiązania będą wymagać zwiększenia środków na wyprzedzające finansowanie kosztów PT; Uwagi RCL o charakterze redakcyjnym;

8 Rozporządzenie 19 lipca projekt zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; W dniu 25 lipca projekt powinien zostać rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Wspólnej RiST, o ile nie zostanie odesłany do ponownego rozpatrzenia przez Zespół ;

9 Rozporządzenie Po zaopiniowaniu przez Komisję Wspólną RiST projekt zostanie skierowany na początku sierpnia, o ile Komisja nie zgłosi uwag, do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów; Po rozpatrzeniu przez stały komitet RM projekt zostanie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o jego zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą;

10 Rozporządzenie Projekt zwolniony przez RCL z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą zostanie przekazany Prezesowi Rady Ministrów do podpisu.

11 Rozporządzenie Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych

12 Rozporządzenie Zachowano, obok opinii WGR, dotychczasowy tryb konsultowania projektu planu działania dotyczącego województwa poprzez jego zamieszczanie na portalu KSOW lub na stronie internetowej UM; Wydłużono termin przekazania przez sekretariat regionalny Sekretariatowi Centralnemu projektu planu działania dotyczącego województwa z 30 września do 15 października;

13 Rozporządzenie Utrzymano możliwość zmiany planu finansowego przez cały okres realizacji planu działania; Poszerzono możliwość zmiany planu działania przez cały okres jego realizacji we wszystkich jego elementach;

14 Rozporządzenie Wydłużono termin przekazania przez sekretariat regionalny Sekretariatowi Centralnemu projektu sprawozdania z realizacji planu działania dotyczącego województwa z 31 stycznia do końca lutego; Wydłużono termin sporządzenia przez Sekretariat Centralny sprawozdania z realizacji planu działania z 31 marca do 30 kwietnia.


Pobierz ppt "Informacja nt. stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie KSOW oraz zarządzenia w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. KSOW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google