Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja utworzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja utworzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja utworzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Projekt Ustawy o zmianie UDPP obecnie jest omawiany w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa 24 września 2009 2

3 Formy współpracy zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności konsultowanie z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Warszawa 24 września 2009 3

4 Formy współpracy cd. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej Warszawa 24 września 2009 4

5 Utworzenie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o utworzeniu Rady Wojewódzkiej postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. utworzenie Rady Wojewódzkiej nie jest obligatoryjne Warszawa 24 września 2009 5

6 Zadania Rad Wojewódzkich wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, w tym w zakresie uchwalania programów współpracy na terenie województwa; wyrażanie opinii o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego; wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa. Warszawa 24 września 2009 6

7 Skład Wojewódzkiej Rady wg. ostatniej wersji projektu opublikowanej na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej trzech przedstawicieli wojewody trzech przedstawicieli marszałka województwa sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych Warszawa 24 września 2009 7

8 Skład Wojewódzkiej Rady wg. ostatnich ustaleń Podkomisji jeden przedstawiciel wojewody przedstawiciele marszałka województwa przedstawiciele sejmiku przedstawiciele organizacji pozarządowych brak ilościowego ograniczenia członków połowa Rady to członkowie organizacji pozarządowych Warszawa 24 września 2009 8

9 Powołanie członków i kadencja Rady Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe, następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje. kadencja Rady trwa 4 lata Warszawa 24 września 2009 9

10 Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego Do czego może służyć Rada? Rada może stanowić doskonałe miejsce do: wymiany poglądów między administracją publiczną a trzecim sektorem; opiniowania i konsultowania Programów współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; omówienia doświadczeń wynikających z realizacji zadań publicznych, wykonywanych w procedurze otwartego konkursu ofert; wspierania zrównoważonego rozwoju Mazowsza Warszawa 24 września 2009 10

11 Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego Czego możemy oczekiwać od Rady? będzie stanowić doskonałe narzędzie i zarazem miejsce do prowadzenia dialogu obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia; przyczyni się do poprawienia kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego; działalność Rady pozwoli na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, jakim są rozwój społeczno-ekonomiczny Województwa Mazowieckiego, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Mazowsza Warszawa 24 września 2009 11

12 Tryb powoływania członków 1.Kto może zgłaszać kandydatów na członków do Rady 2.Kogo można zgłosić jako kandydata 3.Kto będzie dokonywał wyboru członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe 4.W jaki sposób wybory mają przebiegać technicznie Warszawa 24 września 2009 12

13 1. Zgłaszanie kandydatur Zgłoszenia i wyboru kandydatów na członków Rady będą mogły dokonać: organizacje pozarządowe; związki i porozumienia organizacji pozarządowych; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873) wg. oficjalnego projektu: mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa Mazowieckiego. wg. ostatnich propozycji Podkomisji: prowadzące działalność na terenie województwa Mazowieckiego. Warszawa 24 września 2009 13

14 2. Osoba kandydata Brak jakichkolwiek ograniczeń merytorycznych Dwa kryteria formalne: 1.Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie 2. Kandydat nie może być karany Warszawa 24 września 2009 14

15 3. Udział w procedurze wyłaniania członków Wojewódzkiej Rady Do udziału w procedurze wyłonienia kandydatów na członków Rady będą mieli prawo: organizacje pozarządowe; związki i porozumienia organizacji pozarządowych; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873) wg. oficjalnego projektu: mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa Mazowieckiego. wg. ostatnich propozycji Podkomisji: prowadzące działalność na terenie województwa Mazowieckiego. Warszawa 24 września 2009 15

16 4. Procedura wyłaniania członków Wojewódzkiej Rady Zgłoszenie kandydata poprzez wypełnienie Zgłoszenia kandydata i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego Osoby kandydatów zostaną zaprezentowane na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego: www.dialog.mazovia.pl.; www.dialog.mazovia.pl Głosowanie odbywa się na formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie www.dialog.mazovia.pl, który należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego;www.dialog.mazovia.pl Spośród kandydatów uzyskujących największe poparcie Marszałek wyłoni członków MRDPP – uwzględniając kryterium reprezentatywności - narzucone przez Projekt Ustawy Warszawa 24 września 2009 16

17 Podejmowane działania Prowadzenie akcji informacyjnej o idei powołania Wojewódzkiej Rady Spotkania konsultacyjne w Delegaturach Uczestniczenie w posiedzeniach Podkomisji Sejmowej Opracowanie i konsultowanie dokumentów: Deklaracji poparcia dla idei powołania Rady, Karty zgłoszenia kandydatury, Regulaminu Rady Przygotowanie stosownych uchwał i zarządzeń zezwalających na utworzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Warszawa 24 września 2009 17

18 Dziękuję za uwagę www.dialog.mazovia.pl


Pobierz ppt "Koncepcja utworzenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google